Hesperian Health Guides

نفت وقانون

تعدادی زیادی از کشور ها قوانيني را برای حمایه از مردم، منابع آب و حيات وحش از شر مواد آلوده کننده تصویب ميكنند ، تا شرایط زندگي وکار بيخطر را مهيا نموده بتوانند. قوانين بين المللي و ساحوی نيز وجود دارد که کمپني های نفتي را در قبال هرگونه خسارۀ وارده مسوول ميسازد. اما این قوانين وقتي مؤثریت دارند که مردم با یكدیگر متحد شده و آنها را مجبور کنند تا به تعهدات خود عمل نمایند. (برای معلومات بيشتر در مورد قوانين بين المللي، به ضميمۀ ب مراجعه کنيد).


چگونه مسووليت را متوجه كمپني نموده بتوانيم

کمپني باید قبل از شروع عمليات استخراج نفت ، یک ارزیابي تأثيرات محيطي (EIA) را انجام بدهد. این ارزیابي بيان خواهد کرد که کمپني در صورت انتشار نفت در مورد آن قانونا مسووليت دارد. جستجو کنيد که چگونه جامعۀ محلي مي تواند از نتایج ارزیابي استفاده کرده وکمپني را مجبور به انجام تعهدات خود کند. برای مثال: آیا شما ميتوانيد از کمپني بخواهيد تا پایپ لایني را که سوراخ شده است، تا زمان رفع مشكل آن ببندد؟ آیا کمپني به مردم آب آشاميدني تهيه خواهدکرد، یا خسارات وارده به صحت و اموال مردم را جبران مي نماید یانه؟ (برای معلومات بيشتر در مورد ،EIA به ضميمۀ ب مراجعه کنيد).

شكایت برعليه کمپني تكساکو (Texaco)

وقتي شرکت نفتي تكساکو برای استخراج نفت به اکوادور قدم گذاشت، مردم کوفان نمي دانستند که این شرکت امریكایي باعث بربادی زندگي شان خواهد شد. برای مدت 20 سال، کمپني ميليون ها ليتر آب ملوث و مواد زهری را بداخل محيط ریخت.


رودخانه ها ایكه زراعت این مردم را برای نسل های متمادی آبياری ميكردند برای منابع غذائي غير قابل استفاده شدند. مردم روزانه ساعات زیادی را برای یافتن آب نوشيدني و پيدا کردن شكار مصرف مينمودند. تعداد زیاد مردم بخاطر تخریبات بودجود آمده منطقۀ سكونت خود را ترک نمودند. رهبران کوفان ميگفتند که تكساکو شكل زندگي سنتي آنها را ازبين برده و سبب مریضي هزاران نفر گردیده است. نفوس مجموعي کوفان از 15,000 نفر به 500 نفر تقليل یافت


In front of a Texaco building, a group of men in suits look out over protesters and reporters.

قربانيان آلودگي های تكساکو دسته ای را بنام "جبهۀ متحد برای دفاع از آمازون" تشكيل دادند. آنها مواظبت های طبي را برای کسانيكه سخت مریض شده بودند فراهم آوردند. در راه اندازی تحقيقات و مطالعات برای ثابت نمودن اثرات مضر فعاليت های تكساکو بر صحت مردم و محيط کمک کردند. با فعالين موجود در پایتخت (کویتو) و تعدادی از حقوق دانان در ایالات متحده در تماس شدند. آنها بصورت مشترک یک پلان را طرح نمودند. رهبران و فعالين با پای پياده، با استفاده از قایق و توسط طياره خود را به شهرک نيویارک در ایالات متحده رساندند تا طرح دعوای یک مليارد دالر را بر ضد شرکت تكساکور تسليم محكمه نمایند.


تكساکو کوشش نمود تا دعوا را رد نماید. کمپني ادعا ميكرد که این دعوا باید در محكمۀ اکوادور فيصله شود چون آلوده گي محيطي در اکوادور اتفاق افتاده است. فعالين ميترسيدند که قضيه به اکوادور ارجاع داده نشود، چون حاصل کردن عدالت در آنكشور خيلي سخت بود. آنها به قاضي شرح دادند که تصميم آلوده کردن آمازون در داخل ایالات متحده امریكا گرفته شده است. قاضي موافقه کرد تا به ایشان گوش فرا دهد. این اولين باری بود که رسيدگي به یک قضيۀ بين المللي در یک محكمۀ امریكائي قبول ميشد! رهبران کوفان خيلي خوش بنظر ميرسيدند.


برای مدت 10 سال تكساکو برای رد کردن دعوا کوشش نمود. یک قاضي جدید دوسيه تصميم گرفت تا موضوع به اکوادور ارجاع داده شود، اما اگر فيصله صورت گرفته شده عادلانه نبود، مشكل دوباره به نيویارک ارجاع داده شود. قضيه هنوز در محكمه در جریان است. رنج مردم تا زمانيكه مواد توکسيک به جنگل ها دفع ميگردد، ادامه خواهد داشت. تلاش و اصرار شان بر اجرای عدالت و به محاکمه کشاندن تكساکو سبب شد که مردم زیادی از تلاش های ایشان درس بگيرند، و متوجه شوند که صنعت نفت چه ضرر هایي را ميتواند به بار آورد. این کار همچنان شرکت تكساکو و دیگر کمپني های نفتي را مجبور کرد تا از روش های بهتری برای استخراج وتصفيۀ نفت استفاده کند.This page was updated:۲۸ Dec ۲۰۲۱