Hesperian Health Guides

استفاده از قوانين بين المللي

3 protesters link arms; 1 holds a sign reading "Environmental rights are human rights."

بسياري از قوانين و كنوانسيون ها ايكگ توسط تمام مملكت هاي عضو ملل متحد (تقريبا تمام ممالك جهان) مورد توافق قرار گرفتگ است از حق محيط زيست براي تمام مردم حمايت مينمايد. حقوق بشر مربوط هر فرد و هر جامعگ است و نميتواند از آنها گرفتگ شود. اين حقوق بصورت بين المللي بگ رسميت شناختگ شده اند، اما براي اينكگ اين حقوق مؤثر باشند بايد مردم از آنها آگاهي داشتگ و مورد استفاده قرار گيرند. بدون اقدام بر يقيني ساختن تاكيد بر اين حقوق در سطح ملي، قوانين و ميثاق هاي بين المللي مؤثر نخواهد بود.

موافقت نامه هاي بين المللي

موافقت نامگ هاي زياد بين المللي وجود دارد كگ از حقوق انسان و محيط زيست صيانت ميكنند. متأسفانگ، اگر از اين قوانين بگ نوعي تخطي بعمل آيد، هيچ فرد يا گروهي نميتواند شكايتي را در محاكم درج يا اقامگ نمايد. تنها دولت حاكم بر كشور (مملكت ايكگ موافقت نامگ هاي متذكره را امضأ كرده است) ميتواند موضوی را پيگيري نمايد، اما بندرت اين حالت اتفاق ميافتد. همچنان تنها دولت ها ميتوانند براي تطبيق اين توافقنامگ ها تحت فشار قرار گيرند، نگ كمپني هاي چندين مليتي. در بسياري كشور ها مفاد قوانين بين المللي ميتواند در محاكم آن كشور مورد استفاده قرار گيرد. آموختن توافق نامگ هاي بين المللي بگ شما كمك ميكند كگ گرايش هاي جامعۀ جهاني را در رابطگ بگ موضوعات خاص دانستگ، و همچنان در راه ايجاد كمپاين هائي براي حفاظت از حقوق بشر كمك مينمايد.

اگر مردم حقوق خود را بدانند و در مورد توافقنامگ ها ايكگ بسياري ممالك جهت احترام بگ اين حقوق امضاء نموده اند آگاهي داشتگ باشند ميتوانند بهتر از حقوق خويش استفاده نموده و دولت ها را در مقابل آن حسابده بسازند.

درينجا يك لست موافقت نامگ و ميثاق هاي بين المللي ترتيب شده است كگ از حقوق بشر و محيط زيست حمايت مينمايند. همچنان ويب سايت ها ايكگ در آنها شما ميتوانيد اين موافقت نامگ ها را دريافت كنيد و معلومات در مورد طرز استفاده از آنها را كسب نماييد. (دیدن www.ohchr.org اي بعضي تشريحات در مورد يكتعداد موافقت نامگ ها روي مواد توكسيك يا زهري ديده شود).


 • چارتر ملل متحد

www.un.org/aboutun/charter

 • اعلاميه جهاني حقوق بشر

www.un.org/Overview/rights.html

 • كنوانسيون حقوق طفل

www.unhchr.ch/html/menu3/b/k2crc.htm

www.unicef.org

 • دفتر آب و هواي ملل متحد

unfccc.int/2860.php

 • كنوانسيون تنوع زيستي

www.biodiv.org/default.shtml

www.iisd.ca/biodiv/cbdintro.html

 • اعلاميه حقوق انكشافي

www.unhchr.ch/html/menu3/b/74.htm

 • كنوانسيون بين المللي درمورد حقوق اجتماعي ، اقتصادي وكلتوري

www.unhchr.ch/html/menu3/b/a_cescr.Htm

 • اعلاميه ملل متحد درمورد انكشاف و پيشرفت اجتماعي

www.unhchr.ch/html/menu3/b/m_progre.Htm

 • اعلاميه وانكوور ملل متحد درمورد زيست انساني

www.un-documents.net/van-dec.htm

 • كنوانسيون استكهلم درباره از بين بردن آلوده كننده هاي پايدار عضوي

www.pops.int

www.ipen.org

 • كنوانسيون بازل درمورد انتقال فرامرزي مواد خطرناك وطرق دفع آنها

www.ban.org

 • كنوانسيون روتردام دربارۀ اعلان پيش يرانه ترافيك مواد خطرساز خاص ، مواد كيمياوي و آفت كش ها در تجارت بين المللي

www.pic.int

 • كنوانسيون جلوگيري از آلوده گي درياها و مصوون سازي حيات دريايي، بوسيله پيش يري از دفع زباله در آب ها

www.londonconvention.org

 • كنوانسيون باماكو درمورد منع ورود،كنترول ترافيك مواد خطرزا درقاره افريقا

www.ban.org/Library/bamako_treaty.htm

 • فيصله دوبلين درمورد آب و انكشاف پايدار

www.imo.org

 • اعلاميه هزاره - جوهانسبورگ

www.johannesburgsummit.org

نهاد هاي بين المللي و روش هاي خاص

براي جلب توجگ بگ تلاش هاي شان براي حقوق بشر، در بسياري ممالك مردم براي درخواست عدالت رو بگ طرف نهاد هاي بين المللي مثل: محكمۀ بين الامريكائي مربوط سازمان هاي كشور هاي امريكايي، محكمۀ جهاني و كميسيون ملل متحد براي حقوق بشر ميبرند . توجهات بين المللي كگ ازين طريق بوجود ميآيد، معمولا دولت ها را مجبور ميكند تا باب مذاكرات را باز نموده ويا بگ كار كمپني هاي آلوده كنندۀ محيط زيست و يا ناقض حقوق بشر، پايان بدهند.

براي رفتن بگ مراجع فوق بين المللي ضرورت خواهد بود نشان دهيد كگ پيگيري شكايات حقوق بشر از طريق محاكم ملي و محلي موجود در كشور شما سودمند نيست، يا توضيح دهيد كگ چگونگ قوانين ملي و محلي مؤثري وجود ندارند كگ بگ اين مشكل رسيده گي كنند. يا هم بصورت كلي سيستم قضايي در مملكت شما عادلانگ نيست و بيشتر فيصلگ ها بگ صورت غير منصفانگ اي صادر ميشوند.

سازمان ملل متحد نيز "روش هاي خاص" را ايجاد نموده است كگ بگ موضوعات تخطي حقوق بشر ميپردازد. ازين روش هاي خاص سازمان ملل متحد، ميتواند توسط گروه ها و افراد مورد استفاده قرار گيرد بدون ضرورت بگ داشتن موافقت از دولت هاي شان، و بدون آنكگ بگ كدام آيين نامگ يا ميثاقي وابستگ باشد.

استفاده ازين روش هاي خاص طوري است كگ اشخاص ويا جوامع بگ يك متخصص حقوق بشري بنام “Special ” Rapporteursيا گزارش ر خاص در تماس ميشوند. آنها در رابطگ بگ موارد تخطي از حقوق بشر كگ مربوط بگ ساحات كار ايشان است ( كگ اين ساحات كاري بنام قيموميت، ساحات تعهد يا Mandateياد ميشود) ، تحقيق ميكنند. مواردي مثل حق غذا، حق صحت، دفع زبالگ هاي توكسيك بگ يك مملكت ديگر وغيره در اين ساحات قيموميت شامل اند. با اين گزارش ر هاي خاص ميتوانيد از طريق ارسال يك نامۀ ساده يكجا با يك گزارش خبري، اسناد ويا ديگر معلومات تحرير شده در مورد مشكل، بگ تماس شويد. گزارش ر خاص اين مشكلات را بگ شوراي حقوق بشر ملل متحد و بعضي اوقات بگ مجمع عمومي ملل متحد گزارش ميدهد.

اسامي گزارشگران خاص، ساحات قيموميت يا Mandateايشان و معلومات در مورد آدرس تماس آنها را ميتوانيد از ويب سايت حقوق بشر ملل متحد ( www.ohchr.org) تحت عنوان ، "Human Rights by Issue" بدست آوريد.

A large group of women march down a city street holding a banner reading "Environmental destruction harms women" and signs reading "Stop the dams" "People + planet"and "End Corruption."This page was updated:۲۸ Dec ۲۰۲۱