Hesperian Health Guides

(Enviromental Impact Assessments)بررسي اثرات بر محيط زيست

بخاطريكگ صنعت و پروژه هاي انكشافي سبب تخريبات وسيع محيط زيست شده اند، اكنون بسياري از دولت ها، صنايع و مؤسسات انكشافي طبق قانون مجبور هستند كگ يك وسيلۀ تصميم گيري و پلانگذاري را بنام بررسي اثرات بر محيط زيست (EIA) استفاده نمايند.

اين وسيلگ يا EIA نشان خواهد داد كگ چگونگ كار يك پروژه، مانند ساخت سرک ها، استخراج معادن، اعمار ميدان هوايي ويا ديگر انكشافات صنعني بر روي زندگي انسان ها، حيوانات، زمين، منابع آب و هوا تأثير ميگذارد. اين بررسي موضوعاتي مانند بيجا شدن مردم، از دست رفتن منابع فرهنگي، سنت هاي زندگي مردم، از بين رفتن ساحات تاريخي، محلاتيكگ از لحاظ ديني مهم اند، وغيره را نيز در نظر ميگيرد. يك بررسي اثرات بر محيط زيست (EIA) همچنان طريقگ هاي اجراي كمتر خطرناک را در صورت ايكگ يك پروژه تطبيق ميگردد بايد پيشنهاد نمايد.

بررسي اثرات بر محيط زيست (EIA) ممكن است بوسيلۀ كمپني بگ تنهايي اجرا گردد، يا براي جامعگ و دولت نيز چانس داده شود كگ در انجام آن با كمپني همكاري كنند. (براي دانستن داستان دو جامعگ ايكگ از نتايج بررسي هاي اثرات بر محيط زيست يا EIAاستفاده كردند، بگ دويدن براي رسيدن بگ صحت, مردم در مقابل معدن كاري مقاومت ميكنند.

چ ونه يك بررسي اثرات بر محيط زيست يا (EIA) اجرا ميشود

بررسي اثرات بر محيط زيست يا (EIA) شامل دو فعاليت اساسي ذيل است:

  1. ك مطالعۀ مكمل اثرات پروژه و يك گزارش تحريري كگ اين اثرات را تشريح نمايد. اين كار اكثرا مسووليت كمپني تطبيق كنندۀ پروژه بوده و جامعگ ممكن در آن سهمگيري داشتگ باشند و يا هم نداشتگ باشند.
  2. داير نمودن جلسات عمومي تا جوامع اجازه داشتگ باشند كگ پروژه را قبل از شروی آن ارزيابي نمايند.


ك بررسي اثرات بر محيط زيست (EIA) وقتي بهترين كار آمد را دارد كگ با در نظرگيري اقدامات پيشگيرانگ انجام شده باشد. اگر بررسي اثرات بر محيط زيست (EIA) نشان ميدهد كگ اثرات بوجود آمده منفي وخطرناک اند، بايد از شروی و دوام پروژه جلوگيري بعمل آيد. اما اغلبا بررسي اثرات بر محيط زيست (EIA) بگ جهتي هدايت داده ميشود كگ انجام پروژۀ مورد نظر را بي خطر و حتي ضروري قلمداد مينمايد، درصورتيكگ ممكن است سبب بوجود آمدن خطرات زيادي، چگ در زمان حال يا آينده گردد.

At a long table, a group of people in suits face a group of people in work clothes.

بسياري از كمپني ها گزارش تحريري بررسي اثرات بر محيط زيست (EIA)را بجاي اينكگ بعد از جلسگ عمومي و جمع آوري نظريات مردم تكميل نمايند، قبل از دعوت بگ سهمگيري جامعگ براي مشاوره آنرا نوشتگ و تكميل مينمايند. . حتي كمپني هائي وجود دارند كگ ملاقات متذكره را عمومي نمي كنند تا همگ مشاركت داشتگ باشند، يا حضور مردم را در جلسات خيلي مشكل ميسازند.

هنگاميكگ جريان بررسي اثرات بر محيط زيست (EIA) غير عادلانگ اي بوجود مي آيد، و كمپني ها و دفاتر دولتي بگ روش هاي غير قانوني متوصل ميشوند، حالتي ممكن است بروز كند كگ از يكطرف پروژه شروی بگ كار نموده و از طرف ديگر كمپاين ها و اعتراضات جامعگ براي توقف آن جريان دارد. اما بهر صورت، بررسي اثرات بر محيط محيط زيست (EIA) يك وسيلگ مهم براي جامعگ و دولت است كگ توسط آن پروژه هاي انكشافي پيشنهادي ارزيابي و بهبود يابد.

چ ونه جوامع ميتوانند يك بررسي اثرات بر محيط زيست (EIA) زير نفوذ آورند

4 people point of information on 2 papers to a man.

بدست آوردن معلومات بسيار زياد از منابع مختلفگ (ونگ تنها معلومات كمپني ها)، و گرفتن وقت بيشتر كگ براي فهميدن تمام اثرات احتمالي پروژه بگ آن ضرورت داريد، اجزاي استفاده از حقوق خود براي شركت كردن در پروسگ (EIA) ميباشد. اكثرا، قبل از آنكگ مردم ايكگ از نتايج پروژه متأثر ميشوند، حق اظهار نظر را پيدا نموده باشند، بسياري تصاميم گرفتگ ميشود.

مشاركت در پروسۀ (EIA) سبب تعليم مردم و تنظيم شدن حركات اجتماعي ميگردد، و باعث آن ميشود كگ ايشان از صحت و منابع خود در طولاني مدت دفای نمايند.

هرچند هميشگ ممكن نيست تا يك پروژه ايكگ ضرر ميرساند، متوقف ساختگ شود، اما آموزش و سازماندهي در مورد يك (EIA) ميتواند بگ محافظت از جامعگ كمك نمايد.
تقاضا براي مشاركت
جامعگ مي تواند تقاضاي مشاركت در يك (EIA) را بنمايد. بعضي اوقات ممكن است يك محكمگ، دولت ويا دفتر انكشافي بگ نمايندگان جامعگ اجازه دهند تا در پروسگ (EIA) اشتراک نمايند. نمايندگان مردمي ميتوانند يا خود بصورت مستقيم شركت كنند، يا از مؤسسات و ارگان هاي متحد خود بخواهند تا ازيشان نمايندگي كنند. وقتي اين نمايندگان در پروسگ اجازه سهمگيري پيدا كنند، ميتوانند نتايج كار خود و اهداف كمپني را بگ مردم انتقال دهند. مشاركت در پروسۀ ارزيابي بگ بلند رفتن آگاهي مردم در مورد حقوق جامعگ و مسووليت هايشان كمك نموده و همچنان بگ ايشان كمك ميكند تا طريقگ هاي كاهش ضرر هاي يك پروژه را بدانند و يا يك پروژۀ مضر را كاملا متوقف سازند.

بدست آوردن گزارش كامل EIA

مردم حق دارند كگ گزارش مكمل بررسي اثرات بر محيط زيست EIAرا بدست آورند، نگ فقط قسمتي يا خلاصۀ از آنرا. گزارش EIAبطور معمول شامل قسمت هاي ذيل است: " خطر هاي امنيتي " ، " خطر هاي اجتماعي "، " خطر هاي صحي " و " مخارج پاك كاري ". اين بخش ها ممكن است در اختيار عموم قرار داده نشود، يا در جلسات مردمي مطرح نگردد. مشكلات تشريح شده در يك گزارش ،EIAيا آنها ايكگ از ذكر شان خود داري بعمل آمده است، بايد با رسانگ ها ، مقامات دولتي وعموم مردم بگ اشتراک گذاشتگ شوند، تا يك جبهۀ عمومي تري در مقابل كار پروژه ايكگ خطرناک است بوجود آمده بتواند. شما ميتوانيد پاي سازمان هاي ملي و بين المللي را نيز در ميان بياوريد ، مثل دفاتر ملل متحد، تا فشار قويتري بر روي كمپني ها و دولت ها گذاشتگ شود، و ايشان را مجبور بگ دادن پاسخ مناسب بگ تشويش هاي جامعگ كند

مردم در مقابل معدن كاري مقاومت ميكنند

جامعۀ كوچك زراعتي جونين در جنگلات ابري نزديك كوه هاي آندس، در كشور اكوادور موقعيت دارد. مردم ساكن اين جامعگ فقيراند، و درآمد عمدۀ شان از زمين ها اي بدست ميآيد كگ بمدت صد ها سال كشت شده است. اخيراٌ مردم جونين بگ يكي از بزرگترين چلنج هاي تاريخ خود مواجگ شده اند: يك كمپني معدني قصد دارد تا يكي از بزرگترين معادن مس امريكاي جنوبي را، كگ در منطقگ ايشان موقعيت دارد، استخراج نمايد.


وقتيكگ كمپني معدني جاپاني بگ منطقگ ايشان وارد شد، آنها قبلا ميدانستند كگ عمليات معدني ، آلوده گي هاي محيطي را بار ميآورد. اما كمپني بگ ايشان وعدۀ ساخت سرک ها، مكاتب، كلينيك هاي صحي وغيره تأسيسات را داد، تا درعوض مردم بگ آنها اجازۀ استكشافات معدني را بدهند. بزودي، كمپني يك منبع بزرگ مس را در ساحگ كشف كرد. مردم نيز خيلي زود دريافتند كگ منابع آبي شان با زبالگ هاي معدني آلوده شده است. بخارات جلدي و ديگر امراض در ميان شان رو بگ ازدياد گذاشت.


EHB appendixB page 561-1.png
ما به تلاشها وسازماندهي خود ادامه داديم. بعضي از دهاتيان اخبار را درجرايد نشر ميكردند، تا توجه عموم به قضيه جلب شده و به ما كمك شود.

كمپني كانادايي كوشش نمود تا در ميان مردم تفرقگ بياندازد. آن كمپني بگ مردم جونين پول كلاني جهت خريدن زمين هاي شان پيشنهاد نمود. بعضي از مردم حاضر شدند تا زمين ها خود را بفروشند، اما عدۀ ديگري مقاومت كردند. كمپني كانادايي ميدانست كگ ادامۀ اينكار باعث جدالهاي داخلي بين ايشان ميگردد. همچنان كمپني يك داكتر را براي مداواي مردم منطقگ اعزام داشت، اما تداوي در خدمت مردمي بود كگ اوراق شركت را امضأ ميكردند، و اقرار ميكردند كگ بگ انجام كارهاي معدني در منطقگ نظر مساعدي دارند. بعد از آنكگ جامعۀ بين المللي، خارج از اكوادور، از اقدامات شركت مطلع شدند، كارمندان رضاكار طبي را فرستادند كگ همۀ مردم نيازمند را بدون توجگ بگ چيزي تداوي كنند.


چون قوانين موجوده در اكوادور كمپني ها را ملزم ميكرد قبل از شروی و تطبيق يك پروژۀ انكشافي ، يك EIAرا انجام دهند، مردم جونين ازين نكتگ استفاده نموده و EIAرا جزء پلان خود براي حفاظت از زمين هاي شان نمودند. مردم منطقگ ميدانستند كگ اگر يك EIAبصورت دقيق انجام شود، دولت اجازه نخواهد داد كگ عمليات معدني براه افتد. همچنان اين برايشان روشن بود كگ انجام يك EIAمنصفانگ نشان خواهد داد كگ چگونگ كار در معدن مس باعث بيجا شدن اجباري مردم ميشود، هوا را آلوده ميكند، مسير هاي آب را تخريب و پر از لجن كرده و آب را از سبب جريان فاضلاب، فلزات ثقيلگ و ديگر زبالگ هاي توكسيك ملوث خواهد ساخت.


مردم جونين آموختگ بودند كگ از قانون بگ نفع خود استفاده نمايند. بعد از اينكگ كمپني ادعا كرد كگ ارزيابي EIAرا انجام داده است، دولت ادعايش را رد كرده و آنرا نا تكميل خواند.


مردم جونين همچنان از روش هاي برخورد مستقيم نيز استفاده نمودند، از جملگ بستن راه ها ايكگ بگ معدن وصل ميشد. بالآخره رهبران اين مردم، منطقۀ خود را ساحۀ " عمليات معدني ممنوع" اعلام كردند. با استفاده از تاكتيك هاي متعدد، آنها موفق شدند تا از انجام عمليات استخراج در معدن باز مس جلوگيري كنند. آنها توانستند خانگ ها، مراتع جنگلي غني، و منابع آب خود را از تخريب نجات دهند.

بررسي اثرات بر محيط زيست (EIA) در سطح جامعه

بررسي اثرات بر محيط زيست (EIA) در سطح جامعگ كمك مينمايد تا مردم شهرها، دهات ويا يك منطقۀ خاص، بگ ارزش و چگونگي استفاده از منابع دست داشتۀ خود پي ببرند. منابع ارزشمندي همچون: آب، هوا، غذاهاي محلي، حيوانات، محصولات جنگلي، ادويۀ نباتي، مكان هاي توريستي وغيره. اين بررسي ها توان آنرا دارند كگ بگ سؤ تفاهمات ايجاد شده در رابطگ بگ استفاده از منابع مشترک، درميان جوامع خاتمگ دهند. تفاهم ايكگ بدنبال آن ايجاد ميشود سبب ميگردد تا مردم جبهۀ واحدي را در مقابل دولت ها و كمپني ها ايجاد نمايند. همچنان اين پروسگ قادر بگ بسيج نمودن مردم بوده و نميگذارد كمپني ها از اختلافات موجود در ميان مردم بهره برداري نموده و زمين ها، منابع آب و ديگر ثروت هايشان را بگ نفع خود تصرف نمايند.

انجام يك EIAتوسط جامعگ ميتواند بگ اندازۀ بحث روي منابعي كگ جامعگ استفاده مينمايد و توافق روي اينكگ چطور آنها را حفاظت كرده و از مصرف بيش از حد آن جلوگيري بعمل آيد، ساده باشد. يك بررسي پيچيده تر ممكن است شامل تهيۀ نقشگ هاي مشرح، انجام سروي ها و ايجاد اتحاد با جوامع همسايگ و سازمان هاي حمايگ كننده، باشد.

يك EIAانجام شده بوسيلگ جامعگ از بررسي هاي اثرات بر محيط زيست كگ توسط دولت يا متصديان صنعت صورت ميگيرد، متفاوت است. بررسي اثرات بر محيط زيست در سطح جامعگ ممكن است بگ تمام خواست هاي قانوني يك EIAرسمي رسيدگي كرده نتواند، زيرا اين نوی بررسي اهميت بيشتر بگ اين ميدهد كگ جوامع چگ فكر مينمايند و همچنان بگ صحت و فرهنگ مردم اهميت ميدهد نسبت بگ استخراج و بدست آوردن منابع. يك بررسي اثرات بر محيط زيست در سطح جامعگ نشان ميدهد كگ ساختار بمشكل قابل فهم و زبان تخنيكي و علمي بكار رفتگ در EIAهاي رسمي، نگ تنها ايشان را گيج ميكند، بلكگ خاصتا براي بيرون كردن شان از پروسگ هاي تصميم گيري طرح شده است. يك EIAسطح جامعگ يك نوی گفتن اين است كگ " بگ طريقگ هاي ديگري نيز بررسي اثرات بر محيط زيست انجام شده ميتواند".

بسياري از فعاليت هاي ذكر شده در داخل اين كتاب، مانند نقشگ كشي, درامگ هاي اجتماعي, سروي هاي صحي, فعاليت هاي حفاظتي منابع آب, سير جامعگ براي يافتن زبالگ ها و ديگر اشكال كارهاي دستجمعي را ميتوان در يك چوكات يا پلان براي يك بررسي اثرات بر محيط زيست EIA سطح جامعگ بخوبي گنجانيد.

This page was updated:۲۸ Dec ۲۰۲۱