Hesperian Health Guides

يك سير جامعه براي آشنائي با وضعيت زباله ها

برگزاري يك سير جامعگ براي آشنائي با وضعيت آشغالها، فرصت ايست كگ مردم ميتوانند بگ مشكل آشغالها نظر انداختگ ودربارۀ راه حل آن با يكديگر بگ بحث بپردازند. در اين جمع مردم ميتوانند بصورت آزادانگ نظريات و نگراني هاي خود را ابراز نموده و اميدهاي خود را راجع بگ داشتن يك جامعۀ پاكتر وسالم تر بيان كنند. در جريان و بعد ازين راهپيمايي گروپ ميتواند موضوعات مختلفي را بگ بحث بكشد، مثلا قدمگ هاي لازم براي پاک كردن جامعگ و طرح پلان براي بازيابي منابع.


سازماندهي يك سير جامعه براي آشنائي با وضعيت آشغالها

 1. ازمردم دعوت نماييد تا در اين سير معلوماتي شركت كنند
  مردم اطراف خود را بلكگ همگ اشخاصي را كگ بگ نوعي بگ جمع آوري آشغالها مصروف اند وكساني را كگ قدرت اعمال تغييرات را در زمينگ هاي جمع آوري، ترانسپورت، صفاكاري و پلانگذاري براي بازيابي منابع دارند، را نيز دعوت كنيد.

  • كاركنان صنايع كوچك.
  • دلالان ميانۀ زبالگ ها وكسانيكگ در ترانسپورت آن نقش دارند.
  • خريداران زبالگ، يعني آنهاييكگ زبالگ ها را مستقيما جمع نموده و يا از خانگ ها يا فروشنده ها ميخرند
  • جمع كننده هاي زبالگ ها، آنهاييكگ مواد را از سرک ها و انبار هاي زبالگ جمع مينمايند
  • مقامات دولتي آنها ييكگ درتنظيف جامعگ نقش دارند.
 2. يك جلسه را قبل از شروع سير معلوماتي برگذار كنيد

  بهتر است كگ قبل از برگذاري سير معلوماتي خود، يك جلسگ را بهمراه شركت كننده گان ترتيب دهيد تا در آن راجع بگ دلايل اين سير معلوماتي، اهدافيكگ بايد بگ آن رسيد، و اينكگ هركسي بگ چي اهدافي ميخواهد با پيوستن بگ اين سير علمي برسد و ديگر مسايل صحبت نماييد. مهم است تا در مورد مشوق و انگيزه دهنده هر شخص معلومات داشتگ باشيد. بعضي ها امكان از طريق جمع آوري آشغالهايي كگ بگ بيرون انداختگ ميشوند كسب معاش كنند، درحاليكگ عده ديگري ميخواهند صحت جامعگ و زيبايي شهر را بهبود بخشند
 3. People talk as they gather outside a small store.
  سي سال قبل ما همه احتياجات غذايي خود را توليد ميكرديم. اما امروزه اكثر مواد غذايي خود را از دوكان خريداري ميكنيم.
  همه اشيايي را كه ميخريم در داخل پلاستيكهايي قرار مي يرد كه محيط را آلوده ميكنند.
  حالا همه جا تبديل به زباله داني شده است!
 4. سير معلوماتي خودرا پلان نماييد

  بصورت دستگ جمعي با يكديگر تصميم بگيرد تا مسير و محل سير علمي مشخص گردد. سپس يك ليستي از كارهايي را كگ ميخواهيد ديده شوند ترتيب دهيد. مثلا:

  • محلات تجمع زبالگ ها، مجاري آب، جويهاي عمومي وديگر مسيرها.
  • جستجوي فضلات حيواني و انساني در مسير سركها و آبرو ها.
  • زبالگ هاي زهري.
  • حيواناتي را كگ از زبالگ ها تغذيگ ميكنند.


  از افراد مسن جامعگ پرسان نماييدكگ قبلا در 20 يا 30 سال گذشتگ وضعيت اين محلات چگونگ بوده است. آيا مقدار آشغال كم بوده، زياد بوده و يا انوای ديگر زبالگ وجود داشتند؟ در سابق مردم براي ازبين بردن زبالگ ها چي ميكردند؟ راجع بگ همگ اين مسايل در جريان قدم زدن فكر كنيد.
 5. قدم بزنيد (به سير شروع كنيد)!

  گروپ را بگ چند تيم تقسيم كنيد تا هركدام بگ قسمتي از ساحات مورد نظر بروند. چون هر گروپ ممكن است نظرات و مشكلات متفاوتي را جمع آور نمايند، شما ميتوانيد آنها را بگ كتگوري هاي مختلف دستگ بندي كنيد. مثلا گروه جوانان وگروه بزرگسالان، ويا دستگ مردان و زنان. تفاوتي نمي كند اگر تيم هاي مختلطي نيز داشتگ باشيد.

  نكات مهمي را كگ هر تيم ياد داشت ميكند عبارت است از اينكگ: آيا در هر ساحگ زبالگ ها چگونگ جمع آوري ميگردند و بگ چي شكل دفع ميشوند؟ آيا در آنجا آشغالداني عمومي وجود دارد يانگ؟ آيا مردم محلي آشغالها را ميسوزانند يا درفضاي آزاد رها ميكنند؟ آيا آشغال هارا خود تا محلات دفع يا كوره ها حمل ميكنند؟ آيا اشياي خاصي از زبالگ ها دوباره بازيابي ميگردند (مثل بوتل هاي شيشگ اي و كاغذ هاي اخبار وغيره)؟

  بر سر ضايعات صنايع چي مي آيد؟ در هرگروپ يك نفر بايد مؤظف شود كگ مشكلات دريافت شده را ياد داشت نموده يا ترسيم كند، بشمول انوای زبالگ هاييكگ ميبينيد
 6. Health workers talk with 2 women on their doorstep, beside their buckets of trash.


 7. زباله هاي موجود در خانه هاي مردم را ببينيد. چه نوع زباله، و به چه مقدار وجود دارد؟

  منحيث جزئي از سير معلوماتي، بگ داخل خانگ هاي مردم رفتگ (البتگ با كسب اجازه) و ببينيد كگ آنها چگ نوی زبالگ را توليد كرده، و از كدام نوی محصولات استفاده ميكنند. سطل آشغال هر خانگ را از ايشان گرفتگ و روي زمين چپگ كنيد. محتويات را ميتوانيد بگ پنج كتگوري تقسيم كنيد:

  • پارچگ هاي غذايي و ديگر مواد عضوي مرطوب.
  • پلاستيكها
  • كاغذ
  • فلزات


  دير انوای زبالگ ها كميت كدام يك از همگ بيشتر بوده و از كدام كمترين است؟ سرنوشت هركدام ازين ضايعات چگ ميشود، و بعوض دفع آنها چگ كاري را ميتوان كرد تا بازيابي گردند؟ نمونگ هايي را از چند خانگ جمع نموده و با خود بگ محل اصلي جلسگ بيآوريد تا بعدا همگ بر روي آن بحث نمايند.

  از ياد تان نرود كگ باقيمانده را واپس از روي زمين جمع كرده و در بين سطل آشغال بياندازيد!

 8. با يكدي ر در مورد مشاهدات خود صحبت كنيد

  در اخير همان روز (يا در روز آينده)، همگ تيم ها را باهم جمع نماييد تار در مورد چيز هائي كگ آموختگ اند بحث نمايند. آوري نموده و در مورد مشاهدات شان در جريان سير معلوماتي هر كدام از آنها مباحثگ عمومي صورت گيرد.

  از هر شخص بخواهيد تا چيز هائي را كگ در هنگام سير علمي ديده اند با ديگران شريك سازند. بگ همين ترتيب تيم ها نمونگ هاي جمع آوري شده را بگ ديگران نشان ميدهند. افراد گروه هاي ديگر در صورتيكگ در محلات سير خودشان ديده باشند، خواهند گفت كگ چگ مشكلاتي را در جامعگ سبب شده، آيا از آنها استفاده مجدد يا بازيابي صورت گرفتگ است. آيا مردم امكان بوجود آمدن مشكلات صحي و يا مريضي موجود را در رابطگ بگ زبالگ ها ديده اند؟ آيا كدام راه بهتري براي دفع آشغالها نسبت بگ روش ها ايكگ مردم استفاده مينمايند وجود دارد يانگ؟
 9. أسباب وتأثيرات محتمله مشكلات را ليست كنيد

  Women talk as they look at a chalkboard labelled "Trash Walk. Causes: no composting. Burning trash. Lots of bottles and cans. Problems: bad smells and smoke. Trash piles. Health effects: coughing. Children sicker with asthma. Polluted water.
  از وقتيكه اين سوپر ماركيت شروع به كار نموده است، همه چيز هايي را كه ميخريم در بين پلاستيك گذاشته ميشود. اين مسٌله بايد در تحت ستون علت ها بيايد.
  يك تسهيل كننده ميتواند تمام مشكلات را ياد داشت گرفتگ شده و بر روي يك تختگ يا صفحگ بزرگ بنويسد. عقيدۀ همگ افراد را راجع بگ دلايل بوجود آمدن مشكل زبالگ ها بپرسيد و آنها را در تحت يك ستون، در پهلوي مشكلات بنويسيد. سپس سوالاتي را درباره طرز تأثيراين مشكلات بر روي صحت جامعگ طرح كنيد. در ستون آخري جوابات ارايگ شده را ياد داشت كنيد

 10. مراحل بعدي را پلان بندي كنيد از گروپ بخواهيد كگ تمامي مشكلات عمده را مرور كرده و راجع بگ اقداماتي كگ براي حل آنها اجرأ ميشوند فكر كنند. قدم بعدي آنست كگ براي حل مشكلات صحي مردم چاره جويي صورت گيرد، يا بشكلي از شر مشكلات ايجاد شده خلاص شويم. سوالاتي را از قبيل ذيل بپرسيد:

  • چگونگ يك خانواده ميتواند مقدار آشغالي را كگ توليد ميكند بطريقي كاهش دهد؟
  • چگونگ ميتوانيم توليد كود مخلوط Compostو جدا سازي زبالگ ها را ترويج دهيم؟
  • آيا ميتوانيم يك گروپ مردمي را تشكيل دهيم كگ وظيفگ شان جمع آوري و بازيابي زبالگ ها باشد؟
  • آيا زمين يا ساحگ اي براي توليد كمٌپوست ويا بازيابي منابع وجود دارد يانگ؟
  • نزديكترين كارخانگ بازيابي آشغالها در كجا قرار دارد؟
  • چگونگ كارمندان دولت، رهبران مردمي، فابريكگ جات وصاحبان صنايع ميتوانند هركدام گوشگ اي از مسؤليت را بدوش گرفتگ ودر حل مشكل آشغالها سهم بگيرند؟

مردم جامعگ زبالگ ها را با پول نقد عوض ميكنند

در يك منطقۀ فقير نشين در كوريتيبا ،Curitibaدر كشور برازيل تعداد زيادي حفره هاي باز زبالگ موجود بود. اين ها محلات تكثير جوندگاني شده بود كگ امراض را انتقال ميدادند. براي مقابلگ با اين مشكل شوراي شهر يك برنامگ ايرا شروی نمود كگ شعار آن اين بود: "زباله هاي خود را دور نياندازيد، ما آنها را ميخريم" مفكوره اينكار از آنجايي پيدا شد كگ ابتدا شوراي شهر حساب كرد كگ خرج جمع آوري و پاک كردن تمام زبالگ ها چگ مقدار ميشود. در مرحلگ بعدي، بعوض اينكگ پول حساب شده بگ كدام شركت خارج منطقگ اي پرداخت شود تا آشغال ها را جمع كند، آنرا بگ تعداد خريطگ هاي زبالگ كگ ممكن بود شهروندان تحويل بدهند تقسيم كرده و قيمت هر خريطۀ زبالگ را تعيين نموده و بگ ساكنين اين مقدار را پيشنهاد كرد.

People bring their trash to a municipal collection truck.

برعلاوه از پوليكگ براي خريطگ هاي زبالگ بگ ايشان پرداخت ميشد، بگ كسانيكگ آشغالهاي خود را بگ موتر جمع آوري زبالۀ شاروالي تحويل ميدادند يكدانگ تكت ملي بس بگ صورت رايگان داده ميشد. منطقۀ مورد بحث بسيار دور از مركز شهر بود و اين تكت ها براي مردم فقير ارزش فوق العاده اي داشت. همچنان شهر متذكره براي هر خريطۀ تحويل داده شده، مقدار وجگ دريافت كرد تا براي ايجاد باغ جامعگ و ساير پروژه هاي عام المنفعگ مصرف نمايد. بدين ترتيب ساحاتيكگ قبلا متراكم از آشغال شده بودند، اكنون بگ باغ هاي شهر و پارک هاي پر از درخت تبديل شدند. صحت جامعگ بهبود يافت.


در يك مركز بازيابي منابع با استفاده از زبالگ ها مهاجرين تازه وارد، اشخاصيكگ معلوليت هاي جسمي داشتند و كسان ديگريكگ بگ كار احتياج داشتند با جدا كردن و سورت كردن زبالگ ها فرصت كار پيدا نمودند. پارچگ هاي غذائي و بقاياي نباتات براي تهيۀ كمپوست Compostمورد استفاده قرار گرفت، تا بعد در حاصلخيزي پارک هاي شهر و مزاری و باغ هاي محل مصرف گردند.


پلاستيك باب و فلزات بگ صنايع فروختگ ميشدند تا دوباره مورد استفاده قرار گيرند. اسفنج هاي پلاستيكي ريزه ريزه شده و در پركردن لحاف و دوشك استعمال ميگرديد. چند سال بعد از آغاز برنامگ، مقامات شاروالي پروژه را از اين هم بهتر ساختند. طوري پلان شد كگ شاروالي محصولات غذايي تازه را از مزاری نزديك بگ شهر مستقيما بگ قيمت عادلانگ اي خريده، وآنرا در وقت تبادلۀ آشغال ها بگ مردم بگ جاي پول نقد پرداخت ميكرد. با يك تير چند نشان زده شد: زارعين قيمت هاي بهتري را براي محصولات خود دريافت ميكردند، مردم فقير شهر غذاي مقوي تر ميخوردند، و هم شهر پاكتر شد.This page was updated:۲۸ Dec ۲۰۲۱