Hesperian Health Guides

برنامۀ آشغالهاي خان ي مردمي

هر آنچيزيكگ دوباره قابل استفاده نباشد، بازيابي نشود و بگ كود كمپوست تجزيگ نگردد بايد بصورت مطمئن دفع گردد تا جامعگ از آنها رهائي يابد. بعضي از مردم عقيده دارند كگ سوختاندن اين نوی كثافات بهتر است. در حاليكگ شماري ديگر ترجيح ميدهد اين مواد دفن گردد تا از ايجاد دود كگ در صورت سوختاندن توليد ميشود جلوگيري بعمل آيد. اما حقيقت موضوی آنست كگ هر دوي اين راه حل ها مشكلات خاص خود را دارند.

در جاهاييكگ كاغذ و كارتن ها نميتوانند مورد استفادۀ دوباره، بازيابي و تهيگ كمپوست قرار گيرند، بهتر است آنها را خورد كرده و براي مصارف براي پخت وپز يا تسخين سوختانده شوند. اما سوختاندن ميزان بسيار كمي از پلاستيك ها، رابر و ديگر مواد مشابگ، سبب آزاد شدن مركبات خطرناک كيمياوي مانند دايوكسينها، فيورانها و كلورين ميشود كگ مشكلات زياد صحي را بدنبال دارند.

3 people talk as they toss trash into a fire.
من زباله هاي خود را ميسوزانم تا خانه ام پاك باشد و از شر موش در امان باشم.
فكر ميكنم كه گازات متصاعده از زباله ها بسيار بد تر از موشها است!
موشها يا دود، هر دو بد هستند. بهمين خاطر بهتر است كه توليد زياد ضايعات را نكنيم از ابتدا جلوگيري كنيم.

ضايعاتي را كگ بگ هيچ طريقي قابل بازيابي واستفادۀ دوباره نيستند، ميتوانيد در محوطگ هاي معين وحفاظت شده دفن كنيد. درصورتيكگ تصميم بگ تخصيص يك ساحگ براي دفن آشغالها گرفتگ ايد، مهم است كگ آنرا دور از هر نوی منبع آب بسازيد.

بعد از دفن كردن ضايعات در زمين روي آنرا با خاک بپوشانيد. اگر زبالگ ها ايكگ حاوي مركبات كيمياوي خطرناک اند دفن شوند، امكان دارد آنها در عمق زمين نفوذ كرده و منجر بگ ملوث شدن منابع آب زير زميني شوند. اگر هيچ راهي براي خلاص شدن از شر زبالگ هاي زهري وجود ندارد (براي مثال، تحويل دوبارۀ آنها بگ كارخانگ سازنده و تبديل آنها بگ مركبات غير زهري)، بهترين كاري كگ انجام داده ميتوانيد آنست كگ آنها را در بين يك ساحگ محافظگ شده دفن كنيد.

ضايعات زهري

بگ موادي اطلاق ميشوند كگ حاوي مواد كيمياوي مضر براي صحت و محيط زيست هستند. (فصل 16 مطالب بيشتري درباره تأثيرات مواد زهري روي بدن دارد).

بهترين راه دفع ضرر اين نوی مواد آنست كگ از توليد آنها اصولا از اول خود داري نماييم. دولت ها مؤظف اند كگ از توليد محصولات توكسيك و پروسس آنها جلوگيري نمايند. مردم جامگ قادر اند تا استفاده از محصولات جايگزين غير زهري توسط خانواده ها را مروج نموده، و اتحاديگ هاي كارگري ميتوانند صنايع را مجبور نمايند از روش هاي مصئونتري براي توليد محصولات استفاده كنند. احداث مراكز جمع آوري مواد توكسيك كمك ميكند كگ از پخش شدن زهريات در محيط جلوگيري.

شده و منابع آبي و زمين ها آلوده نگردند. (براي كسب معلومات در باره جايگزين هاي بهتر مواد زهري خانگي، بگ غرض معلومات مزيد راجع بگ مواد زهري بگ فصول 14، 16 و 20 مراجعگ كنيد).

A man and child drink from a barrel on which the word "Pesticide" is crossed out and "Drinking water" is written.
A man destroys the barrel with a pickaxe.
بيرلها و ظروفي را كه مواد توكسيك در بين آنها ذخيره ميشدند تخريب كنيد، تا بار دي ر كسي از آنها بصورت اشتباهي استفاده نكند.

مديريت و دفع زباله هاي زهري بصورت محفوظ

چون دفع مصوون مواد زهري ممكن است بسيار پيچيده و پر خرج باشد، بهتر آنست كگ دولتها اصولي را براي استفاده، ذخيره و دفع آنها وضع كنند. اين تدابير بايد شامل ارائۀ تعليمات براي اعضاي جامعگ باشد تا مواد كيمياوي را بصورت مؤثري مديريت نموده و دفع كنند. درينجا بعضي از ين تدابير طور ذيل بيان ميشوند:

  • محصولات زهري را دور از غذا، آب و اطفال نگهداري كنيد.
  • مواد توكسيك را هميشگ در بين ظرف اصلي آن بگذاريد و هرگز ليبل (كاغذ روي ظرف) آنرا دور نكنيد، زيرا باعث ميشود تا ديگران متوجگ شده و هرگز از آن براي كار ديگري استفاده نكنند.
  • ل هاي توكسيك را جدا از ديگر زبالگ ها ي خانگي بگذاريد.
  • هرگز اين نوی مواد را نسوزانيد! اين كار باعث ميشود تا گازات زهري توسط خاكستر و دود پخش شوند. اين حالت حتي مشكلات صحي بيشتري را هم ايجاد و هم تشديد ميكند.
  • مواد توكسيك را در مسير جويها، آبروها، كانالهاي تخليگ، حمام، بيت الخلأ وغيره جريانات آب قرار ندهيد زيرا آنرا با خود بگ زمين منتقل ميكنند.


در صورت ضرورت ميتوانيد با مقامات محلي صحت عامگ يا كارمندان مراكز بازيابي منابع مشوره كنيد. آنها شايد معلومات مفيدي راجع بگ طرز دفع كردن مواد توكسيك داشتگ باشند.

دفع زهريات معمول

با اين محصولات معمول خانگ ها اگر بصورت دقيق برخورد نشده و بگونۀ مصئون دفع نگردند بگ زبالگ هاي خطرناک تبديل ميشوند.

رن ها و كانتينر هاي رنگ. ظرف حاوي رنگ را در يك جاي سرد ذخيره كنيد. بعد ازينكگ تمام رنگ آن خلاص شد، قوطي را هموار كرده و در بين يك اخبار بپيچانيد. سپس آنرا داخل خريطگ پلاستيكي كرده ودر ساحگ تحت حفاظت دفن نماييد. رنگهايي كگ از لاتكس ساختگ ميشوند كمتر زهري اند، ولي در حصگ دفن واز بين بردن آن كدام روش جداگانگ وجود نداشتگ و از اقدامات فوق بايد پيروي كرد.

حلالها (روغن پاكن، تورپنتين، رنگ پاك كن .) مواد متذكره را در بين قوطي در جاي سرد نگهداري كنيد، تا اينكگ بگ كدام دليلي آتش نگيرند. بعد ازينكگ محتويات قوطي كاملا تخليگ شد، آنرا سوراخ نماييد تا دوباره استفاده شده نتوانند. روش دفع حلالها هم مانند رنگ ها اند: قوطي را هموار كرده، در بين اخبار قرار دهيد، و سپس در خريطۀ پلاستيكي بپيچانيد. در اخيرآنرا در زمين حفاظت شده دفن كنيد.

روغن هاي استفاده شده در موترها. هيچوقت روغنيات را در بين آبرو ها و روي زمين نريزيد، بلكگ آنها را در بين كانتينر هاي سربستگ ذخيره كنيد. گاهي اوقات امكان دارد كگ روغن بازمانده در استيشن هاي ترميم موتر بازيابي شوند. گريس سوختگ را ميتوان براي رنگ دادن قالب هاي چوبي (مستعمل در كانكريت ريزي تعميرات) استعمال نمود. گريس سوختگ از پوسيده شدن اين چوبها جلوگيري ميكند. همچنان آنرا ميتوان بگ عنوان سوخت در بخاري ها بكار گرفت.

Batteries and containers labelled "Flea and tick dip" "Insect dust" "Paint" "Degreaser" "Hair perm" "Bleach" and "Paint thinner."
اين محصولات معمول همه زهري اند و درصورتيكه بادقت با آنها برخورد صورت ن يرد، زباله هاي خطرناك را ايجاد مينمايند.

طريها. در شماري از جايها باطريها را نيز بازيابي ميكنند. ولي اينكار را هرگز نبايد توسط دست انجام داد. بهترين راه آنست كگ بگ كارگران تعليمات لازمگ را داده و تجهيزات حفاظتي را برايشان تهيگ نمود.

آفت كشها. ابتدأ ظروف آنها را سوراخ كنيد تا ديگر بصورت اشتباهي استعمال نشوند. سپس آنها را در بين ساحات حفاظت شده دفن كنيد. براي اخذ معلومات بيشتر در مورد آفت كشها، و استفادۀ آنها در زارعت يا امور خانگ.

زباله هاي ناشي از فعاليت هاي طبي مانند بنداژ هاي خون آلود، سوزن هاي آلوده و ديگر اشياي نوک تيز، ادويۀ تاريخ گذشتگ، وغيره. براي آموختن مطالب زيادتر در باره كاهش دادن، ذخيره سازي، و ادارۀ ضايعات طبي، بگ فصل 19مراجعگ كنيد.This page was updated:۲۸ Dec ۲۰۲۱