Hesperian Health Guides

كنترول كردن آفات

آفت هاي حشرات، مانند مادر كيك ها و جوندگان مانند موش ها، بيشتر در نقاطي از خانگ زندگي ميكنند كگ باقيمانده غذا و زبالگ ها وجود داشتگ و محلي براي پنهان شدن مهيا باشد. اين جانوران آفات و امراض زيادي را با خود حمل نموده و از اسباب عمده حساسيت ها و حملات آستما اند. متأسفانگ سم پاش هاييكگ (Sprays) غرض مبارزه با حشرات و جانوران استفاده ميشود، خود باعث مشكلات عديده صحي شده و بگ همان اندازه حساسيت بر انگيز بوده، ودر ايجاد آستما نقش دارند.

بسياري مردم از آفت كش هاي كيمياوي غرض كنترول حشرات و جوندگان استفاده ميكنند. اين تركيبات همگ زهري اند. اگر مجبور بگ استعمال آن هستيد، آنرا با احتياط خيلي زيادي استفاده و ذخيره كنيد. بهترين راه مقابلگ با اين آفات آنست كگ شرايط دلخواه زندگي را براي آنها تنگ ساختگ، تا ديگر جائي براي شان در داخل خانگ نباشد:

  • هميشگ محيط خانگ را جاروب كنيد. صفا كاري باعث ميشود تا باقيماندۀ غذا و زبالگ ها از خانگ بيرون شده و ديگر جوندگان قابليت تخم گذاري و لانگ سازي را نداشتگ باشند.
  • جايي را كگ غذا صرف شده يا پختگ ميشود، پاک نگهداري نماييد.
  • غذا را در ظروف محكمي نگهداري نماييد.
A woman sweeps her cooking area.
  • نل هاي سوراخ شده را ترميم نموده، و سنگ آبها ودستشو ها را خشك نگهداري كنيد. حشرات محل هاي مرطوب را بسيار دوست دارند.
  • آشغال هاي خانگي را در ظروف سرپوشيده نگهداري كنيد، و بصورت منظم آنها را از خانگ تخليگ نماييد.
  • درز هاي ايجاد شده در ديوارها، سقف و كف اطاق را ببنديد تا راه ورود اين آفات بستگ شود. سوراخ هاي كوچك را با موادي مانند براده فولاد، صفحات منظم، مواد تعميراتي ويا شيت فلزي وغيره پر نماييد.


يكي از راه هاي خلاص شدن از شر اين آفات آنست كگ از تركيبات طبيعي و عضوي اي استفاده شود، كگ قادر بگ فرار دادن آنها بوده و نسبت بگ انوای كيمياوي آفت كش ها، ارزانتر وكم خطر اند

كنترول آفات بدون استفاده از تركيبات كيمياوي

بعضي اوقات، تنها صفاكاري در داخل خانگ كافي نمي باشد، بلكگ بگ ميتود هاي فعالتري نياز است تا از شر آفات خلاص شد.

A cockroach.

براي حشرات (مثلا مادر كيك ها): مخلوطي از شكر با بوريك اسيد يا پلي بسازيد. آنرا در محل خزيدن يا رفت وآمد حشره بپاشيد. حشره جلب شده و پس از خوردن آن ميميرد. يا، بوريك اسيد (جوهر بوره) را با آب مخلوط كنيد تا يك حشره كش ايجاد شود، سپس آنرا با آرد جواري خمير نموده و گلولگ هاي كوچكي بسازيد. گلولگ ها را در اطراف منزل بگذاريد. متوجگ باشيد كگ اين گلولگ ها توسط اطفال خورده نشوند!

An ant.

براي مورچه ها: پودر مرچ سرخ، قرص هاي خشك نعنای، يا دارچين ميده شده را در مسير راه رفت وآمد شان بپاشيد.

A fly.

براي م سها: ريحان ريزه شده را در آب براي مدت بيست و چهار ساعت تر نماييد. محتويات آنرا فيلتر نموده وبر روي لارواي مگس ويا خود شان بپاشيد. دیدن چ ونه براي م س ها از بوتل هاي پلاستيكي دام بسازيم.

براي موريانه ها (خوره ها: فقط كافيست كگ مواد ساختماني تعمير خانگ بگ تماس مستقيم آنها نباشد. همچنان چوب وهيزم را در نزديكي خانگ نگهداري نكنيد.

A rat caught in a trap.

براي جوندگان: بهترين راه، گذاشتن تلك يا دام است. استفاده از تركيبات زهري (مثل موش كش)، فقط توسط اشخاص آگاه بايد صورت گيرد. درعين حال اقدامات احتياطي و مصئونيتي بايد بصورت كامل مراعات شده، و از وسايل حفاظتي استفاده گردد.

بعضي از آفات مانند چنچها كگ عامل مريضي چگاز است و معمولا در مكسيكو، امريكاي مركزي و جنوبي زندگي ميكنند، در درز هاي كف اطاق، ديوار ها وسقف زندگي ميكنند. خصوصا خانگ ها ايكگ از گل، خشت و كاه و علف ساختگ شده باشد. بستن و پلاستر نمودن اين درزها، ويا حتي قسمت پاييني اين شاريدگي ها از تخم گذاري جانوران جلوگيري بعمل مي آورد. (دیدن چ ونه يك پلاستر طبيعي از گِل بسازيم.) تعويض كاهگل با خشت پختگ، فلز، سمنت، يا روكش نمودن ديوار ها وسقف يك اطاق از سمت داخل، از نفوذ اين آفات جلوگيري ميكند.


چ ونه يك دام ساده براي حشرات بسازيم

A roach trap jar.
  1. دريك ظرف يا شيشگ آبميوه، آب كشمش جوش داده يا هر مايع شيرين ديگري را بريزيد.
  2. جيل پتروليوم (Petroleum Gel) را با آن مخلوط نماييد ، بقسمي كگ در پايين ظرف تگ نشين شده و حشرات بگ آن بچسپند و از فرار شان جلوگيري شود.
  3. براي كشتن حشرات بگ دام افتاده، آنها را در آب گرم و صابون دار غرق نماييد.




This page was updated:۲۸ Dec ۲۰۲۱