Hesperian Health Guides

آلرژيها (حساسيت ها)

آلرژي (Allergy) عبارت است از عكس العمل دفاعي بدن در مقابل اشيأ و مواديكگ آنرا غير قابل تحمل مي يابد. فهميدن علايم آلرژي مشكل است، چون همان اعراض وعلايمي را دارد كگ شبيگ اكثر امراض معمول است. شايعترين اعراض حساسيت عبارت است از: تنگي نفس ، سرفگ كردن، خارش گلو، ريزش آب بيني، خستگي، خارش يا سرخي چشمان و بخار هاي جلدي.

بسياري از محصولاتيكگ در خانگ بگ مصرف ميرسند، ممكن است سبب حساسيت شوند، مانند: مواد شوينده و پاک كننده، تركيبات كيمياوي بكار رفتگ در فرنيچر ها و قالين ها، ذرات و پوپنك ها، پولن گل ها، بازمانده يا فضلات حيواني، پر پرندگان، آشغال ها، گرد وخاک، مادركيك ها ، موش ها، جوندگان، پشم حيوانات و يا آفت كش ها. معروض شدن بگ مواد توكسيك سبب پيدايش حالتي ميگردد كگ بنام حساسيت در مقابل چندين مركب كيمياوي (Multiple Chemical Sensitivity یا MCS) ياد ميشود، كگ خيلي شباهت بگ آلرژي معمولي دارد.

بعضي طرق جلوگيري از ابتلا بگ عكس العمل هاي حساسيتي عبارت اند از:

  • بهبود جريان هوا در داخل خانگ.
  • كاهش تماس بگ مواد آلرژن (حساسيت زا) وآلوده كننده ها.
  • پاک نگاه داشتن خانگ و دور نمودن گرد وخاک.

گرد وخاك و كرم هاي خاكي

كرم هاي خاكي موجودات بسيار كوچك وغير قابل ديدي اند كگ يكي از بزرگترين عوامل حساسيت زا در داخل خانگ ها ميباشند. اين موجودات سبب تخريش چشمها و بيني شده و حملات آستما را سبب ميشوند. آنها معمولا در جاهاي گرم، مرطوب و پر از گرد و خاک زندگي ميكنند، مانند بالش ها، دوشك ها، قالين ها، وسايل بازي اطفال، البسگ و فرنيچر.

براي خلاص شدن از شر گرد و خاك وكرم هاي خاكي

پاک نمودن محل هاي خواب و بودوباش بگ كاهش گرد وخاک، ازبين رفتن كرم هاي خاكي و مو هاي حيوانات كمك ميكند. پوش نمودن دوشك ها و بالش ها با تكگ هاي سخت و ضخيم يا پلاستيك و شستن آنها با آب گرم باعث ازبين رفتن كرم هاي خاكي ميشود. اگر كسي بگ گرد و خاک و كرم هاي خاكي حساسيت دارد، بهتر آنست كگ از قالين، فرش هاي خاک گير، يا ديگر وسايل مشابگ استفاده نكند.

Cloth hangs from a clothesline under a hot sun.
شستشوي منظم و خشك كردن وسايل در آفتاب و هواي آزاد به پاك ن هداشتن آنها كمك ميكند.

پوپنك

پوپنك نوعي فنگس يا سمارقي است كگ بروي خاک مرطوب و نباتات ديگر ميرود. در داخل خانگ ها، محل طبيعي پرورش پوپنك عبارت است از: ديوارها، البسگ، غذاهاي پس مانده و محل هاي پر آشغال. همچنان بنام كپك (Mildew) نيز ياد ميشود. بيشتر پوپنك ها بشكل پودر سياه يا زرد رنگ، رشتگ هاي بسيار كوچك ويا هم پت هاي سفيد وآبي اند.

در طبيعت، فنگس ها نقش بسيار عمده اي را بازي ميكنند. مثلا آنها كمك ميكنند تا بقاياي اجساد مردۀ تجزيگ شده و دوباره بگ تركيبات اولي در خاک تبديل گردند. اما اين موجودات سپور هاي را توليد ميكنند كگ آلرژي زا بوده وتنفس ذرات آن توسط اشخاص ممكن است بگ مشكلات تنفسي بيانجامد. اين موجودات همچنان اشيائي را كگ بر روي آن زندگي ميكنند تخريب مي نمايند. لذا موجوديت آن در داخل خانگ هرگز چيز خوبي نيست.

آنها سبب ايجاد مشكلات تنفسي، سردردي، بخار هاي جلدي شده و قادر بگ تشديد حملات حساسيتي و آستما اند. معروض شدن بگ آنها بگ صورت نادر حتي ممكن است سبب مرگ گردد، خصوصا در نزد اطفال خورد سال. اشخاص مبتلأ بگ اچ آي وي، كمترين مقدار مقاومت را در مقابل فنگس ها دارند و ريسك ايجاد امراض خطرناک در نزد آنها بسيار بلند است.

خلاص شدن از شر پوپنك

پوپنك ها و كپك ها در محيط هاي مرطوبيكگ تهويگ خوب ندارند، خيلي زود رشد ميكنند. براي جلوگيري از رشد آنها، يك يا بيشتر از يك مورد ذيل عمل نماييد:

  • درز هاي موجود در ديوارها، سقف يا پايپ ها را ترميم كنيد.
  • تهويگ را بهبود بخشيد. اگر هوا در خانگ جريان داشتگ باشد، اشياء داخل اطاق خشك تر ميمانند واز رشد كويگ و پوپنك جلوگيري ميشود.
  • نقاطي را كگ پوپنك زده گي دارد، با محلول بليچ ( Bleachسفيد كننده) بشوييد.
چ ونه محلول بليچ (كلورين) را بسدددازيم

A man wearing gloves and a cloth over his mouth and nose cleans a wall.
تركيب: يك پيالگ چايخوري بليچ، ¼قاشق صابون مايع، و چهار ليتر (يك گيلن) آب گرم
Prs EHB Ch17 Page 358-1-b.png
Prs EHB Ch17 Page 358-1-c.png
(اضافگ نمودن يك پيالگ سركگ ،(Vinegar) بهتر است چون بگ كشتن اجرام بيشتر كمك ميكند).)

ماسك مناسبي بر روي صورت و بيني خود قرار دهيد، دستكش ها را پوشيده و با ظرف بليچ نقاط پوپنك زده را بشوييد. كلكين ها را قبلا باز كنيد چون نياز بگ تهويۀ خوب داريد (تا خود صدمگ نبينيد.) نقاط مرطوب شده را پانزده تا بيست دقيقگ بگ حالت خود نگهداريد، سپس آنرا با آب خالص بشوييد. در اخير با يك تكگ يا وسيلگ ديگري خشك كنيد تا از رشد دوباره پوپنك جلوگيري شود.
This page was updated:۲۸ Dec ۲۰۲۱