Hesperian Health Guides

پلانگذاري بهمراه جوامع

هنگاميكگ مردم خود پلان نموده و برايشان منازل وتعميرات جديد ميسازند، نگ تنها كنترول بيشتري برروي زندگي خود پيدا مينمايند، بلكگ همان پلان هايي را انكشاف ميدهند كگ بگ خواستگ ها، اميدها و علاقگ مندي هايشان كمك ميكند. تا جاييكگ امكان دارد بايد دولت ها و مؤسسات انكشاف اجتماعي، مردم را اجازه دهند تا در پلانگذاري و نگهداري از پروژه هاي خانگ سازي شركت نمايند. بگ ياد داشتگ باشيد كگ در بهترين حالت اجتمای چيزي بيشتر از گروپ از خانگ ها است. در يك جامعۀ فعال و متحرک، هر خانگ با يكي از فضاهاي عمومي پيوند دارد، مثلا يك باغ، منبع آبي يا تسهيلات شستشو، بازارها، مكاتب و ديگر مكان هاييكگ مردم با يكديگر ارتباط دارند.

اعمار يك تعمير نياز مند آنست كگ گروهي از مردم با يكديگر همكاري كنند. اگر پلانگذاران، سازنده گان، مؤسسات انكشافي وتهيگ كننده گان مسكن با يكديگر بگ شكلي همكاري كنند كگ سبب بهبود وضعيت تعليم وتربيگ، تقسيم مهارتها، و مشاركت همگاني شوند، آنها نگ تنها فقط خانگ ها را اعمار ميكنند، بلكگ بگ ايجاد يك جامعۀ صحتمند كمك كر.

A community viewed from above.
اعمار خانگ ها و جامعگ

مردم فقير افريقاي جنوبي براي ساليان متمادي در بحران مسكن بسر برده اند كگ مشكل فقر و عدم صحتمندي شانرا تشديد كرده است. دولت تلاش نمود تا اين بحران را با اعمار منازل جديد براي مردم فقير حل كند. اما اكثر تعمير هاي جديد خيلي خورد، تاريك وزياد نزديك بهم بودند. برعلاوه اين منازل طوري ساختگ شده بودند كگ يا خيلي گرم يا بيشتر از حد خنك ميشدند. راه خانگ ها از مكاتب و مراكز صحي و بازار دور بوده و دسترسي ناچيزي بگ آب داشتند. وضعيت حفظ الصحگ خراب بود. هواي نامطبوی راهي براي خروج از خانگ ها نداشت و خيلي اوقات لازم بود تا منازل بازسازي و ترميم شوند. نتيجگ آن بود كگ مردم فقير همچنان متضرر باقي ماندند.


در جواب بگ بحران فوق، يك گروپي از فعالين بنام تلوليگو (Tlholego) گرد هم آمدند تا شكل جديدي از خانگ هارا اعمار نمايند. خانگ هاي نو را طوري اعمار كردند كگ از مصالح محلي استفاده شد، يعني خاک، خشت، كاه وغيره. غرض ساخت ديوار ها از خشت گلي كار گرفتند و زيربنا را از سنگ ايجاد كردند. اين خانگ ها نگ تنها براي مردم خانگ ها سالم و صحتمند بودند، بلكگ طوري عيار شده بودند كگ كمترين مخارج ممكن را داشتگ باشند (يعني هر خانگ بصورت متوسط حدود 1000دالر امريكايي مصرف داشت.)


برعلاوه راحتي، منازل را بشكلي ساختند كگ از همگ شرايط محلي حد اكثر استفاده را كرده بتوانند. اين خانگ ها داراي برق، ذخيرۀ آب باران، باغچگ ها ايكگ در آن از آب استفاده شده در آشپرخانگ و حمام ميتوانست استفاده شود وتشناب هاي مناسب بودند. آب بوسيلۀ آفتاب گرم گرديده و جالي هاي نصب شده از ورود حشرات بگ داخل منزل جلوگيري ميكردند. چون كلكين ها بطرف آفتاب قرار گرفتگ بودند و ديوار خانگ از خشت خام ساختگ شده بود، لذا در مقابل گرمي وسردي حفاظت مناسب وجود داشت. همگ اين مهارتها را گروپ تلوليگو بگ مردم تعليم داد. سر انجام مردم توانستند در خانگ هائي زندگي كنند كگ هم ارزان بوده و هم براي هر كس قابل دسترس باشد. مالكين بگ داشتن چنين خانگ هائي افتخار ميكردند.


منازل رهايشي جديد در اطراف تأسيسات عام پلان شده بودند، مانند سركها، باغها و ساختمان هاي عمومي. اين بخاطري بودكگ مردم ساكن اين خانگ جزو يك جامعۀ بزرگتري شوند. تلوليگو همچنان پروگرام هاي تعليمي را براي بزرگسالان ترتيب داد و بهمين صورت مكاتبي براي اطفال و نوجوانان تاسيس نمودند كگ در آنجا خواندن و نوشتن، رياضي و همچنان در مورد كشت وكار، صحت و محيط زيست آموزش داده ميشد.

A community viewed from above.


قريۀ تلوليگو يك قريۀ دوست طبيعت يا "eco-village" است، يعني محليست كگ در هماهنگي كامل با طبيعت و نياز هاي مردم ساختگ شده است. بعوض احداث خانگ هاي ارزانقيمت براي مردم، تلوليگو يك جامعگ را ساخت. با موفقيت خويش تلوليگو نشان داد كگ مردم ايكگ زماني مجبور بودند در فقر شديد بسر برند، امكان آنرا دارند كگ با استفاده از منابع خود، خانگ هاي دلخواه خويش را ساختگ و جامعۀ غني و با وقار را پايگ گذاري كنند.


This page was updated:۲۸ Dec ۲۰۲۱