Hesperian Health Guides

18: زباله هاي جامد: تبديل يك خطر صحي به يك منبع اقتصادي

ویکی-سلامتی > راهنماي جامعه براي صحت محيط زيست > 18: زباله هاي جامد: تبديل يك خطر صحي به يك منبع اقتصادي

People interact while using a resource recovery center.

زبالگ هاي خانگي بگ نامهاي مختلفي مثل آشغال، ضايعات، پسمانده وغيره ياد ميگردند. حتمي نيست كگ اين زبالگ ها تبديل بگ يك مشكل صحي گردند. امكان دارد كگ آنها را بگ يك در آمد، يا منبع توليد محصولات جديد تبديل كرد. اما در صورتيكگ زبالگ ها بصورت مطمئن جمع آوري نشده، جدا نگرديده، دوباره استفاده نشده، بازيابي نگردند و بخوبي جابجا نشوند كثيف و زشت بوده، بوي بد پيدا كرده و سبب مشكلات صحي جدي ميگردد.

بسياري از ما عادت داريم تا هرچيز را دور بياندازيم، بگ اين تصور كگ حتما يكي ديگري متوجگ بوده و مسووليت جمع آوري زبالگ ها و كثافات ما را بگ عهده خواهد گرفت. در شمار زيادي از موارد، اين مردم فقير هستند كگ مجبور ميشوند برروي اين آشغالها زندگي كنند، همان زبالگ ها ايكگ بقيگ اعضاي جامعگ با بي پروايي مسبب آنها بوده اند. و همين گروه اند كگ بگ جمع آوري، دستگ بندي، صفاكاري و تبديل اين ضايعات بگ منابع قابل استفاده اشتغال دارند (بازيابي منابع.) گرچگ همگ كس ميداند كگ كار اين دستگ از مردم براي پاک ماندن طبيعت وحفظ صحت انسانها بسيار حياتي است، ولي كمتر اتفاق افتاده كگ آنها دستمزد خوب گرفتگ و يا با ايشان بگ احترام برخورد صورت گيرد.

مديريت زبالگ ها، بشكلي كگ نگ بگ جامعگ ضرر بزند ونگ هم بگ طبيعت، ابتدا مستلزم آنست كگ ما ميزان آشغالي را كگ همگ روزه توليد ميكنيم بگ حد اقل ممكن رسانده و چيز ها ايرا كگ فكر ميكنيم قابل استعمال دوباره هستند بازيابي كنيم. همگ افراد جامعگ، خصوصا دولت ها و صنايع بزرگ كگ عمده ترين توليد كننده گان زبالگ ها هستند، بايد مسؤليت ضايعات خود را بصورت كامل بدوش گرفتگ و از صحت و حيات همگان حفاظت نمايند.

چگونگ ايزينگ صحتمندي و احترام بيشتري بدست آورد

كار هر روزه ايزينگ Eseng آن بود كگ بگ اطراف شهر باندونگ ( واقع در اندونيزيا) رفتگ و زبالگ ها را جمع آوري نمايد. چون خانۀ وي از منطقگ ايكگ آشغال هاي ارزشمند داشت خيلي دور بود، بيشتر وقت وي در راه رفتن و آمدن صرف ميشد و هميشگ با خود يك بوجي (توبره) بزرگ آشغال را حمل ميكرد.


آشغال هاي جمع شده را هر شب دستگ بندي كرده و بگ معاملگ گران در صبح روز بعدي ميفروخت. بعضي از معاملگ گران شيشگ را ميخريدند، عده ديگر فلزات كهنگ را، و دستگ اي هم بگ خريد كاغذ علاقگ نشان ميدادند. اشيايي را كگ خريداران از گرفتن آن خود داري ميكردند در اطراف خانگ ايزينگ بصورت انبوهي ذخيره شده بود. حويلي خانگ وي خيلي پر شده بود و تقريبا بگ يك زبالگ داني بسيار خطرناک تبديل گرديده بود. هيچ كس وجود نداشت كگ بگ ايزينگ كمك كند تا وي از شر آشغال ها خلاص شود. گاهي اوقات وي بگ كدام مرض ميكروبي مبتلا ميشد و ماه ها مريض بود و بگ كسب وكارش سكتگ گي وارد مي آمد. دفعگ آخري يك تب و لرز بسيار بدي گرفت و معلوم شد كگ دليل آن پشگ هاي ملاريا بوده كگ در بين تاير كهنگ داخل حويلي جاي گرفتگ بودند. با وجود اين همگ كار سخت ايكگ انجام ميداد، گاهي پوليس ها مزاحم وي ميشدند زيرا آنها ديده بودند كگ وي در مقابل دكان هاي بازار آشغال ها را دستگ بندي ميكند و سبب اخلال ميگردد.

A man sorts through trash.


ايزينگ و شماري ديگر از آشغال روبها تصميم گرفتند تا مركزي را بوجود آورند كگ بگ فروش اشياء دست داشتگ ايشان كمك نموده، و همچنان امتيازات بيشتري را مانند تقسيم كردن معلومات، تجهيزات و دانش براي آنها بگ ارمغان آورد. از يك مؤسسگ محلي بازديد نمودند كگ براي احقاق حقوق كارگران و كسانيكگ در امور محيط زيست مشغول بودند، فعاليت ميكرد. بعد از چندي آنها با يكديگر بگ توافق رسيدند كگ يك پروگرام كامل بازيابي زبالگ ها را ايجاد نمايند.

اعضاي اين مؤسسگ محيط زيستي از شاروالي خواستند تا از پروگرام آنها حمايت كند، و پوليس و دوكانداران با احترام بيشتري با جمع كننده گان زبالگ ها برخورد كنند. مقامات شهر با ايشان موافقگ نمودند و قرار شد كگ يك مركز براي ايزينگ و همكارانش اختصاص داده شود تا بتوانند زبالگ هاي جمع آوري شده را دستگ بندي كنند. بهركدام از آشغال روبها يك گاري با چرخ داده شد كگ در بين آن زبالگ هاي خود را تا بگ مركز حمل مي نمودند، يا اينكگ مستقيما آنرا بگ معاملگ گران تحويل ميدادند.


همچنان مركز بازيابي زبالگ ها (دوباره بدواران اندازي) بگ كارگران دستكش و بوت محافظتي داد تا در هنگام كار از اشياي نوک تيز و هم ميكروب ها و امراض محافظت شوند. هنگاميكگ كاركنان مركز بازيابي منابع مطلع شدند كگ ايزينگ بگ مريضي ملاريا مبتلا هست، بگ وي كمك نمودند تا ادويگ و مراقبت هاي صحي لازم را در كلينيك دريافت نمايد.


گرچگ ايزينگ هنوز هم سخت كار ميكند و بگ جمع آوري آشغالها مصروف است، اما صحت وي خيلي بهبود يافتگ و خانگ اش مثل يك ذخيره آشغال معلوم نمي گردد. اكنون پوليس ها و دوكانداران احترام لازم را براي ايشان ميگذارند و ميدانند كگ كار اين گروه از مردم براي حفظ صحت جامعگ بسيار مهم است. شهر نيز بگ مركز بازيابي منابع و محيط پاكتر خود افتخار ميكند.This page was updated:۲۸ Dec ۲۰۲۱