Hesperian Health Guides

رسيدن به نقطۀ زباله صفر

در این فصل:

جوامع متعدد در اطراف واكناف دنيا تلاش دارند طريقي را پيداكنند تا حجم زبالگ هاي خود را بگ حد اقل ممكن كاهش دهند و هدف اصلي آن است كگ اگر بتوان بگ نقطۀ زباله صفر رسيد. زباله صفر يعني كاهش دادن كميت زبالگ ها و بازيابي قسمت باقيمانده و برگشت دادن آنها بگ طبيعت ويا ماركيت هاي فروش است، بگ قسميكگ موجب محافظت از صحت جامعگ و محيط زيست شوند.

براي اينكگ بگ نقطگ صفري مذكور برسيم، ضرور است صنايع مسئوليت اصلي را بر دوش بگيرند. يعني اينكگ محصولات يكبار مصرف را اصلا توليد نكرده ويا تاحد ممكن، قليلا دست بساخت اين اقلام بزنند، مثلا توليد پلاستيك ها. شهر و آبادي ها قادرند تا پروگرام ها ايرا روي دست بگيرند كگ زبالگ ها را بصورت دقيق جمع، بازيابي و دوباره قابل استفاده نمايند. براي موفقيت پروگرام بايد مردم ايكگ بيشتر از همگ از موجوديت زبالگ ها متأثر ميگردند در پلانگذاري شامل گردند. (معلومات بيشتر در مورد زبالگ صفر را از مراجع مربوط بگيريد.

يك شهر با زبالگ هاي خانگي مبارزه كرده و برنده شدند

آبادي كوالام ، Kovalamيك مكان ديدني و زيبا در هند است كگ همگ سالگ توريست هاي زيادي را بگ خود جلب ميكند. اما صنعت توريسم در اين آبادي نزديك بود كگ ختم شود زيرا كگ شهر پر از زبالگ شده بود.


براي نزديك بگ سي سال، كوالام هيچگونگ برنامۀ منظمي براي دفع و بازيابي ضايعات در شهر نداشت. نگ هيچ سطل آشغالي، پروگرام بازيابي منابع و نگ استفاده از كود كمپوست وجود داشت، برعلاوه توريست ها نيز همگ سالگ مي آمدند و بگ حجم زبالگ هاي آنجا مي افزودند. شهر در بين زبالگ دفن شده بود. خريطگ هاي پلاستيكي هميشگ نل هاي آب را بند ميكردند، پشگ ها محيط پرورش و تخمگذاري داشتند، و شهر بيشتر از پيش نازيبا و غير صحي شده بود. مقامات محلي تصميم گرفتند كگ يك برنامۀ جمع آوري زبالگ را ترتيب داده و داش ها (انسينراتورها) را براي سوختاندن آنها نصب كردند. اما بسياري از مردم مخالف بودند چونكگ عقيده داشتند سوختاندن ضايعات فقط باعث توليد گازات زهري و خاكستر ميشود كگ خود خطرناكتر است، زيرا از طريق هوا بگ آساني انتشار ميكنند. بعد از مباحثات فراوان دولت از تصميم خود مبني بر نصب انسينتراتورها منصرف شد و در عوض از گروه مخالف خواستگ شد تا راه حل بديل خود را پيشنهاد نمايد.


درتحت رهبري يك مؤسسگ بنام گروپ حفاظت تانال، جامعگ يك سيستم زبالگ صفري را پيشنهاد نمود. اشخاصيكگ در جاهاي ديگر زندگي ميكردند و سيستم زبالگ صفري را داشتند حاضرشدند تا بگ آنها كمك كنند. يك زن بنام مورالي، نشانداد كگ چگونگ وي از پوست دور انداختگ شدۀ ناريال وكاغذ كهنگ، اشيايي مانند پيالگ، قاشق، خريطگ، كاسگ و ديگر چيز هاي كار آمد ميسازد. ترويج استفاده از كود كمپوست و يافتن راه هائي براي استفادۀ دوباره از اشياي دورانداختگ شده، پروگرام زبالگ صفري كوالام را بوجود آورد.


در ظرف چند سال كگ از شروی فعاليت اين برنامگ گذشت، كوالام بگ همان وضعيت زيباي گذشتۀ خود برگشت و بيشتر از پيش پاک شد. اين آبادي اكنون صاحب محلي براي جذب توريست شده است: مركز زباله صفري. بسياري از رستورانت هاي محلي از پيالگ و بشقاب هائي استفاده ميكنند كگ از پوست ناريال ساختگ شده است. زنانيكگ در اين مركز بگ كار مشغول اند با استفاده از كود بگ پرورش سبزيجات و كيلگ مي پردازند. يك كارخانگ نيز تأسيس شده است كگ از زبالگ هاي حيواني و انساني كارگرفتگ و برق توليد ميكند.


كوالام امروزه بگ يك نمونگ در سرتاسر هندوستان و دنيا تبديل شده است. ايشان نشان دادند كگ چگونگ برنامۀ زبالگ صفري ايشان صحت را دوباره بگ جامعگ بازگردانده وطبيعت را براي نسل هاي آينده حفظ ميكند.


This page was updated:۲۸ Dec ۲۰۲۱