Hesperian Health Guides

برنامۀ آشغالهاي خان ي مردمي

A man speaks.
تمام جوامع ممكن است همه اين قدم ها را برداشته نتوانند، خصوصا در مرحلۀ اول.

بعد ازينكگ جامعگ بگ معلومات مشتركي در باره نوی مشكلاتي كگ توسط آشغال ها بوجود مي آيند دست يافتند، ميتوانند قدم ها ايرا براي حل اين بحران، و شروی پروژه هاي جديد كگ بگ نيازمنديهاي مردم توجگ نموده و از قابليت هايشان استفاده كند بر دارند.

يك برنامۀ مكمل مديريت آشغالهاي خانگي توسط خود مردم ممكن است تمام قدمگ هاي ذيل را در بر داشتگ باشد (معلومات بيشتري را راجع بگ هركدام از قدمگ هاي زير ميتوانيد در صفحات بعدي دريابيد:

 • كاهش دادن ميزان زبالگ ها ايكگ توليد ميشوند، خصوصات محصولات زهري و آنهاييكگ قابل بازيابي نيستند.
 • جدا كردن انواع زباله ها در جاييكگ توليد ميشوند. اينكار سرو كار داشتن با آشغال ها را آسانتر و محفوظ تر ميسازد.
A woman speaks.
تمام نيازمندي ها و توانايي هاي مردم را در نظر ب يريد. درمرحله اول فقط به اهدافي بپردازيد كه بصورت كوتاه مدت قابل وصول اند.
 • توليد كود كمپوست Compostاز بازمانده هاي غذايي وديگر مواد اورگانيك (عضوي.)
 • استفادۀ دوباره از مواد در صورتيكگ امكان داشتگ باشد.
 • بازيابي مواد استفاده شده و سازماندهي دولت و صنايع در جهت شروی كردن برنامگ هاي دوباره بگ دوران اندازي يا بازيابي.
 • جمع آوري، انتقال وذخيره سازي محفوظ زباله ها. بگ كسانيكگ در اين امور مشغول اند تا حد ممكن دستمزد هاي عادلانگ اي را پرداخت كنيد.
 • دفع محفوظ تمام ضايعاتيكگ ديگر قابل بازيابي و قابل استفاده مجدد نيستند

كاهش دادن ميزان زباله ها

آشغال ها ايكگ بالآخره در سركها، خانگ ها و زمين هاي ما ختم ميشوند، ابتدا در كارخانگ هائي توليد ميگردند كگ آنها را بشكل غير قابل استفادۀ مجدد يا غير قابل بازيابي ميسازند. يك هدف دراز مدت اين پروگرام ها بايد اين باشد كگ مقدار اين زبالگ هاي توليد شده را كاهش دهيم. اينكار را ميتوان با تشويق نمودن مردم بگ استفادۀ كمتر از محصولات ايكگ توليد زبالگ مينمايند عملي كرد. بعضي از طرقي كگ آشغال ها را كاهش ميدهد عبارتند از: A woman holds her head in dismay as she unpacks a fan from a box filled with packaging material.

 • محصولات اگر در بين بستگ بندي هاي عرضگ ميشوند كگ توليد زبالگ ميكند، خريداري نشوند.
 • بهتر است كگ از شيشگ و كارتن استفاده شود (بعوض پلاستيك و فلز.)
 • از خريطگ هاي تكگ اي و سبد هاي خودتان استفاده كنيد، و از گرفتن خريطگ هاي پلاستيكي دوكانها خود داري كنيد.
 • مواد غذايي را بگ مقدار هاي بيشتر خريداري نماييد، تا از تعداد بستگ بندي هاييكگ بگ منزل مياوريد كاستگ شود.


مردم ميتوانند با صاحبان دوكانها و مقامات محلي همكاري نموده تا در اولين موقعيت از ورود موادي بگ مملكت جلوگيري بعمل آيد كگ توليد زبالگ نموده و سبب مشكلات صحي ميشوند. سازماندهي اجتماعي كمك مينمايد تا فشار لازم بر روي دولت اعمال گرديده و آنها قوانيني را بوجود آورند كگ صاحبان صنايع را مجبور نمايد تا مسؤليت زبالگ هاي توليد شدۀ خود را بدوش بگيرند.

تحريم خريطگ هاي پلاستيكي

در خارج قريگ ايمونك Emmonakواقع آلاسكا، اكثرا اتفاق مي افتاد كگ خريطگ هاي پلاستيكي از زبالگ داني ها بيجا شده و توسط باد بگ جاي ديگري انتقال داده شوند. خريطگ هاي منتقل شده در شهر نزديك گالينا بين درخت گير كرده، يا در بين درياي يوكون مي افتادند. در ناحيۀ كوتليك كگ رود خانگ يوكون بگ درياي اصلي متصل ميشود، اين خريطگ ها در حالي بچشم ميخوردند كگ.


در اطراف خوكهاي آبي و ماهيان سالمون مرده تجمع كرده بودند (يعني ماهيان و خوكهاي آبي را خفگ ميكردند.) از زمانيكگ اين سگ قريگ استفاده از خريطگ هاي پلاستيكي را منع كردند(سال ،1998)واقعۀ مذكور ديگر اتفاق نيافتاد. بدنبال اقدام مؤفقانگ فوق، حدود 30 جامعگ ديگر در اطراف واكناف آلاسكا بگ حركت فوق پيوستگ و استفاده از خريطگ هاي پلاستيكي را منع كرده اند و اين تحريم در حال گسترش است. مردم ساكن شهر ها و قريگ جات تشويق ميشوند كگ بعوض خريطگ هاي پلاستيكي، از بستگ هاي كاغذي ويا تكگ اي استفاده كنند، كگ اخير الذكر براي چند سال دوام مي نمايد.

People work with used plastic bags as a youth shows them his backpack.

بعنوان جزيي از كمپاين تحريم زبالگ هاي پلاستيك در آلاسكا، ديپارتمنت ايالتي حفظ منابع طبيعي، يكجا با شوراي بين القبيلگ اي تحفظ منابع آب رودخانگ يوكون، تصميم گرفتند كگ پروگرامي را شروی كننده، و در طي آن مردم تعليم داده شوند كگ چگونگ خريطگ هاي پلاستيكي را دوباره استفاده كنند، بگ اين شكل كگ آنها را بگ اشياي ديگر كار آمد تبديل كنند. حالا مردم ياد گرفتگ كگ بگ چي شكل اين پلاستيك ها را تبديل بگ فيتگ كرده، و از آن دستكول زنانگ، كفش پاک كن، سبد ويا ديگر وسايل را بسازند. گاهي بعضي مردم اين وسايل دست ساز را ميفروشند. بگ اينصورت زبالگ ها ايكگ قبلا رود خانگ ها را مسموم نموده و سبب بند شدن جوي ها و مسير هاي آب ميشدند، تبديل بگ مواد پول ساز شده اند.

جداسازي آشغالها در منبع

جدا كردن پسمانده هاي غذايي از شيشگ باب، كاغذ و ديگر اجناس سبب ميشودكگ بازيابي هركدام آسانتر شده، دوباره قابل استفاده گردند و دفع قسمت ها ايكگ كار آمد نيست زودتر صورت گيرد. اينكار باعث كمك بگ صحت اجتمای ميشود كگ دايما از ناحيگ زبالگ هاي مخلوط و جدا نشده در خطر است. جدا سازي زبالگ ها نخستين مرحلگ در راه منجمنت و ادارۀ بهتر آشغال ها است، ولي درصورتيكگ راهي براي استفادۀ دوباره و بازيابي دوبارۀ آنها بصورت مؤثر وجود داشتگ باشد. جداسازي زبالگ ها جزيي از سيستم است كگ شامل استفادۀ مجدد، ساختن كمپوست، جمع آوري منظم، بازيابي، و دفع محفوظ مواد اضافگ و زايد ميباشد.

راه هاي جداسازي زباله ها

بيشترين قسمت آشغالهايي كگ در شهر ها ودهات توليد ميشوند عبارت از مواد عضوي (اورگانيك) يا آشغال هاي مرطوب اند (بازمانده هاي غذايي، بقاياي نباتي مثل برگ و ساقگ هاي حاصل شده از باغات و مزاری.) بقاياي عضوي توسط اشعۀ آفتاب وآب تجزيگ ميشوند ويا توسط موجودات حيگ خورده ميشوند (كرمها، حشرات و باكتريها)، وتوانايي تبديل شدن بگ شوره و كمپوست را دارندوتوانايي تبديل شدن بگ شوره و كمپوست را دارند.

در ميان آشغال ها معمولا چيزهايي مثل كاغذ، شيشگ، فلزات و پلاستيك باب بسيار زياد اند. حجم بالايي از آنها را بستگ بندي هاي دور انداختگ شده تشكيل ميدهد. زبالگ هاي خانگ گي ممكن است ميزاني از مواد زهري نيز داشتگ باشند، مانند رنگها، باطري ها، پمپرز اطفال، روغنيات موتر، حشره كش هاي قديمي و قطي محصولات شوينده.


جداسازي آشغال ها به دونوع متفاوت


زباله هاي مرطوب به Compost كمپوست تبديل ميشوند
Organic waste in a trashcan.
Bottles and newspapers.
زباله هاي خشك را بايد دوباره بازيابي ومورد استفاده قرارداد، ويا اينكه آن را در جاي مخصوص دفن كرد
جداسازي آشغال ها به سه نوع متفاوت
A box with worms in it.
Bottles, cans and paper.
Containers labelled with a skull and crossbones and an X.
زباله هاي مرطوب به كود مخلوط Compostتبديل ميشوند زباله هاي خشك وقابل استفاده، بازيابي مي ردند. وآنهاييكه دي ر بدرد نميخورند را بايد در جاي مخصوص دفع نمود مواد زهري بايد بشكل خاصي مديريت گرديده وازبين برده شوند.

كِي مسوول جداسازي زباله ها است؟

آشغال ها ميتوانند توسط خانواده ها ايكگ آنها را استفاده ميكنند، صنايع ايكگ آنها را توليد كرده و يا كسانيكگ آنها را جمع ميكنند، جدا شده و دستگ بندي گردند. صرف نظر از اينكگ جامعۀ شما از كدام سيستم جمع آوري و جدا سازي استفاده ميكند، لازم است كسانيكگ در قسمت بازيابي، استفادۀ دوباره، و دفع زبالگ ها كار ميكنند، مورد احترام قرار گرفتگ و براي كارشان پول پرداخت شود.

جمع كننده هاي زبالگ ها ممكن است با جدا كردن و فروش اقلام با ارزش و بردن بخش هاي باقيمانده بگ مراكز بازيابي پول بدست مياورند. بعضي از جمع كننده ها شايد بگ فاميل ها ايكگ آشغال هاي شان را جدا نموده اند مقداري پول بپردازند، ويا از خانواده هاييكگ زبالگ هاي جدا ناشدۀ شان را ميبرند، مقداري مزد بگيرند.

درصورتيكگ زبالگ ها را در خانگ جدا ميكنيد، زبالگ هايي را كگ خشك اند در داخل يك ظرف و كانتينر در داخل منزل نگهداري كرده ميتوانيد، تا اينكگ از آنجا بعدا جمع شده و دور گردند. برعكس زبالگ هاي مرطوب و بازمانده هاي غذايي را از تعمير بيرون كنيد تا از آن كود كمپوست Compost توليد شده ، ويا توسط پروژه محلي كگ اينكار را انجام ميدهد جمع گردد.


People pick through trash at a dump.
جدا كردن و دسته بندي آشغال در زباله داني خيلي خطرناكتر وغير مؤثر تر از آنست كه در خانه ها و دوكانها از هم جدا گردند.

تركيب كود كمپوست (Compost):

A woman empties a bucket into a compost container.
اگر كود كمپوست خوب توليد شود، بوي خوب داشته و مانند خاك جن ل نرم و سياه رنگ است.

تبديل ضايعات عضوي به كود مقوي چون قسم اعظم آشغال هاي خانگي را مواد عضوي تشكيل ميدهد، جدا سازي و توليد كود كمپوست ازين بازمانده هاي غذايي و بقاياي نباتي، از حجم اين زبالگ هائي بگ مقدار زياد مي كاهد. علاوه كردن اين كود كمپوست بگ زمين، يكطريق اضافگ كردن دوبارۀ مواد مغذي بگ خاک است.

كود بگ اشكال مختلفي تهيگ ميگردد كگ همگ بستگي بگ مقدار فضايي دارد كگ ما در اختيار داريم. مقدار كمي از آنها را ميتوانيم با استفاده از ظروف در داخل هر خانگ يا محل كار توليد كنيم، در حاليكگ تركيب حجم هاي بزرگتر بگ فضاي اختصاصي بيشتري نياز دارد (معمولا در شهرها، دهات ومزاری ايكگ زمين زياد دارند.) ( طرز استعمال كود مخلوط را در).


چ ونه با كِرم هاي زمين كود مخلوط توليد كنيم

EHB Ch18 Page 400-2.png
بكس كرم دار ممكن است خيلي ساده باشد...
EHB Ch18 Page 400-3.png
...يا كمي پيچيده تر.

كِرم زميني يكي از بهترين توليد كننده گان كمپوست در طبيعت است. اگر در يك ظرف تعداد كرم زميني سالم را با بازمانده هاي غذايي قرار دهيد، آنها با خوردن آن بهترين خاک را براي شما توليد ميكنند. در صورتيكگ شما فضاي كافي را براي انجام اينكار نداريد، بكس كرم دار بهترين راه توليد كود كمپوست است.

 1. يك سوراخ را دركف بكس پلاستيكي يا چوبي ايجاد كنيد تا هواي تازه داخل خاک شده، و آب و خاک از آن بيرون گردد.
 2. يك بكس دومي يا پطنوس در زير بكس اولي قرار دهيد. اين ظرف دومي خاک غني شده ايكگ توسط كرم ها توليد گرديده جمع آوري ميكند..
 3. بكس بالائي را با بازمانده غذايي، كاغذ ريزه ريزه شده، كاه وغيره پر نماييد. يك بيل پر از كرم ها زميني را از باغ يا مزرعگ گرفتگ و داخل بكس بياندازيد..
 4. بازمانده هاي غذايي را بگ تكرار بگ بكس بالائي علاوه نماييد. محتويات بكس را مرطوب نگهداريد اما آنرا بسيار تر نسازيد. قسمت بالاي بكس را بايك سرپوش بپوشاند تا كرمها از شر آفتاب محفوظ باشند.

  كرم ها موادي را كگ شما در بكس انداختگ ايد ميخورند، خاک غني شده توليد كرده و بگ تعداد خودشان ميافزايند. ممكن است بعضي از كرم ها بگ بكس زيرين بيافتند،. آنها را گرفتگ و دوباره بگ بالاي بكس ببريد، ويا آنهايي راكگ اضافگ تر از ظرفيت ظرف اند بگ بكس جديدي انتقال دهيد.

توليد كود كمپوست و بازيابي منابع توسط مردم

شهر پورتو- نووو ،Porto Novoپايتخت مملكت بنين در افريقا، زماني انبار هاي كلان زبالگ داشت كگ بعضي ارتفای شان حتي بگ چهار منزل ميرسيد. آشغال ها در بين سركها زير نور آفتاب مي گنديدند. تصور آن سخت نيست كگ اين حالت چگ عواقبي براي صحت مردم شهر داشت. بوي بد متصاعد شده از آنها زندگي را براي بسياري از مردم مشكل كرده بود. بهمين خاطر عدۀ از مردم يك گروپ را تشكيل داده و تصميم گرفتند تا مراكز توليد كود كمپوست را احداث نمايند تا زبالگ ها را بگ مواد قابل استفاده تبديل كنند.


با استفاده از كمك ها ايكگ يك مؤسسگ خدمات اجتماعي ارايگ نمود، اين گروپ مردم توانستد يك ساحگ بزرگ را پيدا نمايند تا كارخانۀ كود سازي و بازيابي زبالگ ها را تأسيس كنند. يك ادارۀ فرانسوي بگ گروپ پورتو-نوو يك عراده تراكتور ودو دانگ تريلر باربري اهدا كرد. گروپ متذكره تريلر ها را در نزديكي استيشن قطار و استديوم فوتبال پارک كردند و از مردم خواستند كگ آشغالهاي خود را در بين آن بياندازند. در ختم هر روز يك تراكتور تريلر هاي پرشده را بگ كارخانگ منتقل مينمود تا كارگران جوان محتويات آنرا جدا كرده و دستگ بندي نمايند.


ضايعات عضوي بگ داخل حفره هاي انداختگ شده و با برگ درخت خرما پوشيده ميشد تا از آن كود ساختگ شود. تهيگ كنندگان كمپوست رطوبت، جريان هوا، و حرارت را بصورت منظم كنترول مينمودند تا مطمئن شوند كگ زبالگ زود تجزيگ ميشوند. بعد از گذشت دوماه كود قابل استفاده بود.


تعدادي از جوانان شامل پروژه استفاده از كمپوست را براي كشت نباتات جهت فروش آغاز نمودند. با استفاده از منابع مالي كگ از طرف پروگرام انكشافي ملل متحد براي ايشان تهيگ شده بود، مركز قادر شد تا زمين و تخم هاي بذري مورد ضرورت خود را خريداري نمايد. در اين منطقۀ مملكت بينين خاک غني وجود نداشت و با استفادۀ بيش از حد خاک بسيار فقير شده و از حاصل باز مانده بود. مگر اين جوانان با استفاده ازكود كمپوست كگ خودشان توليد نمودند توانستند سبزيجات تازه و مقوي را پرورش دهند. مردمان قريگ نيز كود كمپوست را خريداري نموده و براي غني ساختن زمين خود استفاده نمودند.


پوليكگ مركز توليد كمپوست از راه فروش كود و فروش سبزيجات بدست مي آورد صرف خريد تجهيزات بيشتر، و استخدام اشخاص بيكار منحيث جمع آوري كنندگان زبالگ ها و منحيث زارعين سبزيجات و نباتات قابل فروش مينمايد. بگ اينطريق پروژه خود كفا شده وبگ رشد ادامگ ميدهد.


چ ونه كود كمپوست را بصورت آهسته توليد كنيم

درين روش كار و فضاي كم براي توليد كود لازم است، و كود مخلوط بعد از شش ماه بدست مي آيد.

 1. يك چقري را بگ ابعاد شصت سانتي متر عرض، شصت سانتي متر طول و يكمتر عمق در زمين حفر كنيد.
 2. مخلوطي از زبالگ هاي خشك و مرطوب را در بين حفره بياندازيد.
 3. ا لاي هر بيست سانتي متر مواد اورگانيك حدود سگ سانتي متر خاک بياندازيد و مقداري آب را بگ آن علاوه كنيد ( تا مرطوب بماند وخشك نگردد.
 4. روي حفره را بپوشانيد تا آب باران بگ آن نفوذ نكند. بعد ازيكهفتگ مواد عضوي بايد شروی بگ تجزيگ شدن نمايد. بتدريج كگ زبالگ ها تجزيگ ميشوند حفره گرمتر ميشود.


چ ونه كود كمپوست را بصورت سريع توليد كنيم

اگر شما فضاي كافي در اختيار داريد، ميتوانيد كود را با استفاده ازين روش تهيگ كنيد. اين طريقگ يك تا چهار ماه وقت ميبرد.

EHB Ch18 Page 402-1.png


 1. يك ساحگ را بگ عرض يك ونيم متر وطول چهار متر انتخاب نماييد. ساحگ را باچوب نشاني كنيد. خاک را تا بگ عمق سي سانتي متر با يك وسيلگ نرم كنيد. اينكار باعث ميشود تا آب انباز زبالگ جذب شده و بگ كرم هاي خاكي كمك ميكند تا بگ انبار زبالگ داخل شده و آنها را تجزيگ كنند. اگر خاک كنده شده بسيار خشك باشد، آب بگ آن علاوه كنيد.
 2. EHB Ch18 Page 402-2.png


 3. دوتا چوب را بگ ارتفای يك آدم قد بلند بگ زمين بكوبيد. موقعيت آنها درست در وسط ساحۀ مورد نظر باشد. چوبها را بصورت خيلي عميق در زمين نكوبيد زيرا بعدا ضرورت است تا آنها را بيرون نماييد.
 4. EHB Ch18 Page 402-3.png


 5. بر روي هركدام از چوبها بگ فاصلۀ بيست سانتي متري از زمين يك خط نشاني بكشيد. خط دوم را بگ فاصلگ پنج سانتي متر دور تر از خط اول و خط سوم را دو سانتي متر بالاتر از خط دوم رسم كنيد. باز يك فاصلگ بيست سانتي متري مي آيد...اين عمليگ را هفت يا هشت دفعگ (يعني تا جاييكگ ارتفای چوب اجازه ميدهد) تكرار نماييد.


 6. EHB Ch18 Page 402-4.png
 7. ا بگ جاي نشاني اولي (20 سانتي متري) يك لايگ از بازمانده هاي غذايي ونباتي را انبار كنيد (بهتر است مخلوطي از مواد جامد و مواد مرطوب باشد). تمام ساحگ را با اين مواد بپوشانيد و كوشش كنيد كگ همگ بگ يك سطح يا عين ارتفای باشد. اگر مواد انبار شده خشك است تا آن اندازه آب علاوه كنيد كگ مرطوب شود، اما نگ خيلي آبگين.
 8. EHB Ch18 Page 402-5.png 9. ك لايگ از شورۀ حيواني را مطابق بگ خط دوم (بگ ضخامت 5سانتي متر) بريزيد. پاروي حيواني اگر تازه باشد بهتر است، چون گرم بوده و بگ تجزيگ سريعتر زبالگ ها كمك ميكند. بگ روي شورۀ حيواني لايگ سوم را از خاک تا بگ نشاني يا خط سوم بريزيد (دو سانتي متر.) مراحل ذكر شده را دوباره از اول تازماني تكرار كنيد كگ زبالگ هاي عضوي موجود شما تمام گردد. بهر لايگ درصورت نياز مقداري آب نيز اضافگ كنيد. لايگ هاي متعدد ميتوانند تا بگ ارتفای دومتر يا بيشتر بالا آيند. بعد از ختم كار تمام لايگ ها را با يك طبقگ گل بپوشانيد، و آنرا با آب تر كنيد.

 10. EHB Ch18 Page 402-6.png


 11. بعد از ختم كار هر دو چوب نشاني را از ميان انبار بكشيد. اينكار باعث ميشود تا از ميان سوراخ هاي باقيمانده هوا داخل شده و بگ تجزيۀ مواد كمك كند. با سپري شدن سگ هفتگ كامل، با استفاده از يك بيل تمام انبار را گشتانده و مخلوط كنيد. عمليگ مذكور را هر هفتگ يكدفعگ انجام دهيد. مخلوط نمودن باعث سريع شدن روند تجزيۀ مواد عضوي ميشود. هر قدر كگ مواد بيشتر تجزيگ شود حرارت زيادتر ميگردد. با ختم موعد مقرر، كگ ممكن بين يك تا چهار ماه باشد، مواد تبديل بگ كود ميگردند. علايم آن اينست كگ بوي مطبوی پيدا كرده، رنگ آن تاريك بوده و كيفيت آن خيلي بالا است.


براي اينكه بدانيد كه آيا كود كمپوست كيفيت مطلوب را دارد

بدون توجگ بگ اينكگ شما از چي روشي استفاده كرده ايد، طريقگ ها اي وجود دارد كگ با بكارگيري آن ميتوانيد بفهميد آيا محصول توليد شما كيفيت مطلوب را دارد، و يا يك انبار مواد غذائي فاسد شدۀ متعفن است.

 • براي تجزيگ شدن، كود كمپوست نگ تنها بگ زبالگ هاي مرطوب مانند بازمانده هاي غذايي احتياج دارد، بلكگ مواد خشك مانند كاه، برگ هاي زرد وخشك شده، پوست غلگ جات و كاغذ ريزه نيز ضرور اند. اگر ميبينيد كگ مواد داخل حفره فقط غذاي فاسد شده است، بعوض اينكگ گرم گرديده و بگ مواد حاصلخيز تبديل گردند، بزودي فاسد ميشوند. پس لازم است مقداري نباتات زرد و خشك شده بگ آن علاوه گردد.
Heat rises from a compost pile.
كتله ايكه بدرستي به كود تبديل ميشود، در حين تجزيه شدن حرارت توليد مينمايد.
 • اگر انبار بد بو بوده و تجزيگ نشده باشد، شايد مقداري هوا ضرورت داشتگ باشد. توده را با بيل روي بگردانيد يا در بين آن با چوب يك حفره براي جريان هوا ايجاد كنيد.
 • اگر مواد بين حفره گرم نشوند، ممكن است مقدار آب بسيار كم يا خيلي زياد باشد. كتلگ را با بيل بگردانيد، اگر خشك است آب علاوه كنيد، و اگر مرطوب است كمتر. پوشاندن روي لايگ ها با پلاستيك سياه رنگ بگ گرم نگهداشتن آن كمك ميكند.
 • اگر كود كمپوست مورچگ زده است، آب بگ آن اضافگ كنيد.
 • اگر مگس ها بگ طرف آن جذب ميشوند، كمي خاک روي آن بپاشيد.


بعد از انجام اقدامات فوق پس از مدتي بايد كود مخلوط بگ يك خاک خوشبوي، و سياه رنگ تبديل شوند. (براي بدست آوردن معلومات بيشتر در مورد استفاده از كمپٌوست در كشت وزری، بگ كود كمپوست بگ طريقگ هاي مختلفي استفاده ميشود.

چه چيزي به كود كمپوست تبديل نمي شود؟

Batteries, a bone, cans and bottles with a line drawn through them.
اين اشيأ را هرگز به كود كمپوست علاوه نكنيد!

مردم راجع بگ اينكگ چگ چيزي كمپوست خوب توليد ميكند و چگ چيزي كمپوست خوب توليد نميكند، نظريات متفاوتي دارند. براي مثال، عده از مردم فكر ميكنند تكگ هاي كاغذ و بقاياي گوشت را نبايد براي اين منظور بگ كار گرفت. بعضي ها موافق اند كگ فضلۀ اسپ ها و گاو براي ساخت كود خوب اند، در حاليكگ غايطۀ سگ و پشك اين كيفيت را ندارند.

شاخگ هاي بزرگ و برگهاي ضخيم معمولا خيلي دير وكند تجزيگ شده و ميشكنند. اگر كاغذ يا كارتن را علاوه كرده ايد، آنها را ريزه ريزه كرده و آنرا مرطوب نماييد، بگ اينطريق زودتر تجزيگ ميشوند. گوشت، استخوان، و مواد روغني آشپزخانگ سبب جلب حشرات شده و خيلي دير مي شكنند.

بعضي چيز ها اصلا براي كود ساختن مناسب نيستند زيرا هرگز بگ اين شكل تجزيگ نمي شوند. مثلا پلاستيك باب، فلزات، شيشگ و يا هرچيزيكگ از خاک منشأ نگرفتگ باشد ودوباره بگ آن تبديل نشوند. نباتاتيكگ زهري بوده و سبب مسموميت انسانها ونباتات ميشوند، مانند دانگ كستر (كگ روغن كسترايل از آن استحصال ميشود) و يا يوكاليپتوس، هرگز كمپوست خوبي را تهيگ نمي كنند.

هرچيزي را كه كار آمد است دوباره استفاده كنيد

مواد زايد يكنفر ممكن است براي شخص ديگري وسايل كار آمد و مفيدي باشند. در تمام قسمت هاي دنيا، مردم تلاش دارند تا روش ها ايرا ابدای كنند كگ بتوان با استفاده از آن اشياي دور ريختگ شده را دوباره استعمال نمود. بگ اين ترتيب محيط زيست و منابع مالي حفظ ميشوند.

EHB Ch18 Page 404-1.png
بسياري از محصولات تازه را ميتوان با استفاده از بقاياي اشيأ تخريب شده توليد نمود.

از تاير ها، كفش هاي رابري (چپات موتري بگ اصطلاح محلي)، سبد ها و وسايل تزئيني ميسازند.

از قطي هاي خالي چراغ روشنايي، و شمعدان وغيره ميسازند.

از ظروف غذايي واكس دار، خريطگ ساختگ ميشود.

از پوست ناريال گيلاس، قاشق و پنجگ ساختگ ميشود.

از برگ درخت كيله، بشقاب و كاسگ بدست مي آيد.

از فلزات كهنه چراغ روشنايي، بخاري و وسايل زينتي ساختگ ميشود.

كاغذ ها ابتدا ريزه ريزه شده و بعدا فشرده ميگردند. اين كتلگ را يا درتعميرات بگ عنوان عايق استفاده ميكنند، يا بصورت خشت سوخت در كوره ها.

بازيابي نمودن، زباله ها را به منابع قابل استفاده تبديل ميكنند

An arrow points from aluminum cans to a TV.
بازيابي شش قوطي المونيمي آنقدر انرژي را حفظ ميكند كه براي روشن ن اهداشتن يك تلويزيون براي 18ساعت كافي است!

بازيابي عبارت است از تبديل نمودن زبالگ هاي غير قابل استفاده، بگ اشيأييكگ كاربرد جديد و مفيد دارند. بازيابي بعضي از مواد (مانند اشياي فلزي و رابري) بايد در كارخانگ هاي مخصوص صورت گيرد. در حاليكگ اشياي ديگر، مانند كاغذ و شيشگ باب، بگ اين اندازه فضا و وسايل ضرورت نداشتگ و ميتوان آنها را در داخل يك دوكان خورد يا خانگ معمولي بازيابي نمود.

بازيابي قدمۀ مهم كاهش دادن ضايعات خانگي و صنعتي است. اما بازيابي نيازمند حمايت هاي دولتي و صنايع است، و هچنان تعهد جامعگ. اگر بازاري براي محصولات بازيابي شده وجود نداشتگ باشد، يا اينكگ بصورت مصئون بازيابي نشوند، بازيابي بكلي يك راه حل نيست.

براي مثال، اگر بعوض ساختن كاغذ جديد، كاغذ هاي استفاده شده را بازيابي نماييم، در مقدار انرژي لازمگ براي اينكار حدودا ⅔ حصگ صرفگ جويي صورت ميگردد. همين تناسب در توليد فلزات از زبالگ هاي فلزي صدق مينمايد (يعني نسبت بگ اينكگ از مواد خام بدست آيد.) حتي توليد دوباره المونيم از محصولات ضايع شده انرژي خيلي كمتري لازم دارد، بگ تناسب اينكگ آنرا از خاكۀ بوكسيت معدني استخراج نمود.

A chirping bird speaks.
ازيابي سبب حفظ منابعي مي ردد كه من و تو براي زنده ماندن به آن نياز داريم!

بازيابي:

 • ازحجم آشغالهاييكگ همگ روزه طبيعت را آلوده ميكنند مي كاهد.
 • از مقدار زبالگ هاييكگ بايد دفن شوند كاستگ ميشود، كگ درنتيجگ فضا و پول زيادتري حفظ ميشود.
 • استفاده از منابع خام را كم ميكند، زيرا كگ محصولات را ميتوانيم از منابع دردست داشتگ توليد كنيم.
 • بگ اقتصاد محلي وملي كمك ميكند، زيرا ضرورت نيست كگ مواد خام معدني وغيرمعدني بگ ميزان بالا وارد شوند.
 • فرصت هاي شغلي را ايجاد ميكنند.

چ ونه اشاء قابل بازيابي اند؟

ميزان و نوی مواد بازيابي شده وابستگ بگ فابريكات بازيابي كننده است.

شيشه از ريگ، خاكستر سودا و آهك ساختگ ميشود. وقتي شيشگ از استفاده خارج ميشود پراگنده و ميده ميشود، ولي بگ مواد اولي خود تجزيگ نمي گردد. براي بازيابي آن، انوای شيشگ ها را نظر بگ رنگ آن دستگ بندي كرده، ذوب نموده و بگ اشياي جديد تبديل ميكنند.

بعضي از انوای شيشگ ها بازيابي شده و در ساخت سركها و ساختمان ها استفاده ميشوند.

المونيم از نمك فلزي ساختگ ميشود كگ بنام بوكسيت ياد ميشود. بوكسيت از معادن زميني استخراج ميشود. المونيم بگ نمك تجزيگ نمي شود، اما مانند شيشگ درز بر ميدارد. المونيم در فابريكگ ذوب شده و دوباره از آن ظروف و وسايل ساختگ ميشوند.

قلعي براي روكش قوطي هاي فلزي، مانند قوطي هاي كانسرو ميوه و سوپ استفاده مي كنند. در وقت بازيابي فلز از قلعي جدا ميگردد. فلز و قلعي بصورت جداگانگ ذوب شده و براي ساخت قوطي هاي جديد و يا مواد ديگر استعمال ميگردند.

رابر يا بصورت طبيعي از درخت، و يا بشكل صنعتي از پترول استحصال ميگردد. رابر را يا بوسيلگ ذوب كردن، يا تراش دادن بگ اشياء ديگر تبديل ميكنند.

كاغذ از چوب، پنبگ و ديگر نباتات ايكگ فايبر قوي دارند بدست مي آيد. كاغذ از جملۀ اجناس نادري است كگ پس از بازيابي دوباره بگ خود كاغذ تبديل شده ميتواند. كاغذ هاي صنعتي را فقط ميتوان در فابريكگ جات بازيابي كرد. راه ديگر آنست كگ از آنها كار دستي و ديگر اشيا ايكگ در تزيين خانگ ها استفاده ميشوند ساخت.

محصولاتيكگ اجزاي زهري دارند، مانند كمپيوترها، باطريها، وسايل برقي، رنگها، حلالها و آفت كشها، و ظروف ايكگ آنها را نگهداري ميكنند، بايد با احتياط با آنها برخورد نمود. دليل آن اينست كگ كاركنان مراكز بازيابي بايد بگ كدام خطري مواجگ نگردند. بعضي از اين محصولات را تقريبا هيچوقت نمي توان بازيابي كرد. بهمين خاطر ضرور است كگ ميزان كمي از آنها را از ابتدا توليد نمود، تا بعدا باعث اضافگ شدن آشغالها نگردند.

A 3 arrow recycling symbol where one arrow is misdirected by a plastic bottle.

عيب بازيابي پلاستيك باب

قتيكگ پلاستيك دوباره بازيابي ميشود، كيفيت آن پايين مي آيد. يعني دوباره بگ پلاستيك تبديل نمي شود بلكگ بگ شي پايينتر از آن تنزل ميكند. بهمين خاطر پلاستيك را فقط چند مرتبگ محدودي ميتوان بازيابي نمود. بعد از مدتي ديگر بگ هيچ شكل نمي توان آنرا بازيابي كرد.

بازيابي بعضي از انوای پلاستيك ها سبب آزاد شدن گازات زهري ميگردد كگ هم براي كاركنان بخش بازيابي و هم براي جامعگ مضر اند. بيشتر پلاستيك ها ايكگ بگ مقصد بازيابي روانگ بازار ميگردند، بالآخره از زبالگ داني ها سر بيرون مي آورند. بهمين خاطر بهتر است كگ از اول مقدار هر چگ كمتري پلاستيك را توليد كرد.

جمع آوري، انتقال و ذخيره سازي زباله ها

اگر جامعۀ شما خدمات جمع آوري و مديريت قابل اعتماد زبالگ را ندارد، ميتوانيد يك سيستم را با حمايۀ دولت و تجاران ايجاد نماييد. در هنگام پلان نمودن متوجگ اين نكتگ باشيد كگ كدام زبالگ ها را جمع آوري مينماييد و بگ كجا جهت فروش انتقال ميدهيد، بگ يك فابريكۀ كلان بازيابي انتقال ميدهيد، يا بگ يك برنامۀ كوچك بازيابي در سطح جامعگ.

هرقدر زبالگ ها بگ مسافگ كمتري انتقال داده شود بهتر است، اما بسياري از جوامع نميتوانند بصورت محلي زبالگ ها را بازيابي نمايند، بهمين خاطر ضرور است راه حل هاي ديگري بايد دريافت شود.

اه هاي تعبيه نمودن زباله ها

طريقگ هاي تعبيگ نمودن زبالگ ها براي جمع كردن، انتقال و ذخيرۀ آنها وابستگ بگ اينست كگ چقدر مساحت در اختيار شما است، كي كار را انجام ميدهد، كي زبالگ ها را دفع مينمايد، خريدار مود زايد كيست و از زبالگ ها بگ چگ منظور استفاده ميشود. براي جلوگيري از بوي و تعفن و وقايگ از انتشار ميكروب ها ، بهتر است مواد پاک و خشك گرديده، هموار ساختگ شده، و سپس در يكجا بصورت صحيح انبار شوند تا از گرفتن فضاي بيشتر جلوگيري شده و خطر وقوی حوادث احتمالي كاهش يابد.

كمپيوترها، راديوها، تلويزيون ها و ديگر تجهيزات برقي اجزاي قابل بازيابي دارند، اما اكثر محتويات شان از مواد توكسيك ساختگ شده است. اين وسايل را زماني ميتوان بگ بهترين شكل بازيابي كرد كگ كارمندان تعليم ديده اينكار را انجام داده، و در حين كار از وسايل حفاظتي استفاده كرده (بگ ضميمگ Aببينيد) و تهويگ محل كار خوب در نظر گرفتگ شده باشد. تمام ظروف حاوي مواد توكسيك نياز بگ توجگ جدي و دقيق دارند.

صحت و مصئونيت براي جمع كننده هاي زباله ها

كارمندان تنظيف كگ در قسمت جمع آوري زبالگ ها كار ميكنند در خطر ابتلا بگ همگ انوای امراض قرار دارند (كگ زبالگ ها با خود حمل ميكنند.) براي جلوگيري از خطرات، اين كارگران نياز دارند تا تعليمات لازمگ را ببينيد و قادر باشند از صحت خود محافظگ نموده، و احيانا درصورت بروز كدام مشكل بفهمند بكدام جاي ها غرض تداوي مراجعگ نمايند.

اگر اين كارگران درچوكات اتحاديگ ها و كوپراتيف ها با هم متحد شوند، براي شان آسان خواهد بود كگ بگ منابع مورد ضرورت دسترسي پيداكرده، تعليمات ببينند و از دولت و اجتمای حمايت هاي ضروري را دريافت كنند. تجهيزات مورد نظر خود را بخرند و تاجاييكگ امكان دارد بصورت مصؤني كار خودرا انجام دهند.

Illustration of the below: A woman loads a bag into a tricycle cart which a man pedals.
عينك محافظتي
دستكش محافظتي
سبد آشغال
ماسك صورت
كفش بسته
A man speaks by a wheelbarrow full of objects.
بعضي از زباله ها براي استفادۀ دوباره مفيد اند... اما نمي دانم كي از آنها استفاده ميكند!

شروع نمودن يك مركز مردمي براي بازيابي منابع

مركز بازيابي منابع محل ايست كگ در آن اشياء قابل استفاده و بازيابي جمع ميگردند تا دوباره استعمال شده يا فروختگ شوند. همچنان ازين مركز ميتوان براي شروی نمودن پروژۀ توليد كود كمپوست جامعگ و كشت نباتات براي فروش، توليد محصولات جديد از اشياء كهنگ و تبادل اجناس مانند تكگ باب ، پرده ها، فرنيچر، كفش هاي كهنگ، بوتل هاي شيشگ اي، مواد تعميراتي، ديگها، وسايل آشپرخانگ وغيره استفاده كرد.

People sort trash and recyclables into areas marked "for exchange' "Free materials" "Paper" and "Glass and metal."
اگر مردم دست به دست هم داده كار نمايند، جامعه به يك محل صحتمندتر و زيباتر تبديل ميشود.
مراكز احياي منابع

يشتر جوامع در مملكت فليپين مراكز احياي منابع دارند كگ توسط دولت و يك موسسگ اي بنام بنياد مادر زمين (Mother Earth Foundation) تأسيس شده اند. مراكز احياي مجدد منابع الهام بخش تمام برنامگ هاي زبالگ هاي جامد در سرتاسر مملكت بوده و كمك نموده است تا تمام سيستم منجمنت وادارۀ زبالگ ها تغيير نمايد.


فاميل ها تشويق ميشوند تا زبالگ هاي خود را بدست خويش دستگ بندي نموده و آنهايي را كگ ميفهمند قابل بازيابي و استفادۀ مجدد هستند پاک كنند. حتي بعضي ازين جوامع قوانيني را تصويب كرده اند كگ بر مبناي آن براي كاهش دادن بوي بد كسي حق ندارد كگ آشغالهاي خود را بگ بيرون بياندازد.


مردم مواد عضوي و مرطوب را در بين سطل هاي سربستگ نگهداري كرده و يا آنها را بگ زبالگ داني هاييكگ بيرون از خانگ نصب شده انتقال ميدهند. جريان كار طوريست كگ كارگران مراكز همگ روزه در بين محلات بهمراه كراچي هاي خود گردش ميكنند تا زبالگ هاي عضوي، مواد قابل بازيابي و آنهايي را كگ بايد دفع شوند جمع آوري كنند. بعضي اوقات بگ مردم در قبال جدا كردن اشياي قابل بازيابي يكمقدار مزد پرداخت ميشود. همگ چيز بگ مركز بازيابي منابع برده ميشود، كگ شامل دو بخش عمده است:

 • يك باغچۀ اكولوژيك، كگ كود كمپوست در آنجا توليد شده و براي پرورش سبزيجات جهت فروش بگ جامعگ مورد استفاده قرار ميگيرند.
 • يك سايبان يا گدام، كگ در داخل آن وسايل پاک شدۀ قابل استفادۀ مجدد ذخيره ميشوند، تا بعدا بگ دوكانهاي معاملگ گران، كمپني هاي بازيابي و كارخانجات فروختگ شود.
Bags made of labels.


بعضي از مراكز ساحاتي را نيز در تشكيلات خود دارند كگ در آنجا وسايل كهنگ پروسس شده واز آن محصولات تازه تري ساختگ ميشود. في المثال خريطگ هاي جوس خالي با هم دوختگ ميشود تا از آن بكس ها و بيك ها براي انتقال مواد ساختگ شود. بوتل هاي شيشگ اي بگ گيلاس تبديل ميشوند. اخبار و روزنامگ هاي استفاده شده بصورت فيتگ يا نوار ها قيچي شده و از آنها سبد ها و خريطگ هائي بافتگ ميشوند كگ براي مدت طولاني دوام ميكنند. پولي كگ از مدرک فروش اين وسايل بدست مي آيد صرف پرداخت معاشات كارگران مركز و تأمين مخارج مراكز بازيابي منابع ميگردد.


تأسيس اين مراكز سبب شده كگ از حجم زبالگ هاي توليد شده بگ اندازۀ قابل توجهي كاستگ شود. بعوض زندگي غير محفوظ در بين ذخاير عظيم زبالگ، آنها اكنون ميتوانند از خريد و فروش مواد زايد و زبالگ صاحب مقداري پول نيز بشوند. همچنان با استفاده از كود كمپوست سبزيجات بيشتري توليد مينمايند.This page was updated:۲۸ Dec ۲۰۲۱