Hesperian Health Guides

ساحۀ حفظ الصحوي براي دفن زباله ها

A sign on a chain link fence reads,"Town Dump. If you can recycle it or compost it, don't throw it out here!"

ساحگ بهداشتي يا حفظ الصحوي براي دفن زبالگ يك حفره ايست كگ زمين آن غير قابل نفوذ ساختگ شده و زبالگ ها در آن بگ لايگ هاي متعدد انداختگ شده و فشار داده ميشوند ( تا فضاي كمتري را اشغال نمايند)، سر آن پوشيده است. اين ساحات از حجم و خطر زبالگ هاي انبار شده ميكاهد و نظر بگ زبالگ داني هاي آزاد كمتر مشكلات صحي را سبب ميگردند. اما اين نكتگ را بايد در نظرداشتگ باشيم كگ حتي بهترين ساحات دفن زبالگ ها بالآخره پر شده و امكان ليكاژ آن موجود است. بازهم تأكيد ميگردد كگ بهترين راه جلوگيري از بروز مشكل زبالگ ها آنست كگ از اول كمتر توليد گردند.

زبالگ داني هاي آزاد را ميتوان بگ ساحات حفظ الصحوي وحفاظت شده تبديل كرد. همچنان مردم ميتوانند يك ساحگ را جديدا احداث كرده وآشغال ها را از زبالگ داني غير محفوظ بگ آن منتقل كنند. اين ساحات وقتي از صحت جامعگ محافظگ ميكنند كگ:

  • از جاييكگ مردم زندگي ميكنند دور باشد.
  • روي آن پوشيده باشد تا حشرات، حيوانات ناقل امراض و تخم گذار از آن استفاده كرده نتوانند.
  • كف آن بايك لايگ گل بسيار سخت (گل رس) يا پلاستيك پوشيده شده باشد تا از نفوذ مواد كيمياوي زهري بگ آبهاي زير زمين پيشگيري شود.


بخاطري كگ تعمير و نگهداشت ساحات بهداشتي يا حفظ الصحوي يك كار پر زحمت است، لذا بهتر است با همكاري افراد جامعگ، حكومت محلي و نهاد هاي خيريگ مانند مساجد و تجاران انجام گيرد. ساحگ حفظ الصحوي يا بهداشتي فقط در زماني جامعگ را محافظگ ميكند كگ خوب اداره شده باشد. منجمنت خوب شامل دادن تعليمات لازمگ براي كارمندان وحمايۀ مالي از آنها، تأسيس مراكز بازيابي منابع، ايجاد سيستم جمع آوري ضايعات زهري و جلب حمايت حكومت محلي است.

انتخاب يك ساحه

نخستين قدم در پلانگذاري يك ساحۀ حفاظت شده جهت دفن زبالگ ها عبارت از انتخاب يك مكان است. در اكثر جاها، حكومت يك پروسۀ ارزيابي براي انتخاب مكان احداث پروژه هاي فوق الذكر را دارد (يعني قبل ازينكگ ساختگ شوند.) اين ارزيابي شامل مطالعۀ نوی خاک و سنگ ساحۀ مورد نظر، انوای نباتاتيكگ در آنجا ميرويند، فاصلۀ حد اقل از منابع آبي وخانگ هاي نشيمن وغيره است. براي اينكگ ستندرد ها بصورت خوب مراعات شوند، حد اقل شرايط قرار ذيل است:

  • 150 متر فاصلگ از آب هاي ساحلي.
  • 250 متر فاصلگ از آب نوشيدني، جوي آب، حوض ويا باتلاق ها وغيره.
  • 250 متر دورتر از جنگلات تحت حفاظت.
  • 500 متر فاصلگ از خانگ ها، چاه ها ومنابع آب آشاميدني.
  • 500 متر فاصلگ از خط زلزلگ.


كف ساحگ بايد حد اقل 2متر بلند تر از سطح نزديكترين آبهاي زير زميني باشد

احداث ساحۀ حفظ الصحوي

ابعاد حفرۀ زبالگ داني بايد مطابق بگ حجم زبالگ ها اي باشد كگ در بين آن انداختگ ميشود. تمام حفره هاي يا چاه ها بايد بشكلي ساختگ شوند كگ قسمت پاييني آن كم عرضتر از دهانگ باشد تا خطر سقوط ديوار ها از بين برود. اين طرح بگ فشرده شدن آشغالها نيز كمك ميكند، زيرا وزن و حجم بيشتري در قسمت بالا قرار گرفتگ و بر پايين آشغالداني فشار وارد مينمايد.

يك لوحگ بالاي دروازۀ ساحگ زبالگ داني نصب ميشود كگ در آن ساعات باز بودن محل ذكر است. اينكار سبب ميشود تا كاركنان مركز كنترول بهتري روي زبالگ ها ايكگ انداختگ شده، چگ وقت انداختگ شده و چطور انداختگ شده اعمال نمايند.

Illustration of the below: A landfill.

يك ساحۀ دفن زباله با طرح مناسب و خوب تجهيز شده

مواد آتش نشاني. مثل سنگ، خاك و آب وغيره
انبار كمپوست با پوشش
پناه گاه و وسايل حفاظتي براي كارگران
بيت الخلأ وتشناب براي شسشتوي كارگران
پايپ خروچ گازات
حصار جالي دور محوطه
سطل زباله هاي قابل بازيافت
ديوار هاي مايل براي جلوگيري از سقوط

ديوار هاي استحكامي سه لايه دارد:

لايه بالائي حدود يكمتر خاك سخت شده
طبقه وسطي نيم متر ريگ درشت
طبقه پاييني يكمتر ريگ نرم و ميده

پلاستر كاري داخل چاه زباله

براي جلوگيري از نفوذ آب هاي زيرزميني چاه زبالگ بايد يك پلاستر محافظوي در كف خود داشتگ باشد. يك پلاستر خوب ميتواند از گل رس ،(Clay) ريگ درشت و خاک ساختگ شود. ساختن چاه زبالگ در زمين ايكگ خاک سخت يا گل رس دارد ترجيح داده شده و كار شما را آسانتر ميسازد.

اگر شما امكانات بهتري داريد ميتوانيد از پلاستيك ضخيم و يا ديگر مواد استفاده نماييد كگ محافظت بيشتري را ايجاد مينمايد. همچنان ميتوانيد يك سيستم بمبگ و پيپ را براي خارج ساختگ مايعات نصب نماييد.

انداختن زباله ها در چاه زباله

انداختن زبالگ هاي بگ چاه زبالگ در ساحۀ حفظ الصحوي ارتباط ميگيرد بگ اينكگ حجم آشغال ها چگ قدر است، مردم چگ مقدار وقت براي اينكار صرف ميكنند، و وضعيت آب و هواي محلي چگونگ است.

در ساحاتيكگ مقدار بارش زياد است و آشغال كم، مانند شهر هاييكگ مقررات زبالگ صفر (Zero Waste) را مراعات ميكنند احداث يك چاه زبالۀ جديد در هرهفتگ يا ماه كگ با ريگ وگل رس پلاستر شده باش ضرور است (پلاستر آن ميتواند نازكتر از آشغالداني هاي بزرگ باشد). فرد يا افراد مؤظفي بايد وجود داشتگ باشند كگ آشغال را جمع كرده، ساحگ را پر، سپس آنرا فشرده كرده و با خاک بپوشانند. دفن چند مرحلگ اي آشغال سبب ميشود تا از تجمع آب باران در آن پيشگيري گردد.

در جوامع ايكگ حجم هاي بزرگ ضايعات دارند، آسانتر است كگ ساحات كلانتري را بگ اينكار اختصاص داد. كارگران بگ محض اينكگ زبالگ ها بگ آنجا انتقال ميشوند آنها را تخليگ ميكنند. هر مرتبگ ايكگ ضايعات تخليگ شوند، هموار گرديده تا همسطح شوند و سپس آنها را فشار ميدهند. سپس يك لايگ از برگ را روي آن ميپوشانند (مانند برگ خرما، كيلگ وغيره.) در اخير يك لايگ خاک ، خاكستر ويا ريگ ميده روي آن مي اندازند. بگ اين ترتيب بوي بد از بين رفتگ واز نفوذ وتخم گذاري حشرات جلوگيري ميشود. روي زبالگ داني يك سقف بسيار كلان احداث ميكنند تا زبالگ ها با آب باران تر نشوند.

پوشيدن روي چاه زباله

زمانيكگ چاه پر شد روي آنرا با يك لايگ خاک بگ ضخامت حد اقل 90 سانتي متر بپوشانيد. گلهاي وحشي و علف ها را ميتوانيد بر روي اين خاک كشت نماييد، اما نگ نباتاتيكگ خورده ميشوند، مانند درختان ميوه اي و سبزيجات. تا وقتيكگ تمام ساحگ با علف ها و سبزيجات مستور نشده است، بهتر است از چرا نمودن حيوانات جلوگيري شود.

A dog chases a rabbit through a meadow.
يك ساحه حفظ الصحوي با چاه زباله اگر با دقت تنظيم شود، بعد از پوشيدن ميتواند به يك ساحۀ سبز و دلپذير تبديل گردد.

معضلات ساحات حفظ الصحوي با چاه زباله

ك چاه زبالگ را كگ پرشده وبا خاک پوشيده شده باشد ميتوان با مشكلات بسيار كمي بخوبي اداره نمود. اما معضلات زماني بروز ميكنندكگ در بين ساحگ مايعات كثيف و گازات (گاز ميتان) تجمع نموده باشد.

مايعات كثيف ( ليچيت )

اگر آب باران راهي بگ آشغالداني پيدا نمايد، سبب توليد مايعات بد بوي ميشود كگ بگ خاک نفوذ كرده و آبهاي زير زميني را ملوث ميكند. بهمين خاطر مهم است كگ كف چاه هاي زبالگ بايد خوب محافظگ شده وآنها را در نزديك رودخانگ ها، جويها، و باتلاق هاي آب اعمار نكنيم.

بهترين راه جلوگيري از تشكيل ليچيت، اين است كگ بر روي چاه هاي زبالگ يا ساحگ دفن حفاظت شده يك سقف ايجاد كنيم. سقف را ميتوان از پلاستيك تهيگ كرد.

گازات خطرناك

در آن محلات دفن زبالگ ها كگ زبالگ ها بصورت مخلوط با يكديگر قرارداده شده اند، باكتريها زمينۀ رشد پيدا نموده و سبب توليد گاز ميتان ميشوند. اين گاز قابليت انفجار و مشتعل شدن را دارد و برعلاوه بگ گرمي جو زمين مي افزايد. در بعضي جايها اين گاز را گرفتگ و از آن در توليد برق استفاده ميكنند. اگر شما امكاناتي براي سوختاندن گاز ميتان واستفاده از آن نداريد، بهتر است در ساحات دفن زبالگ ها منافذي ايجاد كنيد تا گاز فرار كند.

EHB Ch18 Page 415-1-a.png
ك هواكش براي خروج گازات توليد شده در زمين

شما مي توانيد يك هواكش را با استفاده از يك بيرل در حفره ايكگ بشكل حلقگ اي ساختگ شده و سنگ در آن چيده شده، احداث كنيد. نهايت بيرل را جدا كنيد. ارتفای هواكش مطابق بگ ارتفای آشغالداني تنظيم ميشود. اگر ارتفای آن زياد شد، اندازۀ آنرا نيز افزايش ميدهيم. تعداد هواكش ها ايكگ بگ آن نياز داريم ارتباط ميگيرد بگ سايز زبالگ داني نوی ضايعات ايكگ در آن قرار دارند.

يك ساحگ كگ سر آن پوشيده شده و بر روي آن سبزه زار بوجود آمده، هنوز هم امكان آزاد كردن گاز ميتان را دارد. اگر شما مشاهده كرديد كگ در ساحگ علف ها ي مرده وجود دارند، خصوصا اگركتلگ اي بصورت حلقگ اي زرد شده باشد نشان از فرار گاز ميتان است. در نزديكي ساحگ علايمي نصب كنيد و بگ مردم هشدار دهيد كگ حد اقل ده متر از آن دور باشند چون هر لحظگ امكان انفجار تصادفي گاز ميتان موجود است. اشخاص مجرب بايد از ساحگ بازديد كنند تا راههاي جلوگيري از انفجار را بررسي نمايند.This page was updated:۲۸ Dec ۲۰۲۱