Hesperian Health Guides

زهريات داخل خانگ

مواد تعميراتي، رنگها، فرنيچر، محصولات شوينده وپاک كننده، و ديگر اشيأييكگ در داخل خانگ ها مصرف ميشوند ممكن است تركيبات كيمياوي مضري داشتگ باشند. اسبستوس (پنبگ ناسوز)، و رنگهاي سرب در تعدادي از ممالك ممنوی گرديده است، اما بسياري از زهر هاي ديگر هنوز عام هستند.

تسمم با سرب

سرب يك عنصر فلزي زهري است كگ در تركيب بسياري از محصولات مانند رنگها، نل آب، سراميك هاي رنگگ، ديشها (ظروف غذا)، و خشت هاي پختگ وسفالي، قطي حلبي، پتروليوم و دود انجين ها وجود دارد. يك دوز بلند سرب ممكن است مشكلات صحي وخيمي را سبب گردد. اما تسمم با سرب معمولا در اثر معروضيت مداوم با مقدار كم سرب در مدت زمان طولاني تري بوجود مي آيد. ممكن است اعراض وعلايم تسمم با سرب بصورت فوري آشكار نگردد، ولي بتدريج نتايج آن بر روي صحت معلوم خواهد شد.

تسمم با سرب در اطفال اثرات وخيمتري نسبت بگ بزرگسالان دارد، زيرا بر روي انكشاف سيستم عصبي و مغز شان تأثيرات منفي زيادي از خود بر جاي ميگذارد. هرچگ سن طفل كمتر باشد، اثرات سرب نيز بدتر است. معروض شدن تدريجي با سرب در مدت زمان طولاني، حتي با مقادير بسيار كم، انكشاف ذهني طفل را تحت فشار قرار ميدهد. (دیدن چگونگ مواد زهري كيمياوي بگ اطفال ضرر ميرسانند).

طرقيكه مردم با سرب مسموم ميشوند

A woman washing her hands at a sink.
چيني هاي رنگ دار
An urban garden.
پايپ سربي چيني هاي رنگ دار خاك ملوث
A child picking paint off a windowsill.
A car with smoky exhaust pipes.
Children playing ball by a factory.
رنگ سرب دار تيل سرب دار آلوده گي صنعتي

مانند تمام اشكال زهريات، راه ورود سرب بگ بدن از طريق خوردن، نوشيدن، يا جذب آن از راه جلد است. بيشترين اعضايي كگ از سرب صدمگ مي بينند عبارتند از: گرده ها، خون، سيستم عصبي، و سيستم هضمي. سطح بالاي سرب در خون ممكن سبب اعراضي از قبيل: استفراغات، گيچي، ضعف عضلاني، صری، يا كوما شود. هرچگ سطح سرب در خون بالاتر رود، اعراض آن نيز وخيمتر است.

علايم

اگر شما فكر ميكنيد كسي علايم مربوطگ بگ تسمم سرب را دارد، خون او را در يك تسهيل صحي يا كلينيك معاينگ نماييد. اعراض وعلايم مسموميت با سرب وقتي آشكار ميگردند كگ قبلا شخص مقدار زياد سرب را در خون خود داشتگ باشد. بهمين خاطر است كگ وقايگ وجلوگيري از ابتلأ بگ تسمم خيلي ها مهم است، قبل از آنكگ تسمم بوجود آيد. علايم تسمم با سرب عبارتنداز:

 • عصبانيت مداوم
 • اشتهاي كم و انرژي پايين
 • مشكلات در خواب
 • سردرديها
 • اطفال خوردسال مهارت هاي قبلا آموختگ شده را از ياد ميبرند.
 • كم خوني (خون ضعيف)
 • قبضيت ( مشكل در عمليگ تغوط)
 • درد و گرفتگي هاي بطني (اين عرض معمولا اولين علامگ تسمم شديد با سرب است)
وقايه

وقايگ وجلوگيري از معروض شدن بگ سرب بهترين تداوي موجوداست:

 • جستجو كنيد كگ آيا مقامات صحي منطقگ شما آب را براي موجوديت سرب تست ميكنند يانگ؟ درصورتيكگ بگ موجوديت سرب مشكوک باشيد، كوشش نماييد تا منبع آبي بديل را پيدا كنيد.
A woman shakes water from her hands.
 • بگذاريد آب ايكگ از شيردهن بيرون ميآيد، براي مدت حدوداٌ يكدقيقگ بيرون بريزد و سپس از آب غرض نوشيدن وپخت وپز استفاده شود.
 • از ديگ ها ايكگ روكش يا لعاب سربي دارند غرض پخت و پز استفاده ننماييد.
 • غذا را در قطي ها ايكگ حاوي سرب اند نگهداري نكنيد.
 • اگر رنگ هاي قديمي تري استفاده ميكنيد، ونمي دانيد كگ حاوي سرب است يانگ، كاملا آنها را دور نماييد.
 • هيچوقت مايعات را در داخل ظروف كريستالي سربي نگهداري نكنيد، زيرا سرب قابليت حل در مايعات را دارد.
 • از پرورش گياهان، تعمير منازل و حفر چاه در خاک ها ايكگ آلوده بگ سرب اند خود داري كنيد. اگر در قطعگ زميني باطري هاي كهنگ، ورقگ هاي رنگ، پيپ هاي روغن و ديگر باقيمانده هاي صنعتي را ملاحظگ نموديد، همگ و همگ علايم آلوده گي سرب اند.
 • هميشگ دست هاي خود را قبل از نان خوردن بشوييد. همچنين متوجگ باشيد كگ اطفال بعد از بازي نمودن در هرجا دست هاي خود را بشويند
جلوگيري از تسمم با سرب
A man washes down a door in a room where a woman cares for 2 children and prepares a meal.
پاك كردن سطوح واشيأ داخل خانه با دستمال مرطوب از جمع شدن گرد و خاك و ذرات رنگ جلوگيري ميكند.

اگر رنگ كهنگ شده يا بدرستي كار نشده باشد، بتدريج از روي اشياء پريده و بصورت ورقگ ها (پوستك شدن رنگ)، شاريدگي و رنگ پريدگي ها بر روي ديوار ها يا فرنيچر بملاحظگ ميرسد. اين ورقگ ها يا ذرات بگ آساني بوسيلگ انسان تنفس شده و اطفال آنرا ميخورند. اگر اين رنگها حاوي سرب باشند، عواقب ناگواري در انتظار است. بهترين راه وقايگ آنست كگ رنگ سرب دار از روي اين وسايل برداشتگ شده وبا نوی جديد تر كگ سرب نداشتگ باشد تعويض گردد. در هنگام تعويض رنگ بايد:

 • هميشگ دستكش، ماسك و عينك هاي حفاظتي را بپوشيد.
 • از ورود يا بازي اطفال در جاهاييكگ خطر وجود دارد جلوگيري بعمل آيد.
 • براي جلوگيري از انتشار ذرات رنگ در هنگام پالش زدن آن، سطوح را مرطوب كنيد تابگ هوا پخش نشود.
 • خاكگ رنگ هاي تعويض شده را بصورت عاجل و بگ كلي از خانگ دور كنيد. بهتر آنست كگ از يك شي گرد گير يا تكگ استفاده شود، نگ از جاروب.
 • ذرات و ورقگ هاي رنگ داخل يك قوطي جمع آوري شود. بعدا داخل يك پلاستيك بستگ شده و در يك محل امن بگ خاک دفن شود.
جلوگيري از تسمم با نل هاي آب سرب دار

بعضي از علايم ملوث بودن آب با سرب آنست كگ رنگ زنگ سرخ در آن موجود باشد، يا ظروف آب و رخت ها لكگ دار شوند. آب ايرا كگ با نل سرب دار ملوث شده است نبايد هرگز براي ساخت غذا و شير اطفال مورد استفاده قرار دارد، ودرصورت امكان آنرا با نوی آهني، پلاستيكي يا مسي عوض نماييد.

بخاطريكگ سرب در آب گرم خيلي بيشتر از آب سرد حل ميشود، لهذا آب گرمي را كگ از طريق لولگ سرب دار انتقال ميشود نبايد غرض نوشيدن استعمال نمود. بگذاريد تا آب بگ آنمقدار برود كگ سرد شده و سرب مابين آن تگ نشين گردد. بعضي از فلتر هاي آب ميتوانند كگ سرب را نيز فلتر كنند.

نكته مهم: جوشاندن آب سبب دفع سرب نمي گردد، بلكگ مشكل را خيلي بدتر ميكند!
جلوگيري از تسمم با سرب در هواي بيرون از خانه

غرض بدام انداختن بعضي از گرد و خاک ايكگ از بيرون بگ خانگ وارد ميشوند ( وممكن حاوي سرب باشند)، بهتر آنست كگ تعدادي گرد گير را در زير در هاي خانگ ها يا اطراف كلكين ها قرار داد. جلوگيري قطعي از نفوذ و انتشار سرب در هوا، نيازمند همكاري دول و صنايع است كگ تا با توافق با يكديگر مقدار آلوده گي هوا را تا بگ اندازۀ ممكن كاهش دهند، و سطحي را براي توليد مواد ملوث كننده بوجود آورند كگ تجاوز از حدود آن غير قانوني باشد.

اسبيستوس ( پنبه ناسوز)

A man coughs as he removes a dusty tile from a ceiling.

اسبستوس ماده ايست كگ قبلا غرض عايق سازي و محافظت از حريق در تعميرات، رنگ ها، ساخت لوازمي مانند داش ها، منقل ها، يخچالها و غيره استفاده ميشد. اسبيستوس از فايبر بسيار نازكي ساختگ شده كگ بگ آساني در هوا منتشر گرديده و وارد سيستم تنفسي ميشود كگ در آنجا سبب ايجاد صدمات وسكار ها در نسج شش ميگردند، و سال ها بعد از اينكگ فايبر تنفس گرديد تخريبات دوامداري را بوجود مياورد. چون اين ماده بسيار خطرناک است، تعدادي از مملكت ها استفاده از آنرا براي ساخت مواد تعميراتي و محصولات صنعتي ممنوی كرده اند. ولي هنوز در تركيب بسياري ازاشياء قديمي وجود دارد.

معروض شدن با اين ماده سبب مرضي بنام اسبيستوزس (Asbestosis) ميشود (مريضي ايكگ از اثر صدمگ بگ سيستم تنفسي بوجود مي آيد) و سرطان شش ها ميگردد. علايم ابتدايي ابتلأ بگ اسبيستوزس عبارتند از: سرفگ، نفس كوتاهي، درد سينگ، باختن وزن و ضعفيت

چ ونه مردم به اسبيستوس معروض ميشوند؟

هرگاه اشيأييكگ در تركيب آنها اسبيستوس وجود دارد فرسوده شوند، ماده متذكره شروی بگ پاشيدن در محيط ميكند. اگر اسبيستوس در هنگام تعمير خانگ استفاده شده و يا در جاييست كگ بستگ بوده و امكان تماس يا انتشار آن وجود ندارد، ماده مذكور مشكلي را ايجاد نميكند. ولي اگر اشيا ايكگ اسبيستوس دارند، مورد تماس بوده ويا جابجا شده باشند، در آنصورت امكان آزاد شدن ذرات آن بگ فضا وجود دارد. همگ اشخاصيكگ بگ تماس اين ذرات بيايند، در خطر ابتلأ بگ مريضي اند. همچنان كارگراني كگ در معادن اسبيستوس كار ميكنند نيز خطر ابتلا بگ اين مرض در آنها بسيار زياد است.

وقايه
امكان دور نمودن اسبيستوس از منازل و اشياء مورد استفاده وجود دارد، اما خيلي گران خواهد بود. چون دور نمودن اسبيستوس خطر معروض شدن بگ آنرا در قبال دارد، لهذا فقط بايد توسط اشخاصي انجام داده شود كگ وسايل حفاظتي را داشتگ و تعليمات لازمگ را ديده باشند.
نكته مهم: هيچوقت وسايل اسبيتوس را دار بدون كمك اشخاص مجرب و مجهز بگ وسايل حفاظتي دور ننمايد.
تداوي

وقتيكگ اسبستوس تنفس شود، ديگر راهي وجود ندارد تا ذرات آنرا از بدن خارج نمود. ساليان طولاني را در بر خواهد گرفت كگ علايم مرض اسبيتوزس يا سرطان شش ظاهر شود، و اين امراض را متأسفانگ بعد از آنكگ تأسس كنند نمي توان تداوي كرد. تداوي اين امراض فقط محدود بگ كمك كردن در كاهش درد مريض خلاصگ ميشود، اما آنها را معالجگ نخواهد كرد

style="float:left; line-height:110%;margin: 15px;" width="25%" |-

|
A dog sleeps on a carpet beside a child who sleeps on a bed

|- |align="center"|اطفال وحيوانات خان ي خيلي زياد بر روي قالين ها و وسايل ميخوابند يا بازي ميكنند. اگر اين وسايل حاوي مواد توكسيك باشند، آنها مريض خواهند شد. |}

زهريات موجود در تركيب فرنيچر ها و تكه باب

بعضي از فرش ها، پرده ها، البسگ، و فرنيچرها در تركيب خود زهريات كيمياوي را دارند. تعدادي از ين مواد زهري، مانند BFR (Brominated، از حريقFlame Retardants) وسايل متذكره جلوگيري ميكند. اما اين مركبات خطر صحي را براي ما تشكيل ميدهند، چون تماس طولاني مدت با آنها خطرناک است، خصوصا وقتيكگ ذرات آنها تنفس شوند، يا اگر بعد از سوختن وسايل متذكره دود توليد نمايند. (براي دريافت مطالب بيشتر در مورد اين مواد كيمياوي و راه مقابلگ با اضرار آنها، بگ فصلهاي 16:ضرر مواد زهري كيمياوي تا 20:وقايه و كاهش ضرر هاي مواد زهري همين كتاب نظر بياندازيد).

محصولات پاك كننده يا شوينده

بسياري از ين محصولات از مركبات كيمياوي توليد شده كگ خطر زيادي را براي صحت عامگ در بر دارد. وقتيكگ اين محصولات تنفس شوند، بلع شوند يا بوسيلگ پوست جذب گردند، ممكن است يا بصورت فوري سبب مريضي ها شوند، يا با تأخير و در طي ساليان بعدي، مثلا سرطان ها.

Containers of bleach, paint thinner, paint, degreaser, hair perm, and flea and tick dip.
بعضي از محصولات پاك كننده خان ي براي صحت فاميل مضر ميباشد.

ارايگ نمي كند، و نيز هيچوقت راهي را براي دفع خطرات پيشنهاد نمي نمايد. بعضي از آنها ممكن است علايمي از قبيل " احتياط " يا " از دسترس اطفال دور نگهداشتگ شود " داشتگ باشند، كگ علامت خوبيست براي شما تا نوی محصول مصرفي خود را عوض كنيد.

ولي عدم موجوديت چنين اخطاريگ هائي، شما را نبايد غافل نموده وخطرات را مد نظر نگيريد. عموما، اگر محصولي بوي تيز يا قوي دارد كگ سبب تخريش چشمان و بيني شما مي گردد، ويا نفس را تنگ ميكند، يا مزه اي بسيار بدي در دهان توليد ميكند، آن ماده توكسيك است. بهترين راه جلوگيري از اضرار مواد كيمياوي مورد استفاده در خانگ آنست كگ بطور كلي از استفادۀ آنها امتنای بعمل آيد، و از جايگزين هاي مصئونتر استفاده شود. اغلبا استفاده از آب و صابون بصورت ساده بگ همان اندازه مؤثر بوده، در حاليكگ كم خطر تر، ارزانتر و مصئونتر نيز ميباشد.


A woman holding a mop speaks.

محصولات پاك كنندۀ مصئون تر

برخلاف محصولات پاک كنندۀ كيمياوي، پاک كننده هاي طبيعي خيلي مؤثر تر جواب ميدهند، در صورتيكگ قبل از برس زدن هر سطحي آنرا با مواد متذكره تر نماييد. سپس با استفاده از برس ، لتگ ها و يا بيلچگ روغن يا ديگر مواد را پاک كرده و بيشتر از يكمرتبگ مواد پاک كننده را استفاده نماييد.

استفاده از صابون بهتر از ديترجنت ها است، زيرا از پتروليوم مشتق نشده و بعد از استفاده ضايعات توكسيك را از خود بجا نمي گذارد. بوراكس وسوديم كاربونيت (سودا) براي شستن سطوح خيلي مناسب اند. سركگ (Vinegar) و عصارۀ ليمو براي پاک نمودن روغنيات آشپز خانگ و مجاري آب خوب اند. مواد متذكره خوب استعمال و ذخيره ميشوند، زيرا معمولا باعث ضرر نشده، مصئونتر اند و احتياجي نيست در حرارت پايين نگهداري گردند. اما بازهم اين مركبات بايد از دسترس اطفال اكيداًً دور نگهداشتگ شوند.

چ ونه مواد شستشو كنندۀ بهتري را ساخته و استعمال كنيم

Prs EHB Ch17 Page 373-2.png

پاك كننده هاي براي تمام موارد

تركيب
دوقاشق چايخوري بوركس، يك قاشق چهايخوري صهابون، يك كواتر آب داغ، ¼پيالگ سركگ رقيهق يها سهودا بهراي پاک كردن روغنيات. طرز استفاده
تمامي مركبات را داخل يك ظرف محلول پهاش (Spray) انداختگ و سرپوش آنرا بستگ كنيد، سهپس آنهرا خهوب تكهان دهيد. براي پهاک نمهودن ديهوار، آشهپزخانگ، وسهايل داخهل آشپزخانگ، قالين و فرشها، و اساسيگ داخل خانگ استفاده شهده ميتواند.

Prs EHB Ch17 Page 373-2.png

نشايسته براي خشكه شويي

تركيب
نشايستگ غلگ جات يا عصاره گياه يوكها،(Yucca) بهمهراه نيم كواتر آب

طرز استفاده
نشايستگ را داخل يك بوتل نموده ومقدار كمهي آب بريزيهد. سپس آنقدر تكان دهيد تا تمام نشايستگ حل گردد. بوتهل را با اب پر نموده ودوباره تكان دهيهد. بوتهل را بها سرپوشهيكگ قابليت افشاندن را دارد بستگ كنيد. ايهن محلهول را بهگ روي لباس هاي پاک و مرطوب بپاشيد و آنها را هموار كرده و يها آويزان نماييد تا خشك شوند.

Prs EHB Ch17 Page 373-2.png

شيشه پاك كن

تركيب
ك كواتر آب، جمع ¼پيالگ سركگ شفاف، و دوقاشق غذا خوري جوهر ليمو

طرز استفاده
مواد را باهم مخلوط نموده ودر داخل يك بوتل محلول پاش نگهداري كنيد.

Prs EHB Ch17 Page 373-2.png

معقم كردن سطوح

تركيب
½پيالگ بوركس، دوليتر آب گرم

طرز استفاده
بوركس را در آب گرم حل كنيد. بالاي سطحيكگ قهرار اسهت پاک شود، با يك اسفنج يا بورس محلول متهذكره را بريزيهد. سپس از آب گرم استفاده شود. براي جلوگيري از پوپنك زده گي، محلول بوركس را از روي سطوح نشوئيد.

پاک كننده هاي طبيعي خانگ از صحت محافظت مينمايد

ماريبل بعد از مسافر بگ ايالات متحده امريكا (كشور اولي وي نيكاراگوا بود)، براي خود كاري را در يك كمپني نظافتي يافت. وي هر شب سگ اداره را پاک ميكرد، و كارش شامل شستن كف اطاق ها و كلكين ها بود. بعضي اوقات وي بيحال، دلبد و گيج ميشد، خصوصا اگر ساعات كارش كمي طولاني تر ميبود. ماريبل بگ داكتر مراجعگ كرد، ولي دواي توصيگ شده بگ وي فقط وضعش را بدتر نمود. هرچگ بيشتر كار ميكرد، بهبود در وضعيت صحي وي بملاحظگ نمي رسيد.


بالآخره روزي كارش بگ پايان رسيد. گرچگ ماريبل بيكار بود، اما سلامتش را هر روز بيشتر بدست مي آورد. بعد ها وي در مورد شركت نظافتي ديگري معلومات بدست آورد، كگ نام آن (نظافت كاران حرفوي خانگ ها با مواد طبيعي يا Natural Home Cleaning Professionalsبود). آنها پاک كننده هاي طبيعي را براي پيش برد كار هاي خود استفاده مينمودند. زنانيكگ در كمپني مذكور كار ميكردند متذكر شدند كگ محصولات مورد استفادۀ مردم اكثرا ضرر رسان بوده و خوب نيستند. ماريبل ناگهان متوجگ شد كگ سبب مريضي مجهول وي احتمالا چي بوده است!


A woman mopping.

كمپني متذكره طوري بنيان گذاري شده كگ سهام آن مربوطگ بگ خود كارگران شركت بود. يعني زنانيكگ كار نظافت را انجام ميدادند خود صاحبان كمپني بودند. بهمين خاطر ميتوانستند بر روي نوی محصولاتي كگ استفاده ميكردند خود تصميم گيري نمايند. مواد مورد استعمال شان تركيباتي مانند سركگ، سودا (سوديم كاربونيت)، صابون مايع و آب گرم بود. بتدريج با انجام كار مداوم آنها دريافتند كگ چگونگ با اين مواد كار نمايند، واز وسايلي مانند برس ها و اسفنج ها بگ چگ شكل كار بگيرند. بعنوان بخشي از رسالت خود، آنها بگ زنان ديگر نيز مي آموختند تا از روش طبيعي بگ شكل وسيعي استعمال نموده بتوانند.


بعد از آنكگ ماريبل كار خودرا در كمپني نظافت كاران حرفوي با مواد طبيعي شروی كرد، همسايگ، دوستان وآشنايان را نيز تعليم داد كگ چگونگ همانند وي مواد طبيعي را استعمال نمايند. بگ آنها در مورد روش هاي تعويض محصولات پاک كنندۀ طبيعي با نوی كيمياوي معلومات ارايگ مينمود. كار نمودن با مركبات طبيعي بگ مقايسۀ نوی كيمياوي كمي مشكلتر است، اما بهر صورت بهتر است چون سلامت را كمتر بخطر مواجگ مي نمايد. وي در هنگام كار بياد آورد كگ چطور مادر كلانش بگ پاک كاري و نظافت سالم ميپرداخت، وتمايل داشت كگ اين اطلاعات را بگ نسل هاي بعدي و اولادش انتقال دهد. براي ماريبل تعليم دادن ديگران درمورد طرز پاک كاري صحيح نگ تنها يك وظيفگ شده است، بلكگ جزٌ بسيار مهمي از زندگي روزمره وي را تشكيل ميدهد.
This page was updated:۲۸ Dec ۲۰۲۱