Hesperian Health Guides

دفن کردن زباله های مواظبت های صحي

استفاده از محل دفن براي خاک سپاري اشياء نوک تيز، اعضاي بدن و دواهاي تاريخ گذشتگ ، مفيد است. در اين محل ها هيچگاه اشيايي را دفن نكنيد كگ ميتوانند بگ كود تبديل شوند (مثل بازمانده هاي غذايي)، ميتوانند دوباره استفاده شوند (بعضي شيشگ ها و مواد پلاستيكي) و يا بعد از تعقيم ممكن است در زبالگ داني انداختگ شوند (پلاستيك ها ، تكگ ها و بنداژها .)

اگر مقداري از ضايعات جمع شده و زمين خالي وجود داشتگ باشد ، ميتوانيد بعد از تعقيم بصورت امني آنها را مدفون كنيد. اگرنگ ، بايد بفكر ايجاد محوطگ تدفين (Burial Pit) درداخل مركز صحي شده و اشيا را در آنها مصؤونانگ بگ خاک سپرد. هميشگ بهتر خواهد بود كگ اشيأ نوک تيز وسوزن ها بخاطر مصؤونيت بهتر درينجا ها دفن گردند.

بهترين شكل دفن ضايعات وقتي صورت ميگيرد كگ كسانيكگ در ين پروسگ شركت دارند دانش و معلومات كافي در مورد كار خود داشتگ باشند.

چاه هاي امن دفن زباله

براي اينكگ چاه هاي دفن زبالگ امن و بيخطر باشند، بايد طوري انتخاب گردند كگ دورتر و پائين تر از چاهاي محلي و آب هاي زير زميني بوده وحد اقل پنجاه متر فاصلۀ آن از انهار (رودها)، جريانات آب، چشمگ ها و ديگر منابع آبي باشد. كف اين محل ها بايد بوسيلگ گِل ومواد سخت فرش گردد تا مانع نشئت مايعات بگ آبهاي زيرزميني و اطراف گردد. اين ساحات بايد خوب نشاني شده و بوسيلگ موانع محافظت گردد تا از ورود حيوانات و انسانها جلوگيري بعمل آمده بتواند.

Illustration of the below.
به فاصله 50
متر از منابع آبي
به فاصله 50
متر از خانه ه
بسته كردن
دروازه
به فاصله 50 متر پايينتر
از نزديكترين چاه آب
در تعيين محل وساخت چاه هاي دفن زباله قانون 50 متر مراعات كنيد.
ايجاد يك چاه دفن زبالگ با سرپوش كانكريتي

اينگونگ چاه ها فقط براي دفن زبالگ هاي انتاني استفاده ميشود نگ براي آشغالهاي عادي.

EHB Ch19 Page 439-1.png
  1. چاهي را بگ اندازۀ 1 الي 2 متر عرض و 2 تا 5 متر عمق حفر كنيد. كف چاه حداقل يك و نيم متر از بلند ترين سطح آبهاي زير زميني بلند تر باشد.
  2. كف آنرا با گل رس يا Clayبگ ضخامت حد اقل 30سانتي متر بپوشانيد.
  3. در اطراف چاه حلقگ خاكي را ايجاد نماييد تا از نفوذ آب بداخل آن جلوگيري شود.
  4. در اطراف چاه حلقگ خاكي را ايجاد نماييد تا از نفوذ آب بداخل آن جلوگيري شود.


هرباريكگ زبالگ ها را در داخل حفره قرار ميدهيد، آنرا با ده سانتي متر گل يا چونگ بپوشانيد. اين چونگ باعث تعقيم زبالگ ها گرديده وآنرا از دسترس حيوانات نيز دور نگهميدارد.

هرگاه سطح ضايعات بگ نيم متري سر چاه رسيد، چاه را با نيم متر گل پوشانيده ودر آخر ده تا سي سانتي متر كانكريت را بالاي آن بريزيد.


چگونگ اشياي نوک تيز را در داخل يك محفظگ با كانكريت بستگ و محكم نماييم

EHB Ch19 Page 439-2.png

اشيأ نوک تيز معقم شده و قوطي هاي حاوي وسايل تيز را داخل يك ظرف كلان فلزي مثل بيرل قرار دهيد. هنگاميكگ ظرفيت محفظگ بگ انداز ¾ پر گرديد، مخلوطي متشكل از يك قسمت سمنت، يك قسمت چونگ، چهار قسمت ريگ و ⅓ تا نيم قسمت آب را بسازيد. ظرف را با اين مخلوط پركنيد. چونگ هم ماده تعقيم كننده بوده وهم از طرف ديگر سبب تسهيل نفوذ سمنت بگ داخل محفظگ شده تا تمام زبالگ ها را بپوشاند. محفظگ را بصورت محكم بستگ وسپس آنرا در جاي مطمني دفن نماييد.

ازبين بردن زباله هاي مايع

بسياري از مراكز صحي مايعاتي از قبيل بليچ (كلورين) ، آبهاي ملوث و ديگر محلول ها را در داخل آبروها ودستشوهايي خود ريختگ و دفع ميكنند. اين روش فقط در مواردي مطمئن است كگ اين مجراها بگ كدام منبع آبي عام الأستفاده راه نداشتگ باشد. هرنوی مايع را قبل از دفع كردن با مقدار زيادي از آب بشوييد. بهتر آنست كگ اين نوی مايعات را در داخل يك Leach Pitبريزيد. مواد كيمياوي از قبيل گلوتاريل الديهايد وفارم الديهايد قبل از دفع با يد خنثي شده بعد دور ريختگ شوند.

براي ساخت يك چاه زرداب يا Leach Pitمطمئن

EHB Ch19 Page 439-3.png

دريك محل ايكگ درمسير سيل، نزديك مجاري آب و چاه ها نباشد، يك چاه بگ عمق نيم متر تا يك متر حفر نماييد. در كف حفره يك لايگ چند سانتي متري از ريده ميده را بياندازيد. بعدا لايگ ديگري از ريگ درشت را بالاي آن بگ ارتفای چند سانتي متر بياندازيد و همچنان يك لايگ سنگ ها خورد در بالاي آن. سرپوشي را بالاي آن بگذاريد تا از نفوذ آب باران بگ آن جلوگيري شود.
This page was updated:۲۸ Dec ۲۰۲۱