Hesperian Health Guides

مشكل سوزاندن زباله ها

در این فصل:

برای از بين بردن زباله های مواظبت های صحي و ميكروب ها ایرا که انتقال ميدهند، بسياری از کلينيک ها و شفاخانه ها از داش ها یا Incineratorها برای سوزاندن شان استفاده ميكنند. از بين بردن زباله ها و مواد اضافي بدین طریق آسان بنظر ميخورد، چراکه انواع مختلفي از زباله ها را به سادگي در داخل آن انداخته و از بين ميبریم. اما سوختاندن زباله ها به این طریق ميتواند مشكلات زیادتری را ایجاد ميكند بجای اینكه مشكل را حل نماید.

سوختاندن ضایعات به این روش، چه در فضای آزاد ویا در داش ها ( Incineratorها) ، سبب آزاد شدن مواد زهری در فضا به شكل دود، ویا در آب و محيط به صورت بقایای زهری ميگردد. زباله ها ایكه درترکيب خود سيماب ، سرب و دیگر فلزات ثقيله را دارند بعد از سوختاندن شان این مواد را در محيط از خود باقي ميگذارند.

خريطه مواد زهري توليد ميشود و دي ر مواد كيمياوي
Illustration of the below: A man puts a bag of trash into an incinerator and then shovels ash into a bag marked "Toxic.'
با سوختاندن هر 3خريطه زباله

لاستيک ها ایكه در ترکيب سيت های سيروم، خریطه های خون وتيوب ها بكار ميروند، درصورت سوزاندن سبب آزاد شدن مواد توکسيک خطرناکي از قبيل Dioxinها و Furanها ميشود. این مواد نه رنگ دارند نه بوی و نه طعم، که سبب سرطان ها و عقامت هم در مردان وهم در زنان شده و ميتوانند مشكلات جدی دیگری را نيز بوجود آورند. (دیدن ضرر مواد زهري كيمياوي, وقايه و كاهش ضرر هاي مواد زهري.

گاهي هم زباله ها یا حرارت کافي نمي بينند یا مدت کافي نمي سوزند که کاملا از بين بروند. بعضي وقت ها هم ممكن است یک داش یا Incineratorبرای سوختاندن ضایعات واکسين ها طراحي شده باشد، اما در اخير برای سوختاندن دواها، آفت کش ها و سایر مواد توکسيک از آنها استفاده ميشوند که ممكن موثر نباشند.

اغلبا، به عنوان نخستين قدمه برای ازبين بردن این مواد، این زباله ها از موادیكه قابل بازیابي اند جدا کرده و بعدا اشيایيكه ممكن است حاوی ميكروب های مرضي باشد معقم ساخته شوند. استفاده از روش های جایگزین به عوض داش یا انسينراتور ميتواند به سوگند کارکنان صحي ( ضرر نرسانيد) حتي در یک وظيفه مشكل که جابجا نمودن زباله ها و مواد زاید ميباشد، جامه عمل بپوشاند.This page was updated:۲۸ Dec ۲۰۲۱