Hesperian Health Guides

جابجا کردن زباله های کيمياوی بصورت محفوظ

اكثر مراكز صحي، چگ بزرگ يا كوچك، خواه نا خواه زبالگ هاي مواد كيمياوي را توليد ميكنند كگ بايد از بين برده شود. مراكز بزرگتر هنوز مواد بيشتري از زبالگ هاي باقي مانده از ماشين هاي اكسري، كيموتراپي ولابراتوار دارند. چگونگي دفع اين مواد درين كتاب گنجانده نشده است زيرا كگ يك پروسۀ خيلي مغلق دارند. (براي معلومات بيشتر درين موارد، بگ منابع وكتاب هاي مربوطگ مراجعگ كنيد.

موادكيمياوي ايكه براي شستشو و غير عفوني كردن بكار ميروند

A man wears boots, gloves and a mask while pouring liquid from one container into another.

بليچ را ميتوان رقيق وضعيف نموده و در داخل يك Leach Pitريخت. هايدروجن پراوكسايد را ميتوان بدون كدام مشكل خاصي از بين برد. اين مايع را ميشود بسادگي داخل سنگ آب و مجراي تشناب ريختگ و دفع نمود.

گلوتاريل الديهايد و فارم الديهايد موادي اند كگ سبب سرطان و مرگ ميگردند. اگر مركز شما ازين مواد استفاده مينمايد ، راه هائي وجود دارد كگ از شر اين مواد خلاص شد. قبل از دفع گلوتاريك الديهايد و فارم الديهايد، يكمقدار كاستيك سودا (سوديم هايدروكسايد) را علاوه نماييد تا تيزابيت يا (PH) آنها را تغيير دهد. سپس PH محلول ها را با ورق ليتموس Litmus يا پي اچ ميتر اندازه نماييد. هنگاميكگ PH بگ دوازده رسيد ، مواد را بمدت 8 ساعت درين وضعيت نگهداريد. سپس براي پايين آوردن آن بگ پي اچ خنثي يا ، (PH 7) هايدروكلوريك اسيد را اضافگ كنيد. اگر مركز صحي شما چنين امكاناتي را براي خنثي كردن مواد متذكره ندارد ، اصولا از آنها استفاده ننمايد. بعد از اتمام عمليۀ فوق ميشود كگ مواد متذكره را در داخل محوطگ امن دفع كنيد.

كاربوليك اسيد كگ براي پاک كردن شيت ها مورد استفاده قرار ميگيرد، ممكن است مشكلات تنفسي و پوستي را ايجاد بنمايد. كسانيكگ با اين ماده سروكار دارند، از عينك و ماسك مخصوص براي حفاظت استفاده نمايند. قبل از دفع آب ملوث، محلول سوديم هايدروكسايد را بگ آن علاوه نموده وسپس آنرا در داخل Leach Pit بريزيد.

سيماب

EHB Ch19 Page 440-2.png



سيماب يك فلز مايع نقره فام بوده كگ در داخل ترماميتر ها استفاده ميشود. همچنان اين عنصر در تركيب ديگر تجهيزات طبي از قبيل: آلگ هاي قديمي تر تعيين فشارخون ، باطري ها چراغ ها مورد استعمال دارد. اين فلز خيلي ها زهري بوده و تنفس حتي مقدار بسيار ناچيز آن ميتواند صدمات شديدي را بگ سيستم هاي عصبي، تنفسي و مغز بوجود آورده و حتي سبب نقايص ولادي گردد.

سيماب را نمي توان بوسيلگ سوختاندن از بين برد. برعكس ، سوختاندن آن سبب ميشود كگ حتي بگ شكل مضرتر وخطر ناكتري در آيد.

EHB Ch19 Page 441-1.png

بهترين راه براي دفع شر اين فلز، عبارت از استعمال كمتر تجهيزات حاوي اين ماده است. اگر امكان دارد، از وسايلي استفاده كنيد كگ سيماب را در داخل بستگ فلزي نگهداري ميكنند، تا در صورت بروز حادثگ از نشت آن بگ وسايل چوبي از قبيل سطح ميز وكف اطاق جلوگيري شود. استفاده از ترماميتر هاي فاقد سيماب بهترين گزينگ است، درصورتيكگ در ساحات شما قابل دسترس باشد.


چگونگ سيماب ريختگ شده را پاک كنيم

EHB Ch19 Page 441-2.png

هنگاميكگ يك وسيلگ حاوي سيماب بشكند، فلز مذكور بشكل قطرات كوچكي بگ اطراف پخش ميگردد. تمامي اطفال ، بزرگسالان وحيوانات را از ساحگ دور نموده ، تمامي وسايل گرم كن و بادپكگ ها را خاموش نموده، وكلكين ها را براي وارد شدن هواي تازه باز نماييد. براي نظافت وجمع آوري زبالگ بوجود آمده، شما نياز بگ دستكش، قطره چكان ، دوتاكاغذ سخت يا كارت بورد (كارتن)، دو بستگ پلاستيكي ، چسپ، چراغ قوه ظرف شيشگ اي كگ حاوي آب باشد داريد.

براي جمع آوري بي خطر سيماب بايد:

 1. هيچگاه بگ سيماب دست نزنيد. هميشگ در وكلكين را باز نگهداريد.
 2. ساعت و جواهرات را از نزديك آن دور كنيد. سيماب بگ فلزات ديگر ميچسپد.
 3. يك چراغ دستي را بالاي ساحگ ايكگ سيماب ريختگ روشن كنيد تا ذرات سيماب را آسانتر ببينيد، حتي در روشني روز.
 4. دستكش هاي مقاوم بگ مواد كيمياوي را بپوشيد. اگر در دسترس نباشد، دو دستكش لاتكس را روي هم بپوشيد.
 5. دو قطعگ كاغذ كارک يا كاغذ كارتن را گرفتگ و سيماب را دريك نقطۀ كوچك جمع آوري كنيد.
 6. ا استفاده از قطره چكان ، سيماب را جمع آوري و در داخل بوتل آب بيانيدازيد.
 7. مقدار باقيمانده را كگ توسط قطره چكان قابل جمع آوري نيست، با چسپ فيتگ اي برداريد.
 8. تمام كارتن ها، كارت ها، قطره چكان و چسپ فيتگ اي را كگ سيماب با آن جمع آوري شده، داخل يك خريطۀ پلاستيكي كنيد.
 9. خريطگ پلاستيكي را با جملگ "ضايعات سيماب" نشاني كرده، داخل يك بوتل نموده و بالاي آن آب بريزيد.
 10. سرپوش بوتل را بصورت محكم بستگ و آنرا داخل يك خريطگ پلاستيكي ديگري بنماييد.
 11. اين بستگ را بگ عنوان زبالگ يا ضايعگ زهري دور نماييد.

انتي بيوتيك ها وساير ادويه

ادويۀ كهنگ و خراب اشكال ديگري از زبالگ هائي اند كگ بايد بصورت مصؤون از بين برده شوند. خلاص شدن از شر انتي بيوتيك وساير ادويگ بگ معني دور نگهداشتن آنها از منابع آب ومردم ايست كگ با زبالگ ها سروكار دارند. بدبختانگ، مراكز صحي، كمپني هاي ادويگ سازي و دواخانگ ها بصورت غير مطمئن اين نوی ادويگ را دفع ميكنند، اغلبا با انداختن آنها در محوطگ هاي سرباز وقابل دسترسو مجاري آب.

اين انتي بيوتيك ها وقتي داخل يك محيط آزاد شوند، ميتوانند سبب بوجود آمدن مقاومت در مقابل اين نوی ادويگ در حيوانات ، انسانها و حتي اجرام مرضي اي گردد كگ با ايشان در تماس آمده اند. اين بدان معني است كگ مردم ايكگ بعدا با اين اجرام مرضي آلوده شوند ، مقاومت دوايي در مقابل انتي بيوتيك ها نشان خواهند داد.

انتي بيوتيك هاي كمتري بخريد ومصرف نماييد

EHB Ch19 Page 442-1.png

انتي بيوتيك ها را در مواردي مصرف ننمايد كگ سبب تداوي مريض شده نتوانند. (براي معلومات بيشتر در مورداستفاده از انتي بيوتيك ها مراجعگ كنيد بگ Where There Is No Doctor ("آنجا كه داكتر نيست") ، صفحات 55-58. Helping Health Workers Learn ("كمك به كاركنان صحي براي آموزش")، فصل 19.)اگر مركز صحي شما انتي بيوتيك ها را مطابق بگ مصرف خويش خريداري نمايد، زبالگ كمتري از سبب ادويۀ تاريخ گذشتگ توليد خواهد شد.

ادويه تاريخ گذشته را به توليد كنندۀ آن برگردانيد

كمپني هاي دوا سازي ، تجهيزاتي را در اختيار دارند كگ مي توان با آنها ادويۀ تاريخ گذشتگ را بصورت مصؤوني ازبين برد. اما اگر شما توانائي بر گرداندن ادويگ را بگ كمپني دواسازي نداريد، راه هاي وجود دارند كگ ميتوان اين ادويگ را بصورت بي خطري از بين برد.


چگونههههگ ادويگ را بصورت مصؤونههههي از بين برد

EHB Ch19 Page 442-3.png
 1. دستكش ها ، عينك هاي محافظتي، وماسك هاي خاک گير را بپوشيد

 2. تابليت ها را ميده نماييد. تابليت هاي ميده شده را با سمنت مخلوط نماييد.

 3. آب را اضافگ نموده وكتلات ويا توپهاي جامدي از آنها بسازيد.

 4. كتلات يا كرات بوجود آمده را در داخل يك چاه زبالۀ سرپوشيده دفن نماييد.






This page was updated:۲۸ Dec ۲۰۲۱