Hesperian Health Guides

19:زباله هاي مواظبت هاي صحي

ویکی-سلامتی > راهنماي جامعه براي صحت محيط زيست > 19:زباله هاي مواظبت هاي صحي

In a hospital ward, a health worker drops a needle into a box labelled "sharps."

کارکنان صحي تلاش اعظمي خود را مبذول ميدارند تا مردم را صحتمند نگهدارند. اما اگر با زباله های بوجود آمده از برنامه های مواظبت های صحي بدرستي برخورد صورت نگيرد، به آساني مي توانند امراض را به کارکنان صحي و جامعۀ اطراف آن منتقل نمایند. زباله های مواظبت های صحي مي توانند از کلنييک ها ، شفاخانه ها، لابراتوارها، بانک های خون، کلينيک های دندان، مراکز ولادت دهي و شفاخانه های حيواني به جا بمانند. اینها ميتواند شامل برنامه های واکسيناسيون (که بنام کمپاین های معافيتي یادميگردند)، مأموریت های کمكهای عاجل طبي و زباله های بوجود آمده از مواظبت مریضان در منزل نيز باشد.

اکثر زباله های بوجود آمده از مواظبت های صحي، زباله های معمولي اند مثل: کاغذ ، کارتن و غذاهای پسمانده. اما بعضي زباله های مواظبت های صحي با قطرات خون و مایعات بدن مریضان ملوث اند که شاید حامل ميكروب های مرضي بوده و به آساني سبب انتشار امراض شوند. سوزن های استفاده شده و سایر وسایل تيز و برنده بسادگي سبب بوجود آمدن جراحت شده و خطرناک اند. عده دیگری از زباله های مواظبت های صحي، از قبيل پلاستيک ها ، حاوی مواد توکسيک کيمياوی اند.

زمانيكه زباله های حاوی مواد زهری و ميكروبي با سایر زباله های معمولي یكجا شود برای تمام کساني که با زباله ها سرو کار دارند ایجاد خطر مينماید.. به همين دليل عمليه جدا سازی زباله ها بسيار مهم است.

برای از بين بردن ضایعات و زباله های مواظبت های صحي از همان اساساتي پيروی ميشود که که برای جمع آوری و دورکردن دیگر زباله های جامد استفاده ميشود. اما زباله های آلوده باید هم تعقيم و هم ازبين بردن شان به طریقي صورت گيرد که کدام خطری را برای جامعه ومحيط اطراف فراهم نسازد.
This page was updated:۲۸ Dec ۲۰۲۱