Hesperian Health Guides

غيرعفوني ساختن بوسيله مواد كيمياوي

A health worker covers her mouth as fumes come from a nearby cannister.

همگ مواد كيمياوي كگ در ضدعفوني سازي بكار ميروند، مي توانند خود مضر باشند و بايد در وقت استفاده دقت زيادي شود. بعضي از مواد كيمياوي معمول عبارتند از: هايدروجن پراوكسايد (%6،)محلول كلورين، ايتانول (%70) و ايزوپروپايل الكول ( %70 تا %90.)

بسياري از محصولات معمول نظافتي و ضد عفوني كننده در تركيب خود گلوتاريل الديهايد و يا فورم الديهايد دارند. تماس منظم با مواد متذكره ميتواند سبب سرطان گردد. از استفاده ازينگونگ مواد جدا خود داري بعمل آيد. (دیدن غيرعفوني كردن با مواد كيمياوي كم خطرتر, جابجا کردن زباله های کيمياوی بصورت محفوظ).

بسياري از مراكز صحي از خطوط راهنماي ذيل در هنگام بكارگيري موادكيمياوي استفاده ميكنند:

  • استفاده از مواد ضد عفوني كننده در فضاهاي باز، ويا در جا ايكگ بگ خوبي تهويگ شده باشد ومجهز بگ پكگ هاي تصفيگ كن هوا باشد.
  • استفادۀ فقط مقدار لازم از مواد براي ضد عفوني نگ مقدار بسيار زياد.
  • استفاده از دستكش، عينك محافظتي، لباس و ماسك هاي محافظتي تا جلد ، چشم ها و طرق تنفسي شما در زمان استفاده و جابجائي مواد كيمياوي بگ درستي محافظگ شده بتواند.
  • نگهداري مواد كيمياوي ضد عفوني كننده در داخل بستگ هاي خاص مربوط بگ آن و نوشتن معلومات مربوط بگ آن در روي ظرف. هيچگاه ازين بستگ ها و ظروف بگ منظور ديگري استفاده نكنيد.
  • هرگز اين مواد را داخل سطل آب، ظروف و بوتل ها ايكگ ممكن است براي نوشيدن يا نگهداري غذا استفاده گردد، نگهداري يا مخلوط ننماييد.
  • ظروف و بستگ هاي مواد كيمياوي ضد عفوني را كاملا سربستگ و محفوظ در حاليكگ راستگ گذاشتگ شده است ذخيره نماييد. آنها منظم بررسي كنيد تا كدام شكستگي، پاره شدگي يا نقاط ضعيف نداشتگ باشد.

زباله ها ايكه احتياج به ضد عفوني شدن با مواد كيمياوي ندارند

اكثر اوقات فكر ميشود كگ اعضاي بدن نيز بايد بوسيلۀ مواد كيمياوي ضدعفوني گردند. اما اعضاي بدن ، از قبيل پلاسنتا (جفت نوزاد) و حبل سروي ، بگ آساني از طريق دفن آنها در عمق زمين از بين برده شده ميتوانند. براي يك عده از مردم زير خاک دفن كردن پلاسنتا جزئي از مراسم مذهبي است. اگر اين كار بصورت محفوظ صورت گيرد، راه خوبي براي محافظگ جامعگ از ميكروب ها ايست كگ ممكن است در پلاسنتا و يا ساير اعضاي وجود رشد كرده وسبب انتقال امراض گردند. ( مورد روش هاي بي خطر ازبين بردن زبالگ ها).

غيرعفوني كردن با مواد كيمياوي كم خطرتر

Prs EHB Ch19 Page 430-1-b.png
بلي ها، بشمول خود ما !
اين حشره كش خيلي خوب است. همه چيز را ميكشد.
'

بعضي از مراكز صحي از موادي استفاده ميكنند كگ در تركيب خود مواد خطرناک كيمياوي دارند، مثل: گلوتاريل الديهايد. اما سطوح اطاق و اشياء را در مراكز صحي ميتوان با محصولات كم خطر تر و ارزانتري نيز بگ آساني پاک و بدون ميكروب ساخت. آب گرم و صابون يك روش خوبي براي پاک كردن روزانۀ كف اطاق ها، ديوار ها و فرنيچر داخل مركز صحي ميباشد.

در ساحاتيكگ مريضان انتاني در حال انتظار اند يا تداوي ميشوند، بهتر است از غير عفوني كننده هاي قويتري براي پاک سازي وسايل و جلوگيري از انتقال امراض استفاده نمود. مايع هايدروجن پراوكسايد كگ در تركيب خود داراي روغن نارنج و ديگر روغن هاي طبيعي است، براي پاک كردن كف اطاق و سطوح ديگر مناسب است. اين تركيب براي صحت مضر نبوده و براي استفاده از آن كدام ممانعت خاصي وجود ندارد. البتگ يك محلول ديگري نيز ميتوان با استفاده از هايدروجن پراوكسايد و سركگ تهيگ نمود.


چگونگ يك محلول بي خطر غير عفوني كننده بسههازيم؟

Prs EHB liter.png

مقدار مساوي از سركگ و هايدروجن پراوكسايد را با هم مخلوط نماييد. (شكل  %3 پراوكسايد معمول تراست اما نوی  %6 بهتر است.) بگ هر پيمانگ ميتوانيد اين محلول را تهيگ كنيد اما بهتر آنست كگ بمقدار مورد ضرورت يك روز باشد. اين تركيب را در يك بستگ يا بوتل سربستگ نگهداري كنيد.

مقداري ازين مخلوط را بالاي وايپر تكگ اي ريختگ وبا آن بصورت محكم كف مورد نظر خود را بشوئيد.

بهترين جاهاي مورد استفاده ازين تركيب عبارتند از: سطح ميز، پايگ هاي تخت خواب و ديگر سطوح.

معقم سازي بوسيلۀ محلول Bleach (كلورين)

بعضي از مراكز صحي از محلول بليچ براي غير عفوني سازي ديوارها، كف اطاق ها و ميزها استفاده ميكنند. اهتمامات جدي در هنگام استفاده ازين ماده بايد گرفتگ شود چونكگ ممكن قطرات پاشيده شدۀ آن سبب صدمات بگ جلد و چشمان گرديده و كف، و ذرات آن مشكلات تنفسي را بار آورد. اضافگ كردن سركگ بي رنگ بگ بليچ حتي تركيب ضدعفوي كنندۀ قويتري را بوجود ميآورد.

چگونگ يك بليچ غير عفوني كنندۀ  %5 را بسازيم؟

اگر بر روي محلول نوشتگ است
بليچ داراي  %5 كلورين فقط بليچ
اگر بليچ داراي  %10 كلورين است يك پيمانگ آب ويك پيمانگ بليچ
بليچ داراي  %15 كلورين دوپيمانگ آب ويك پيمانگ بليچ
Prs EHB Ch19 Page 431-1-b.png
بليچ
بليچ
اب
بليچ
اب
اب
Prs EHB Ch19 Page 431-1-a.png


ياد داشت: محلول وايتكس بازاري همان بليچ يا كلورين  %3 است.


EHB Ch19 Page 431-1-c.png

اگر يك پيمانگ سركگ بگ يك پيمانگ بليچ اضافگ كنيد، خاصيت ضد ميكروبي آن بيشتر ميشود. اما اين محلول خطرناكتراست، و مقدار ساختگ شده نبايد بيشتر از مقدار مصرف يكروز باشد. اگر در فرداي آنروز استفاده شوند، اكثر خاصيت خود را از دست ميدهد. (براي خلاص شدن از شر بليچ استفاده شده، بگ دیدن ازبين بردن زباله هاي مايع).

استفاده از سطل بليچ

سطل حاوي محلول بليچ را در هر جا ايكگ زبالگ هاي منتن وجود دارد، از قبيل: بنداژها، كامپرس هاي پنبگ اي، دستكش ها ويا خريطگ هاي خون، نگهداري نماييد. اگر روزانگ مقدار زيادي زبالگ و مواد زايد بوجود ميآيد، محلول بليچ را هر روز و در صورت امكان در هر شيفت كاري بمقدار ضرورت تهيگ نماييد. ممكن است يك سطل براي اشيا ايكگ دور انداختگ ميشود و يك سطل ديگر براي غير عفوني ساختن وسايلي بسازيد كگ دوباره ميتوانند مورد استفاده قرار گيرند. وسايلي را كگ دوباره استفاده نخواهند شد، مثل: دستكش ها، سرنجها، بوتل هاي سيروم، تيوبها وغيره، را ابتدا بگ قطعات كوچكتري تقسيم نموده و بعد در داخل ظرف يا سطل بليچ قرار دهيد.

ظرف هميشگ بايد حاوي مقدار كافي مايع باشيد تا تمام اشياي انداختگ شده در داخل آن غرق گردد. اشياي انداختگ شده در ظرف زودتر از ده دقيقگ نبايد خارج ساختگ شود. ظرف بايد بصورت محكم سربستگ نگهداري شود تا از ريختن محلول جلوگيري شده و بصورت قوي تعقيم كرده بتواند، درغيرصورت كلورين موجود در محلول بزودي فرار كرده ومايع بي خاصيت ميگردد.

چگونگ يك سطل محلول بليچ تهيگ گردد؟

a man makes a bleach bucket.

يك راه براي غير عفوني ساختن اشياء با بليچ عبارت از استفاده از سطل بليچ است. اين سطل حاوي دو جزء ميباشد: سطل يا ظرف خارجي كگ حاوي خود مايع بليچ است، وظرف داخلي كگ بشكل يك جالي كگ حاوي سوراخ هاي متعدد است واشياي مورد هدف جهت غير عفوني شدن در آن قرار ميگيرند. اين ظرف بايد حتما داراي سرپوش محكم و مناسبي نيز باشد.

براي تهيۀ سطح محلول بليچ بايد: يك محلول  %5 بليچ را آماده ناييد، و سپس ظرف اصلي يا خارجي را تا حدود نصف پركنيد.

سپس ظرف داخلي را كگ حاوي اشياء غير معقم است و بشكل جالي ايست داخل ظرف اول قرار ميدهيم، بشكلي كگ ظرف دوم شناور نشده و مايع از منافذ داخل شده و زبالگ ها را كاملا مغطوس كند.


نكته مهم:
بليچ هيچگاه با مواد كيمياوي ديگر مخلوط نگردد، علي الخصوص امونيا. تركيب امونيا با بليچ سبب بوجود آمدن گاز زهري (امونيم كلورايد NH3 Cl) شده كگ تنفس آن باعث مرگ، و حرارت توليد شده سبب انفجار گرديده ميتواند. هميشگ بعد از استفاده از بليچ دست هاي خود را بشوئيد.

لباس شويي

درگذشتگ تعداد زيادي از شفاخانگ براي غير منتن ساختن شيت ها از كاربوليك اسيد استفاده ميكردند. اين طريقگ فقط در مواردي ضروري است كگ شيت هاي مريضان سوختگي بايد معقم شوند. براي تعقيم تكگ باب و روجائي ها ميتوان آنها را داخل محلول بليچ بمدت 10 دقيقگ قرار داد و سپس با آب داغ و صابون شست. براي بيرون كردن لباس ها از محلول بليچ از دستكش استفاده كنيد.This page was updated:۲۸ Dec ۲۰۲۱