Hesperian Health Guides

جلوگيری از اضرار زباله های مواظبت های صحي

چي در يك پستۀ كوچك صحي، كلينيك بزرگ و يا در خانگ، با وسايل و زبالگ هاي مواظبت هاي صحي بايد بصورت درست برخورد صورت گرفتگ و بصورت محفوظ مديريت گردند تا از ضرر جلوگيري بعمل آيد.

 • كاهش در مقدار زبالگ هاي بوجود آمده بوسيلۀ انتخاب دقيق وسايل طبي
 • جداكردن زبالگ ها و مواد زايد در جاييكگ توليد ميشوند.
 • معقم نمودن ضايعاتي كگ حاوي اجرام مرضي اند
 • بيخطر كردن هرچگ بيشتر اين زبالگ ها تا حد ممكن، تا كمتر خطرناک باشند.
 • ذخيره و انتقال محفوظ اين زبالگ هاي و مواد زايد.
 • دوركردن زبالگ هاي مواظبت هاي صحي بگ طرقي كگ كمترين امكان خطر را داشتگ باشد.
 • تعليم دهي عموم مردم در مورد روش هاي مديريت صحيح زبالگ هاي طبي
health care workers wear masks as they spray cleaning solution.

بدون توجگ بگ روش هاييكگ ممكن است كلينيك ، مركز صحي يا شفاخانۀ شما استفاده كند، مطمئن شويد همگ كسانيكگ در بخش جمع آوري و از بين بردن زبالگ ها كار ميكنند، علي الخصوص تازه واردان، بدانند كگ چگونگ با اين مواد كار نموده و بگ چگ صورت وچگونگ آنرا مديريت كنند. بعضي اوقات، ممكن است عده اي با نظريات تازه و كار آمدي بيايند كگ جريان كار را ساده تر و امن تر براي همگ نمايد. حتي بعضي از كلينيك ها تيم مخصوصي براي مديريت و جمع آوري زبالگ هاي خود دارند.

كاهش دادن زباله ها

A salesman tries to get a health worker to buy plastic sheet covers.
شيت هاي يكبار مصرف پلاستيكي جديد ما را امتحان كنيد.
آيا كلنيك ما به اين چيز واقعا نياز دارد؟!

استفادۀ كمتر از وسايل ايكگ حاوي مواد مضر اند، باعث توليد كمتر زبالگ هاي مضر از مواظبت هاي صحي ميگردد. هنگام انتخاب مواد در كلينيك خود، فكر كنيد كگ چگ نوی زبالگ را بوجو خواهد آورد، چقدر اين زبالگ هاي ايجاد ضرر خواهند كرد و چگونگ زبالگ هاي جابجا و دفع خواهد شد.

براي كاهش دادن مقدار زباله هاي مضر:

 • در صورتيكگ با اطمينان ميتوانيد از وسايل و موادي استفاده كنيد كگ چندين مرتبگ ميتوانند استفاده گردند از مواد يكبار مصرف استفاده نكنيد. (سرنج ها و سوزن ها ازين قاعده مستثني اند).
 • استفاده از ترماميتر هاي بدون سيماب اگر در دسترس باشند. اين حرارت سنج ها قيمتي تر اند ولي بادوام تر وكمتر خطرناک اند.
 • بيشتر از مقدار ضرورت ادويگ نخريد و فقط درصورت ضرورت از آنها استفاده كنيد.
 • از تابليت ها بجاي ادويگ زرقي استفاده كنيد.
 • تا حد امكان از مواد غير پلاستيكي استفاده كنيد.
 • از مواد كمتر توكسيك براي نظافت وتعقيم استفاده كنيد، تا جا ايكگ ممكن است.
 • از سيت هاي سيروم ، خريطگ هاي خون وتيوب ها اي استفاده نماييد كگ در ساخت آنها PVCبكار نرفتگ باشد. اين وسايل ارزانتر و امن تر اند، و براي جامعگ و مريضان گزينگ هاي بهتري اند.
2 people working in a garden outside a health post.
ازمانده هاي غذايي را كه در كلينيك ها توليد ميشوند ميتوان بعنوان كود زراعتي در باغها استفاده نمواد.

جداسازي زباله ها

جداسازي زبالگ ها از يكديگر د ر جاييكگ توليد ميشوند، يكي ديگر از قدمگ هاي مهم مديريت زبالگ هاي مواظبت هاي صحي است.

جداسازي زبالگ ها خطر را بطور قابل ملاحظگ اي براي كساني كگ در اين مراكز كار ميكنند، يا بگ جمع آوري، بازيابي وفروش اين مواد مشغول اند، كاهش ميدهد. جداسازي همچنان مقدار موادي را كگ بايد دفن و يا معقم نمود، نيز كاهش داده و از نظر اقتصادي نيز بيشتر مقرون بگ صرفگ است.

جداسازي زباله ها در زباله داني با رنگ هاي مختلف

بسياري از مراكز صحي زبالگ هاي خود را در داخل زبالگ داني هائي با رنگ هاي متفاوت، و در جاها ايكگ اين مواد توليد ميشوند، جدا سازي ميكنند. براي مؤثر بودن اين پروسگ، هركس در داخل مركز صحي بايد بداند كگ كدام رنگ زبالگ داني براي كدام نوی زبالگ در نظر گرفتگ شده است و بهمان منظور استفاده نمايد. كشورهاي مختلف از رنگ هاي متفاوت براي اين نوی سطل ها استفاده ميكنند. طورمثال در تعدادي از كشور ها رنگ سرخ بگ معني (خطرناک) است. بگ همين خاطر مواد با خطر خيلي بالا ، ازقبيل: سوزن ها ، ديگر اشياي نوک تيز و برنده، مواد توكسيك وساير مواد خيلي مضر با فيتگ، علامگ ويا رسامي سرخ نشاني ميشوند. بيشتر از نيمي از زبالگ ها ايكگ در مراكز صحي توليد

ميشوند مانند آشغالهاي معمولي خانگي اند: كاغذ، كارتن ها، بوتل، قوطي ها و بقاياي مواد آشپزخانگ. اگر اين آشغالها از ديگران جدا شوند، خيلي آسانتر ميشود مواد مضر تر را بدرستي مديريت كرد.

Prs EHB Ch19 Page 426-1.png
زباله هاي عادي در بين سطل ها وظروف عادي گذاشته شده، تا حتي الامكان بازيابي شوند، يا به كود زراعتي تبديل گرديده و استفاده شوند.


اين ظروف يا سطل ها بايد داراي خصوصيات ذيل باشند:

 • نزديك بگ محل توليد زبالگ باشند.
 • واضحا بايد با رنگ يا سمبول نشاني شده باشد.
 • بگ اندازۀ كافي مستحكم بوده تا در مقابل صدمات مقاومت كنند.
 • بدون آنكگ خطر نشت يا شكستگ شدن درميان باشد، بگ آساني بستگ شده و انتقال يابند.
 • آنقدر بزرگ باشد كگ بعد از جمع آوري كامل زبالگ هاي يك روز، بگ اندازه 3/4ظرفيت آن بيشتر پر نگردند.

بهتر آنست كگ از ظروف و خريطگ هاي يكرنگ براي زبالگ هاي معين استفاده شود. درصورتيكگ امكان آن نباشد، آنها را با قلم يا پلاستر رنگگ نشاني كنيد. هميشگ استفاده از يك رنگ براي كارگران ايكگ خوانده نميتوانند- حتي براي كساني كگ خوانده ميتوانند- كمك ميكند تا بخاطر داشتگ باشند كگ كدام ظرف براي زبالگ هاي معمولي است و كدام ظرف براي زبالگ هاي مضر ميباشد.

ذخيره و انتقال زباله ها

A man wearing gloves and a mask removes a bag from a bin labelled "infectious."

زبالگ هاي مواظبت هاي صحي بايد با احتياط ذخيره گردد تا زمانيكگ بتواند بصورت محفوظ بگ محل دفع نهائي انتقال گردد. ظروف جمع آوري زبالگ هاي مواظبت هاي صحي بايد هميشگ در محل توليد زبالگ ها و محل ايكگ زبالگ ها ضد عفوني ميگردند گذاشتگ شود، هيچگاه در دهليز ها، سالون هاي انتظار، تشناب و ساير جاهاييكگ ممكن است مردم آنها را پراگنده نمايند يا با زبالگ هاي عادي مخلوط كنند گذاشتگ نشود.

زمانيكگ ¾حصۀ ظرفيت اين ظروف و خريطگ ها پر شد، آنها را بستگ و محكم نماييد تا بيشتر زبالگ در آن انداختگ نشود. زبالگ داني هاي كگ بگ اندازه ¾پر شوند امكان كمتر دارند كگ محتويات شان هنگام انتقال پراگنده شده و يا پاره شوند و بگ اين ترتيب چانس مجروح شدن شخص ايكگ آنها را انتقال ميدهد، بسيار كاهش مييابد. هيچگاه سوزن ها و ديگر اشياي برنده و نوک تيز را در خريطگ ها نياندازيد. هرگاه يك خريطگ سوراخ يا پاره شود ، آنرا در داخل خريطگ ديگري قرار بدهيد. خريطگ هاي پرشده را بعد از بستگ و محكم كردن آن در يك اتاق بستگ نگهداريد تا زمانيكگ انتقال داده شوند. همچنان اين محل بايد محفوظ و قفل باشد تا كسانيكگ بگ فروش زبالگ ها و اشياي كهنگ مصروف اند بگ آن دسترسي پيدا نكنند.

زبالگ هاي مواظبت هاي صحي فقط براي مدتي كوتاهي ميتوانند بصورت مطمئن نگهداري شوند و خيلي زود تخريب شده و بوي بدي از آنها متصاعد ميگردد، و بگ آساني ميتوانند امراض را ازين طريق انتقال دهند. بهترين شكل آنست كگ اين مواد بصورت روزانگ تخليگ گردند. بگ هيچ صورت بيشتر از 3روز نگهداري نشود. در صورتيكگ بيش از اين انتظار كشيده باشيد بيني شما (حس شامگ) شما را آگاه خواهد ساخت.

از وسايلي استفاده كنيد كگ بگ آساني بستگ ها را انتقال داده و داراي كناره هاي تيز نباشد تا سبب صدمگ زدن بگ شما ويا بستگ هاي زبالگ نگردند و بگ آساني پاک گرديده بتوانند.

جلوگيري از ضرر در هن ام كار با زباله ها:

 • پوشيدن يك لباس محافظتي براي كاهش خطر از سبب سوزن هاي و اشياي نوک تيز، وسايل ملوث بگ اجرام مرضي، جلوگيري از ريختن قطرات خون، ديگر مايعات بدن و مواد كيمياوي.
 • جابجايي وانداختن سوزنها و وسايل نوک تيز بصورت فوري بعد از استفاده از آنها در داخل بخش مخصوص وسايل نوک تيز و برنده. از انداختن اشياي تيز داخل خريطگ ها و با يكجا كردن با ديگر زبالگ ها عادي خودداري كنيد.
 • شستن دست ها بعد از كار با زبالگ ها، وهمچنان قبل و بعد ازمعاينگ هر مريض.
 • هيچگاه يك سوزن را بدون سرپوش حمل نكنيد.
 • بگ هيچ صورت اجازه ندهيد كگ زبالگ ها با جلد در تماس شوند. درصورتيكگ از لباس محافظتي عبور نمايند، بگ صورت فوري لباس را از بدن خود كشيده و تمام بدن تانرا با آب و صابون فراوان شستشو نماييد.
 • لباس هاي محافظتي تا هنگامي حفاظت ميكنند كگ خود پاک اند. بعد از هر بار استفاده از آنها يا در اخير شفت كاري لباس ها را بشمول دستكش ها ، پيشبند ، عينك ها و ماسك ها شستگ و ضد عفوني سازيد. بگ اين شكل شما از كسيكگ بعدا ممكن ازين وسايل استفاده كند نيز مواظبت كرده ايد.

اگر جاييكگ كار ميكنيد داراي وسايل محافظتي نباشد، از وسايل دست داشتگ براي اين منظور استفاده كنيد. براي مثال: از خريطگ هاي كگ براي جمع آوري آشغال استفاده ميشود بمنظور ساخت پيشبند ها، پتلون، ماسك ويا كلاه وغيره كار بگيريد. اين حالت بهتر از نداشتن هيچگونگ وسيلۀ محافظتي است.

ضدعفوني ساختن زباله ها

ضد عفوني ساختن يا غير منتن سازي عبارت از: از بين بردن ميكروب هاييكگ سبب امراض انتاني ميگردند. زبالگ هاي طبي تا حد ممكن بايد در جاييكگ توليد ميگردند، معقم گردند. عام ترين روش هاييكگ براي ضدعفوني سازي بكار ميرود عبارتند از: استفاده از مواد كيمياوي ( مثل محلول كلورين، هايدروجن پراوكسايد و ديگر مواد) و حرارت ( بخار دادن ، اوتوكلف، مايكروويف ويا جوش دادن عادي.)

بعد از ضد عفوني كردن زبالگ ها، آنها را ميتوان محفوظانگ دفن كرد.


ضدعفوني كردن و تعقيم چيست؟

بعضي از منابع طبي از تعقيم يا Sterilization ترجيجا بجاي ضدعفوني كردن يا Disinfectionاستفاده ميكنند. اين دولغت عين معني را نمي دهند در حاليكگ اكثر مردم اين دو را باهم اشتباه ميكنند.

تعقيم يا Sterilization عبارت از كشتن تمام ميكروب هاي مرضي ميباشد. اين يك عمليۀ بسيار مشكل است.
ضدعفوني كردن يا Disinfection بمعني كشتن مقدار كافي از ميكروب ها است كگ درينصورت از انتشار ميكروب ها جلوگيري بعمل ميايد.

بسياري افراد تعقيم را براي پاک سازي كامل وسايل طبي از ميكروب ها استفاده مينمايند، درحاليكگ ضدعفوني يا غير منتن ساختن را زمانيكگ در مورد پاک كردن كف اتاق و ساير سطوح با پاک كننده هاي ضدميكروبي صحبت مينمايند بكار ميبرند. اما ضد عفوني كردن مراحل و سطوح مختلفي دارد.

در اين كتاب در هنگام استفاده از لغت ضدعفوني يا غير منتن ساختن منظور "سطح بلند غير منتن سازي" يعني از بين تقريبا تمام اجرام مرضي است. بهمين خاطر لغت ضد عفوني براي تمام روش هاي تذكر داده شده درين كتاب استفاده شده است.

كدام زباله ها باي ضدعفوني شوند؟

تمام مواد موجود در مركز صحي كگ با قطرات خون ، مايعات بدن و مواد غايطگ ملوث شده باشد، ويا در تماس نزديك شخصي قرار داشتگ كگ حامل يك مرض ساري است، نياز بگ آن دارد تا براي جلوگيري از انتقال امراض ضد عفوني گردد.

زباله ها ايكه به ضد عفوني شدن ضرورت دارند:

زباله هاييكه به ضد عفوني شدن ضرورت ندارند:

EHB Ch19 Page 428-4.png
 • اعضاي بدن
 • آبيكگ در تعقيم وشستشو بكار رفتگ
 • مواد كيمياوي بجا مانده از تعقيم سازي ، پاک كاري ولابراتوارها
 • ضايعات غذايي
 • هرگونگ اشياييكگ با خون ومايعات بدن ملوث نيستند ( كارت بوردها، كاغذ، پلاستيك، شيشگ و فلز
EHB Ch19 Page 428-2.png
 • سوزن ها و اشياي تيز استفاده شده
 • خون ومايعات بدن
EHB Ch19 Page 428-1.png
 • بنداژها وسواب هاييكگ حاوي مايعات بدن اند
 • وسايل ديگريكگ باخون ، مواد غايطگ و مايعات بدن آلوده اند
EHB Ch19 Page 428-3.png
 • مواد غايطگ مريضان ساري (مثل كولرا)
 • لباس خواب و زير تنباني همگ اشخاص
This page was updated:۲۸ Dec ۲۰۲۱