Hesperian Health Guides

بررسي پروسۀ از بين بردن زباله هاي مواظبت هاي صحي

ارزيابي و بررسي جريان توليد، مديريت و از بين بردن ضايعات طبي بگ همگ كاركنان مركز صحي كمك ميكند تا طريقگ هاي بهتر و مطمئن تر اجراات را پيدا كنند. اين بررسي كمك ميكند تا مشكلات موجود در سر راه توليد و برخورد با اين مواد دريافت شده وحل گردند.

Prs EHB Ch19 Page 443-1A.png
قدمه های جریان بررسی جمع آوری ضایعات مواظبت های صحی
  1. برای دریافت مشکلات وتبادله افکار، با تمام کارکنان مرکز صحی جلساتی داشته باشید.
  2. تمام مواد موجود در داخل بخش فارمسی و دیپو را لست نمایید.
  3. ک نقشه از مرکز صحی بسازید.
  4. در میان مرکز خود قدم زده ومشکلات موجوده را یادداشت نمایید.
  5. در میان مرکز خود قدم زده ومشکلات موجوده را یادداشت نمایید.
  6. راه های مختلف جمع آوری واز بین بردن زباله ها را ، چه در مرکز صحی یا جامعه، بیآموزید.
  7. اقدامات لازمه را اتخاذ نمایید!
  8. تعلیمات منظمی را برای خود ودیگران درفواصل متکرر فراهم آورید.
EHB CH19 Page 443 1B.png


A small group of health care workers sit together and talk.
1. براي دريافت مشكلات وتبادله افكار، با تمام كارمندان مركز صحي جلساتي برگزار كنيد. تمام افراد مشغول بگ وظيفگ در مركز شما، بايد درين پروسگ مشاركت داشتگ باشند. داكتران، نرس ها، جمع كننده گان زبالگ و صفا كاران ممكن است نظرات مختلف و متفاوت درمورد اينكگ اين ضايعات كجا توليد شده و مشكل برخورد با آن چيست، داشتگ باشند.
Prs EHB Ch19 Page 444-1.png
2. تمام مواد موجود را در داخل بخش فارمسي و اطاق ديپو يا اتاق توزيع ليست نماييد.
چون اكثر مواديكگ مورد بحث اند، درين محلات نگهداري ميگردند، ارزيابي خود را ابتدا ازينجا ها با لست نمودن اشياي موجود شروی نماييد. با نظر انداختن بگ لست بوجود آمده، سؤال شود كگ هر يك چگ نوی زبالگ اي را توليد نموده و بگ چگ مقدار مضر واقع خواهد شد.


آيا ماده يا جنس مورد نظر را ميشود با يك محصول كم خطر تري تعويض نمود؟ آيا راه دارد كگ مواد كيمياوي كمتر مورد استفاده قرار گيرد؟ آيا مركز استطاعت آنرا دارد كگ پلاستيك ، محصولات سيماب دار و اشياي مضر كمتري را استفاده نمايد؟


3. يك نقشه از مركز صحي بسازيد.
تمام اطاق ها ، دروازه ها و كلكين ها را نشاني كرده و يادداشت كنيد كگ هركدام براي چگ منظور مورد استفاده قرار ميگيرند. با استفاده از رنگ هاي متفاوت ، نشاني كنيد كگ كجا زبالگ ها توليد شده ، كجا نگهداري شده و قبل از انتقال با وسايل ترانسپورتي الي محل دفن، در كدام محل انبار ميگردد.


اين نقشگ با ارزيابي و جستجو هاي بيشتر قابليت تغيير خوردن را دارد. تغييرا ت جديد بوجود آمده را شما ميتوانيد در داخل نقشگ ثبت نماييد. محل هاي قرارگيري ظروف جمع آوري زبالگ را بصورت خاصي نشاني نماييد.
A group of health care workers study a map of the health center.


4. در ميان مركز صحي قدم زده و مشكلات موجوده را يادداشت نماييد.
بگ همگ نقاطي كگ ضايعات وزبالگ ها را توليد مينمايند برويد. بگ ظروف ايكگ در آن زبالگ ها جمع مي شوند نگاه كرده و ببنيد كگ چگونگ زبالگ هاي و مواد باطلگ را توليد مي نمايند. اين كار را چندين مرتبگ در طول هفتگ هاي متعدد تكرار كرده وحتي درعين روز بيشتر از يك مرتبگ بررسي نماييد. اين بخاطر آنست كگ ميتوانيد جريان مديريت ضايعات را در شرايط متفاوتي ديده و از طرز كار آن آگاه شويد.


اين جستجو و ارزيابي را با همراهي اشخاص متفاوتي انجام دهيد. زيرا ممكن است افراد صفاكار و جمع كننده گان زبالگ، براي انجام هرچگ بهتر اين امور، افكار بمراتب بهتر وكار آمدتري نسبت بگ داكتران و نرس ها داشتگ باشند.

3 health care workers speaking.
بهترین راه حفاظت در مقابل اشيای تيز آنست که آنها را مستقيما بعد از استفاده داخل یک محفظۀ سربسته بياندازیم.
بهترين راه حفاظت در مقابل اشياي تيز آنست كگ آنها را در داخل يك بكس مقاوم بياندازيم كگ سوراخ نشود.
بهترین راه حفاظت از من در مقابل اشيای نوک تيز آنست که زرقيات را نرسها انجام دهند.
براي اينكه زباله ها خوب مديريت شوند، لازم است همانطوريكه در مورد خود مي انديشيم، راجع به دي ران نيز فكر كنيم.4 health care workers stand beside 3 buckets labelled "Recycle," "Food Scraps," and "Discards."
5. انتخاب هاي مختلفي را كه در رابطه با از بين بردن زباله ها وجود دارد بررسي كنيد.
بعد از انجام چندين بازديد ازمركز صحي، يك مباحثگ گروپي را بگ همراه كاركنان مركز براي بررسي و يافتن راه حل ها داير كنيد. همگ راه حل ها لزوما گران قيمت و تخنيكي نخواهند بود. اكثر پيشنهادات ممكن است تنها نياز بگ اداره بهتر، همكاري و تعهد داشتگ باشند. پلان خود را طوري تنظيم نماييد كگ ابتدا از خطرناكترين ضايعات شروی نماييد: اشياي نوک تيز ، بعدا مواد كيمياوي، خون و مايعات ديگر بدن، ادويگ وغيره. هدف اصلي آنست كگ تمام سيستم را بهبود بدهيم، نگ فقط يك بخش ر.


6. راه هاي مختلف جمع آوري و از بين بردن زباله ها را بياموزيد
تعقيب كنيد كگ چگونگ وكجا زبالگ ها توليد، دركجا نگهداري و بگ چگ محلي بعد از خارج ساختن مركز صحي انتقال داده ميشود. آيا زبالگ ها بصورت منظمي جمع آوري ميگردند؟ چگونگ جمع آوري ميگردند؟ آيا جمع كننده گان داراي كفش، دستكش ولباس محافظتي هستند يانگ؟ آيا در ظروف وكانتينر هاي مصؤوني انتقال داده ميشوند؟

A small group stands beside bags of trash outside a building.
جمع كننده گان زبالگ ها، اكثرا محصولات خود را بگ كهنگ فروش ها ميدهند. اين نوی معاملات هم ميتواند خطرناک باشد يا نباشد. اين موضوی ارتباط دارد بگ اينكگ آيا زبالگ از هم جدا شده ضد عفوني شده اند يا نگ. آيا جمع كننده گان زبالگ، محصولات قابل بازيافت را بصورت محفوظ جدا ميكنند؟ آيا راهي وجود دارد تا كار كساني را كگ امور زندگي خود را ازين طريق پيش ميبرند آسانتر ومصؤونتر نمود؟

آيا ضايعات بگ يك محل دفن انتقال مي يابند يا در داخل يك داش يا Incinerator سوزانده ميشوند؟ براي فهميدن اين مطلب، بگ محل از بين بردن زبالگ ها مراجعگ نماييد. آيا محصولات از يكديگر جدا سازي ميشوند يا با ضايعات خطرناكتر بصورت مخلوط وجود دارند؟ آيا كدام خطري صحت جامعگ را تهديد مينمايد، مثلا : جروحات و امراض بوجود آمده در اثر تماس با اشياي نوک تيز؟


7. اقدامات لازمه را اتخاذ نماييد!
هر نوی اقدامي كگ در مركز صحي اتخاذ گردد، درنهايت بالاي صحت تمامي اشخاص شامل در جامعگ تأثيرات خود را خواهد گذاشت. برداشتن حتي چند قدم كوچك براي مصؤونتر كردن سيستم جمع آوري زبالگ ها، خطر ضرر رساني بگ جامعگ را بطور قابل ملاحظگ يي كاهش خواهد داد. كدام نوی تدبير را همين حالا مركز صحي براي بهبود پروسگ ميتواند اتخاذ نمايد؟ مركز صحي چگ كاري را ميتواند با ضايعات انجام دهد كگ از مركز صحي خارج شده و در يك محل مدفون ويا در كوره يا Incineratorسوختانده ميشود؟


8. تعليمات منظمي را براي خود و دي ران درفواصل متكرر فراهم آوريد.
درجۀ موفقيت اقدامات اتخاذ شده ارتباط واضحي بگ آموزش مداوم و پيگيري كساني كگ دارد كگ در قسمت مديريت و توليد زبالگ هاي مواظبت هاي صحي سهم دارند. هرگاه براي مدتي كدام اتفاقي نيافتد، ممكن است تدابير گرفتگ شده بگ آساني ناديده گرفتگ شوند. انجام بررسي و ارزيابي هاي منظم در هر سال در جريان پروسگ، بگ همگ ياد آوري خواهد كرد كگ احتياط نمودن چقدر با ا اهميت است.
This page was updated:۲۸ Dec ۲۰۲۱