Hesperian Health Guides

بعد از غير عفوني كردن

صرف نظر ازينكگ از چي طريقي اشياي مورد نظر را غير عفوني كرده ايد (كيمياوي يا حرارتي)، اشيايي غير عفوني شده بايد بصورت مستقيم و فوري بعد غير عفوني شدن در يك خريطگ ذخيره شده و يا دفع شود. مواد باطلگ و زبالگ را از مريضان دور نگهداشتگ و مطمئن سازيد كگ زبالگ هاي ملوث با ميكروب با زبالگ هي غير عفوني شده مخلوط نگردد.

جمع آوری و از بين بردن اشيای نوک تيز


تعداد زيادي از مشكلات صحي ناشي از تماس با زبالگ هاي تيز و برنده است. سوزن ها ، اره هاي قطع كننده آمپول، كارد هاي جراحي وغيره ميتوانند سبب جراحت و انتان گردند، بهمين واسطگ بايد با احتياط زيادي با آنها برخورد گردد. اين اشياء درخارج ساحات طبي ميتوانند سبب صدمگ بگ مردمان عادي وكسانيكگ اشغال هارا بازيابي وجمع آوري ميكنند، شوند.

براي كاهش دادن خطر اين وسايل، فقط در مواردي از زرقيات استفاده كنيد كگ احتياج مبرم بگ آنهاست (براي اطلای بيشتر درمورد زمان ضرورت زرقيات وعدم ضرورت بگ آنها، بگ Where There Is No Doctor ("كتاب آنجا كه داكتر نيست") ، صفحگ 65 تا بگ 74 مراجعگ كنيد.)

دفع نمودن بي خطر سوزن ها و سرنجها

A razor blade, scalpel, syringe and hypodermic needle.

بعد از انجام زرقيات، سوزن ها بصورت فوري از پيچكاري مربوطگ دور شده و در داخل بكس مخصوص وسايل تيز قرار داده شود. كوشش براي قرار دادن دوبارۀ سوزن در سرپوش آن خطرناک است و بايد بصورت جد از آن اجتناب ورزيد. اگر از پيچكاري دوباره قابل بازيافت استفاده ميكنيد، سوزن آنرا هميشگ در جاييكگ استفاده كرده ايد دور نماييد. روش هاي زيادي براي دور كردن سوزن از سرنج ها وجود دارد . در همگ روش ها بايدd:

 • از يك دست استفاده شود ، تا از چسپيدن سوزن جلوگيري شود.
 • سوزن داخل يك محفظگ انداختگ شود كگ قابليت نفوذ از آنرا نداشتگ باشد.
 • استفاده از آن براي كاركنان طبي آسان و راحت باشد.
چگونگ يك بكس داري سوراخ كليد مانند براي جمع آوري اشياي نوک تيز بسازيم

بكس داراي سوراخ كليد مانند يك بكس مخصوص فلزي است كگ داراي سوراخي است كگ يك انجام آن عريض است وبتدريج در نهايت ديگر تنگ ميشود. شما ميتوانيد هم آنرا از بازار تهيگ نموده و يا بگ يك فلزكار فرمايش ساخت آنرا بدهيد. همچنان اين بكس را ميتوانيد از قوطي هاي كافي ويا اشياي ديگر نيز تهيگ كنيد. آنچگ مهم است كگ اين بكس اجازه ميدهد بدون آنكگ دست بگ سوزن برده شود آنرا از سرنج جدا كنيم.

Prs EHB Ch19 Page 434-2.png
 1. هرگاه كار شما با سرنج يكبار مصرف خلاص شد ، سوزن آنرا در جهت عريض شيار قرار داده و بجهت باريك آن بكشيد.
 2. Prs EHB Ch19 Page 434-3.png
 3. سرنج بطرف بالا كشيده شود. سوزن بگ سادگي جدا شده و در داخل بكس مي افتد. سرنج را نيز در داخل ظرف زبالگ.
 4. Prs EHB Ch19 Page 434-4.png
 5. هرگاه بكس بگ مقدار ¾پر شد، سر آنرا با يك فيتگ محكم بستگ كرده و آنرا داخل Safety Pit قرار دهيد.


انواع سرنج ها

EHB Ch19 Page 435-1.png

سرنج هاي Reusable ميتوانند بصورت مكرر مورد استفاده قرار گيرند. اين نوی سرنج ها از نگاه اقتصادي بگ صرفگ تر بوده وكمتر زبالگ توليد ميكنند، اما در پهلوي آن بايد اينها بصورت خيلي دقيق هر بار شستگ وتعقيم گردد. هيچگاه اين نوی سرنج ها را بدون آنكگ قبلا شستگ و تعقيم شده باشند استفاده نكنيد. درصورتيكگ بصورت بخوبي ضد عفوني ساختگ نشوند، مرض ايدز، هيپاتيت و ديگر امراض بگ آساني از طريق سرنج هاي آلوده منتقل ميشوند.


EHB Ch19 Page 435-2.png

سرنج هاي يكبار مصرف يا Disposable طوري ساختگ شده كگ بعد از يكبار مصرف بايد بهمراه سوزن متصل با آن دور انداختگ شود. بعضي از سرنج هاي يكبار مصرف را ميشود از سوزن جداكرده ، در داخل ظرف جوشاند ويا بخار دارد و سپس چندين مرتبگ استفاده نمود. اين روش بگ هيچ صورت توصيگ نميشود، زيرا اگر سرنج و سوزن آن كاملا غير عفوني نشود ، ميتواند سبب انتشار امراض گردد.


EHB Ch19 Page 435-3.png

سرنج هاي غير فعال شونده Auto-disabled بعد از استفاده بصورت اتومات قفل شده و ديگر قابل استفاده نيست. از آنجاييكگ اين سرنج ها با وجود غير فعال شدن هنوز داراي سوزن ميباشد كگ با سرنج نصب است بناءً ميتواند در داخل يا خارج مركز صحي سبب جروحات گردد.

براي روش هاي بي خطر دفع سرنج ها ، نگاه كنيد بگ دفن کردن زباله های مواظبت های صحي.


نكته مهم: هيچگاه يك سرنج يا سوزن را قبل از غير عفوني كردن دوباره استفاده نكنيد!


چگونگ يك سرنج يا سوزن را غرض استفادۀ دوباره شستگ و غير عفوني كنيم

EHB Ch19 Page 435-4.png

استفاده بيش از يكبار سوزن ميتواند سبب انتقال اچ آي وي گرديده، مگر آنكگ قبلا بصورت درست شستگ و غير عفوني شده باشد. اگر هيچگاه دوباره استفاده نشود هنوز بهتر است. بعضي از جوامع ممكن منابع كافي نداشتگ باشند تا سرنج و سوزن ها را فقط براي يك بار استفاده نمايند. بهمين خاطر در اين بخش معلوماتي را راجع بگ اين موضوی گردهم آورده ايم تا رهنمودي برايشان باشد.

 1. در دست هاي تان دستكش هاي ضخيم بپوشيد تا دست هايتان از ميكروب ها محافظگ شوند.

 2. با سوزن محلول %5بليچ را توسط سرنج كش كنيد تا بگ مخزن اصلي سرنج برسد.
 3. EHB Ch19 Page 435-5.png


 4. محلول را دوباره از طريق سوزن تخليگ نماييد.

 5. ين عمليگ را چندين مرتبگ تكرار كنيد. بعدا همگ چيز را چند مرتبگ با آب پاک بشوئيد.

 6. تمام اجزاي سرنج را از همجدا كرده ودر داخل ديگ بخار غير عفوني نماييد.
This page was updated:۲۸ Dec ۲۰۲۱