Hesperian Health Guides

مشكلات صحي بوجود آمده از زباله های مواظبت های صحي

هر نوع زباله اگر بصورت دقيق جابجا نشود، ميتواند مشكلات صحي را بوجود آورد . اما زباله های مواظبت های صحي ميتواند مشكلات خاص ایرا نيز بوجود آورد مانند:

  • اشيای نوک تيز و سوزن ها ميتوانند سبب انتقال امراض ذیل گردند: هيپاتيت ، Bهيپاتيت ،Cتيتانوس ،HIV/AIDS وسایر انتانات جلدی.
  • آلرژی ها ، بخارات جلدی، سوزش چشم ها، آستما و دیگر مشكلات تنفسي از سبب انشاق مواد تعقيم کننده ها، شوینده ها ، دوا ها و مواد لابراتواری مي تواند بوجود آید.
  • مقاومت در مقابل انتي بيوتيك ها. اشخاص ایكه با انتي بيوتيک ها بصورت دوامدار سروکار دارند، ممكن در مقابل آن دواها مقاوم شده و برایشان مؤثریت نداشته باشد.
  • رهایي مواد کيمياوی وزهری خطرناک در طبيعت از قبيل سوزاندن Dioxinها ممكن سبب بوجود آمدن سرطانها ومشكلات تنفسي گردد.


اشخاص ایكه در بالاترین حد خطر متضرر شدن از سبب زباله های مواظبت های صحي را دارند عبارت اند از:

Homes and a woman and boy near a trash heap and a building with a smoking chimney.
A man putting a bottle in a sack at a dump site.
اشخاصي كه درجاهاي نزديك به محل دفن يا محل حريق زباله هاي مواظبت هاي صحي زندگي ميكنند افرادي كه اين زباله ها را از مراكز صحي پاك مينمايند، يا كساني كه زباله ها را از محلات انبار شده جمع آوري نموده، بازيابي مينمايند و يا بفروس ميرسانند.
A health care worker examines a patient in a ward.
كاركنان ومريضان موجود در مراكز صحي


سرگذشت سانگو
Young woman with baby on her back picks up trash.

سانگو در قریۀ کوچكي در کشور هند به دنيا آمد. بعد از سال ها زندگي سخت در روستا در اثر خشكسالي ها و پایين افتادن سطح محصولات، وی بهمراه مادر و برادر کوچكش برای جستجوی زندگي بهتر به شهر مهاجرت نمود. آنها در یک تپه نزدیک انبار زباله ساکن شدند. وی از اطفال دیگر یاد گرفت که چگونه با استفاده از جمع آوری زباله ها و فروش آنها پول پيدا کند. وی هر روز قبل از مكتب رفتن مقداری پلاستيک، بوتل های شكسته و دیگر اشياء را جمع کرده و ميفروخت. پول بدست آمده را بعد از مكتب صرف خرید نان چاشت و چای داغ ميكرد.


زندگي در شهر خيلي ها سخت بود، مادر سانگو مجبور بود هر روز در یک محل دور بيرون از خانه به کار بپردازد. بهمين خاطر وی مجبور شد تا درخانه مانده و از برادر کوچكتر خود مراقبت نماید، و در نتيجه از رفتن به مكتب بازماند. او هر روز برای چندین ساعت در زباله ها برای یافتن اشيای قابل فروش وقت خود را صرف ميكرد، درحاليكه برادرش در پشتش بسته بود.


گاهي آنها در ميان زباله ها به بنداژ های خون آلود، سوزن ها و دیگر زباله های مواظبت های صحي برخورد ميكردند که با دیگر آشغال ها مخلوط بودند. کفش هایش آنقدر ضخيم نبود که بتواند او را در مقابل اشيای نوک تيز محافظه کند. شيشه های شكسته و فلزات زنگ زده وکثيف گاهي سبب ایجاد زخم ها وبریدگي ها در پا و زانو هایش ميگردید. بالآخره هم روزی یک سرنج بصورت مستقيم کفش سانگو را پاره کرده و به پایش خليد. بزودی سانگو مریض گردید: تب بلند ، خستگي و گلوی متورم و دردناک.


سانگو بعد از چند هفته احساس بهبودی نمود. اما چند ماه بعد تر دوباره مریض گردید. هميشه احساس خستگي نموده، دایم به حالت تب بود و احساس تلخي در دهن داشت. اشتهایش را سرانجام از دست داده و هر روز لاغرتر ميشد. گرچه مادر و اقوامش زیاد نگران شده بودند اما پولي نداشتند تا وی را به جائي برسانند. بالآخره مادرش مجبور شد تا از اقوامش پول قرض نموده وطفلش را به مرکز صحي ببرد. داکتر مرکز صحي از مریض تاریخچه اخذ نموده و به شكایاتش گوش فراداد. مریض را معاینه کرده و از او خون برای معاینه گرفت.


فردای آنروز بعد از مراجعت به مرکز صحي مادرش فهميد شد که سانگو به ایدز مبتلا گردیده است. وی شدیدا به دوا ضرورت داشت اما فاميلش نمي توانستند که مخارج آنرا تأمين کنند یا وی را به جائي ببرند تا به وی رسيدگي گردد. با اندوهي کمرشكن مادر سانگو وی را به خانه باز گرداند. وی در بستر آرميد در حاليكه همه ميدانستند که دیگر بازگشتي در کار نيست. چند ماه بعد سانگو در اثر مرضي که عاید حالش شده بود وفات یافت.

چرا سانگو وفات يافت؟

دليل مرگ وی پا گذاشتن روی سرنج آلوده به HIV بود.

مشكلات محيطي که سبب مرگ این طفل شدند: سيستم ضعيف جمع آوری زباله های مواظبت های صحي، به علاوه یک مشكل اجتماعي (فقر..

چي چيز مي توانست باعث پيشگيري از مرگ سانگو گردد؟

Woman asks questions.

بخاطریكه تعداد زیادی از مشكلات اجتماعي سبب بوجود آمدن فقر گردیده است، از بين بردن آن کار مشكلي خواهد بود. سوالات ذیل بعضي از ین مشكلات را بيان ميكند:

  • چرا سانگو در مكتب نبود؟
  • چرا وی مجبور بود تا زباله ها را جمع کرده تا بدینوسيله پول بدست آورد؟
  • چرا کفش های خوبي نداشت تا وی را محافظه نماید؟
  • چرا نتوانست دوا و مراقبت های طبي برای خود فراهم آورد؟


کفش های نازک، عدم استطاعت مالي برای بدست آوردن دوا و مواظبت های طبي، احتياج زیاد به تأمين مخارج، همراه با سوءتغذی جزئي از فقر موجود بوده و قسماً به سوال های فوق جواب ميدهد. یافتن جوابهای مناسب به مشكلات فوق نيازمند زمان طولانيست.

A woman holding her head sits outside a shack.
زباله هاي مواظبت هاي صحي ممكن تعداد زيادي از مردم را زيانمند كنند، علي الخصوص آنهاييكه استطاعت مراجعه به مراكز صحي را ندارند.

مشكلات محيطي، ممكن بتواند در کوتاه مدت حل گردد. ميتوانيم با پرسيدن این سوالات شروع کنيم:

  • چرا زباله های مواظبت های صحي بهمراه آشغال های دیگری مخلوط شدند که قابليت بازیابي و استفاده را داشتند؟
  • چرا این مقدار زیاد زباله ها در فضای آزاد رها شدند، بعوض آنكه در محيطي امن جمع آوری گردند؟


مدیریت مسؤولانه این زباله ها ميتواند باعث بهبود زندگي همگاني گردد، بالخصوص برای کسانيكه مجبور شده اند در این محيط های خراب زندگي کنند.
This page was updated:۲۸ Dec ۲۰۲۱