Hesperian Health Guides

اقامۀ دعوي

يك راه بدست آوردن حق محيط زيست و عدالت ميتواند رفتن بگ محكمگ و اقامۀ دعوي بر عليگ كمپني هاي باشد كگ از قوانين ملي يا قوانين بين المللي تخطي بعمل مي آورند. يك دعوي نامۀ خوب بر عليگ يك فابريكگ يا كمپني ايكگ سبب آلودگي محيط زيست ميگردد، نگ تنها روي محافظت مردم از اثرات موجوده تمركز دارد بلكگ ميتواند در عين زمان از ساير مردم در ساحات ديگر و حتي از نسل هاي آينده نيز محافظت نمايد.

A man with a briefcase and a woman speak.
براي حفاظت از حقوق خود، بايد از قانون استفاده كنيم!
اما براي تطبيق قوانين، ما بايد براي بدست آوردن حقوق خود تلاش نماييم!

آيا اقامۀ دعوي به جامعۀ شما كمك خواهد كرد؟

اقامۀ دعوا در محكمگ در مبارزات زيادي براي بدست آوردن عدالت محيط زيست بصورت موفقانگ استفاده شده است. مگر دادخواهي در محكمگ بسيار قيمت و اغلب سال ها وقت را در بر ميگيرد.

حتي زمانيكگ يك مملكت قوانين مشخصي را براي حفاظت از صحت و محيط زيست داشتگ باشد، باز هم برنده شدن در يك محكمگ ميتواند بسيار مشكل باشد. اگر قوانين مربوطگ سابقۀ استفاده نداشتگ و يا بگ تكرار استفاده نشده باشد، ممكن است قاضي يا حقوقدان ازين قوانين اطلای نداشتگ باشند. همچنان در بسياري ممالك بخصوص اگر شركت ها و صنايع بسيار قدرتمند باشند، فساد اداري موجود در بين محاكم و سياستمداران ادعاي حقوق را بگ جوامع فقير بسيار مشكل ميسازد. متأسفانگ، تعداد قضاياي ناموفق نسبت بگ قضاياي دادخواهي موفق بيشتر بوده است.

قبل از شروی اقامۀ دعوا برعليگ كدام كمپني ، شركت صنعتي ويا دولت، نكات ذيل بايد مد نظر گرفتگ شوند.

دربارۀ اهداف خود بيانديشيد

مهم است بدانيد كگ دعوي اقامگ شدۀ شما بگ چي اهدافي مي خواهد دست يابد. بعد از آن تصميم بگيريد كگ آيا طرح دعوي در محكمگ بهترين راه رسيدن بگ اين اهداف است يانگ. آيا ميخواهيد كگ كمپني:

  • آلوده گي كيمياوي يا يك انتشار نفتي بوجود آمده را پاک كند؟
  • بگ مردم در قبال خسارات ايجاد شده بگ صحت، زمين و منابع تاوان بپردازد؟
  • كارش را تعطيل كرده و از منطقگ يا كشور بيرون رود؟


انجام پيگيري هاي قانوني ممكن است براي بسيج وتعليم دهي جامعگ مفيد باشد، اما اقداماتي ازقبيل: تحريم ها، بگ اعتصاب نشستن، تعطيل كار، يا كمپاين هاي دادن آگاهي بگ مردم عامگ ممكن بسيار زود تر از دعوا در محاكم سبب مذاكرات و توافقات سياسي شده نتيجگ بدهد. اين گزينگ ها را با توجگ بگ شرايط اجتماعي وسياسي خود، در نظر بگيريد و گاهي امكان دارد در عين زمان هم اقامۀ دعوي در محكمگ صورت گرفتگ و هم بخاطر برنده شدن از فشار هاي مستقيم و عملي كار گرفتگ شود.

آيا اقامۀ دعوا مفيد خواهد بود حتي اگر در محكمه برنده نشود؟

مطمُنا شما ميخواهيد كگ دعوي شما برنده شود. اما اگر اطمينان نداريد كگ ميتوانيد موفق شويد، ببينيد آيا پيگيري شما براي اهداف شما مفيد واقع خواهد شد يانگ. شايد بعضي اوقات يك دعوا در محكمگ، ميتواند توجگ عامگ را بگ مشكلات جامعگ جلب نمايد. اگر يك اقامۀ دعوا شامل تخريبات محيط زيست و تخطي از حقوق بشر بوده و در محاكم مملكت شما بگ موفقيت نميرسد، ميتوانيد شكايت خود را بگ يك نهاد بين المللي مانند كميسيون بين الامريكايي حقوق بشر (Inter-American Human Rights Commission) ويا سازمان ملل برسانيد. حتي اينكار ممكن است مشكل را حل نكند، اما حد اقل توجگ بيشتري را بگ مشكلات خود جلب خواهيد كرد، هرچند اينكار نيز بگ منابع و زمان بيشتري نياز خواهد داشت.

بعضي اوقات ممكن است يك قضيۀ عدلي ناكام وضعيت را خيلي بدتر سازد. يك نتيجۀ ناكام ممكن است قضات وحقوقدانان را جهت دهي نموده تا فكر نمايند كگ در آينده اينگونگ دعاوي نبايد برنده شوند. تبليغات منفي ممكن سبب شود كگ مردم فكر نمايند يك جامعگ ميتواند بصورت غير عادلانگ نيز تقاضاي پول و پاداش نمايد. و همچنان مانند هر تلاش سازمان يافتۀ ديگر ، يك دعواي ناكام در محكمگ ممكن است مورال و روحيگ مردم را از بين برده و آنها را از هم جدا كند.

كي بايد اقامۀ دعوي را به محكمه خواهد كشاند؟

قربانيان يك حادثگ، اگر يك فرد باشد، خانوادۀ يك فرد باشند و يا تمام يك جامعگ ، بايد بخواهند كگ اين دعوي را پيش ببرند و خطر هاي آنرا قبول نمايند. اكثرا يك سازمان نميتواند بگ نمايندگي از كسي كگ خسارت ديده و خودش نميخواهد كگ در قضيگ شامل گردد، بر عليگ يك كمپني اقامۀ دعوا نمايد

آيا دلايلي براي اثبات خسارت وارده وجود دارد؟

براي اينكگ يك قضيگ طرح شده موفق شود، شما بايد موارد ذيل را اثبات كنيد:

  • قربانيان ايكگ از صدمات فزيكي و اقتصادي رنج برده اند.
  • كمپني سبب بوجود آمدن ضرر مذكور بوده ومسؤل است.


اگر اسناد و شواهد كافي براي ثبوت ادعا هاي مطرح شده وجود نداشتگ باشد، طرح و پيگيري يك موضوی از طريق محاكم ممكن است نتايج معكوسي را بگ بار آورد. حتي زمانيكگ روشن است كمپني قوانين مربوطگ را نقص كرده است، بدون داشتن مدارک معتبر، حتي امكان دارد از قبول دعوي در محكمگ جلوگيري شود، و اگر محكمگ اجازه دهد شما برنده نخواهيد شد.

آيا دلايل اثباتيه موجود است؟

تنها آوردن آن دلايل اثباتيگ در محكمگ مفيد است كگ محكمگ پسند بوده و ميتواند بگ محكمگ آورده شود. كسانيكگ در محكمگ اقامۀ دعوي ميكنند از سبب اينكگ بگ ايشان صدماتي وارد شده، بايد بخواهند كگ بگ محكمگ حاضر شده و بتوانند در محكمگ صحبت نمايند و بايد آنها شاهد هائي داشتگ باشند كگ آنها هم بخواهند در محكمگ شهادت بدهند. آنها بايد بتوانند توسط عكس ها، مطالعات، مدارک صحي و ساير مدارک نشان دهند كگ ضرر وارده بر آنها توسط كمپني اي عايد شده كگ بر عليگ آن اقامۀ دعوي صورت گرفتگ است. ثبوت كردن خسارات و ضرر ها ميتواند خيلي مشكل باشد. طور مثال: يك كمپني داكتري را استخدام ميكند تا بگ محكمگ ثابت كند كگ مواد كيمياوي مورد استفادۀ وي، سبب سرطان در كارگران كمپني نشده است، بلكگ طرز زندگي شخصي وعادات ايشان، مانند سگرت كشيدن، خوردن غذاهاي ناسالم، ويا بخت بد آنها سبب اين مريضي شده است. اغلبا خيلي مشكل است كگ " اسباب وتأثيرات" يك مادۀ خطر ناک را بصورت قانوني ثابت نمود، حتي اگر بر اساس درک عام كاملا آشكار باشد.

چي و كِي باعث ايجاد ضرر شده است؟

دعوا در محكمگ ميتوانند بر ضد اشخاص، كمپني ها، و در بسياري از كشور ها برضد دولت هائي اقامگ شود كگ سبب ايجاد تخريبات در محيط زيست ميگردند.

آيا اقامۀ دعوا عليه يك كمپني چند مليتي است؟

As a man and woman sit having a meal together, she reads a newspaper with the headline "Workers demand Justice from Factory

كمپني هاي چندين مليتي معمولا چندين دفتر در كشور هاي مختلفي دارند. براي اينكگ شكايات مطرح شده عليگ شان بصورت موفقيت آميز مطرح شود، ضرورت است تا هم در كشور خساره ديده، و هم در مملكت اصلي كمپني كار صورت گيرد. اينكار ممكن است خيلي پر مصرف و وقت گير باشد، اما اينكار شدني است و غير ممكن نيست (بگ زنان معدنچي یک کوپراتيف را بوجود ميآورند, شكایت برعليه کمپني تكساکو (Texaco).)

كمپني هاي چندين مليتي غالبا در كشور ها ايكگ ساحات كاري شان درآنجا قرار دارد، ادارات فرعي را دارا ميباشند. گاهي ممكن است طرح دعوا برعليگ اين ادارات فرعي آسانتر باشد، تا در افتادن با يك كمپني بزرگ چندين مليتي. براي مثال وقتيكگ شركت امريكايي شيفرون (Chevron) منطقۀ دلتاي نايجر را آلوده كرد، فعالين محيط زيست بعوض مبارزه با خود شركت، دفتر محلي نايجيريايي آنرا بگ محكمگ كشاندند. همزمان با اينكار، ايشان يك كمپاين بين المللي را برضد كمپني شيفرون براه انداختند تا ريكاد اين كمپني را بگ عنوان ناقض حقوق بشر، مخدوش نمايند. تا بتوانند ازين طريق بر كمپني اعمال فشار نموده وآنرا مجبور بگ تغيير عملكرد هايش نمايند.

چيز هاي دي ريكه بايد مد نظر گرفته شوند

  • آيا ضرر يا صدمگ در همين اواخر بوقوی رسيده است؟ يك اقامۀ دعوا در جريان سال هاي معيني بعد از يك خسارت يا ضرر بايد مطرح شود (اكثرا نبايد بيشتر از 10 سال بعد از خسارت باشد.) درصورتيكگ اقامۀ دعوي روي مريضي هاي باشد كگ چندين سال را در بر ميگيرد تا تاسس كنند ، مانند سرطان ها برنده شدن آن ها مشكل است، هر چند اين ها شديد ترين مريضي ها ميباشند.
  • آيا كسانيكگ اقامۀ دعوا نموده اند، شاهدان عيني آنها، و وكلاي حقوقي آنها حاضر بگ پذيرفتن خطر هاي امنيتي هستند؟ بسياري از كمپني هاي و دولت ها براي حفظ قدرت و سود خود از اقدام بگ هيچ كاري ابا نميورزند، مانند استفاده از خشونت هاي فزيكي ويا حتي قتل. كسانيكگ اين قدرت ها را بگ چلنج بكشانند، ممكن است جانشان را بگ خطر اندازند.
  • آيا پول كافي براي پيگيري دوسيۀ خود در محكمگ داريد؟ خرج محكمگ، فيس وكلاي حقوقي، سفرهاي بين المللي، تماس هاي تيليفوني، برگزاري اجتماعات براي جمع آوري شاهدان، و مصارف ديگري كگ بسرعت افزايش مي يابد.
  • آيا ميتوانيد بر روي يك دوسيگ براي چندين سال متمادي كار كنيد؟ ممكن است يك قضيگ از سگ تا ده سال را در برگيرد، قبل ازينكگ كدام نتيجگ اي بدست آيد. ممكن است قربانيان در زمانيكگ فيصلگ صادر ميگردد، قبلا مرده باشندThis page was updated:۲۸ Dec ۲۰۲۱