Hesperian Health Guides

هربخش توليد نفت ضرر رسان است

شناختن ضرر های بوجود آمده در هرمرحله از توليد و استخراج نفت، که متوجه صحت و محيط ميشود، به شما کمک ميكند تا اقدامات لازمه را اتخاذ نمایيد.

استكشاف

وقتي کمپني های نفتي برای یافتن منابع نفتي دست به استكشاف ميزنند، جنگل ها قطع گردیده و خانه ها تخریب ميشوند. سرک های جدید اعمار شده و جریانات رودخانه ها یا توقف داده ميشوند یا تغيير جهت مي یابند. برای یافتن منابع محتمله از یكسلسله انفجارات کار گرفته ميشود. این انفجارات که بنام تست های زلزله ، یاد ميشوندSeismic Testing ای یا برای خانه ها، حيات وحش و زمين مخرب ثابت شده است.

A bulldozer drives past a damaged home as men set off explosives close to a nearby forest.

قبل از اینكه کمپني های نفتي کار خود را شروع کنند، گروه های اجتماعي ميتوانند با مقامات دولتي در تماس شده و از هجوم ایشان به مناطق شان جلوگيری کنند. از تجارب مؤسسات و جوامع متأثر شده از نفت استفاده نموده و به همگان در مورد تأثيرات منفي صحي پروژه های نفتي تعليمات بدهند. کمپني های نفتي باید یک ارزیابي تأثيرات محيطي را اجرأ نمایند ((EIA) به ضميمه الف نگاه کنيد.) اگر نتایج ارزیابي نشان دهد که پروژه مخرب و مضر واقع ميشود، جامعه حق توقف دادن آنرا دارد. در این ارزیابي باید پلاني برای دفع ضایعات، حفاظت از منابع آبي زیر زميني و سطحي و تخليۀ به موقع مردم در مواقع اضطراری، شامل باشد.

برمه كاري چاه هاي نفت

A woman stands outside her home next to an oil spill.

چاهای نفتي برمه ميشوند تا نفت از زمين بيرون کشيده شود. برمه کاری چاه های نفت ميتواند سبب حوادثي از قبيل: حریق، انفجارات و سایر تصادفات گردد که کارگران و جامعه ر ابه خطر مواجه ميساخت. وقتي نفت انتشار نماید، سبب آلودگي مجاری آب و منابع زیر زميني آب گردیده، به نباتات و حيوانات ضرر رسانيده و منابع شكار، ماهيگيری و زراعت را تخریب مينماید.

جوامع ميتوانند از کامره ها، ویدیو، اعلانات رادیویي، راپورهای تحریری و حتي رسامي کودکان برای نشان دادن مضرات استخراج نفت استفاده کنند. این وسایل ميتوانند بعنوان اسناد در کمپاین های مختلفه برعليه کمپني های نفتي، و مجبور کردن ایشان به رعایت استندرد های صحت محيطي، ویا بعنوان مدارک در محاکم استفاده گردند.

جداسازي

نفت از زیر زمين بصورت مخلوط با گاز، فلزات ثقيله و آب زهردار بيرون مي آید. نفت ازین مخلوط باید جداگردد.

دفع آب توکسيک غالبا بزرگترین منبع آلوده گي حاصله از صنعت نفت است. قوانين موجود در کشور های ثروتمند نفتي کمپني ها را مجبور ميكند که آب توکسيک را در زیر زمين دفع کند نه بر روی سطح زمين. زیرا این روش بهتری نسبت به رها سازی آب در روی زمين است. این عمل باید در همه جاهایي که استخراج نفت صورت ميگيرد بصورت قانون درآید.

3 people look at an oil contaminated pond where animals are trapped.

زهریات دیگر بعد از جداسازی داخل محوطه ها و مخازن خاصي دفع ميگردند. کمپني های نفتي غالبا کاری بجز کندن چاه، استخراج نفت، زباله و آب توکسيک انجام نمي دهند. این مخازن معمولا سوراخ شده و محتویات آن به آبهای زیر زميني و سطحي راه مي یابند که در نتيجه این منابع نيز ملوث ميگردند.

این مخازن باید توسط کانكریت محكم شده و بصورت منظمي برای مطمئن شدن از عدم موجودیت درز یا سوراخ در جداره های آن، مانيتور شوند. همچنان باید قبل از ختم عمليات نفتي بطور کلي پاک گردند.

شعله هاي گاز

گاز ها ایكه بهمراه نفت بيرون ميآید، برای جدا سازی آن از سایر محصولات غالبا سوختانده ميشود. شعله های گاز خطراتي را به کارگران، جوامع محلي وحيات وحش متوجه ميكند که شامل مشكلاتي از قبيل: سرطان، امراض جلدی، آسم، برونشيت وسایر مشكلات صحي ميباشد. این شعله ها ابر ها را نيز آلوده کرده و سبب بوجود آمدن " بارش سياه " مي شود، که منابع آبي را مسموم ميكند.

ذخيره و انتقال

A leaky oil barrel.
A tanker leaking oil into the ocean.

مواد نفتي در حين انتقال از طریق پایپ لين ها، وسایل نقليه و کشتي ها ميتوانند نشت نمایند. حتي تانک های ذخيره نيز احتمال سوراخ شدن دارند. نشت مواد نفتي سبب بار آمدن ضرر هائي برای آب ها، خاک، حيوانات و انسانها ميشود که سال ها دوام مينماید. کمپني های نفتي مؤظف اند که از بوجود آمدن حوادث مذکور جوامع را مطلع نموده، جلو نفوذ آنرا گرفته و انتشار بوجود آمده را پاک کنند.

ارزیابي تأثيرات محيطي برای عمليات نفتي باید شامل پلان های برای ساخت پایپ لاین ها واستفاده دقيق از آنها باشد. ميتوانيد با سازمان دهي جوامع ایكه در مسير پایپ لاین های قرار گرفته اند، از انجام اقدامات مضر کمپني های نفتي جلوگيری کنيد.

تصفيه خانه

A smoky refinery.

تصفيه خانه های نفتي، کارخانجاتي ميباشند که نفت خام در آنجا به محصولات دیگری مثل: پترول، دیزل، سوخت حرارتي، آسفالت، روغنيات، و انواع پلاستيک وغيره تبدیل ميشود. این تأسيسات زباله های زهری را در آب، هوا و خاک رها ميسازند. آلوده گي حاصله از پروسس مواد نفتي سبب امراضي مانند: آستما، برونشيت، سرطان، امراض جهاز تناسلي، و رشد غير نارمل سيستم عصبي در اطفال ميگردد. این آلوده گي ها همچنان در گرم شدن زمين نيز سهم دارند. (برای معلومات بيشتر در اینكه چگونه جوامع ميتوانند ضرر های بوجود آمده از تأسيسات نفتي را کاهش داده ویا جلوگيری نمایند، به آلودگي هوا, مصوون سازي تصفيه خانه ها.

استفاده از روغن بعنوان سوخت

Busy roads through a city.

سوختاندن نفت در کارخانجات و موتر ها انواع مختلفي از آلوده گي ها را بوجود ميآورد. یكي از این آلوده کننده ها کاربن دای اکساید است که حرارت را در داخل جو زمين بدام مي اندازد. این کار از دلایل اصلي گرم شدن سيارۀ زمين است که سبب ازدیاد حوادثي مانند: سيلاب ها، طوفان ها، خشكسالي ها و بلند رفتن سطح آب بحر ميشود. بر روی محصولات زراعتي ، حيوانات وحشرات نيز تأثير گذاشته سبب تسهيل انتشار امراضي مانند ملاریا، به ساحاتي ميگردد که قبلا در آن جا وجود نداشت. آلوده گي های ایجاد شده در ستيشن های نفتي که در مراکز شهر های پرجمعيت قرار دارند، خطر امراضي مانند سرطان رابالا ميبرد.This page was updated:۲۸ Dec ۲۰۲۱