Hesperian Health Guides

شعله های گاز

وقتيكه گاز طبيعي با نفت بصورت یكجایي استخراج ميگردد، کمپني های نفتي برای جداسازی آنها ، گاز را ميسوزانند. سوختاندن گاز سبب ایجاد شعله ای بزرگ، پر سر و صدا ميشود که آسمان را در شب روشن ميسازد. سوختاندن این گاز خطرناک و آلوده کننده بوده و هم سبب توليد زباله ميگردد.

کمپني های نفتي ميتوانند گاز استخراج شده را بعوض سوختاندن، بفروش برسانند. اما اینكار بيشتر مصرف دارد، زیرا مخازن گاز به فشار زیاد نياز دارد. اینكار خطر تصادفات و انفجار را بلند ميبرد. بهمين خاطر کمپني ها گاز را ميسوزانند که مصارف کمتری را دربر ميگيرد، گرچه اینكار خطرات محيط زیست وخطرات صحي را برای مردم محلي افزایش ميدهد.

صحت و مصوونيت در اطراف شعله هاي گاز

EHB Ch22 Page 511-1.png
شعله هاي بلند تر از قد انسان، كمتر براي صحت مضر اند.
شعله هاي كه به ارتفاع يك انسان معمولي، يا افقي باشد خيلي خطرناك اند.

همه انواع شعله های گاز هوا را آلوده ميكند و سبب مشكلات صحي ميگردد. اما بعضي ازتعداد دیگری بدتر است.

گاز ممكن است گاهي بصورت گذری برای جلوگيری از انفجار سوختانده شود (که بنام شعله های امنيتي یاد ميشوند)، یا بشكل روزانه بعنوان جزیي از عمليات نفتي (که شعله های روتين گفته ميشوند). هرکدام از شعله های متذکره نياز به جوابگویي متفاوت دارد.

شعله هاي امنيتي

کمپني های نفتي گاهي گاز را برای پایين آوردن سطح فشار در پایپ لاین ها، ميسوزانند. گرچه اینكار بصورت مداوم صورت نميگيرد، اما باز هم خيلي برای محيط مضر است. اگر در منطقۀ شما شعله های امنيتي گاه گاه روشن ميشوند، از کمپني مشغول به عمليات بخواهيد که پيش از پيش از وقوع آن به شما و مردم محيط اطلاع داده شود، حد اقل بيست و چهار ساعت قبل.

در وقت سوختن گاز حتي الامكان از آنجا دور شوید، ویا در غير صورت در داخل خانه مانده و در و کلكين ها را ببندید. (دیدن چه موقعي محصول سمي آزاد ميشود.

شعله هاي روتين

در بعضي جاها، گاز بصورت عادی و روزانه سوختانده ميشود، بخاطریكه این روش برای کمپني نفتي ارزان تمام ميشود. برای مردم محلي مشكل است تا هميشه قبل از سوختاندن گاز از محل دور شده یا اقدامات پيشگيرانه یي اتخاذ نمایند. بهترین راه جلوگيری از رسيدن ضرر، توقف دادن این نوع آتش سوزی هاست.

شعله ها را ميتوان توقت داد!

بد ترین نوع شعله های روتين در جهان برای سالهای متمادی در دلتای نایجر ، در نایجيریا وجود داشت. آتش شعله های گاز که از طرف کمپني های بين المللي نفت سوختانده ميشدند، سبب بسياری از مرگ ها در منطقه گردید. مقدار سميات ایكه توسط این شعله ها در محيط آزاد ميشد، بيشترین سهم را در پروسۀ تغيير اقليم و گرم شدن زمين داشت، بيشتر از مجموع تمام عوامل دیگر در جنوب صحرای کبير افریقا.


کومراد چه ایبگورا، یک نفر از مردم ایالت Riversکشور نایجيریا، ميگفت: برای سالهای متماد ما با شعله های گاز زندگي نمودیم. مزارع ما همه آلوده شده بودند. ما سخت تلاش ميكنيم تا زمين ها را کشت کنيم، اما چيزی از آنها حاصل نميشود. سقف های خانه های مان زنگ زده و تخریب شده است، هوا آلوده است، اطفال مریض اند و حتي آب باران که منبع آب آشاميدني ما را تشكيل ميده با لكه های سياه ملوث شده است. اما نمي توانيم با این مقدار رنج ادامه بدهيم.


در سال ، 2005 بعد از سالها اعتراض و مبارزه، ایجاد شعله های روتين در دلتای نایجر بوسيلۀ قانون ممنوع گردید. یک قاضي امر داد که ایجاد هرگونه شعلۀ روتين ممنوع است، چونكه به محيط زیست و صحت انسان ها ضرر مي رساند. همچنان این شعله ها حقوق محيطي انسانها را نقص ميكند.

A group of people sit and talk.
كمپني از صحبت در مورد شعله هاي گاز با ما خود داري ميكند. با كي ميتوانيم مشكلات خود را مطرح كنيم؟

اگرشعله هاي روتين در اطراف شما نيز وجود دارد:

  • موضوع ر ابا جامعه مورد بحث قرار داده وکميته ای برای تنظيم مذاکرات با کمپني و دولت بوجود آورید. همچنان با مؤسسات ، کارکنان صحي و خبرنگاران در تماس شوید.
  • ریكارد مكملي از فعاليت های کمپاین خود داشته باشيد. مردم را تشویق کنيد که اوقات و روز های ایجاد شعله های آتش را یاد داشت و ثبت کنند.
  • جلساتي را برای به اشتراک گذاری معلومات ثبت شده با جوامع، خبرنگاران و مقامات دولتي، سازماندهي کنيد. همه فعاليت های خود را ثبت نمایيد. ثبت و فيلم گيری این وقایع کمک خواهد کرد تا جدیت شما رابه همه نشان دهد. از همه مهمتر اینكه : هرگز تسليم نشويد!


اقدامات متذکره ممكن است شعله ها را بصوت فوری توقف ندهد. اما ایجاد تعاون و همكاری اجتماعي برای رسيدن به اهداف همگاني به شما کمک خواهد کرد تا صحت همه افراد جامعه را در طولاني مدت بهتر حفظ کنيد.
This page was updated:۲۸ Dec ۲۰۲۱