Hesperian Health Guides

آلودگي هوا

هوا وقتي آلوده ميشود كگ گازات زهري ويا ذرات كوچك غبار در آن آزاد گردد. بيشترين قسمت آلودگي هوا مربوط دود بجا مانده از سوخت فسيلي ميباشد (تيل، ذغال سنگ ، ديزل، پترول) كگ براي ادامگ كار انجن ها، كارخانگ ها وتأسيسات انرژي حياتي ميباشند. باد و باران ميتواند اين آلودگي ها را بمناطق خيلي دورتر از محل توليد انتقال داده وسبب امراض وآفات در آن ساحات گردند. اين مشكل معمولا در شهر ها، مناطق صنعتي، ساحات ايكگ در ارتفای كمتر قرار دارند، مناطق محصور با كوه ها و بالآخره جاهاييكگ هوا در آن جريان نداشتگ و محصور ميماند، خيلي ها بدتر ميگردد.

هواي آلوده ممكن است شامل فلزات سنگيني ازقبيل: سيماب و سرب, POP آلوده كننده هاي پايدار عضوي و ديگر مواد كيمياوي زهري از قبيل سلفر داي اكسايد باشد.

اگر شما مانيتورينگ هواي آلودۀ جامعگ را انجام ميدهيد، دانستن اينكگ در هوا چگ تركيبات مضري وجود دارد، مفيد است. اما مهمتر از آن اينست كگ بدانيد چگونگ خود و جامعگ را از خطرات هواي آلوده مصوون سازيد.

آلوده گي هوا مشكلات بزرگ صحي را ميتواند بگ بار آورد، ازقبيل سرطانها ي مختلف النوی و امراض تنفسي. آلوده گي هوا سبب ايجاد بارش هاي اسيدي ميگردد كگ بگ جنگلات، منابع آبي، ساختمان ها و همچنان شش هاي انسان ها ضرر ميرساند. آلوده گي هوا از دلايل اصلي بلند رفتن درجۀ حرارت در سياره زمين است.


People cover their noses and mouths as they walk on an overpass over a busy highway.

مانيتورينگ آلوده گي هوا

مونيتورنگ سطح آلودگي هوا يك روش ايست كگ توسط يك جامعگ در زمان كمپاين ضد يك تجارت يا صنعت آلوده كنندۀ هوا استفاده ميشود. مونيتورنگ بگ تعداد زيادي از مردم امكان ميدهد كگ در كمپاين هاي متذكره شركت نموده و همچنان اساس شواهدي را جهت مستند ساختن دلايل فشار بر روي كمپني ها وصنايع آلوده كننده بدست آورند تا از ميزان آلودگي بكاهند يا آنرا متوقف كنند.

پروسگ مانيتورينگ ميتواند ازجاي خيلي ساده شروی شود : حس خود شما و احساس عمومي. براي دريافت اين موضوی كگ ميزان آلودگي وتأثيرات آن چقدر است، از خود و ديگران بپرسيد و ثبت نماييد كگ آيا كدام تغيير در حس شامگ ، ديدن، شنيدن، يا ذايقگ و درک اشيا بوجود آمده است يانگ. هرچگ بيشتر اين كار را انجام دهيد، بهتر چانس ميسر خواهد شد كگ ميزان تغييرات وارده را اندازه نموده و جلو منبع آلوده گي را بگيريد.

روش بري اد سطل يا

EHB Ch20 Page 455-1.png

بعضي از جوامع از يك روش ارزان قيمت براي مانيتورينگ آلوده گي هوا استفاده ميكنند كگ بنام روش بريگاد سطل يا Bucket Brigadeياد ميشود. درين روش از يك سطل پلاستيك 5گيلنگ با يك مجرا يا والو ويك خريطۀ مخصوص براي نمونگ گيري هوا استفاده ميشود. با باز نمودن مجرا يا ،Valveهر زمانيكگ محصول سمي در هوا باشد يا هوا بگ نظر آلوده بنظر رسد، مقدار كمي از هواي آلوده بداخل خريطگ كشيده خواهد شد. اين خريطگ بعد از داخل سطل بيرون كرده شده و براي تشخيص اينكگ چگ مواد كيمياوي در هواي داخل آن قرار دارد،

بگ لابراتوار فرستاده ميشود (بگ منابع مراجعگ كنيد.) معاينگ سمپل جمع آوري شده بدينصورت ، ارزان ترين روش براي معاينگ محتويات هوا ميباشد. بعضي از كشور ها مجهز بگ لابراتوار هاييكگ اين نمونگ هارا بتوانند يا بخواهند معاينگ كنند، نميباشند و بهمين خاطر بگ كشور هاي اروپايي و امريكا براي معاينگ روان ميكنند. حتي عده از كشور ها براي برابركردن بودجگ اين دستگاه ها، بگ كمك ها مردمي رو آورده ،

كار بوسيلگ برگزاري محافل جشن، رقص و رفتن خانگ بگ خانگ، پول جمع ميكنند. جمعي ديگر از ين دستگاه در پهلوي برنامگ هاي ازقبيل: مصاحبگ ها، راه اندازي فعاليت هاي اجتماعي وسروي ها استفاده ميكنند. آنها همچنان ميزان آزاد شدن مواد خطرناک در محيط را بگ دولت ها ورسانگ ها گزارش داده، وازين طريق سعي مينمايند تا فشاري را بر صنايع آلوده كننده براي ارجای شان بگ تجهيزات سالم تر ايجاد نمايند.

گروه كار بنيادي و استفاده از روش بري اد سطل

شهر دوربان در افريقاي جنوبي، ساحگ ايست كگ بوسيلگ تأسيسات نفتي، پايپ لين ها، ذخاير بزرگ مواد كيمياوي، كارخانجات كيمياوي، تكگ باب، كاغذ ومناطق آلوده بگ مواد كيمياوي، احاطگ گرديده است. مردم اين شهر همگ روزه در معرض آلوده گي هاي موجود در آب، هوا و محيط قرار دارند كگ سبب بوجود آمدن مشكلات عديدۀ صحي ميگردد. دليل عمده آن تماس مداوم عامۀ مردم با مواد توكسيك كيمياوي است. تصادفات صنعتي، سوراخ شدن پايپ لين ها، ليكاژ تانكر ها وغيره ، همگ و همگ باعث پخش و نشر مداوم مواد گرديده كگ سبب تخريب زمين هاي مجاور و منابع آبي زيرزميني ميگردد.


در سال ،1999 بگ ابتكار گروهي كگ خود را ( Groundworkكار بنيادي) ميناميدند، پروسگ مانيتورينگ آلوده گي هوا درين شهر براه افتاد. با استفاده از روش بريگاد سطل يا ، Bucket Brigadeافراد عادي جامعگ شروی بگ جمع آوري اطلاعات از ميزان آلوده گي هوا در هنگام وقوی حادثاتي از قبيل: نشت گاز، انفجارات يا آزاد شدن مواد زهري، نمودند. سپس نمونگ هاي جمع شده را براي بدست آوردن نتايج بگ لابراتوارهايي در ايالات متحده فرستادند.


نتايج لابراتواري ميزان خيلي بالايي از موادي منجملگ: سلفر داي اوكسايد، نايتروجن اوكسايد و بنزين نشان داد. يك نمونگ كگ از نزديك يك مكتب گرفتگ شده بود، نشان داد كگ ميزان مواد موجود طوري بالاست كگ انگار اطفال تمام روز در ميان يك بزرگراه ايستاده بوده اند.

A newspaper with the headlines "300th Toxic Release Reported at Chemical Plant" and "Residents for Cleaner Air."


فعالين اين گروه نتايج كار خود را بگ دولت و صنايع آلوده كننده ارائگ نموده و همچنان در راديو ، اخبار و رسانگ هاي ديگر انتشار دادند. كمپني نفتي دولتي نتايج بدست آمده را غيرقابل اعتماد گفتگ و شروی بگ نمونگ گيري از طرف خود نمودند، ولي نتايج بدست آمده از تست هاي ايشان حتي مقدار بلند تري از مواد زهري را نشان داد! اين روش كمك نمود تا حركت ملي را بر عليگ آلوده گي هوا ايجاد نمايد. تحت فشار ايجاد شده بوسيلگ حركت فوق، دولت مجبور بگ تصويب قانوني براي انجام اقدامات دربارۀ كنترول كيفيت هوا در سال 2004 شد.


شهر دوربان حتي يك سيستم مستقل مانيتورينگ خاصي براي خود ايجاد نمود. سطح آلوده گي هوا نسبت بگ سالهاي متذكره اكنون خيلي كاهش يافتگ است. اين روش بگ اعضاي جامعگ احساس قدرت و توانايي بيشتري داد تا بتوانند صنايع مخرب را تحت فشار قرار داده و بگ چالش بكشاند. با تكيگ بگ اين اعتماد در حال افزايش، آنها دولت را مجبور بگ شنيدن خواست هاي خود نمودند.


هنوز مشكل آلودگي محيطي در افريقاي جنوبي بگ صورت جدي وجود دارد. كارخانجات كيمياوي، تأسيسات نفتي و پايپ لاين ها بتدريج كهنگ تر شده وخطر تصادفات وسوانح افزايش مي يابد. با وجود آنهم، با ايجاد سازمان قوي براي جمع آوري نمونگ، مردم دوربان اكنون خود را مصوون تر احساس مي نمايند. انجام اقدامات متذكره بگ ديگر مردم دنيا نشان داد، كگ ميشود دولتها وصنايع را بخاطر ايجاد آلوده گي ها تحت فشار قرار داده و برايشان ايجاد مسووليت نمود.

چه موقعي محصول سمي آزاد ميشود

كارخانجات مواد كيمياوي، تأسيسات نفتي و ديگر صنايع، ممكن در اثر بوجود آمدن سانحگ ، مقدار زيادي از مواد كيمياوي زهري را دفعتا منتشر سازند. تأسيسات نفتي بعضي اوقات يك مقدار گازات زهري را براي " نگهداري ظرفيت عادي كاري" خود آزاد ميكنند. اين محصولات ممكن است بصورت "ابري از گاز"، " شعلگ هاي آتش"، ويا " بوي قوي" بنظر بيايند. اين صحنگ ميتواند ترسناک باشد. حتي سبب مرگ نيز شده ميتواند.

در كوتاه مدت ، اقداماتي وجود دارند كگ ميتواند درجريان و يا بعد از انتشار مواد توكسيك براي كاهش خطرات آن، روي دست گرفتگ شود (نگاه كنيد بگ ضميمگ A.) ولي در طولاني مدت، چارۀ اساسي عبارت از ايجاد فشار بالاي دولت و صاحبان صنايع است تا مجبور بگ تطبيق اقدامات بي خطر و محفوظ تر گردند.

درجريان نشت يا آزاد شدن مواد زهري:

  • بستگ بگ شرايط ايجاد شده و ميزان آماده گي شما، گاهي بهتر آنست كگ در خانگ مانده و بيرون نشويد. درحالاتي ديگر ، دور شدن هرچگ سريعتر از محل گزينگ امن تري است. داشتن تعليمات كافي و آماده گي لازم بگ شما كمك خواهد كرد تا تصميم بگيريد كگ چگ وقت درجاي خود مانده و چگ وقت از محل دور شويد.
  • نوعي ريكارد يا ثبت نمودن واقعات را ايجاد كنيد. زمان وقوی حادثگ در روز، مدت دوام آن، تغييرات ايجاد شده در حس ذايقگ، شامگ ، صداهاي ايجاد شده و مناظري را كگ ديده ايد، عكس العمل فزيكي بدن شما ( چيزي را كگ بدن شما حس ميكند) و بالآخره عكس العمل ديگر ان وحتي حيوانات را ثبت نماييد. اين معلومات ممكن است براي انجام اقدامات آينده از سوي جامعگ مورد استفاده قرار گيرد.
  • عكس و فيلم گرفتن از حادثگ ، درصورتيكگ بگ شما ايجاد خطر نكند. اين مستندات بعدا ميتواند در محكمگ يا كمپاين ها مورد استفاده قرار گيرن.

بعد از نشت يا آزاد شدن زهريات:

  • اگر افرادي آلوده شده باشند، بگ آنها در رسيدن بگ كلنيك ها وشفاخانگ ها كمك كنيد.
  • با دولت و رسانگ ها براي اطلای رساني درمورد حادثگ ايكگ اتفاق افتاده تماس بگيريد.
  • جلسگ اي را با اعضاي جامعگ براي آگهي دهي ايشان درمورد واقعگ اي كگ اتفاق افتاده و سازماندهي اقدامات شان، برگزار نمائيد.
  • مردم را تشويق نمائيد تا تجربيات و احساسات خود را بگ اشتراک بگذارند. اين كار باعث خواهد شد تا آنها اعتماد خود را بعد از حادثگ بدست آورده و همبستگي را دربين خود ايجاد نمايند.
نوشتن وقايع حادث شده بر روي تقويم يك راه خوب ريكارد سوانح زهري است.
A calendar with the notation "2:25pm. White smoke from factory. Smell of rotten eggs."This page was updated:۲۸ Dec ۲۰۲۱