Hesperian Health Guides

برق چگونه توليد ميشود

امروزه بيشترین مقدار برق از منابع فسيلي بدست ميآید ( نفت، ذغال سنگ وگاز طبيعي.) مقداری انرژی نيز از کوره های اتمي و بند های بزرگ آب بدست مي آید. (به بند ها در قسمت بالايي جريان آب، وهم در قسمت پاييني آن موجب مشكلات مي ردند) برای اینكه بدانيد چرا ما نياز مندیم تا انرژی بدست آمده از سوخت های فسيلي، اتمي ، و بند های آب را به نوع پاک تر تعویض کنيم، اولا به راه های مختلفي که این نوع انرژی بدست مياید نظر مي افگنيم تابدانيم چگونه آلوده گي هایي را هرکدام بوجود مي آورند.

EHB Ch23 Page 526-1.png
ذغال سنگ از زمين استخراج مي ردد.
بعدا وارد يك جنراتور توليد برق ميشود.
ذغال در داخل كوره ها سوخته و آب را به بخار تبديل ميكند (و دود توكسيك نيز درين جريان توليد ميشود).
بخار توليد شده توربين را بحركت آورده و باعث توليد جريان برق مي ردد ( دود توكسيك به هوا آزاد ميشودصرف نظر ازینكه انرژی از طریق مصرف ذغال سنگ، گاز طبي، کوره های اتمي و بند های آب توليد شود، شكل توليد یكي است. اولا منبع انرژی آب را بجوش ميآورد، و آب به جوش آمده بخار توليد ميكند. بخار بدست آمده دستگاهي را که بنام توربين یاد ميشود ميچرخاند. چرخش توربين باعث توليد جریان برق ميگردد. نيروگاه های آبي از فشار آب برای چرخش توربين استفاده ميكنند. اما همه انواع توليد انرژی برقي سبب ایجاد آلوده گي های توکسيک، تخریب جوامع و حوزه های آبي و مشكلات جدی صحي ميگردد. هيچكدام از روش های فوق نه صحي اند نه پایدار، خصوصا اگر در مقياس بسيار بزرگي باشند.

A smoky factory.

سوخت های فسيلي بطور فزاینده کمياب ميگردند و استفاده از آنها گران قيمت تر ميشود. این سوخت ها قابل بازیافت نيستند، یعني همينكه یكبار استفاده شدند، دستگاهي که با این سوخت ها کار ميكند دیگر قادر به انجام وظيفه نيست. درعين حال خطر ایجاد شده بواسطۀ مصرف این سوخت ها که منجر به گرم شدن زمين ميگردند, تبدیل به یک مشكل بسيار جدی برای تمام افراد و تمام مناطق روی زمين گردیده است.

مشكلات صحي ناشي از مصرف سوخت هاي غير قابل تجديد

استفاده از سوخت های فسيلي برای توليد انرژی در نيروگاه های بزرگ، روش ایست که بيشترین مقدار برق در روی زمين را توليد ميكند. استخراج و سوختاندن مواد فسيلي سبب آلوده گي هوا، خاک و آب گردیده و مشكلات تنفسي و جلدی بوجود مياورد. همچنان سبب توليد زهریات کيمياوی ميشود که به سرطان و نقایص ولادی مي انجامد. استفادۀ ما از سوخت های فسيلي ما را بطرف گرم شدن جو زمين و همچنان جنگ های آینده برای کنترول منابع ميكشاند.

A dam causes a valley to flood, covering a village.


منابع بزرگ انرژي آبي (استفاده از آب بندهای بزرگ برای توليد برق) مردم را مجبور به مهاجرت از دهات اطراف نموده که باعث بي خانماني، گرسنگي و از دست رفتن زمين های ارزشمند ایشان ميگردد. همچنان خطر ابتلا به امراضي مانند ملاریا و شيستوزوميازیس، بلند ميرود. بند های کوچكتر مشكلات خيلي کمتری را بار.

Containers labelled with a 3 triangle nuclear sign.

انرژي اتمي خيلي خطرناک است زیرا مواد بسيار سمي را استفاده ميكنند خطر تصادفات، و بجا ماندن ضایعات مضر هميشه وجود دارد که چندین نسل را تهدید خواهد کرد. انرژی هستوی یک انرژی پاک نميباشد.

High voltage wires strung beside farmland and homes.


لين هاي ولتاژ بلند (که برق را از منبع توليد به ساحۀ مصرف آن انتقال ميدهند) مشكلات وخيم صحي مانند: سرطان خون و سایر انواع سرطان ها را با آورده ميتوانند. نكته مهم اینست که خانه های خود را نزدیک لين های با ولتاژ بلند برق اعمار نكنيد، خصوصا مستقيم در زیر این لين ها نباید باشد.

کيبل های ولتاژ بلند فرق نمي کند که برق منبع فسيلي یا غير فسيلي را انتقال دهند، در هر دو حالت خطرناک اند. توليد انرژی برقي بصورت محلي، نياز به ایجاد کيبل های ولتاژ بلند را کاهش ميدهد.
This page was updated:۲۸ Dec ۲۰۲۱