Hesperian Health Guides

انتقالات

در پهلوی برق، بيشترین استفاده از انرژی در جهان بشكل مواد سوختي است که برای انتقالات با قطارها، طيارات، موتر های باری، بس ها و موتر های سواری، بمصرف مي رسد. همانند برق، مردم ممالک ثروتمند مواد سوخت بيشتری را نسبت به مردم ممالک فقير برای انتقالات مصرف مينمایند. آلوده گي های ایجاد شده از مصرف مواد سوخت برای انتقالات یک سبب عمدۀ بوجود آمدن امراضي مانند: آستما، بروشيت و سرطانها است، و همچنان سبب گرم شدن زمين ميشود.

برای کم کردن مصرف مواد سوخت و انتقالات عادلانه تر، مردم کشور های ثروتمند تر بخصوص ایالات متحده، باید بيشتر از ترانسپورتيشن عامه (مثل بس و قطار) استفاده کنند و کمتر از موتر های سواری شخصي کار بگيرند. شهرها و سيستم های انتقالات باید استفاده از بایسكل را تشویق نمایند به عوض استفاده از موتر.

مشكل موجوده با سوخت هاي نباتي

A plant stalk ends in a gas nozzle.

وقتيكه انجين موتر اختراع شد، طوری طراحي گردیده بود که با سوخت های نباتي کار نماید، سوخت هائي مانند روغن نباتي و الكل. اما بتدریج که توليد پتروليوم ارزانتر شد، از پترول و دیزل (که هردو محصول پتروليوم اند) بعنوان اصلي ترین منبع سوختي در انجن ها استفاده شد و تمام وسایل موتوری موجوده، مثل: موترسایكل، ریل ها، موتر و طياره ، طوری تنظيم شده اند که فقط با این سوخت ها کار نمایند.

اکنون که قيمت تيل دوباره افزایش یافته است، تعدادی از کشور ها دوباره به سوخت های نباتي ، بعنوان جایگزین پتروليوم روی آورده اند. روغنياتيكه از درخت سدر، لوبيای سویا، شرشم، مندو وغيره بدست مي آیند بنام "سوخت حياتي" ( Bio fuel یا Agro-fuel) یاد ميشوند. چون نباتات قابليت توليد دوباره را دارند، جایگزیني مذکور راه حل خوبي به نظر ميرسد. اما دلایل متعددی وجود دارد که نشان ميدهد این مواد سوخت ممكن است نسبت به ایجاد راه حل ، مشكلات بيشتری را بوجود آورد.

  • توليد مواد سوخت از نباتات ایكه بعنوان غذا استفاده ميشوند، سبب ایجاد رقابت بين تهيۀ مواد سوخت برای موترها از یكطرف و غذا برای مردم از سمت دیگر ميگردد. با افزایش تعداد مردم ایكه از گرسنگي رنج ميبرند، نمي توان تلاش خود را صرف تهيۀ مواد سوخت از نباتات کرد.
  • یكي از دلایل کاهش وابستگي به انرژی های فسيلي آنست که باید از روند گرم شدن زمين جلوگيری گردد. اما برای توليد سوخت حياتي باید به مقدار بسيار زیادی کشت نباتات افزایش یابد که برای زراعت آن کود پتروليمي بيشتر، وسایل ماشيني زراعتي زیاد تر و وسایل انتقالاتي بيشتر برای حمل و نقل این مواد از محل توليد تا پروسس و مصرف ضرورت است. در اخير تهيه سوخت حياتي (Bio-Fuel) از مقدار انرژی ایكه توليد مينماید بيشتر مصرف خواهد کرد و نسبت به پتروليوم بيشتر سبب گرم شدن زمين خواهد شد.
  • وقتيكه مراتع وجنگلات برای پرورش نباتات روغني تخریب ميگردند، درخت کمتری وجود دارد که گاز های گرم کنندۀ زمين را جذب نماید. برای مثال روغني که از درخت سدر توليد ميشود، 10 برابر بيشتر نسبت به دیزل سبب گرمي کرۀ زمين ميشود.
This page was updated:۲۸ Dec ۲۰۲۱