Hesperian Health Guides

نيروی باد

Wind turbines on a hill.

از انرژی باد برای صدها سال برای چرخاندن پمپ های آبي و پره های آسياب ها استفاده شده است. اما درسال های اخير، ازین نيرو برای توليد برق در ممالک اروپائي، امریكای شمالي، چين، هند، افریقای جنوبي و برازیل نيز استفاده ميشود. دستگاه های بزرگ و کوچک با چرخاندن پره ها توسط انرژی باد توليد برق مينمایند.

توليد برق با استفاده از انرژی باد ممكن است ارزانترین و بهترین طریق عوض کردن توليد برق با استفاده از مقادیر زیاد مود سوخت فسيلي باشد.

پروژه های عظيم انرژی بادی عموما به شبكه ملي برق وصل ميباشند. برای اینكه برق بادی به بهترین شكل و بيشترین مقدار توليد گردد، به باد های قوی و مداوم ضرورت است. مناطق ساحلي، ساحات هموار، و معبر های کوهي، بهترین خصوصيات را ازین لحاظ دارند.

چون باد در بيشتر جاها بصورت مداوم جریان ندارد، توربين های بادی نياز به باطری های ذخيره ساز برق دارند، یا هم یک سيستم توليد برق پشتيبان (مانند صفحات خورشيدی یا جنراتور های گازی.

انرژي بادي به مقياس هاي كوچكتر

در بعضي قسمت ها از انرژی بادی برای چارج نمودن باطری ها، غرض مصارف خانگي استفاده ميشود. اما چون انرژی حاصله از اینطریق به جریان مداوم باد، اندازه گيری های دقيق برای نصب مناسب و نگهداری توربين ها و شاید مصارف گزاف نياز دارد، لذا ممكن است اینطریقۀ خوبي برای تهيۀ برق خانه ها و روستا ها نباشد.

استفاده از باد بعنوان منبع انرژی ممكن است در نظر اول ارزانتر از تهيۀ صفحات آفتابي باشد، اما مصارف طولاني مدت حفظ و مراقبت و ترميمات توربين های بادی بيشتراست.

A small wind turbine by a home.This page was updated:۲۸ Dec ۲۰۲۱