Hesperian Health Guides

مخارج پنهان و کسانيكه بهای آنرا ميپردازند

در این فصل:

بسياري از صنايع ايكگ محصولات زهري را توليد يا استفاده ميكنند بگ مردم ميگويند كگ مواد و محصولات آنها مصوون و ضروريست. اما اين درست نيست، بلكگ تعداد زيادي از محصولاتي كگ قبلا توسط مردم استفاده شده و فكر ميشد بيخطر اند، مثلا: پلاستيك هاي ، PVCتيل هاي سرب دار و ميكروب كشها، داراي فهميده شده كگ خيلي خطرناک ميباشند. همچنان بسياري از اين زهريات كيمياوي، جايگزين هاي بيخطر تري دارند، در صورتيكگ مالكين صنايع بخواهند و از آن استفاده نمايند.

پيشرفت صنعت "مخارج پنهان" زيادي دارد كگ بشكل اضرار محيطي وصحي ميباشند. اين هزينگ هاي پنهان عمدتا توسط مردمي پرداخت ميگردد كگ درمحيط توليدي اين زبالگ ها زندگي ميكنند، نگ توسط خود صاحبان صنايع. اجازه داده بگ اينكگ اين مصارف بگ خرج فابريكات و صنايع توليد كنندۀ و انتشار دهندۀ اين زهريات محاسبگ نگردد، يكي از راه هائي ميباشد كگ صنايع سود خود را افزايش ميدهند. اين سود ها اغلب بسيار زياد هستند، آنقدر كگ ميتوانند فعاليت هاي مصوون تر را حمايت نموده و صحت مردم را محافظگ نمايند.

بيشترين تأثير آلودگي بر كسانيست كگ درين صنايع ناپاک بگ كار مشغول اند. همچنان كسانيكگ در نزديكي اين زبالگ ها زندگي كرده وقادر بگ انتقال بگ مكانهاي كمتر آلوده نمي باشند. تعداد زيادي از ين اضرار كگ بر صحت وارد ميشوند قابل تداوي نيز نمي باشند (بگ فصل 16 ببينيد.) بناءٌ حتي اگر كساني بتوانند مخارج بلند تداوي را تأمين نمايند، كگ اكثرا ما نمي توانيم چنين استطاعتي داشتگ باشيم، بازهم اثرات ثابت ازين اضرار بر بدن باقي خواهند ماند. بهترين راه حل، عبارت از جايگزين كردن مواد خيلي زهري با گزينگ هاي بهتر، و محدود كردن استفاده از مواديكگ ضروريست و قابليت تعويض را نيز ندارند ميباشد.

A woman speaks.
كمپني ها بايد روش هاي توليدي بهتر را جاي زين نموده و مخارج حفاظت از كارگران ، افراد عادي جامعه و مصرف كننده گان خود رامتقبل شوند.

دايرۀ توليد و ضايعات مواد زهري

هرچند صنايع مسووليت توليد و استفادۀ مواد كيمياوي زهري و توليد زبالگ هاي زهري را دارند، همگ ما، بدون توجگ بگ اينكگ در يك قريگ اي كوچك زندگي كنيم يا در شهري بزرگ ، ازين دايرۀ توليد و زبالگ ها متأثر ميگرديم. خواه يك خريطۀ پلاستيك ساده باشد كگ همگ در تمام جهان از آن استفاده ميكنيم, تا بگ توليد محصولات زهري و روش هاي توليدي ايكگ در تركيب و ساخت يك كمپيوتر، موتر يا يك موبايل بكار ميروند، ما و همگ در مجموی جزو دايرۀ جهاني توليد مواد زهري و توليد زبالگ هاي زهري هستيم


توليد وسايل برقي- ضايعات توكسيك ايجاد شده
Conveyer belts link metal, chemical,plastic and electronic factories near dumps and a mine.
مردم در هر يك از مراحل دايرۀ توليد محصولات و زباله ها صدمه مي بينند. و مردم ميتوانند در هريك از مراحل براي جلوگيري و كاهش خطرات كار نمايند.

بعضي از منابع معمول آلودگي هاي صنعتي

صفيه خانه نفتي و كارخانگ هاي توليد برق سبب آلوده شدن هوا، آب و ساحات مسكوني و زراعتي با مواد توكسيك و فلزات سنگين ميگردند.

كوره هاي ذوب سبب آزاد شدن فلزاتي از قبيل سيماب و سرب و مواد توكسيك مثل دايوكسين ميشوند.

كارخانجات ميتوانند هرنوی آلودگي ممكنگ را بگ بار بياورند، اما اين امكان را نيز دارند كگ از روش هاي بهتر و پاكتري براي توليد مواد استفاده كنند.

ذخاير زباله هاي صنعتي مي تواند در محيط و آبهاي زيرزميني آزاد شده و سبب بوجود آمدن مشكلات فراواني براي سالهاي متمادي گردند.

كوره ها يا Incinerator ها مواد ملوث كننده را در فضا وآب پخش مينمايند.

صنايع كوچك از قبيل چرمگري ، كارخانجات توليد برق، توليد البسگ و سازندگان باطري ميتوانند آلودگي را هم براي كاركنان خود و هم براي مردم ايكگ در اطراف آنها زندگي ميكنند، بوجود آورند.

پاي اه هاي نظامي و ميدان هاي جنگ زبالگ ها وآلودگي هاي بسيار تخريب كننده اي مانند تشعشعات ، دايوكسين وغيره را توليد مينمايند و زبالگ هاي خطرناكي را باقي ميگذارند كگ ميتواند براي نسل هاي زيادي دوام نمايد.This page was updated:۲۸ Dec ۲۰۲۱