Hesperian Health Guides

مشكلات مربوط بگ صحت باروري

A man and woman sit together and look sad.

زهر هاي كيمياوي توانايي ما را براي طفل دار شدن يا بدنيا آوردن اطفال سالم متضرر ميسازد. مشكلات مرتبط بگ سيستم باروري بيشتر بگ زنان در سنين باروري آسيب ميرساند، مگر ميتواند هم بگ مردان و هم بگ زنان در هريك از مراحل حيات آنها صدمگ برساند.

بعضي از ين مواد زهري بصورت مشخص سبب سقط جنين در زنان و عقامت (عدم توانايي توليد طفل) در هر دوجنس مرد و زن ميشوند. اينكار را آنها بوسيلگ مداخلگ در وظايف هورمونهاي طبيعي بدن انجام ميدهند. هورمون ها موادي اند كگ در بدن انسان ترشح شده ومسئول رشد و ديگر وظايف مهم مثل سيكل قاعده گي زنان و باروري ميباشند. زهريات كيمياوي زمانيكگ وارد بدن ميشوند همانند هورمونها عمل مي نمايند. يعني آنها هورمونهاي طبيعي بدن را بگ اشتباه مي اندازند زيرا سبب ارسال سيگنالهاي فعال كننده و نهي كننده غلط ميگردند. بهمين خاطر اين نوی مواد كيمياوي مداخلگ گر را بنام برهم زنندۀ هورمونها يا Hormone Disruptors ميگويند.

هورمونهاي جنسي چ ونه كار ميكنند

هورمونهاي جنسي زنانگ بنام استروجن و پروجسترون، سبب ايجاد تغييرات در بدن دختران ميگردند كگ منحيث علايم بلوغ شناختگ ميشوند. اين هورمونها سبب ميشوند تا تخمدانها هر ماه يك دانگ تخمگ يا (Ovum) را آزاد نمايند، خونريزي ماهوار در صورت حاملگ شدن متوقف گردد و بعد از ولادت پستان ها شير توليد نمايند. همچنان باعث ميشوند كگ جنين در داخل رحم مادر رشد كند.

A health worker speaks.

صحت نسل آينده وابستگ بگ محافظت امروز ما از خود است.

زهريات كيمياوي سبب اخلال در وظيفه هورمونها ميشوند

موادكيمياوي كگ مختل كنندۀ هورمونها اند باعث ميشوند خونريزي وعادت ماهوار درنزد دختران از حالت معمول زودتر يا دير تر شروی شده، قاعده گي نامنظم باشد، ويا اينكگ حتي خونريزي نداشتگ باشند. همچنان مداخلگ در وظيفگ نارمل هورمونها سبب ميگردد تا نطفگ در جاي ديگري غير از رحم بستگ شده و سبب حمل خارج رحمي گردد. اين حالت اخير الذكر خيلي خطرناک بوده و ميتواند براي خانم كشنده باشد.

حتي مقادير بسيار كم بعضي از مواد كيمياوي، مانند پلاستيك هاي كلورين دار، PCBs دايوكسين ها و بعضي از انوای ديگر ، خطرات شديدي را متوجگ سيستم تناسلي وباروري ميكنند. بسياري ازين مواد كيمياوي حتي قابل ديدن نبوده و بوي ندارند. آنها ممكن است بصورت فوري بعد از تماس مشكلي را ايجاد نكنند، ولي مشكلات در سالهاي بعدي بوجود بيآيد ويا هم نسل آينده آنها را بگ ارث بگيرند.

اندومترويوزس

يك مريضي وخيم است كگ درين مريضي، طبقگ داخل رحم كگ بنام اندومتر ياد ميشود خارج از محيط رحم نشو و نما مينمايد. دليل اصلي بوجود آمدن اندومترويوزس تا هم اكنون نيز بصورت دقيق شناختگ نشده است. اما چون اين مريضي بيشتر در ساحاتي بملاحظگ ميرسد كگ در آنجا فعاليت وآلوده گي هاي صنعتي خيلي زياد است، لذا گفتگ ميتوانيم كگ حتمي ارتباطي بين اين دو بايد موجود باشد. اندومتريوزس ممكن است خيلي دردناک باشد. همچنان در موجوديت اندومتريوزس بسيار مشكل است كگ يك خانم حاملگ شود.

علايم

عمده ترين علايم اندومتريوزس عبارت از وجود درد شديد در هنگام خونريزي ماهوار، و درد در بطن و قسمت پاييني كمر ميباشد. علايم ديگر عبارتند از:

  • خونريزي شديد ماهوار و يا خونريزي مهبلي در زمان غير عادت ماهوار.
  • موجوديت درد درهنگام مقاربت جنسي.
  • حركت معايي درد ناک، اغلب همراه با اسهال ويا قبضيت.
  • نفخ و باد شكم، استفراغ، دلبدي، درد قسمت پاييني كمر و خستگي


تمام علايم ذكر شده ممكن است ناشي از يكتعداد مريضي هاي ديگر نيز باشد. براي اينكگ فهميده شود كگ آيا علايم مربوط بگ اندومتريوزس اند يا كدام مشكل صحي ديگر، بايد فورا بگ يك كاركن صحي آموزش ديده مراجعگ شود.

ازسوي ديگر امكان دارد كگ بسياري از كاركنان صحي با اندومتريوزس آشنايي نداشتگ باشند. بهمين خاطر اگر شما چندين علامۀ مشابگ اندومتريوزس را داشتگ، وكاركن صحي نيز بگ شما ميگويد كگ چنين مريضي را نداريد، بهتر است بگ يك كاركن ديگر (ترحيجا يك متخصص) مراجعگ كنيد تا نظر وي را نيز با خود داشتگ باشيد.

تداوي و وقايه

ممكن است از تابليت هاي جلوگيري كننده استفاده كنيد تا از درد درهنگام قاعده گي و خونريزي هاي شديد جلوگيري شود. براي اخذ مشورۀ لازمگ بگ كاركن صحي مراجعگ كنيد. همچنان ميتوانيد براي كاهش درد از دواهائي مانند ايبوپروفين استفاده كنيد. براي فهميدن بيشتر در مورد طريقگ هاي تداوي درد ها بگ يك كتاب امور صحي مثل كتابWhere Women Have No Doctor (" ج ك كت " مراجعگ كنيد).

براي بعضي از زنان، عوض نمودن عادات غذايي كمك ميكند تا مقداري از شدت درد و علايم مريضي خود كم نمايند. ازآنجاييكگ مشكل اندرومترويوزس توسط هورمون استروجن ايجاد ميشود، لذا از خوردن غذاهاييكگ حاوي استروجن، يا مركبات شبيگ استروجن اند خودداري نماييد. مانند اغذيگ ذيل:

  • گوشت ولبنيات حيواناتيكگ در حين پرورش هورمون زرق شده اند (تا رشد شان سريع گردد)، يا از غذاهايي استفاده كرده اند كگ با آفت كشها معروض بوده اند.
  • ميوه ها وسبزيجاتي كگ با آفت كشها دوا پاشي شده اند.
  • لوبياي سويا، نخود و ديگر حبوباتيكگ مربوط فاميل باقلات اند.


خود داري از خوردن غذاها ايكگ سبب ميشوند تا خود بدن نيز مقدار كمتري استروجن ويا مركبات شبگ استروجن را توليد نمايد نيز كمك كننده خواهد بود، مانند بادنجان سياه، بادنجان رومي، كچالو و مرچ، قهوه، چاكلت، چاي، و نوشابگ كولا. بعضي از غذا ممكن است بدن را براي مقابلگ با اندومتريوزس كمك نمايند، مانند:

  • غذا ها ايكگ در تركيب خود فايبر دارند، مانند تمام انوای غلگ جات، اقسام لوبيا، و برنج نصواري.
  • غذاها ايكگ سرشار از يكنوی شحم سالم بنام اومگا- 3است، مثلا دانگ جوز (چارمغز)، تخم كدو، ماهي آزاد سالمون و ديگر انوای ماهي هاي روغني.
  • سبزيجات ايكگ رنگ سبز تيره دارند، مثل كاهو، كلم، بادام، انجير، كنجد، گلپي، گل كلم وغيره.
This page was updated:۲۸ Dec ۲۰۲۱