Hesperian Health Guides

تحمل بدن ما درمقابل ماده كيمياوي

تعدادي از مواد كيمياوي بزودي پس ازينكگ وارد بدن ميشوند، آنرا ترک ميكنند. شماري ديگر براي مدت بسيار طولاني در شحم، خون، يا حتي استخوان ذخيره ميگردند. بطور مثال زهر آرسنيك فقط براي سگ روز در بدن انسان باقي ميماند، يعني سگ روز بعد ازينكگ دفعگ اول داخل بدن گرديد. بعضي مواد ديگر مانند مادۀ حشره كش دي دي تي (DDT), حتي تا مدت پنجاه سال يا بيشتر در بدن باقيمانده ميتواند. بار مواد كيمياوي بدن ما عبارت است از مقداري از مواد كيمياوي زهري كگ در بدن انسان در هر زمان موجود است.

صرفا بخاطر اينكگ ما مواد مذكور را در بدن خويش داريم بگ اين معني نيست كگ ما حتما مريض خواهيم شد. بعضي از مردم فقط با داشتن مقدار كمي از مواد فوق الذكر بگ مريضي مبتلا ميگردند. برعكس كساني هم هستند كگ ذخاير كلانتري در بدن خود دارند ولي عملا مريض بنظر نمي آيند.

اطفال اغلب بار كيمياوي بيشتري نسبت بگ كاهلان در بدن خويش دارند. هرچند اطفال بخاطر سن شان ممكن است زمان كمتري مواجگ بگ مواد زهري كيمياوي بوده اند، ولي چون هنوز بدن شان بگ اندازه كافي رشد نكرده تا مواد كيمياوي را فلتر يا دفع كنند، بهمين خاطر بار مواد كيمياوي بدن شان بيشتر ميباشد. (دیدن چگونگ مواد زهري كيمياوي بگ ما ضرر ميرسانند).

مخلوط مواد زهري

مواد كيمياوي بيشماري در محيط زيست ما وجود دارند و ما اغلب نميتوانيم بفهميم كگ در معرض خطر كدام يكي قرار داشتگ و چگونگ اين تركيبات بگ ما صدمگ وارد مينمايد. اين مخلوط كيمياوي در محيط بخصوص رد يابي سبب اصلي مشكل صحي يك شخص را سخت ميسازد. در اكثر واقعات مخلوط چندين مادۀ كيمياوي براي حيات انسان خطرناكتر است، نسبت بگ اينكگ فقط با يكنوی مواجگ باشيم.

دانشمندان معمولا بر روي هر مادۀ كيمياوي بطور جداگانگ تحقيق مينمايند تا بدانند كگ بر روي حيات انسانها چگ تأثيراتي دارد. اما بسياري از محصولات كيمياوي، مانند مواد پاک كننده، رنگها، پلاستيك باب، رنگ مو و سرش ها، تركيبي از چند مادۀ كيمياوي اند. براي مثال، رنگها مركب موادي از قبيل حلالها، صباغات و ديگر تركيبات اند. حلالها يكنوی مشكلات طبي را باعث ميگردند و صباغات نوی ديگر را . اگر اين دو با يكديگر يكجا شوند، قسم سومي از مشكلات بوجود مي آيد. اين حالت سوم را ممكن است دو مادۀ اولي بگ تنهائي بوجود آورده نتوانند. بيشتر ضايعاتي كگ توسط صنعت بوجود مي آيند،مانند دود برخاستگ از دودكش كارخانجات ويا ضايعات كيمياوي كگ در مجاري آب رها ميشوند، هم تركيبي از موادكيمياوي مختلف اند.

A soldier speaks as he commands a firing squad of 4 men labelled "Waste Dumping," "Burning Plastic," "Pesticides," and "Truck Fumes" who aim at a man smoking and thinking as he is about to be shot.
به اينطريق كسي نمي تواند بفهمد كه كدام مرمي آنرا كشته است...
... آنها ممكن است آخرين س رت مرا مقصر بشمارند...

چ ونه مواد كيمياوي در طبيعت گردش ميكنند

A woman speaks.

مواد توكسيك زنجيره حيات را به زنجيره مرگ تبديل ميكنند.

بسياري از مواد كيمياوي زهري خيلي دورتر از منبع اصلي خود بوسيلۀ هوا، آب، غذا ويا محصولاتيكگ ما همگ روزه آنرا استفاده ميكنيم مانند پلاستيك باب، مواد پاک كننده، آفت كشها وغيره منتقل ميشوند. بعضي ازين مواد كيمياوي در طبيعت براي مدت مديدي باقي مي مانند. هر كسيكگ درسياره زمين زندگي ميكند مقداري از ين مواد توكسيك را خواه ناخواه در بدن خود حمل ميكند.

زهريات كيمياوي در انساج شحمي انسانها ، حيوانات و حتي در بعضي از نباتات ذخيره ميگردند. هنگاميكگ انسانها و حيوانات بزرگ ( مانند خرسها، شاهين، بوم، يا ماهي هاي بزرگ)، حيوانات خوردتر، ماهي، نباتات وغيره را مي خورند، مادۀ زهري ذخيره شده در بدن آنها از طريق زنجيره يا شبكگ غذايي Food Webانتقال نموده و در بدن آنهاييكگ تغذيگ نموده اند تراكم مينمايد.

Arrows lead from a factory with a smoking chimney, to a river, plants and animals, to a tap, to a woman breastfeeding a baby.

مواد زهري از طرق مختلفي وارد بدن انسان ميشوند.
ارتباطات مرگبار: زهريات كيمياوي از حيوانات به انسانها منتقل ميشوند

A hawk catches a mouse.
درين فعاليت، بازيگران نقش حيوانات مختلف را بازي ميكنند تا نشان دهند كگ مواد زهري چگونگ از يكي بگ ديگري انتقال ميكند. هفت بازيگر حد اقل بايد درين نمايش سهم بگيرند، هرچگ تعداد اشخاص بيشتر باشد بهتر است!

زمان: نيم تا يك ساعت

مواد لازم: 20تا 30گردنبند يا تسبيح با مهره هاي رنگگ. نيمي از آنها فقط مهره هايي با يك رنگ واحد داشتگ باشند، مثلا زرد، و نيمي ديگر دو رنگگ باشند، مانند زرد وسرخ.

  1. هر شخص نقش يك حيوان را بازي ميكند. درين نمايشنامگ سگ نقش شاهينها، موشها، ملخ ها وجود دارد، اما شما ميتوانيد هركدام از حيوانات دلخواه را براي خود انتخاب نماييد. يك تعداد محدود شاهين ها را انتخاب كنيد (يكي يا دوتا)، شمار بيشتري موش ( 4تا 10تا)، و ملخها خيلي زيادتر. از دستبند ها، علايم يا نشانگ ها استفاه نماييد تا هركدام از حيوانات مشخص گردند. شخص تسهيل كننده گردنبندها يا تسبيح ها را در نقاط مختلف محل نمايش در جاهاي قابل ديد قرار ميدهد.

  2. برگزار كننده اعلام ميكند كگ مهر هاي رنگگ غذاي ملخ ها هستند. نكتگ ايكگ وي پنهان ميكند آنست كگ دانگ هاي سرخ آن غذا هائي هستند كگ زهرياتي در آنها تراكم نموده است. كسانيكگ نقش ملخ را بازي ميكنند اين غذا را بوسيلگ توسط خوردن مهره ها با انداختن گردنبند بگ گردن خويش ميگيرند. هر ملخ تا جاييكگ ميتواند گردنبند ها را جمع آوري ميكند (يعني بيشتر غذا ميخورد)، كگ اين بستگي بگ تعداد موجود آنها در محل نمايش دارد.

  3. در قدم بعدي، موشها را در ميان نمايش رها نماييد تا ملخ ها را شكار كنند. هر موش كگ يك ملخ را گير ميكند، همگ مهر هاي گردن وي را براي خود اخذ ميكند. بهمين ترتيب هرملخ ايكگ بگ اين شكل شكار ميشود از ميدان بازي بيرون ميشود. هر موش بايد وقت كافي داشتگ باشد تا يك يا بيشتر ملخ را شكار نموده و بگ تعداد مهر هاي خود بيافزايد.

  4. باز در مرحلۀ بعدي شاهين را آزاد نماييد تا موشها را شكار كند. هر موشي را كگ گرفتار ميكند گردئبند آنرا گرفتگ وبگ گردن خود مي نمايد. اينكار را زماني بكنيد كگ موشها در حال شكار ملخ ها اند.

  5. هنگاميكگ شاهين تمامي موشها را شكار كرده باشد، بازي را ختم كنيد. بازيگران را دريك دايره گرد آوريد وپرسان كنيد كگ آيا هركدام غذايي داشتگ اند يانگ. و اگر بلي، بگ چگ تعداد از آنها گردنبند هاي داراي مهره هاي سرخ رنگ را قبل ازينكگ توسط حيوان بعدي خورده شوند جمع آوري كرده اند. دست آخر از شاهين بخواهيد كگ تعداد و نوی مهره هارا بگ همگ نشان دهد..

  6. بگ مباحثگ بپردازيد و براي شركت كننده گان متذكر شويد كگ دانگ هاي سرخ رنگ غذاهايي اند كگ بگ زهر آلوده شده اند. هر چگ مقدار دانگ هاي سرخ رنگ يك شاهين بيشتر باشد، وي زودتر خواهد مرد. زيرا زهريات در بدن وي بيشتر داخل شده اند. شاهين هاي ديگرممكن است زنده بمانند، ولي بعد ازين هميشگ تخم هاي خواهند گذارد كگ نازک پوست بوده، و جوجگ هايشان مريض خواهند بود. از گروپ سوال نماييد كگ چگونگ مواد زهري داخل آب و غذاي ايشان ميگردند. چگ نوی غذاهايي را كگ مردم مصرف ميكنند ممكن حاوي مواد توكسيك باشند؟ چگونگ از داخل شدن وذخيره گرديدن مواد كيمياوي در بدن خويش جلوگيري نموده مي توانيم؟ بگ چگ شكلي آنها را از محيط زيست خود دور نگهداشتگ ميتوانيم؟ و سوالات مختلف ديگر.
This page was updated:۲۸ Dec ۲۰۲۱