Hesperian Health Guides

التيام جروحات زهري

مواد زهري بقدري در محيط عام و پراگنده اند كگ غير ممكن بنظر ميرسد بتوانيم از شر همگ آنها خلاص شويم، و همگ امراضي را كگ از سبب آنها بوجود مي آيند وقايگ نموده و يا التيام دهيم. با وجود آنهم، مردم در سراسر دنيا در حال انكشاف دادن روش هاي تداوي جروحات توكسيك هستند، كگ روش هاي مدرن را با طريقگ هاي سنتي التيام جروحات تركيب ميكنند.

كلينيك سمباونا

از زمان وقوی فاجعگ نشت مواد كيمياوي در بوپال (Bhopalفاجعگ ايكگ در 1984 در هند رخ داد)، تعداد زيادي از بازمانده گان واقعگ امراض مزمن صحي را بگ ميراث گرفتگ اند. اين معيوبيت ها شامل مشكلات تنفسي، تب، مشكلات مرتبط باسيستم تناسلي، ازدست رفتن ديد، سرطانها و نقايص ولادي اند كگ نسل بعدي اطفال را نيز متأثر كرده است.

شايد بزرگترين درس ايكگ از واقعگ بوپال گرفتگ ميشود عبارت است از كمپاين و مبارزه مردم براي بازيابي صحت خود و عدالت كلينيك سمباونا توسط نجات يافتگ گان اين حادثگ و تعدادي از داوطلبان پايگ گذاري گرديد تا خدمات صحي را بگ همگ جامعگ فراهم نمايد. درهنگام جستجو روشهاي مؤثر براي تداوي مشكلات شديد صحي كگ بدنبال نشت گاز زهري ايجاد شده بود، كاركنان صحي روش هاي جديد را آموختند. آنها بگ روش هاي جديد تداوي پي بردند كگ ثابت ميساخت مواظبت خوب و خلاقيت از جملگ كليد هاي موفقيت در التيام جروحات توكسيك اند.

كلينيك چ ونه كار ميكند

اين كلينيك تا اكنون حدود دوازده هزار مريض را بدون اخذ كدام فيس تداوي نموده است. نيمي از كاركنان كلينيك، بازمانده گان فاجعۀ بوپال هستند. كلينيك همچنان مطالعاتي را رهبري ميكند كگ بگ ديگر مردم كمك ميكند تا تأثيرات طولاني مدت مواد كيمياوي بر روي انسان را بدانند.

بزبان خود مردم بومي، اينها اصول اساسي كار كلينيك سمباونا هستند:

4 women speak.
نجات يافت ان فاجعه خود در مراقبت صحت اجتماع شركت ميكنند. اين قسمتي از تلاش و مبارزه براي حفظ خاطرات فاجعه وجلوگيري از فراموشي آنست.
ما كلينيك خود را بدست مردم اداره ميكنيم وكمكي از مؤسسات خيريه، بنياد هاي قرضه دهي و يا دولت نمي يريم.
مردم ميتوانند و بايد در پروسه شفايابي خود بصورت فعال شركت نمايند.
ما ميتوانيم در وضعيت هاي ناگوار اعتماد به نفس خويش رابا استفادۀ اقدامات دستجمعي وخلاق، تقويه نماييم!
تداوي هاي كلينيك
A woman sits cross-legged with her eyes closed.
عده از مردم به تمرينات يوگا روي مي آورند تا به مداواي جسم وروان خود بپردازند.

كاركنان كلينيك سمباونا از روش هاي مختلف تداوي استفاده ميكنند، از جملگ ادويۀ گياهي، يوگا، (Yoga)تمرينات تنفسي و حركي كگ سبب مداواي جسم روح و روان ميگردد. هر شخص ايكگ بگ اين كلينيك مراجعگ ميكند انتخاب هاي مختلفي داشتگ و ميتواند تصميم بگيرد يكي از تداوي ها يا تركيبي از آنها را دريافت كند. بگ اين ترتيب هم مردم تشويق ميشوند تا در حصۀ تداوي خود سهم فعال بگيرند، و هم كاركنان كلينيك فرصت آنرا پيدا مينمايند تا دريابند كگ تداوي هاي مختلف چگ تأثيراتي بر اشخاص دارند.

يك كارمند صحت رواني بر روي امراض روحي تمركز كرده بگ تداوي مشكلاتي از قبيل: حملات ترس، اختلالات خواب، افسرده گي، تخرشيت، و ضعف حافظگ وغيره ميپردازد. ادويگ درين كلينيك توصيگ ميشوند، اما آنهاييكگ عوارض جانبي زيادي دارند بگ مريضان داده نمي شوند. دارو هاي گياهي، مساژ ها و حمام آب گرم براي رفع زهريات از بدن استفاده ميشود (پاک كردن سموم از بدن .)

تمرينات يوگا بگ شفايابي اعضاي داخلي بدن، كاهش درد و كنترول سير امراض كمك ميكند. گرچگ عدۀ از مريضان از جملگ مسلمانان بگ تمرينات يوگا در قدم نخست بگ ديدۀ شك و ترديد مينگرند، اما تجربگ شده كگ يوگا يكي از بهترين روش هاي تداوي روحي است، خصوصا براي آنهاييكگ از مريضي هاي مزمن رنج ميبرند.

نهايتا، كلينيك همچنان دواها ايرا از گياهان طبي تهيگ و آماده ميكند. تمامي مصارف و ادويگ جات كلينيك بصورت رايگان عرضگ ميگردند. درضمن كاركنان مركز صحي معلومات لازمگ را براي مريضان ميدهند تا ايشان بدانند كگ در حال مصرف كردن چگ چيز هائي اند. همچنان تعمير كلينيك طوري ساختگ شده و حفظ و مراقبت ميگردد كگ معروض شدن بگ مواد زهري را بگ حد اقل ممكن كاهش ميدهد.

Light radiates from a candle.

يك شمع در مقابل تاريكي

خود لغت سمباونا Sambhavna در لغت سانسكريت وهندي بگ معني "امكان" است. اكثر اوقات كسانيكگ قربانيان سوانح و فاجعگ هاي محيطي مانند فاجعۀ بوپال ان، اميد خيلي كمي دارند تا بتوانند سلامت و حقوق خود را از طريق قانون بدست آورند و عدالت اجرأ شود. با نوآوري، مراقبت و ايمان بگ توانائي شفا دادن، كاركنان صحي كلينيك سامباونا يك نا اميدي را بگ اميد تبديل كردند.
This page was updated:۲۸ Dec ۲۰۲۱