Hesperian Health Guides

چگونه مواد زهری داخل بدن ما ميشو

A woman drinking from a cup.
A man next to a can spewing toxic fumes.
A man scratching a rash on his arm.
خوردن و نوشيدن (بلع) تنفس كردن (انشاق) و از طريق جلد (جذب)

هرقدر شخصي به مدت طولاني تر در معرض (تماس مستقيم) یک ماده کيمياوی سمي قرار داشته باشد، ميتواند سبب آسيب بيشتری به وی گردد. در بوپال هزاران نفر همزمان از طریق تنفس و جلد در معرض گاز سمي قرار گرفتند. این یک فاجعۀ آني بود. چون فاجعۀ کيمياوی پاک نگردید و مواد کيمياوی بصورت وسيع به نواحي اطراف فابریكه پخش شد، مواد سمي داخل خاک و آب های زیرزميني شهر گردید. اکنون پس از سالها، مردم آب سمي را مينوشند. این یک بخش از فاجعۀ در حال پيشرفت است.

اگر در معرض یک ميزان زیادی از مواد سمي مانند فاجعۀ بوپال یا ميزان کم زهر در داخل رنگ ها، حل کننده ها یا توليدات معمولي دیگر قرار گرفتيد، اولين کاری که باید انجام دهيد عبارت از دور شدن از مواد زهری است یا اینكه مواد سمي را از خود دور کنيد تا که در معرض قرار گرفتن دوام نكند. بعد از آن برای پيشگيری از تماس به آن کار نمایيد. (برای معلومات بيشتر در مورد مشكلات صحي که از سبب مواد کيمياوی سمي بوجود مي آید به فصل 22مراجعه شود).

يك كلينيك صحي براي محافظت از محيط زيست طرح گرديد

مردم بوپال در حال مبارزه برای عدالت محيط زیست اند. در عين حال آنها کار ميكنند تا آسيب های حادثه را علاج کنند. بازماندگان و افراد داوطلب کار کلينيک سامباونا (Sambhavna) را آغاز نمودند تا مراقبت های صحي را برای تمام جامعه بدون در نظرداشت توانایي پرداخت پول، مذهب یا تفاوت طبقاتي عرضه کند. سامباونا به لسان سانسكریت و هندی به معني "امكان" ميباشد.

 • تنها از آب داغ و صابون برای پاک نمودن کلينيک استفاده ميشود تا که اطمينان داده شود که هيچ کس از محصولات زهری پاک کننده متضرر نميگردد.
 • کارمندان کلينيک یک باغ را برای کشت گياهان دارویي ساختند. هيچ نوع مواد کيمياوی در این باغ استفاده نميگردد. افرادیكه در کلينيک تداوی ميگردند، در داخل باغ کار نموده و گياهان شانرا برای تداوی جمع آوری ميكنند.
 • زمانيكه تعميرات جدیدی برای کلينيک ضرورت باشد، تنها از مواد غير سمي برای ساختمان استفاده ميگردد. در تعمير از مواد محلي استفاده شده و طوری طراحي شده است که از نور طبيعي استفاده شود و اجازه بدهد تا هوای آزاد از آن عبور کند.
 • آب باران از بام های کاشي شده در طي فصل بارندگي جمع آوری شده و در مخزن های زیرزميني نگهداری ميگردد تا در فصل خشک آب را تأمين کند.
 • بعد از اینكه از آب برای شستشو استفاده شد، توسط سيستم لوله کشي به یک حوض هدایت ميشود تا در آبياری زمين و باغ گياهان استفاده شود.
 • برق از صفحات آفتابي (Solar panels) توليد ميشود و سبب آلودگي اندکي ميشود
People working and meditating in the garden outside the clinic.


لينيك سامباونا نشان ميدهد كگ دست يافتن بگ صحت براي همگ تنها بگ معني تداوي مريضان نيست، بلكگ پيشگيري از امراض در اولين مكان ميباشد. مثال كاهش آسيب از مواد سمي ميتواند در مكاتب، كسب و كار، دواير دولتي و در خانگ هاي مان مورد استفاده قرار گيرد. اما حتي اگر ما خانگ ها و نهاد هاي مانرا تغيير بدهيم كگ صحي تر و بيشتر دوام آور باشد، همگ ما مخصوصاً آنهايي كگ بيشتر آسيب پذير اند، هنوز در خطر هستيم تا زمانيكگ صنايع بگ توليد مواد زهري شان ادامگ دهند حق محیط.

كار براي ايجاد تغيير

ازماندگان حادثگ بوپال با سازماندهي جامعگ شان براي تلاش بگ صحت و سلامتي دراز مدت، مردم جهان را نيز ترغيب بگ عمل براي حقوق و عدالت زيست محيطي نمودند. اين اصول سازماندهي جهت كاهش اضرار مواد كيمياوي سمي مفيد ثابت گرديده است:

 • از مواد زهري در زندگي روزمره اجتناب كنيد. از مواد غير سمي پاک كننده در خانگ، نهاد هاي اجتماعي يا در محل كار استفاده نماييد .از حشره كش ها و كود هاي كيمياوي در باغ استفاده ننماييد، مواد غذايي كگ بدون كود كيمياوي رشد نموده استفاده كنيد و ميوه جات و سبزيجات را قبل از خوردن خوب بشوييد (مراجعگ بگ فصل 14.) چون ما احتمالاً در معرض مواد سمي در جوامع خويش هستيم، بايد دولت ها را تحت فشار قرار دهيم تا شركت ها را اجازه ندهند تا مردم را بخصوص افراديكگ بيشتر آسيب پذير اند، در معرض قرار بدهند.
 • براي پيش يري از آلودگي سازماندهي كنيد. كارهاي مختلفي را براي پيشگيري از حادثات زهري مانند، اعتصاب غذايي، اعتصاب كاري، راه پيمايي انجام دهيد و از فعاليت هاي مختلف بشمول تياتر هاي عمومي، رسانگ هاي گروهي، انترنت و روش هاي ديگر ارتباطي جهت آموزش دادن مردم استفاده كنيد. اگر يك فابريكگ آلوده كننده است، راه ديگري براي كارگر.
A woman speaking as she holds her child.
اگر دولت ها ما و محيط زيست ما را طوريكه ما خانواده خود را محافظت ميكنيم، حفاظت كند، همه ما صحتمندخواهيم بود.
 • براي پيش يري از آلودگي سازماندهي كنيد. كارهاي مختلفي را براي پيشگيري از حادثات زهري مانند، اعتصاب غذايي، اعتصاب كاري، راه پيمايي انجام دهيد و از فعاليت هاي مختلف بشمول تياتر هاي عمومي، رسانگ هاي گروهي، انترنت و روش هاي ديگر ارتباطي جهت آموزش دادن مردم استفاده كنيد. اگر يك فابريكگ آلوده كننده است، راه ديگري براي كارگر ها جستجو كنيد تا امرار معاش نمايند، زيرا همگ مردم ضرورت بگ كار و درآمد دارند.
 • كمپني را وادار كنيد تا پاك كاري نمايند. اگرچگ دست يافتن بگ آن مشكل است، تقاضاي پاک كردن آلوده كننده هاي زهري توسط شركت يك بخش مهمي از تلاش براي حقوق زيست محيطي است. مردم موافقت ميكنند، حتي اگر شركت ها نپذيرند، كگ شركت ها بايد براي پيشگيري از آسيب ها مسووليت بگيرند و خساراتي را كگ سبب ميشوند ترميم كنند.
 • دولت ها را براي استندرد هاي بهتر سلامتي تحت فشار قرار دهيد. متأسفانگ اكثر دولت ها منافع كمپني ها را حفاظت ميكنند تا منافع مردم. اين حالت سبب پيشرفت بي عدالتي گرديده و زمانيكگ شركت ها ببينند كگ ايمني يك قيمت قابل چشم پوشي است تا يك مسئوليت، وضعيت بطرف مصيبت و فاجعگ پيش ميرود. دولت ها بايد اولويت هاي شانرا تغيير بدهند تا مردم را بخصوص افراديكگ بيشتر آسيب پذير اند محافظت كنند.
 • مسير ساختن مواد صنعتي را تغيير دهيد. فابريكگ Union Carbideدر بوپال حشره كش ها را براي كنترول حشرات حاصلات زراعتي توليد ميكرد. اما راه هاي بهتري براي كنترول حشرات بعوض استفاده از اين مواد كيمياوي وجود دارد. در حقيقت راه هاي كمتر زيان آور و بيشتر دوام آور براي انجام هر كاري وجود دارد. چرا اينطور است كگ بگ ما اجازه داده ميشود تا توسط صنعت مسموم شويم اما اجازه داده نميشود كگ تصميم بگيريم چطور مواد ساختگ شود؟

ط زيست ما را

كمپني ها و دولت ها اغلباً خطر صدمگ بگ محيط زيست را توجيگ ميكنند. حتي حادثاتي مانند فاجعۀ بوپال را با گفتن اينكگ يك مقدار مشخص خطر بعنوان "هزينۀ انكشاف" قابل پذيرش است. اين اكثراً بدين معني است كگ بيشتر مردم ما كگ آسيب پذير اند، قرباني معاملات سود اندوزي ميباشند. براي اكثريت ما اين حالت قابل قبول نيست. دنبال كردن نفع، توجيهي براي سبب شدن اين همگ آسيب و نقض حقوق بشري مردم براي صحت و محيط سالم نيست.

اگر شرکت Union Carbideی ا دولت هند توسط اصول پيشگيری رهنمایي ميشد شاید حادثگ گاز سمي بوپال اتفاق نمي افتاد

تقاضاي پيش يري

معيارات مصؤنيتي ميتواند آسيب را كاهش دهد. اما حتي اگر وقتي اين معيارات مصئونيتي مد نظر گرفتگ شود، خطراتي در فابريكگ هاي صنعتي هميشگ وجود دارد. اگر خطر اجتناب شده نتواند، حد اقل بايد بصورت مساويانگ تقسيم گردد نگ اينكگ تنها افراد فقير و جوامع فقير متاثر شوند.

در دراز مدت براي اينكگ تا حد امكان مصئون باشيم، صنايع بايد طوري تنظيم شوند كگ مصئونيت و پايائي را بر مفاد زياد، بيشتر ارزش بدهند. براي دستيابي بگ اين امر، ما بايد از آن كمپني ها تقاضا نماييم تا راهبرد هاي مصئون تر و عادلانگ تر را اتخاذ نمايند، و دولتها هم با ساختن قوانين وادار كننده كگ صحت و محيط زيست را محافظت كند، آنها را بايد جوابگو نگهدارد. يك روش براي بهبود عدالت زيست محيطي براي همگ عبارت است از تقاضا از رهبران و افراد قدرتمند براي گرفتن تصميم تحت راهنمائي اصول محافظوي.

Illustration of the following: The shape of the factory turned sideways becomes a gun.
تقاضاي پيشگيري!
EHB Ch4 Page 43-2.png
يك فابريكه توليد كننده دود… …ميتواند به يك اسلحه دود كننده تبديل شودThis page was updated:۲۸ Dec ۲۰۲۱