Hesperian Health Guides

محصولات دستكاري شدۀ جنيتيكي بعنوان كمك هاي غذايي استعمال ميشوند

در این فصل:

3 sacks labelled "maize."

بعضي از ممالكت اجازه نمي دهند كگ محصولات دستكاري شدۀ جنيتيكي درخاک شان توليد گرديده و يا وارد گردند. اما حتي درين ممالك نيز ممكن است غذا هاي دستكاري شدۀ جنيتيكي راه خود را بگ دخاير غذايي باز نمايند. در ممالك فقير يكي از راه هاييكگ اين نوی محصولات بگ بازار و مزاری داخل ميشوند كمك هاي غذايي است.

زمانيكگ كشور هاي فقير بگ گرسنگي شديد مواجگ ميشوند، مجبور انذ كگ كمك هاي غذايي را بشكل غلگ جات از سازمان ملل متحد يا ممالك ثروتمند دريافت كنند. ممالكي كگ محصولات دستكاري شدۀ جنيتيكي را توليد ميكنند اغلب آنها را ميدهند تا بشكل كمك هاي غذائي استفاده شود. اين وضعيت دهقانان ، مردم گرسنگ و دولت هارا مجبور ميسازد تا ميان غذاهاي دستكاري شدۀ جنيتيكي و گرسنگي يكي را انتخاب نمايند.

اما بعضي اوقات ، حتي در زمان مواجهگ با مصيبت ها، دولتهائي وجود دارند كگ مقاومت ميكنند. براي نمونگ ميتوان از كشور هاي زامبيا وزيمبابوي نامبرد. اين ممالك در زمستان سال 2002بگ قحطي بسيار شديد مواجگ شدند. زامبيا از پذيرش جواري دستكاري شدۀ جنيتيكي خود داري نمود. بعد از اين تصميم آنها، تمويل كنندگان بين المللي برايشان كمك نقدي نمودند تا اقدام بگ خريد غلگ از كشور هاي ديگر افريقايي نمايد كگ مازاد توليد داشتند. عدۀ از كشور هاي اروپايي نيز كگ فروش وتوليد محصولات دستكاري شدۀ جنتيكي در آنها غير قانوني است، حاضر شدند تا غذاهائي را در اختيار مملكت زامبيا بگذارند كگ غلگ هاي دستكاري شدۀ جنتيكي در آن نباشد.

دولت زيمبابوي نيز فشار شديدي را كگ گرسنگي ايجاد نموده بود احساس كرد. آنها غذاهاي دستكاري شدۀ جنتيكي را بصورت كمك پذيرفتند، اما تنها بعد از اينكگ با طرف هاي كمك كننده بگ توافق رسيدند كگ جواري ها ايكگ كمك ميشوند قبل از ورود بگ كشور آنها آسياب شده باشند، تا بعدا كشت شده نتوانند و از مشكلات آينده جلوگيري بعمل آيد.

ذخيره سازي تخم هاي بذري توسط جامعه

Sacks labelled "Rice. Contains genetically engineered ingredients."

اكنون در تمامي نقاط دنيا جوامع در مقابل تهديد محصولات دستكاري شدۀ جنيتيكي بپا خاستگ اند. بعضي ها خواستار آن شده اند كگ دولت ها غذاهاي دستكاري شدۀ جنتيكي را نشاني و مارک گذاري كنند تا بگ اينترتيب آنها از خريد و استفادۀ آن اجتناب نمايند. عدۀ ديگري اجازۀ كشت و زری اين محصولات را درساحگ خود ممنوی كر ده اند. بسياري از ممالك دوباره بگ روش هاي سنتي و قديمي تخم گيري و نظارت مردم بر تخم هاي بذري روي آورده اند.

نظارت مردم بر تخم هاي بذري زماني است كگ اجتمای خود كنترول تخم هاي بذري خويش را بدست گيرند، يكنوی از تخم ها را براي كشت در آينده حفظ كنند و ثبت دقيق اين تخم ها را داشتگ باشند. بگ اين طريق جامعگ منابع مهم تخم هاي بذري را زنده نگهداشتگ و تنوی زيستي را محافظگ مينمايد. همچنان ايشان ميتوانند تا از ادعاي مالكيت مردم خارج از منطقۀ شان بر انوای تخم هاي بذري محلي خويش جلوگيري كنند.

دولت ها ميتوانند و بايد بانك هاي تخم هاي بذري ملي را ايجاد كنند تا اطمينان حاصل گردد كگ انوای مختلف محصولات فراوان اند و تا انوای همگ نباتات را از كمياب شدن و ناپديد شدن وقايگ كنند. حفظ كنترول بالاي تهيگ، ذخيره و انتقالات تخم هاي بذري، براي ايجاد مصوونيت واستقلال غذايي، با اهميت است.

مردم قريگ يك برنامۀ مبادلۀ تخم بذري را تنظيم مينمايند

مردم ساكن قريۀ ويسنتگ گيريرو (Vicente Guerrero) واقع در مكسيكو، نگران بودند كگ مبادا تخم هاي بذري سنتي خود را از دست بدهند. كسانيكگ عمر بيشتري داشتند بياد مي آوردند كگ چگونگ تعداد زيادي از انوای جواري و لوبيا در قريگ شان وجود داشت. ولي اكنون در قريگ فقط دونوی جواري و چهار نوی لوبي كشت ميگرديد. ايشان مطلع بودند كگ كمپني ها انوای جديدي تخم هاي بذري را توليد ميكردند كگ فقط براي مدت يكسال قابل كشت بوده و براي نمو احتياج فراوان بگ مواد كيمياوي گران قيمت دارند. بهمين خاطر مردم قريگ تصميم گرفتند تا كاري را انجام دهند.


يك مهماني بسيار كلاني ترتيب داده شد و از مردم تمام منطقگ و حوزه دعوت بعمل آمد تا در آن اشتراک ورزند. از دعوت شدگان خواستگ شده بود تا بگ همراه خود غذا بياورند تا درينجا پختگ كنند و همچنان تخم هاي بذري مورد علاقگ خويش را نيز بياورند. درين مهماني مردم بگ مبادلۀ تخم هاي بذري خويش ميپرداختند، هركس غذاي دلخواه خود را پختگ كرده و بگ نقل داستان هائي در مورد اينكگ اين محصول از كجا بگ منطقگ شان آمده است و چگونگ نمو مينمايد ميپرداختند.


بعضي از زارعين بهمراه خود انواعي از جواري و لوبيا را آوردند كگ ديگران براي سالهاي زيادي آنها را نديده بودند. تبادلات زيادي در بين آنها صورت گرفت و هركس چيزي را كگ ميخواست زری نمايد بدست آورد. در آنسال گونگ هاي جواري بگ پنج و از لوبيا بگ هشت نوی افزايش يافت. اخباريكگ از مهماني فوق انتشار يافتگ بود سبب جذب تعداد بيشتري از مردم در سال بعدي شد. دهقانان ديگريكگ از مناطق ديگر آمده بو دند با خود نسلهايي را آوردند كگ حتي پدر كلان ها نيز بعد از زمان طفوليت خود آنها را نديده بودند..

Villagers gather for a seed-swap party.

بعد از چند سال معدود، مردم قريگ موفق شده بودند كگ در حدود بيست نوی جواري و چهل نوی لوبيا را جمع آوري نمايند. با اين انوای مختلف اطمينان حاصل ميشد كگ همگ سالگ يك اندازه ازين انوای مختلف لوبيا و جواري كشت خواهند شد، زيرا عده اي در تپگ هاي خشك بهتر نمو مي نمود، تعدادي در دره هاي مرطوب و شماري در روي زمين هاي هموار قابليت رشد و زری داشتند و بگ همين ترتيب... اكثر مردم ويسنتگ گيريرو شروی بگ كشت جواري ولوبيا هائي نمودند كگ در گرد هم آيي هاي فوق بدست آورده بودند، و ترس از انقراض انوای مختلف غلگ جات از بين رفت. باكشت اين گونگ هاي مختلف متذكره، رژيم غذايي ايشان نيز تنوی بيشتري پيدا نموده بود.


ايشان مدلي شده بودندكگ قريگ هاي ديگر نيز از آنان پيروي كرده و ميهماني هاي خاص خود را براه انداختند. كگ درنتيجگ آن هر روز تعداد بيشتري از غلگ جات دوباره پيدا ميشدند. دهقانان ساكن ويسنتگ گيريرو ميگويند كگ كارشان نگ تنها امنيت غذايي ايشان را بهبود بخشيده، بلكگ بهانگ ايست كگ يك مهماني كلان نيز داشتگ باشند!This page was updated:۲۸ Dec ۲۰۲۱