Hesperian Health Guides

غذاهاي دستكاري شدۀ جنيتيكي و صحت

بعضي عوارض صحي از انوای غذاهاي دستكاري شدۀ جنيتيكي تا اكنون دانستگ شده است، زيرا مردم بعد از مصرف آنها بگ مريضي دچار شده اند. اما عدۀ ازعوارض ديگر آنها مشكوک است و تا كنون ثابت نگرديده است.

مؤسسات دولتي در ايالات متحده امريكا و ديگر كشور هاي كگ اين نوی محصولات را توليد ميكنند، ازتست نمودن اثرات سوء اين مواد ابأ ميورزند. كمپني ها ايكگ در پخش و اخترای اين شكل غذاها دست دارند هر كار ممكنگ را انجام ميدهند كگ محصولات فوق زير آزمايش قرار نگيرند. غذاهاي كگ با روش هاي اصلاح جنيتيك توليد شده اند عموما بدون مارک يا نشانگ بوده و ممكن است با محصولات عادي مخلوط گردند. همگ اقدامات فوق منجر بگ آن شده است كگ تأثيرات استفاده از غذاهاي دستكاري شدۀ جنيتيكي بطور كلي نامعلوم باقي بماند، و كسي بصورت قطع گفتگ نتواند كگ آيا خوردن آنها مضر است يانگ.

People talking.
آيا راهي وجود دارد كه بفهميم درتركيب غذا ايكه براي طفل خود ميدهم مواد جنيتيكي وجود دارند يانه؟
به هيچ شكلي شما نمي توانيد معلومات حاصل كنيد چون كمپني هاي توليد كننده معمولا از نوشتن اين نكته ابأ مي ورزند. اما اكثر تركيبات از سويا ساخته شده است، وسويا جزو معمولي ترين غله جاتيست كه مورد دستكاري جنيتيكي قرار مي يرد
هترين غذا براي طفل آنست كه با شير سينۀ مادر تغذيه گردد. آيا دوست داريد من با خانم شما درين رابطه صحبت نمايم؟

مشكلات صحي ناشي از مصرف محصولات دستكاري شدۀ جنتيكي

براي اينكگ تصوير كاملي از تأثيرات سوء خوردن غذاهاي جنتيكي بدست آيد سالها تلاش و مطالعۀ مستمر بكار است. اما ساينس دانان تا اكنون نيز تعدادي تست و مطالعگ انجام داده اند كگ بيانگر آنست اين محصولات احتمالا سبب تعدادي عوارض صحي ميگردند:

آلرژيها (حساسيت ها)

چون اين نوی غذاها معمولا تركيبات بسيار جديدي دارند كگ قبلا بدن انسان با آن مواجگ نشده است (يعني از طريق خوردن وارد بدن نگرديده.) اين اجزاي ناشناختگ ممكن است سبب بروز عكس العمل حساسيتي گردد. چونكگ ممكن نيست قبل از استفاده از محصولات فوق تركيبات شانرا براي خود آشكار نماييم، لذا قسمت هائي از غذاها كگ سبب بروز آلرژي شده اند تا مدت زيادي نا شناختگ خواهند ماند. در نتيجگ ممكن است عكس العمل حساسيتي را در مقابل بسياري از غذاهاي كگ بصورت عادي ميخوريم انكشاف دهند.

افزايش تسمم كشنده هاي آفات زراعتي

بيشتر از محصولات دستكاري شدۀ جنيتيكي زماني بخوبي نمو ميكنند كگ مقدار بسيار زياد از مواد كيمياوي بگ آنها علاوه گردد. حتي بعضي از تخم هاي بذري طوري دستكاري شده اند كگ در تركيب خود آفت كش داشتگ باشند. مصرف مقدار كم بعضي دواهاي ضد آفات زراعتي ممكن است براي زارعين مزيت داشتگ باشد. مگر استفادۀ مقدار بسيار زياد سبب افزايش تعداد تسممات هم براي انسانها و هم براي محيط زيست ميگردد.

سرطان و صدمه به اعضاي بدن

حيواناتيكگ از كچالو و بادنجان رومي دستكاري شدۀ جنتيكي مصرف ميكنند، در ساختمان معده ايشان تغييراتي رخ ميدهد. اگر گوشت اين حيوانات مصرف شوند ممكن است سبب بروز سرطان، تخريب گرده ها وساير اعضاي بدن و انكشاف ضعيف سيستم عصبي شوند. چونكگ غذاهاي دستكاري شده جنتيكي عموما بدون نشانگ و مارک اند، لذا براي داكتران تقريبا ناممكن است كگ علت سرطان ها وصدمات بوجود آمده در يك شخص را تشخيص دهند، كگ ممكن است منشأ آنها فقط محصولات دستكاري شده جنيتيكي باشند.

مقاومت در مقابل انتي بيوتيك ها

بعضي از غذاهاي دستكاري شده جنيتيكي در تركيب خود جين هاي را حمل ميكنند كگ در مقابل انتي بيوتيك ها مقاومت بوجود مي آورند (در نتيجگ دستكاري جنيتيكي). تعدادي از دانشمندان عقيده دارند كگ اگر اين قبيل غذا ها خورده شوند، ممكن است طوري عمل كنند كگ در معده انسان نيز مقاومت در مقابل انتي بيوتيك را انكشاف دهند. و بعد ها اگر شخص بنا بر كدام دليل صحي مجبور بگ اخذ انتي بيوتيك گردد، در آنصورت بنابر مقاومت قبلا بوجود آمده امكان دارد كگ دوا اثر گذار نباشد.

برنج طلايي در آسيا
مليون ها نفر در سراسر جهان از مشكل كوري رنج ميبرند، زيرا رژيم غذايي شان بگ مقدار كافي حاوي ويتامين آ (Vitamin A) نيست. براي حل اين بحران نوعي برنج جديد با انجنيري جنيتيك انكشاف داده شد كگ در تركيب خود ويتامين اي داشت و بنام برنج طلايي مسما گرديد. كمپني ايكگ توليد كننده اين نوی برنج است قصد دارد تا محصول جديد خود را بگ دهقانان و زارعين سراسر آسيا خصوصا مناطقيكگ برنج غذاي اصلي آنها را تشكيل ميدهد، و كوري ناشي از كمبود ويتامين آ يك مشكل اساسي است ، ترويج دهد. اين كمپني توليد كننده اميدوار است كگ مردم بعوض كشت نوی وطني و معمول برنج از ين محصول جديد استفاده نمايند.


Different vegetables.
يك رژيم غذايي سالم شامل سبزيجات و ميوه ها است.

برنج طلايي نمي تواند جلوكوري را بگيرد. زيرا نابينايي كگ برنج طلايي آنرا هدف خود قرار داده است تنها ناشي ازكمبود ويتامين آ بصورت خالص نيست، بلكگ مشكل اصلي آنستكگ مردم تنوی غذايي لازم را ندارند تا قادر باشند ويتامين هاي مورد نظر خود را، بشمول نوی Aبقدر كافي تأمين كنند. حتي اگر مردم شروی بگ استفاده از برنج طلايي كنند بازهم مشكل ايشان برطرف نخواهد شد، زيرا لازم است بصورت همزمان از غذاهاي متنوی ايكگ مواد مغذي كافي دارند نيز استفاده بعمل آورند.


بعوض جستجوي راه حل تخنيكي مانند برنج طلايي غرض جلوگيري از كوري و ديگر مشكلات ناشي از فقر همگاني بهتر است كگ مصوونيت غذايي را تقويگ نماييم. از آنجائيكگ اخترای كنندگان برنج طلايي بگ مشكل اصلي كگ فقر وگرسنگيست نپرداختگ اند، آنها طبعا نمي توانند از كوري مردم نيز جلوگيري كنند.

راهي بهتر براي پايان دادن به مشكلات فقر غذايي

برنج طلايي نمونگ اي از تلاش هايي است كگ براي حل يك مشكل اجتماعي – كوري از سبب فقر و سوء تغذي – بگ روش هاي تخنيكي متوصل ميشوند كگ عبارت از دستكاري جنتيكي مواد غذايي و غلگ جات است. اما راه بيرون رفت ديگري وجود دارد.

مقدار بسيار متناسبي از منبع ويتامين Aدر ميوه جات تازه، سبزيجات داراي برگ تيره سبز وديگر انوای غذا ها وجود دارد. (براي اخذ معلومات بيشتر بگ كتاب آن Where There Is No Doctor (جا كه داكتر نيست) يا ريفرنس هاي عمومي طبي مراجعگ كنيد). سبزيجات بصورت عادي در مزاری شاليزار رشد مينمودند (بعد از برداشت محصول برنج) كگ اينها منبع غني ويتامين ها هستند، تا اينكگ حشره كش ها وسموم نباتي بتدريج آنها را از بين بردند.


در مملكت بنگلگ ديش، مردم تصميم گرفتند تا باغچگ هائي در خانگ هاي خود ايجاد نمايند تا اطمينان داشتگ باشند كگ اطفال شان بگ مقدار كافي غذاهاي مقوي براي اطفال دارند. با استفاده از كمك ها ايكگ از طرف مؤ سسگ بين المللي هلن كلر (Helen Keller International) صورت گرفت، در حدود ششصد هزار باغچۀ خانگي بگ زير كشت رفت . هدف ازين كار آن بود تا از مشكلات صحي مانند كوري، كگ ناشي از كمبود غذاهاي مقوي بود جلوگيري بعمل آيد. ايجاد باغچگ هاي خانگي از جملگ راه هاي است كگ ميتوان با استفاده از آن بگ مشكلاتي مثل سوء تغذي و مصوونيت غذايي رسيدگي نمود بدون اينكگ مجبور بود تا بگ تخنيك هاي بسيار پرقيمت وپيچيده اي مانند دستكاري جنيتيك متوصل شد كگ ممكن است حتي كار آمد نيز نباشند.
This page was updated:۲۸ Dec ۲۰۲۱