Hesperian Health Guides

مشكلات محيط زيستي ناشي از محصولات دستكاري شدۀ جنيتيكي

زمانيكگ كمپني هاي بزرگ فقط چند نوی محدود تخم بذر را توليد نموده وميفروشند، و بعدا بگ زارعين در سراسر جهان مي قبولانند كگ فقط ازين نوی تخمها غرض كشت استفاده نمايند، اين خطر بوجود مي آيد كگ بسياري از انوای طبيعي نباتات منقرض شده و مصوونيت غذائي را آسيب برساند. مخرب ترين اثري كگ اين محصولات دستكاري شدۀ جنتيكي بر محيط زيست دارند اينست كگ تنوی زيستي (Biodiversity) را ازبين ميبرند، كگ براي سالم ماندن محيط زيست بسيار اساسي است (بگ.

از بين رفتن كنترول طبيعي آفات. بعضي از ين محصولات طوري دستكاري شده اند كگ در تركيب خود سموم نباتي دارند. اگر اين سموم بصورت كنترول ناشده استفاده گردند، همان آفاتيكگ قرار است برضد آنها مبارزه صورت گيرد ممكن در برابر شان مقاوم گردند.

مضر براي حيات وحش و خاك. كشنده هاي آفات زراعتي موجود درتركيب محصولات تغيير يافتۀ جنيتيكي بعضي از باكتريها وحشرات مفيدي را كگ در خاک وجود دارند از بين ميبرند. همچنان امكان دارد كگ پرندگان ، پروانگ ها و ديگر حيواناتيكگ در پروسۀ گرده افشاني نباتات وكنترول آفات طبيعي اشتراک دارند نيز بشكل خيلي شديد متأثر شوند.

تأثير بر روي نباتات همجوار. پولن محصولات دستكاري شدۀ جنيتيكي، توسط باد در هوا پخش گرديده و احتمالا روي نباتات طبيعي همجواريكگ از نوی آنها ميباشند مي نشينند. چون اين نوی محصولات هنوز بسيار جديد هستند، لذا بصورت كامل اثرات طولاني مدت آنها تخمين شده نمي تواند.


In a field with dead birds on the ground, a farmer wielding a hoe fights off big bugs labelled,"Loss of traditional crops," "Pesticide poisoned soil," and "Harm to wildlife."
وقتيكه محصولات دستكاري شدۀ جنتيكي به طبيعت صدمه ميزنند، دهقانان بار اصلي ضرر را بدوش ميكشند.

بهتر است احتياط كنيد تا بعدا پشيمان نشويد

ضرب المثل افريقايي است كگ ميگويد " اگر ميخواهيد عمق يك دريا را اندازه كنيد، ابتدا يك پاي خود را داخل آب كنيد. بگ اين شكل ازخطر غرق شدن خود را نجات ميدهيد " . اين يك طريقگ ديگر براي گفتن اينست كگ با احتياط عمل كردن عاقلانگ است، يعني بايد اصول احتياط را در دستور كار خود قرار دهيد. زمانيكگ در مورد استفاده از اختراعات و محصولات جديد فكر مينماييم بهتر است آگاه باشيم كگ اين محصولات بي خطر اند، نسبت بگ اينكگ خطر ضرر بي موجب را قبول كنيم.

اما صنايع بزرگ و دولت ها همگ روزه محصولات دستكاري شدۀ جنتيكي را با كشت نمودن و خوردن آن بالاي ما تست مينمايند بدون اينكگ با بفهميم اين محصولات چگ اضراري را ممكن است سبب شود. آنها مارا وادار ميسازند كگ بعوض يك پا با هردو پا عمق آب را اندازه نماييم.


People speaking.

چ ونه ميدانيد كه تخم هاي بذري و غذا ها بصورت جنيتيكي دستكاري نشده اند؟

ن ياكثر غذاهاي دستكاري شدۀ جنتيكي شكل ، رنگ، بوي و يا طعم متفاوت از انوای معمولي ندارند، بهمين خاطر دهقاناني كگ از آنها استفاده ميكنند ممكن است هيچ چيزي راجع بگ نوی كشت خود نفهمند. مونسانتو ،Monsantoبزرگترين كمپني توليد كنندۀ محصولات اصلاح شدۀ جنيتيكي، تا اكنون قبول نكرده است كگ توليدات خود را نشاني نمايد. بهمين خاطر براي مردم كگ آنرا ميخورند نميفهمند كگ محصولات از نظر جنيتيكي دستكاري شده است. تنها طريقگ ايكگ بگ شما اين فرصت را ميدهد، آنست كگ ساختمان جنيتيكي (Genetic Structure) محصولات را با كيت هاي مخصوص تست كنيد. اين كيت هاي خيلي گران قيمت اند وتنها در ايالات متحده امريكا و اروپا دردسترس قرار دارند.

تخم هاي مادري مقاوم
در منطقگ چياپاز، واقع مملكت مكسيكو، دهقانان ازين تشويش داشتند كگ تخم هاي بذري جواري شان ممكن است با تخم هاي انوای دستكاري شده جنيتيكي مخلوط شده باشند. با كمك وحمايت هاي بين المللي آنها راهي را يافتند كگ غلگ جات شان تست ميشد، تا معلوم گردد آيا متأثر گرديده اند يانگ. اين پروژه بنام تخم هاي مادري مقاوم (Mother Seeds of Resistance) مسمي گرديده بود.


تخم هاي بذري بوسيلۀ كيت ها ايكگ از ايالات متحده و اروپا خريداري شده بود تست شدند. با دريافت اينكگ آيا محصولات آنها با انوای دستكاري شدۀ جنيتيكي ملوث شده، آنها ميتوانند بگ جامعگ و دولت مطبوی خود در مورد مشكل بگويند و براي جلوگيري از انتشار آن كار نمايند. چون دهقانان خودشان تخم هاي بذري را مستقلا تست مي كردند توانستند تا كنترول اوضای را بگ دست خود بگيرند - آن كنترولي كگ بخاطر نفهميدن اينكگ چگ كشت مينمانيد از دست شان رفتگ بود.


با بدست گيري كنترول نوی كشت، دهقانان چياپاز موفق شدند كگ مصوونيت غذايي خود را تأمين كنند درعين زمانيكگ براي استقلال غذايي طولاني مدت كار مينمايند.This page was updated:۲۸ Dec ۲۰۲۱