Hesperian Health Guides

آبرساني تانرا انكشاف دهيد

A small group of men and women sit together, talk and write. قبل از کوشش به ایجاد آبرساني جدید، آسانتر خواهد بود که منابع آب موجوده را طوری عيار بسازید تا آب بيشتر و پاکتر فراهم کند. زمانيكه برنامۀ انكشاف آبرساني را ميسازید، با ساختن لست منابع محلي شروع نمایيد. منابع شامل؛ منابع آب، مواد ساختماني و از همه مهمتر مردم ميباشند. کساني را که مهارت: ساختن چاه ها، مخزن آب، نلدواني را داشته باشند و یا کسانيكه ميتوانند فعاليت های گروهي را تسهيل بخشيده و گروه های کاری را تنظيم نموده ميتوانند و افراد مسني که ميتوانند بياد بياورند که آب در سالهای گذشته چگونه تهيه ميشد، شامل سازید.

راه حل ها را مشخص سازيد

آنچه که جامعۀ تان انجام ميدهد تا آبرساني را انكشاف دهد، ميتواند مربوط به مشكلاتي باشد که از همه عاجل تر اند و یا اینكه کدام مشكلات آسانتر است که اولتر حل شده ميتوانند. مهم است تا یک پلاني ساخته شود که اسباب ریشه ای مشكلات را مطرح ساخته و نيازمندی هر فرد را در جامعه مرفوع سازد.

تصميم بگيرید که کدام منبع آب برای چه استفاده شود، مخصوصاً اگر مقدار کم آب موجود باشد یا تهيۀ آن مشكل باشد. ساختن مخزن های آب باران، ذخيره آب و, سيستم نلدواني ميتواند در نزدیک ساختن آب به جامعه کند اگر این کار ممكن نبود، جامعه هنوز هم کوشش نموده ميتواند تا موجودیت آب محفوظ را برای هر فرد تضمين کند، از طریق:


اگر سيستم آب قبلاً موجود باشد، جامعه ميتواند:

 • روش جمع آوری آب را بهبود بخشد
 • نل ها و پمپ ها را ترميم نماید
 • سرچشمۀ منبع آب را محفوظ سازید
 • راه های جدیدی برای حفاظت و نگهداری آب پيدا نماید


اگر امكان ملوث شدن آب توسط مواد کيمياوی سمي موجود باشد، از یک منبع دیگر آب تا زمانيكه کيفيت آب مورد آزمایش قرار ميگيرد، استفاده شود. اگر آزمایش نشان داد که آب آلوده است، استفاده از آب منبع دیگر را ادامه داده و در جهت پاک ساختن عامل ملوثيت کار نمایيد. کوشش کنيد تا با درخواست از فابریكات صنعتي جهت از بين بردن زباله های شان بصورت محفوظ و استفاده از روش های توليد پاک، آب تانرا از آلودگي پيشگيری نمایيد و از دهقان ها بخواهيد تا مواد ضد آفات زراعتي و کود های کيمياوی را کمتر استفاده نمایند.

3 women post a sign on a wall reading "Community Water Meeting Today."
كاركنان صحي و همكاران حفاظت آب، ميتوانند جامعه را كمك نمايند تا تامين آب را بهبود بخشند.

زن ها در پلانگذاري مهم اند

زنها ميتوانند نيازمندی های مختلف نسبت به مرد ها به آب داشته باشند. اکثراً این زنان هستند که آب را تهيه و برای استفادۀ خانواده آنرا پاک ميسازند. اما این اغلباً مرد ها هستند که مسئوليت ساختن و حفظ سيستم آبرساني را به عهده دارند. بخاطر این تفاوت در کار زنها و مرد ها، استفاده از فعاليت های پلانگذاری که زنها را دخيل ميسازد، کمک کننده است.

دو دايره

این فعاليت زنها را کمک ميكند که در مورد نيازمندی شان به آب و موانع ایكه بدان مواجه ميشوند، فكر کنند.

وقت: 45دقيقه الي 1ساعت

مواد: کاغذ رسامي بزرگ، قلم های رسامي

 1. زن ها را به گروه هایي تقسيم کنيد که بيشتر از ده نفر در آن نباشد. به هر گروه کاغذ و قلم رسامي بدهيد.
 2. هر گروه روی کاغذ دو دایره، یک دایره بزرگ و یک دایره کوچک در داخل آن رسم نماید.
 3. در داخل دایرۀ بزرگ هر نفر لست مشكلات آب، حفظ الصحه و صحت را که تمام جامعه را متأثر ميسازد، رسم کند. در داخل دایرۀ کوچک لست مشكلاتي که زنها را مخصوصاً متأثر ميسازد رسم کند.
 4. بعداً گروه ها را دور هم جمع کنيد و بحث نمایيد که: چگونه این مشكلات داخل دایرۀ بزرگ و کوچک از هم متفاوت اند؟ چگونه این مشكلات با هم مشابه اند؟ چه راه حل هائي ميتواند برای هر دو دریافت شود؟ چگونه ميتوانيم مطمئن شویم که به مشكلات زنها به حد کافي توجه ميشود؟
  A small group of women wearing saris sit on mats and talk.

  این فعاليت همراه مرد ها و زن ها یكجا صورت گيرد. اگر مرد ها اشتراک نمودند، یک گروه تنها از مرد ها تشكيل شود و از هر گروه بخواهيد که دو دایره کوچک به عوض یک دایره در داخل دایره بزرگ رسم کنند. یكي از این دایره های کوچک شامل مشكلاتي باشد که زنها را متأثر ساخته و دایرۀ دیگر شامل مشكلات باشد که مرد ها را متأثر ميسازد.

  زمانيكه گروه ها یكجا شدند، از مردها بخواهيد فكر کنند که چطور ميتوانند اوضاعي را که روی زن ها تاثير ميگذارد، بهبود بخشند. این ممكن شامل ساختن بيت الخلاء در نزدیک خانه ها، خواستن از مردها جهت تهيۀ آب ، سپری نمودن وقت بيشتر با اطفال و غيره ميباشد. راحت خواهد بود که از زنها بخواهيد تا مسائل شانرا قبل از اینكه مرد ها به مسائل شان بپردازند، به صورت خصوصي بحث کنند، بخصوص در مناطقي که زنها و مرد ها نظریات متفاوت دارند.

موانع انكشاف آبرساني

ممكن دلایل زیادی وجود داشته باشد که چرا یک جامعه آب محفوظ ندارد. مشكلات ميتواند عدم موجودیت پول، ندانستن نحوۀ ساختن سيستم آبرساني، عدم حمایت دولت و یا عدم اشتراک افراد جامعه باشد. جهت داشتن آبرساني محفوظ و دوامدار، موانع باید یكي پس از دیگری تشخيص و برطرف گردند. مردم بيشتر علاقمند اند تا سيستم آب شانرا انكشاف داده و حفظ نمایند زمانيكه منتج شود به

 • بهبود سریع وضعيت، مانند آب فراوان، دسترسي آسانتر یا امراض کمتر.
 • قيمت کمتر.
 • تغييرات اندک در فعاليت های روزمره.
 • بهبود در محيط زیست منطقه مانند گل کمتر، پشه های کمتر و یا آب بيشتر برای باغچه های خانگ.
A line of women and children with water containers, one in a wheelchair, wait for a turn at a village pump.
يك پروژۀ پاياي آب بايد موانع فزيكي و اجتماعي را برطرف نموده و به تمام افراد جامعه مساويانه كمك كند.

راه حل را در خود جامعه جستجو كنيد

در تاريخ، هر جامعگ راه ها ايرا براي پيدا نمودن، انتقال و محافظت آب ايجاد كرده است. انسانها از ميلگ هاي مخصوص براي پيدا كردن آب استفاده كرده، وسايلي را براي برداشتن و انتقال آب اخترای نمودند، ساختمان هاي مختلفي را براي گرفتن آب باران ساختگ و درخت ها را جهت محافظت منابع آب و محل تقسيم آب غرس نموده اند. همچنان آنها توافقنامگ ها ايرا ساختگ اند تا جوامع ايكگ در همسايگي قرار دارند براي سهيم شدن در آب كمك نمايد. محافظت از آب و پيشگيري از كشمكش ها بر سر آب در حفظ منابع آب براي نسل هاي آينده كمك ميكند حتي ما راه هاي جديدي براي جمع نمودن آب و پاک ساختن آن مي آموزيم تا مطمئن شويم كگ هم محفوظ، و هم فراوان است.

مردم قريه به كارمندان انكشاف درس ميدهند
ك گروهي از كارمندان انكشافي بگ يك قريگ واقع در يك كوه در كلمبيا مي آيند تا بگ مردم قريگ كمك نمايند تا با اسهال از طريق محافظت از منابع آب شان مبارزه كنند. زمانيكگ آنها چشمگ مردم قريگ را ديدن كردند، فهميدند كگ عبور رمگ و فرسايش زمين باعث از بين رفتن چشمگ ميشود. كارمندان انكشافي دو راه حل را پيشنهاد كردند: جهت محافظت اطراف چشمگ را سيم خاردار بگيريد، يا رمگ را جاي ديگر بچرانيد.


flowering cactus plants.

مردم قريگ اين نظريات را نپسنديدند. آنها پيش بيني نمودند كگ سيم هاي خاردار بزودي دزديده خواهد شد و آنها زمين كافي و پول كافي ندارند كگ چراگاه بگ رمگ هاي شان بسازند. بناءً براي اين مشكل آنها يك راه حلي را مطرح نمودند كگ كار آمد باشد. آنها يك روز حشر را تنظيم نمودند كگ در آن روز تمام افراد قريگ براي كشت نباتات خاردار در مسير چشمگ و اطراف سرچشمگ بيرون شوند. اين كار سبب شد كگ رمگ ها از قسمت هاي پاييني مسير جوي آب بنوشند و مشكل قريگ حل گرديد.
This page was updated:۲۸ Dec ۲۰۲۱