Hesperian Health Guides

6:محافظت از آب جامعه

Women balancing water containers on their heads walk in a line.

آب یک مادۀ اساسي برای حيات است. انسان ها، حيوانات و نباتات همه به آب برای زندگي و رشد ضرورت دارند. اما در بسياری از مناطق مردم آب کافي ندارند تا صحتمند بمانند. افراد زیادی مجبور اند تا فواصل زیادی را جهت تهيۀ آب بپيمایند. و اغلباً آبي که در دسترس است برای نوشيدن محفوظ نيست. زمانيكه یک جامعه منبع آب محفوظ دارند و دسترسي بدان آسان است، هر فرد فرصت خوبي برای داشتن صحت خوب دارد.

اگر زنها و دختر ها از کار روزمره آوردن آب فارغ باشند و مطمئن باشند که آب پاک است، آنها وقت بيشتری برای رفتن به مكتب داشته و ميتوانند بخشي از زندگي جامعه باشند. این حالت خوب بودن هر فرد را بهبود ميبخشد. با آب کافي محفوظ، اطفال رشد سالم داشته و کمتر مصاب به اسهال از سبب آب آلوده ميگردند.محافظت ا.
This page was updated:۲۸ Dec ۲۰۲۱