Hesperian Health Guides

حق دسترسي به آب محفوظ

در این فصل:

در سراسر دنيا روی مسئله حفظ حق صحت شان بشمول حق دسترسي به آب محفوظ کار ميكنند. شرکت های خصوصي ميگویند که ميتوانند خدمات بهتری نسبت به دولت ها عرضه کنند و هنوز نفع ميبرند. اما زمانيكه شرکت های خصوصي کنترول خدمات آب را بدست ميگيرند (که بنام خصوصي سازی آب یاد ميشود)، قيمت ها بلند رفته و مردم مجبور ميشوند تا آب کمتر از نياز شان برای داشتن یک صحت خوب استفاده کنند. بسياری مردم چاره جز تهيه آب از هر منبع که مجاني باشد، ندارند حتي اگر آب آلوده به ميكروب ها، کرم ها و یا مواد کيمياوی سمي هم باشد. این موضوع منجر به مشكلات بسيار جدی صحي ميشود.

دولت ها و جوامع باید با هم کار نمایند تا سيستم آبرا بهبود بخشيده و توسعه دهند. به همين ترتيب، ذخایر آب کافي و محفوظ تهيه نمایند بخصوص برای آنهائي که نياز بيشتری دارند

مشاركت تهيه آب را بهبود ميبخشد
A woman with a baby on her back shakes hands with a man near a village pump as other people look on.

در گانا غرب افريقا، گروه هاي اجتماعي كنترول تهيگ آب شانرا در دست گرفتگ اند. در شهرک (Saveluguساويلوگو) شركت دولتي آب گانا، آب نل را تهيگ ميكند و افراد جامعگ مسئوليت قيمت گذاري، توزيع و ترميم سيستم آب را دارند. آنها بگ اين حالت مشاركت دولت و جامعگ ميگويند.


چون جامعگ مسئوليت اداره آب را دارد، آب محفوظ و كافي توسط تصميم عامگ تضمين ميشود. اگر بعضي از مردم توان پرداخت هزينگ آب را نداشتگ باشند، جامعگ هزينگ مصرف آب شانرا تا زمانيكگ توان پرداختش را داشتگ باشند، پرداخت ميكند. نيازمندي هاي مردم برآورده ميشود نگ بخاطريكگ آنها پول دارند و بايد بپردازند، بلكگ بخاطريكگ آنها عضو اين جامعگ هستند.


شركت آب گانا سودي كگ ميبرد بخاطريست كگ جامعگ در قبال تهيگ آب برايش پول ميپردازند. سيستم متكي بگ جامعگ ساويلوگو بحيث يك شهرک نمونگ در تمام گانا استفاده ميشود. با اداره نمودن سيستم آب شان، مردم ساويلوگو نشان داده اند كگ خصوصي سازي يگانگ راه تهيگ آب نميباشد. از زمانيكگ مشاركت دولت و جامعگ آغاز گرديده است، امراض.

بوتل نمودن و فروش حق آب

زمانيكه مردم به آبي که از نل ميآید اعتماد ندارند که پاک باشد، آنهای که توانایي دارند ميتوانند آب بوتلي خریداری نمایند. اگر در آب نل ميكروب وجود داشته باشد، نوشيدن آب بوتلي یكي از راه های پيشگيری از مریضي است. اما بخاطریكه آب در داخل بوتل فروخته ميشود بدان معني نيست که محفوظ است. در بسياری واقعات، آب بوتل فقط آب نل است که در داخل بوتل ریخته شده است و به یک قيمت گزاف فروخته ميشود. بهترین راه برای حمایت صحت مردم و محيط زیست عبارت از بلند بردن کيفيت و اعتماد از طریق ایجاد بهبودی در فراهم نمودن آب مردم است. زمانيكه مشكلات صحي را که از سبب ساختن بوتل های پلاستيكي آب ، پر نمودن آنها، حمل و نقل و دور انداختن شان بوجود ميآید، ملاحظه ميكنيد، ممكن است متوجه شوید که قيمت آب بوتلي بيشتر از تهيه آب محفوظ برای هر فرد است. شرکت ها آب بوتلي را بخاطری ميفروشند که مفاد زیادی دارد. آنها اغلب محصولات آب شانرا به روشي اعلان ميكنند که مردم فكر کنند آب عمومي صحي یا خيلي خوب نيست.

A man wearing a tie covered with dollar signs fills a bottle labelled "Mountain Springs Superior Water" from a tap labelled "Municipal Tap Water."

شرکت های چند مليتي که آب ميفروشند، مانند کوکاکولا، اغلباً اقتصاد منطقه را با بيرون راندن شرکت های محلي توليد کننده نوشيدني های غير الكولي از بازار تجارت، صدمه ميزنند. بعضي اوقات آنقدر آب مصرف ميكنند که مردم را با قلت آب برای نوشيدن، ضرورت خانگي، آبياری حاصلات و فعاليت های دیگر محلي مواجه نموده، متضرر ميسازند.

سيستم نلدواني محفوظ و صحي آب یكي از مهم ترین روش های بهبود صحت برای هر فرد است. در اروپا و امریكای شمالي، سيستم های آب محفوظ بنياد صحت عامه ميباشد. دليلي وجود ندارد که مردم در کشور های کمتر متمول باید از عدم موجودیت آب محفوظ رنج ببرند و مجبور به خرید آب قيمتي بوتلي شوند. داشتن آب پاک کافي برای زندگي صحي حق یک انسان است. حفاظت و تامين حق آب مردم توسط انتشار سيستم های آب اداره شده و یا کنترول شده توسط جامعه بخوبي انجام یافته است. برای دادن اطمينان از عرضه خدمات خوب توسط دولت، اعضای جامعه بصورت گسترده در سرپرستي تسهيلات آب دخيل ساخته شوند. این عمل کمک ميكند تا اطمينان داده شود که امر مذکور بحيث اولویت مقدم با صحت مردم یكجا مد نظر گرفته ميشود.


This page was updated:۲۸ Dec ۲۰۲۱