Hesperian Health Guides

آب و صحت جامعه

آب یک نعمت طبيعي است. و امنيت آب (water security) دسترسي منظم به آب محفوظ و کافي یک بخش مورد ضرورت در صحت جامعه است. زمانيكه مردم باهم در مورد نحوۀ تهيه، ذخيره و استفاده از منابع آب عمومي تصميم ميگيرند، آن ها ميتوانند مصوونيت آب جامعه را یقيني سازد.

برای داشتن آب محفوظ به اندازۀ کافي، اکثر مردم علاقمند اند کاری که نياز است انجام دهند یا یک قيمت مناسب بپردازند. اما در بسياری مناطق آبي که مردم به آن ضرورت دارند تا بنوشند، با ميكروب ها، کرم ها، مواد کيمياوی زهری آلوده است، یا درعوض توسط صنعت یا زراعت صنعتي گرفته شده و یا به یک قيمت ایكه مردم توان خرید آنرا ندارند، فروخته ميشود. زمانيكه تصميم گرفته ميشود که قيمت آب چقدر باشد و چگونه محافظت، نگهداری، توزیع و استفاده شود، باید به احتياج مردم به آب برای ادامۀ حيات و صحت، اهميت بيشتری نسبت به استفاده های دیگر آن داده شده باشد

A man kneels to wash a shirt in a bucket.
A woman wearing an apron drinks from a cup.
A woman squats to wash a baby in a large bowl.
هر شخص به آب ضرورت دارد


A woman farms in a marshy rice field.
A woman squats to stir a pot over a small fire.
صنعت، آب جامعه را مي يرد
Coca-Cola bottle

پلاشيمادا یک قریۀ کوچک در جنوب هند ميباشد و در این منطقه زارعين برنج و ناریال کشت ميكنند. دهاقين در این منطقه زندگي خوبي را ایجاد نموده بودند زیرا در این منطقه باران زیاد و زمين خوب وجود داشت. اما چند سال پيش، زمانيكه کمپني کوکاکولا در کنار این قریه یک شرکت آب بوتلي را ساخت، همه چيز تغيير نمود. این شرکت چاه های عميقي را برای رسيدن به آب زیرزميني شيرین برای پر نمودن بوتل ها حفر نمود. همه روزه این شرکت 1.5 ميليون ليترآب را استفاده ميكرد. دو سال بعد از باز شدن فابریكه، حاصلات مردم قریه در حال از بين رفتن رفت بود و چاه های خانگي شان نيز خشک شد. زمانيكه آنها برنج را پخته ميكردند، قهوه یي رنگ ميشد و مزۀ بد ميداد. زمانيكه از آب مينوشيدند و یا حمام مينمودند مصاب بخار های جلدی، موی رفتگي، درد مفاصل، ضعيفي استخوانها، مشكلات عصبي ميگردیدند. آنها فهميدند که شرکت آبهای زیرزميني شانرا با مواد کيمياوی سمي آلوده کرده است. برای محافظت از صحت شان، مردم قریه شروع به تهيه آب از مناطق دورتر نمودند.


یک سال، اصلاً باران نبارید اما شرکت کوکاکولا کارش را در جریان خشكسالي ادامه داد. مردم تماشا ميكردند که همه روزه لاری ها شرکت را با انتقال مایع گرانبها که یک روزی برای شان و محصولات شان زندگي ميداد، ترک مينمودند. حتي منابع آب دور از قریه هم خشک گردید. بيشتر مردم مریض شدند. آنها دور هم جمع شدند تا در مورد اینكه چگونه ميتوانند به شرکت کوکاکولا بگویند که کشيدن آب شانرا متوقف کند، صحبت نمایند.


بعد از جلسه، بيشتر از 2000 معترض بطرف شرکت کوکاکولا راه پيمایي نموده و خواستار ترک منطقه توسط شرکت شده و خواهان پرداخت تاوان در قبال ضياع آب شان شدند. شرکت با فرستادن یک لاری پر از آب بطور روزانه به قریه به آنها پاسخ داد. اما این مقدار آب برای مرفوع ساختن نياز مردم قریه کافي نبود. 50 روز بعد از اعتراضات، پوليس 130 زن و مرد را دستگير نمود. ماها بعد 1000 نفر بطرف شرکت راه پيمایي نمودند و دوباره پوليس تعداد زیاد شانرا دستگير نمود.


تلاش برای مردم پلاشيمادا سبب مشكلات زیادی شد، اما این حالت آنها را بدور هم جمع نمود تا رعایت حقوق شان نسبت به داشتن آب محفوظ را تقاضا کنند. بعد از سالها حكومت محلي شروع به حمایت مردم نمود و به شرکت دستور داد تا در وقت خشكسالي از آب زیرزميني استفاده نكند. اما حكومت ایالت گفت که باید به شرکت اجازه داده شود تا از آب زیرزميني استفاده نماید. بحران به محكمه کشيده شد، جایيكه بلاخره مردم پلاشيمادا قضيه را بردند و فابریكه کوکاکولا بسته شد.


زمانيكه مردم پلاشيمادا برای حق شان نسبت به آب محفوظ مبارزه کردند، کمپاین شان توجه هند و جهان را بخود جلب نمود. تلاش های شان برای دیگران یک الگو گردید. در یک جهان، جایيكه مردم آب محفوظ کافي برای نوشيدن ندارند، اهميتي ندارد که از این منابع محدود برای توليد نوشابه های شيرین استفاده شود، مخصوصاً اگر یک فابریكه با استفادۀ بي رویه از آب مردم، آنها را مریض سازد.This page was updated:۲۸ Dec ۲۰۲۱