Hesperian Health Guides

انتقال آب محفوظ

براي محفوظ و پاک نگهداشتن آب هنگام انتقال از منبع بگ محل مورد ضرورت انسان ها، توجگ زيادي بايد صورت گيرد. انتقال آب يكي از مشكل ترين كارهائيست كگ در هر جامعگ انجام مي پذيرد و اغلباً توسط زنها و دختر ها انجام ميشود. انتقال بار سنگيني از آب بروي سر يا شانگ ميتواند سبب سردرد هاي مكرر، درد شانگ، صدمگ بگ ستون فقرات شده و ميتواند در خانم هاي حاملگ باعث از دست دادن طفل از سبب فشار گردد.

پروژه هاي بهبود آب ميتواند اين بار سنگين را كاهش دهد. بعضي اوقات تغييرات اندک ميتواند انتقال آب را آسانتر سازد. با ساختن سيستم آب ضرورت نيست كگ آب بگ فاصلگ زياد انتقال داده شود. همچنان منازل ميتواند در نزديكي منابع آب ساختگ شود. اگر مرد ها اهميت اين كار را در زندگي خانواده بدانند و وظايف تهيگ و انتقال آب را تقسيم كنند، صحت جامعگ بهبود خواهد يافت.

آب نل

مزاياي زيادي در سيستم آب نل وجود دارد. آب نل خطر آلوده شدن را كاهش داده و جاي كمتري را براي زندگي حلزون ها و پشگ باقي ميگذارد. هرچند اگر يك سيستم آب نل ناقص ساختگ شود و بصورت غير محفوظ استفاده شود، ميتواند نسبت بگ عدم موجوديت سيستم، آلوده شدن آب را شديدتر سازد. يك سيستم آب نل بايد بصورت دقيق با دانستن مقدار آب مورد ضرورت و موجوديت آب در دسترس در زمان حال و مقدار آب مورد ضرورت آينده كگ نفوس جامعگ افزايش مييابد پلانگذاري شود.

A woman points to water spouting from the ground by a man holding a pickaxe.
ك بخش مهم در سيستم آبرساني عبارت از گماشتن يك نفر بحيث مسئول ترميم نل هاي تخريب شده است.

آب از هر منبع ميتواند نلدواني شود، اما چشمگ ها و مخزن ها معمول تر است. كم هزينگ ترين منبع عبارت از منبع ايست كگ در نقطۀ بلند تر از جامعگ قرار داشتگ باشد تا كگ قوۀ جاذبگ آب را بگ سراشيبي انتقال دهد. بيشتر سيستم هاي نلدواني آب را بگ يك مخزن ذخيره بزرگ مي آورد. آب مخزن ميتواند با كلورين پاک شود و يا يك فلتر براي تصفيگ آب بگ مخزن نصب شود. بعداً آب از مخزن بگ خانگ هاي مردم و يا بگ نل هاي عمومي در محيط نلدواني ميشود. سيستم نلدواني آب ضرورت بگ حفظ و مراقبت منظم دارد.

حفظ معلومات مسير هاي نلدواني شده در پيشگيري از حادثات، پيدا نمودن و ترميم نل تخريب شده كمك ميكند. نل هاي آب ايكگ از آن آب نشت ميكند (ليكاژ دارد) ميتواند مقدار زياد آب را ضايع ساختگ، فاضلاب و ديگر آلودگي ها را از خاک بداخل كشيده و يك محلي براي تكثر پشگ و حلزون ها بسازد. اگر نل با بوجي، كنف، كتان يا چرم ترميم شود، ميكروب ها ميتوانند در اين ها رشد نموده و آب داخل نل را آلوده سازند

زن ها و مرد ها در مورد آب صحبت ميكنند
2 women wash clothes at a wash basin as another woman fills a bucket at a tap and a child pours water over a toddler.

زمانيكگ شوراي آب در يك قريگ كوچكي از مكسيكو پلان نمود آب را از يك چشمۀ بزرگ بگ قريگ نلدواني كند، معلوم شد كگ پول آنها صرف براي نصب يك نل مشترک براي هر دو خانگ كفايت ميكند. در گردهمايي قريگ مرد هاي شوراي آب اعلان نمودند كگ آب نل براي آشاميدن و پخت و پز استفاده خواهد شد. آنها گفتند كگ اين كار براي قريگ خوب است زيرا حالا زنها تمام روز را براي آوردن آب از دريا و جوش دادن آن جهت محفوظ ساختن آب براي نوشيدن، سپري نخواهند كرد.


يك زن در گردهمايي ايستاد و پرسيد، "در مورد شستن لباس چي؟" يكي از مرد هاي شورا گفت": شما ميتوانيد شستن لباس را در دريا مثليكگ قبلاً انجام ميداديد ادامگ دهيد. زن دومي ايستاد و پرسيد، "در مورد شستن اطفال ما چي؟" مرد مذكور گفت، "شما ميتوانيد اطفال تانرا مثل گذشتگ ها بگ دريا بشوييد. زن سومي ايستاد و پرسيد. "در مورد باغچگ هاي خانگ هاي ما چي؟ ما براي سبزيكاري در منزل ضرورت بگ آب "داريم.


زنها احساس نمودند كگ صداي شان شنيده نشده است. آنها گفتند كگ يك زن هم در شوراي آب نيست، لذا نيازمندي هاي زنها مرفوی نخواهد گرديد. زنها تقاضا نمودند كگ بگ ايشان اجازه داده شود تا در شوراي آب اشتراک كنند و در ساختن يك پلان جديد كمك نمايند. بقيگ افراد جلسگ موافقت نمودند.


شوراي جديد آب يك پلان متفاوت را ساخت. بگ عوض يك نل براي دو خانگ، آنها يك نل و يك تشت شستشو را براي هر شش خانگ نصب خواهند نمود. با وجود آن كگ هنوز زنها براي تهيۀ آب خواهند رفت، همچنان آنها قادر خواهند بود لباس هايشانرا بشويند، اطفال شانرا حمام دهند و جواري را مستقيم در داخل قريگ پاک كنند. نل براي آب آشاميدني و تشت ها جهت شستن هر چيز استفاده خواهد شد. اين كمك خواهد كرد كگ تا از پاک ماندن آب آشاميدني مطمئن باشيم. و آنها از آب استفاده شده براي آب دادن باغچگ هاي شان استفاده خواهند نمود.


اين پلان بين مرد ها مورد پسند قرار گرفت چون يك جاي را براي شستن ابزار شان در وقت برگشتن از مزرعگ هاي جواري فراهم مينمود. بگ اين طريق، مردم قريگ بسياري از نيازمندي هاي شانرا مرفوی نمودند.This page was updated:۲۸ Dec ۲۰۲۱