Hesperian Health Guides

زنها و مردها نيازمندی های متفاوت دارند

زمانيكگ ضرورت بگ استفاده از بيت الخلاء پيدا شود، زنها و مردها نيازمندي ها و عادت هاي متفاوتي دارند. مرد ها نسبت بگ زنها ممكن بيشتر راحت باشند كگ در انظار عام و يا جاي باز رفع حاجت كنند. زنها يك سهم بزرگي در كارهاي خانگ دارند مانند مراقبت از اطفال، آب و هيزم آوردن، پخت و پز و پاک كاري. اين عوامل دسترسي شانرا بگ بيت الخلاء ها ايكگ محفوظ، پاک، راحت و محرم باشد متأثر ميسازد.

As women wait at a bus stop, a man urinates against a nearby wall.
عموماً رفع حاجت براي مرد ها نسبت به زنها آسانتر است.

پلان نمودن بيت الخلاء ها با در نظر داشت نيازمندي هاي زنها

A woman and girl at a toilet shelter.

دور نگهداشتن زنها از پلان سيستم حفظ الصحگ و فاضلاب آنها را در معرض خطر بزرگتر مشكلات صحي قرار ميدهد زيرا كمتر محتمل است كگ نيازمندي هاي شانرا رفع نمايد. مرد ها اگر در سدد انكشاف وضعيت صحي براي تمام افراد اند، بايد نيازمندي هاي زنها را هنگام ايجاد تغيير در سيستم فاضلاب جامعگ مد نظر داشتگ باشند.

براي آسان ساختن اشتراک زنها در پلان سيستم حفظ الصحگ و فاضلاب جامعگ بگ يك روش ايكگ كار بيشتري را برايشان ايجاد ننمايد:

 • جلسات را در يك زماني تنظيم كنيد كگ زنان بتوانند در آن اشتراک كنند.
 • مطمئن شويد كگ زنان دعوت شده اند و براي صحبت كردن احساس آرامش ميكنند.
 • اگر صحبت كردن براي زنان آسانتر ميشود، جلسات جداگانگ براي آنها تدوير نماييد.
 • قدرت تصميم گيري را تقسيم كنيد.
If you teach a man, you teach one person. If you teach a woman, you teach a whole nation - African proverb.

زنان اكثراً اطفال را مراقبت نموده و تدريس ميكنند. زمانيكگ نيازهاي زنان مدنظر گرفتگ نشود، ممكن نيازهاي اطفال نيز مد نظر گرفتگ نشود. زمانيكگ زن ها در پلان حفظ الصحگ و فاضلاب خانگ و جامعگ شامل ساختگ نميشوند، تمام جامعگ از آن متضرر ميگردند


برطرف نمودن موانع بيت الخلاء ها براي زنان

اين فعاليت بگ مردم كمك ميكند تا در مورد مسائل ايكگ از دسترسي زنان بگ بيت الخلاء هاي محفوظ و صحي جلوگيری ميكند، صحبت نمايند. هدف آن است تا در مورد اينكگ چگ تغييرات ضرورت خواهد بود تا وضعيت صحي هر فرد را بهبود بخشد، تصميم گرفتگ شود. بعد از اينكگ فعاليت فقط توسط زنان انجام شد، يك جلسگ همراه مردان و زنان ميتواند تنظيم شود.

وقت: 2الي 2.5ساعت

مواد: كاغذ رسامي بزرگ، قلم ها، چسپ كاغذي

 1. جملاتي در مورد بيت الخلاء ها روي يك قطعگ بزرگ كاغذ بنويسيد. بعداً هر جملگ را براي گروه بخوانيد و از هر فرد بپرسيد كگ آيا او موافق است يا مخالف. (از افراد بخواهيد كگ در صورت موافقت دست شانرا بلند كنند يا دست هاي شانرا در صورت عدم موافقت پايين نگهدارند). براي هر جواب "بلي" در پهلوي هر عبارت يك علامت بگذاريد.

  اينجا يك تعداد جملات وجود دارد كگ ميتواند مورد استفاده قرار گيرد:
 2. illustration of the below; 5 women sit and discuss by wall with a large piece of paper reading: "Too far from my house. Safer to go in the bush. No way to wash after. The toilet is dirty and I am the person who must clean it. I do not want to be seen entering or leaving the toilet. Pregnant women are not permitted to use toilets. During monthly bleeding we are not permitted to use the toilets. The toilets are not safe for children."
  در جریان عادت ماهوار اجازه نداریم از بيت الخلاء استفاده كنيم.
  بيت الخلاء ها براي اطفال محفوظ نيست.
 3. تعداد علامت ها در اطراف هر جملگ را شمارش كنيد. مشكلاتي را انتخاب كنيد كگ بيشتر تذكر رفتگ است و در مورد شان شروی بگ بحث نماييد. سبب مشكل چگ است؟ بگ چگ مريضي اين مشكل ممكن منتج شود؟ چگ كاري صورت گرفتگ ميتواند كگ اين وضعيت بهبود يابد؟ موانع بهبود وضعيت كدام اند؟
 4. با تصميم گيري گروهي روي بعضي فعاليت ها ايكگ ميتواند توسط مردان و زنان انجام شود تا يقيني گردد كگ نيازمندي همگان مد نظر گرفتگ شده است، فعاليت را خاتمگ دهيد.

آسان ساختن استفادۀ بيت الخلاء ها

راه هاي وجود دارد كگ استفاده از بيت الخلاء را براي اطفال و بزرگسالان كگ ناتوان اند آسان ميسازد. مردم ضرورت بگ سازگاري هاي متفاوتي كگ مربوط بگ توانايي هاي شان است دارند، لذا بهتر اين است كگ افراد ناتوان را نيز در پلان دخيل سازيم. در پيدا نمودن راه حل ها ايكگ نيازمندي هاي هر شخص را مرفوی كند، خلاق باشيد.

A person holding onto a hand support made of sticks squats to defecate over a pot.
A toilet chair.
ميلههگ پههيش روي ميتواند در صورت ضههرورت عههلاوه گردد

اگر شخصي در نشستن بصورت چمباتمگ مشكل داشتگ باشد، يك تكيگ ساده و يا يك چوكي برجستگ (raisedSeat) بسازيد. يا اگر بيت الخلاء در زمين قرار داشتگ باشد، يك سوراخ را در چوكي و يا چارپايگ ايجاد كنيد و آنرا روي بيت الخلاء قرار دهيد.

اگر شخصي در كنترول بدن خود مشكل داشتگ باشد، يك تكيگ براي پشت، دو طرف و پاهاي شخص و يك كمر بند يا ميلگ بسازيد.

براي هدايت افراد نابينا از خانگ بگ بيت الخلاء از يك ريسمان و يا پايگ استفاده كنيد.

اگر شخصي در مرتب نمودن لباس مشكل داشتگ باشد، لباس را گشاد و كشي (elastic) بسازيد. يك جاي پاک و خشك را جهت دراز كشيدن و لباس پوشيدن بسازيد.

اگر شخصي در نشستن مشكل داشتگ باشد، ميتوانيد دستگيره يا استناد بسازيد.

بيت الخلاء مناسب به ويلچير

illustration of the below:A woman in a wheelchair uses a toilet shelter.
سرپناه به اندازه کافي بزرگ باشد که wheelchairیا چوکي چرخدار داخل شده بتواند
نصب زنگ و یا چيزی دیگر تا در صورت نياز به کمک، صدا کند
پشتي جهت تقویت نشيمن گاه
دستگير برای جابجایي از wheelchair بروی بيت الخلاء بطور آسان
چوکي بيت الخلاء و در عين سطح wheelchair
دروازه وسيع که بطرف بيرون باز شود تا که دسترسي آسان شود
دستگير دروازه با یک تناب جهت کش کردن
راهرو بيلت الخللاء هموار گردد تلا کله به آسلاني از داخلل حویلي داخلل بيلت الخلاء شده بتواند
بخاطر داشتگ باشيد شخصي كگ معيوبيت دارد عين احساس را در رابطگ بگ ضرورت محرميت مانند هر فرد ديگر دارد و بايد بدان دسترسي داشتگ باشد.
A curtain with a sign reading "In Use."
This page was updated:۲۸ Dec ۲۰۲۱