Hesperian Health Guides

پلان نمودن برای بيت الخلاء ها

در این فصل:

A man and woman outside their home; he thinks about a urinal, she thinks about a toilet; beside them, a naked child squats to defecate.
يك نقشه كه زنها و كساني ديگر را بدون بيت الخلاء رها كند، از امراض در جامعه پيشگيري نميكند.

هر فرد و هر جامعگ يك روش براي كنترول مواد فاضلگ انساني دارد، حتي اگر اين روش رفتن مردم بگ صحرا يا بگ جنگل جهت دفع ادرار و يا مواد غايطگ باشد. تمام مردم قريگ از عين روش براي جابجائي مواد فاضلگ استفاده نميكنند و هر شخص هميشگ يك روش را براي جابجائي مواد فاضلگ بكار نميبرد. بعضي از مردم ممكن بخواهند كگ تغيير ايجاد كنند در حاليكگ ديگران نميخواهند. چگ اين بمعني ساختن يك نوی جديد بيت الخلاء، بهبود بخشيدن دسترسي بگ بيت الخلاء هاي محفوظ يا نوی ديگر تغيير است. تقريباً تمام روش هاي حفظ الصحگ محيطي ميتواند بهبود يابد.

تغييرات كوچك و قدم بگ قدم آسانتر است نسبت بگ تغييرات بزرگ و يك دفعگ اي. مثال هائي از تغييرات كوچك كگ ميتواند تاثيرات بزرگ روي صحت، سلامتي و راحتي ايجاد كنند عبارت اند از:

  • گذاشتن آب و صابون جهت شستشو نزديك بيت الخلاء.
  • نصب هوا كش جالي دار در بيت الخلاء چاه دار جهت جريان هوا و ممانعت مگس ها.
  • گذاشتن يك سرچاهي با دوام روي چاه بيت الخلاء.


زمانيكگ تغييرات را در روش ادارۀ مواد فاضلگ انساني جامعگ تان پلان و يا عملي ميكنيد، بگ خاطر داشتگ باشيد كگ هر روش بايد:

  • امراض را وقايه كند- امراضي را كگ توسط مواد فاضلگ و حشرات انتقال مي يابند، هم در ساحگ بيت الخلاء و هم در خانگ هاي همجوار از انسان ها و غذا دور نگهدارد.
  • سيستم هاي آبرساني را محافظت كند- آب آشاميدني، آب هاي سطحي يا آب هاي زير زميني را آلوده نسازد.
  • محيط زيست را محافظت كند- بيت الخلاء ها ايكگ مواد فاضلگ انساني را بگ كود تبديل ميكند (سيستم فاضلاب بومي) ميتواند آب را نگهداري و محافظت نموده، آلودگي را پيشگيري و مواد مغذي را بگ زمين برگرداند.
  • ساده و از نظر قيمت مناسب باشد- براي مردم آسان باشد كگ آنرا پاک و حفظ ومراقبت كنند و توسط مواد محلي بتوانند خودشان بسازند.
  • از نظر فرهن ي قابل قبول باشد- مطابق بگ عنعنات، عقايد و نيازمندي مردم محل باشد.
  • براي هر شخص كار آمد باشد- نيازمندي هاي صحي اطفال، زنها و مرد ها و همچنان آنها ايكگ مسن و ناتوان اند در نظر گرفتگ شده باشد.

تصاميم دربارۀ حفظ الصحه، تصاميم جامعه است

زمانيكگ در مورد بيت الخلاء ها مردم ايكگ از آنها استفاده ميكنند تصميم بگيرند، بيشتر احتمال بر اين است كگ نيازمندي هاي مختلف مردم بگ حفظ الصحگ را مرفوی سازد. چون تصاميم در مورد سيستم فاضلاب خانگ، همسايگ و قريگ ميتواند روي مردم پايان آب تاثير بگذارد، لذا هرگاه جوامع ايكگ در همسايگي هم قرار دارند باهم كار كنند، صحت ميتواند براي هر فرد بهبود يابد.

زمانيكگ دولت و موسسات خارجي تلاش بگ بهبود سيستم فاضلاب دارند، اشتراک جامعگ ميتواند يك تفاوت بين موفقيت و ناكامي را ايجاد كنند.

بيت الخلاء هاي غلط؟

در سال 1992دولت السلوادور بيش از ده ميليون دالر امريكايي را براي ساختن هزاران بيت الخلاء مصرف نمود. هدف از ساختن اين بيت الخلاء ها تبديل نمودن مواد فاضلگ بگ كود بود اما اين بيت الخلاء ها نياز بيشتر بگ مراقبت و پاک نمودن نسبت بگ بيت الخلاء هاي قديمي كگ مردم بدان عادت كرده بودند، داشت. دولت هيچكس را از جوامع در ساختن اين بيت الخلاء ها ذيدخل نساخت و هيچ برنامگ آموزشي براي نحوه استفاده از اين بيت الخلاء ها گرفتگ نشد، لذا مردم نميدانستند كگ اين بيت الخلاء چگونگ كار ميكند.


زمانيكگ پروژه ختم گرديد، دولت مطالعگ نمود كگ چگونگ بيت الخلاء ها استفاده مي شدند. آن ها آموختند كگ تعداد زيادي از اين بيت الخلاء ها خوب استفاده نميشود و بقيگ هم هرگز مورد استفاده قرار نگرفتگ اند

People are talking outside a brick toilet building.
این بيت الخلاء ها کار نميكند!
بيت الخلاء ها کار ميكنند اما به روشي که قرار است استفاده شود، ما استفاده نميكنيم.
دولت هرگز پرسان نميكند که آیا ما آنها را ميخواهيم.
اگر چند بيت الخلاء برای امتحان در ابتدا ساخته ميشد، حتماًً کمک ميكرد.
کسي باید این خسارت را جبران کند!
زمانيكه مردم در پلان ذاري اشتراك مينمايند، در نتيجه به احتمال قوي نيازمندي هاي شان مرفوع خواهد گرديد.
Outside a sheltered pit toilet, a woman tries to hand cleaning tools to a man who tries to refuse them.

كسي بايد بيت الخلاء را پاك نمايد

هيچكس دوست ندارد كگ بيت الخلاء را پاک نمايد اما بايد كسي اين كار را انجام دهد.

اغلباً براي كار پلانگذاري، اعمار و ترميم بيت الخلاء مرد ها يا متخصص كار در نظر گرفتگ ميشوند. كار كمتر مورد پسند و بسيار دوامدار پاک نمودن بيت الخلاء اغلباً بدوش زنها و افراديكگ در طبقگ پايين تر جامعگ قرار دارند، مي افتد. اين عادلانگ نيست كگ كار هاي ناخوش آيند هميشگ بدوش زنها و افراد فقير كگ اكثراً در اولويت تصميم گيري نيستند، بيافتد.

تقسيم نمودن كار هاي ناخوش آيند يك راهي براي انجام كار است، اگرچگ اين كار اغلباً كشمكش ها را در جامعگ ايجاد ميكند


This page was updated:۲۸ Dec ۲۰۲۱