Hesperian Health Guides

مشكل فاضلاب

در این فصل:

سيستم هاي فاضلاب پايپ كشي شده از آب استفاده ميكند تا مواد فاضلگ را توسط پايپ ها بگ دور انتقال دهد. اين سيستم ها ميتوانند صحت جامعگ را بهبود بخشند، بخصوص در مناطق شهري پر جمعيت. اما جهت پيشگيري از مشكلات صحي، فاضلاب بايد پاک ساختگ شود تا آب جهت برگشتن بگ آبراه ها و استفاده دوباره محفوظ گردد.

پاك ساختن فاضلاب خيلي پر هزينگ است و اغلباً فاضلاب بدون پاک ساختن انبار ميشود. اين عمل مواد فاضلگ و تمام ميكروبها، كرم ها و مواد كيمياوي موجود در فاضلاب را پخش نموده سبب مشكلات صحي مانند؛ هپاتيت، كولرا، محرقگ در مناطقي كگ فاضلاب انبار شده است ميگردد.

حتي با پاک ساختن فاضلاب با قيمت زياد، استفاده از آب جهت انتقال مواد فاضلگ بگ بيرون اغلبا قابل دوام نيست و ميتواند بطرف مشكلات صحي ذيل برود:

  • آلوده شدن آب آشاميدني منابع آبي مناطق پايان آب.
  • آلوده شدن زمين كگ مردم زندگي و زراعت ميكنند.
  • از دست دادن منابع مغذي (كود) براي مزاری.
  • آلوده شدن منابع آب كگ براي آشاميدن، حمام كردن و زراعت استفاده ميشود.
  • بوي بد
In a village, a man carries water near a polluted stream.
مردمي كگ بيشتر توسط فاضلاب پاک نشده متأثر ميشوند، آنهاي اند كگ در محل انبار فاضلاب زندگي ميكنند.

زمانيكگ انوای مختلف مواد فاضلگ باهم مخلوط ميگردد، سيستم هاي فاضلاب سبب مشكلات صحي ميشوند. مثلاً زمانيكگ فابريكگ ها مواد كيمياوي را در مجراي فاضلاب سرازير ميسازند. اين آلودگي پاک ساختن و استفاده مجدد آب مصرف شده را مشكل ميسازد. محفوظ ترين و كم هزينگ ترين روش كنترول مواد فاضلگ اين است كگ مواد را در نزديك محل توليد آن پاک و بعداً اجازه دهيم كگ آب جذب خاک شود و نباتات را تغذيگ كند. معمول ترين روش براي اجراي اين كار عبارت است از استفاده از ذخيره هاي سپتيك (يك ظرف بزرگ در زير زمين كگ در آن مواد جامد جمع شده و تجزيگ ميگردد، و (leach field) جاييكگ مايعات بگ بيرون و داخل زمين جريان مينمايد.

اما اين روش بگ پلان تخنيكي تحت نظر اين رهنمود نياز دارد. (براي معلومات بيشتر بگ منابع مراجعگ كنيد) سيستم هاي فاضلاب پايپ كشي شده آب زيادي را براي انجام كارشان استفاده ميكنند درحاليكگ اغلباً اين كار را با مقدار كم و يا بدون آب ميتوان انجام داد. در جوامع كگ آب كم وجود دارد و يا از عهده سيستم فاضلاب پايپ كشي شده برآمده نميتوانند، ميتوانند از انوای ديگر بيت الخلاء ها نفع ببر.

مردم خود مجراي فاضلاب شانرا ميسازند

شهرک اورنجي محل بود و باش 900,000 نفر در كراچي پاكستان ميباشد. براي سالها اورنجي آب محفوظ و خدمات سيستم فاضلاب نداشت. فاضلاب و آب مصرف شده بداخل خندق هاي سر باز سرازير شده، پشگ ها و مگس ها توليد مثل مينمودند و سبب امراض زيادي ميگرديدند. در ، 1980 داكتر اختر حامد خان پروژه امتحاني اورنجي Orangi Pilot Projectيا (OPP) را آغاز نمود تا بگ مردم كمك نمايد كگ مشكلات صحي شانرا تشخيص دهند و راه حل براي شان پيدا نمايند.


ساكنين اورنجي تصميم گرفتند كگ يك سيستم فاضلاب زيرزميني زندگي شانرا بهبود خواهد بخشيد. در ابتدا آنها از دولت انتظار داشتند كگ آنرا برايشان بسازد، اما داكتر خان ميدانست كگ حكومت كراچي برايشان پول نخواهد داد تا يك سيستم فاضلاب را بسازند. بعد از مباحثات زياد، مردم اورنجي تصميم گرفتند كگ علي رغم اينكگ آنها پول ندارند، خودشان ميتوانند كگ مجراي فاضلاب را بسازند.


اولين قدم ساختن سازمان هاي اجتماعي بود. هر كوچگ بگ 20 الي 30 خانگ تنظيم گرديد تا يك مجراي فاضلاب را بسازد و از OPP درخواست كمك كند. OPP كوچگ را سروي مينمود و يك نقشگ را تهيگ ميكرد. بعداً سازمان كوچگ از مردم پول براي ساختن مجراي فاضلاب جمع آوري مينمود

A small group of people dig.


در ابتدا بسياري از مردم نميدانستند كگ كانكريت را چگونگ مخلوط نمايند و چگونگ مجراي فاضلاب را حفر كند كگ هموار و مسطح باشد، لذا بعضي از كار ها خوب انجام نشد. بعد از 2سال، تعداد زياد از مجراي هاي فاضلاب ناقص ساختگ شد و بقيگ هم هنوز ساختگ نشد. تشكيل دهندگان OPP دريافتند كگ افراد آموزش ديده كافي ندارند، لذا جلسات متعدد آموزشي برگزار گرديد. در اين زمان، زنها و اطفال نيز شامل گرديدند. كار بهبود يافت، در نقشگ تغييراتي وارد گرديد تا خدمات بهتري بگ جامعگ عرضگ كند، قيمت ها كاهش يافت و سيستم فاضلاب بسرعت تكميل گرديد.


بعد از چند سال، هر كوچگ يك مجراي فاضلاب داشت تا مواد فاضلگ را از خانگ هاي مردم بيرون ببرد. وضعيت صحي بهبود يافت و اورنجي يك مكان خوش آيد براي زندگي كردن شد. اما هنوز يك مشكل در آنجا موجود بود. مردم اورنجي مجراي فاضلاب را ساختند اما آنها بگ حمايت و پول دولت ضرورت داشتند تا يك كارخانگ پاک كننده فاضلاب را بسازند. دولت براي شان پول نخواهد داد. چندين سال بعد، دولت يك راه حل كم هزينگ تري را پيدا نمود و سرمايگ گذاري نمود. آنها مجراي فاضلاب را بگ يك سيستم فلتر وصل نمودند كگ فاضلاب را در هنگام جريان بطرف پايان، آب پاک مينمود. با كار دستگ جمعي براي ساختن مجراي فاضلاب خويش، جامعگ اولين قدم پر ارزش را برداشت. OPPكمك نمود كگ دولت و بسياري از متخصيص ببينند كگ صحت جامعگ با ساختن يك سيستم فاضلاب محلي كگ هم نيازمندي جامعگ را مرفوی سازد و هم در توان جامعگ باشد، ميتواند بصورت عالي بهبود يابد.This page was updated:۲۸ Dec ۲۰۲۱