Hesperian Health Guides

ساخت و پاکسازی ویفر

در این فصل:

چیپها یا تراشهها که قلب و مغز وسایل الکترونیک هستند از بُ ِرشهای سیلیکون به نام ویفر ساخته شده اند. ویفرها با ذوب و چرخاندن در بین لولههایی به نام قالب یا شمش، ساخته میشوند. کارگران این شمشها یا قالبها را به برشهای ویفری قطع میکنند و بعد آنها را با مواد کیمیاوی پاکسازی میکنند.

مواد کیمیاوی مورد استفاده برای پاکسازی ویفرها، شامل م حللها و ی زابها میباشند. این مواد کیمیاوی میتوانند جلد را تخریب نموده و بسوزانند. میتوانند مستقیماً از طریق جلد ویا از طریق تنفس جذب شده و به اعضای داخلی بدن آسیب رسانند. یکی از خطرناکترین مواد کیمیاوی که برای ساخت و پاکسازی ویفرها استفاده میشود، هایدروفلوریک اسید است (چوکات زیر را ببینید).

اگر روی جلد شما مواد کیمیاوی پاشیده شده باشد:

  • فوراً ناحیه را با آب جاری به مدت 15دقیقه یا بیشتر بشویید.
  • همه تجهیزات محافظتی ویا لباسی را که روی آن مواد کیمیاوی پاشیده شده است، دور سازید تا قطرات آن با بدن شما تماس نکند.

خش کمکهای اولیه را در صورت تماس جلد ویا چشم با مواد کیمیاوی در. قبل از تهیۀ "تجهیزات محافظتی شخصی جدید و پاک" به محل کار باز نگردید.

    کمکهای اولیه برای سوختگی با هایدروکلوریک اسید
سوختگی ناشی از هایدروکلوریک اسید اغلب باعث درد آنی نمیشود، اما سوختگی آن عمیقتر از سایر مواد کیمیاوی میباشد. استنشاق هایدروکلوریک اسید باعث سوختگی اعضای داخلی بدن شده و میتواند منجر به مرگ گردد.
  1. بلافاصله لباس و دستکشهای آلوده شده را دور سازید و جلد را با آب فراوان به مدت 5دقیقه بشویید.
  2. اگر ژل کلسیم گلوکونات داشته باشد، از آن روی جلد بگذارید. حتی اگر سوختگی را روی جلد میبینید یا احساس میکنید نیز از این مواد روی پوست بگذارید.
  3. اگر کلسیم گلوکونات ندارید، ناحیۀ آسیب دیده را به مدت 15 دقیقه یا بیشتر بشویید، تا زمانی که یک کارکن صحی بتواند به شما کمک کند. همچنان میتوانید از کیسۀ یخ برای کاهش ساحۀ سوختگی استفاده کنید. خش کمکهای اولیه را در صورت تماس جلد ویا چشم با مواد کیمیاوی در.
  4. در شفاخانه یا کلینیک، آنها ناحیۀ آسیب دیده را شسته و با کلسیم گلوکونات میپوشانند. اگر سوختگی شدید باشد، داکتر ممکن است کلسیم گلوکونا. ت را به محل سوختگی زرق نماید.

آنچه باید در فابریکۀ شما موجود باشد

مام ایستگاههای کاری که در آن افراد با هایدروکلورویک اسید کار میکنند باید برای واقعات عاجل، تشناب و شاور اضطراری و کلسیم گلوکونات داشته باشند. برای معلومات بیشتر در مورد تداوی وختگیها، بخش کمکهای اولیه برای سوختگیها در دیده شود. برای معلومات بیشتر در مورد هایدروکلوریک اسید، ی زابها.

Wgthas Ch8 Page 175-1.png
کمکهای
اولیه

پیشگیری از ورود مواد کیمیاوی به دهن و بینی

فابریکات الکترونیک از مواد کیمیاوی زیادی استفاده میکنند که برای پاک سازی آنها از هوا ویا آوردن هوای تازه به محل کار شما نیاز است تا از سیستمهای پیشرفتۀ تهویه استفاده شده و بخوبی از آنها حفظ و مراقبت به عمل آید. علومات بیشتر را در مورد سیستمهای گرمایش، تهویه و بهبود وضعیت هوای محیط در.

حتی وقتی هوا فلتر میشود و با هوای پاک تعویض میشود، هنوزهم ممکن است مشکلاتی از موجودیت مواد کیمیاوی در هوا داشته باشید. به علایم احتمالی تنفس مواد کیمیاوی توجه نمایید:

  • هرگاه یک مادۀ کیمیاوی را میبینید ویا بوی آن را احساس میکنید. اما بسیاری از مواد کیمیاوی بدون بوی هستند ویا ممکن است به بوی آن عادت کرده باشید.
  • اگر مشکلات تنفسی دارید، تخریشات جلد یا چشم دارید، احساس گنسیت دارید، گیچ هستید ویا دلبدی دارید.
  • هرگاه مشکلات تنفسی دارید که ممکن است ناشی از آن مواد کیمیاوی باشد که با آنها کار مینمایید


ر مواد کیمیاوی را تنفس میکنید، بلافاصله محل کار را ترک کنید و هوای تازه بگیرید. کمک طبی بگیرید. عنوان "کمکهای اولیه هنگام تنفس مواد کیمیاوی را در".

فابریکه یا محل کار شما همچنان باید پلان عاجل برای واقعات انتشار مواد کیمیاوی داشته باشد، به شمول مکان یافتن و نحوۀ استفاده از تجهیزات محافظت شخصی .(PPE) اگر فابریکۀ شما پلان واقعات عاجل ندارد ویا به شما آموزش نداده است که چه باید انجام دهید، هرقدر زودتر که میتوانید محلی را که در آن مواد کیمیاوی ریخته است، ترک کنید

    تنفس مواد کیمیاوی میتواند باعث مشکلات صحی گردد

مواد کیمیاوی موجود در هوا میتواند سبب تخریش بینی، گلو و ریههای شما شده و مشکلات تنفسی را بوجود آورد. این حالت گرفتن مورد نیاز بدن را مشکلتر میسازد. قفس سینۀ شما ممکن است احساس گرفتگی داشته باشد، گویی نمیتوانید هوای کافی بگیرید ویا نفس کامل بکشید. افراد زیادی همچنان سرفههایی پیدا میکنند که برطرف نمیشود ویا صرف زمانی برطرف میشود که کار نمیکنند.

اگر هریکی از این علایم را دارید، بخصوص اگر بخارات مواد کیمیاوی را تنفس نموده باشید، به یک کارمند صحی مراجعه کنید. او ممکن است برای شما آزمایش اشعۀ اکس (اکسری) ویا آزمایش فعالیت ریهها را توصیه کند تا ببیند ششهای شما چطور کار میکنند. وهمچنان ممکن است مقدار اکسیژن خون شما را معاینه کند. تداوی نظر به مشکلات تنفسی فرق میکند: تنفس اکسیژن از بالون یا ذخیره یا گرفتن کورتیکوستیروئید ویا دواهای دیگر ممکن مشکلات تنفسی را کاهش دهد. دوری از مواد کیمیاوی و نکشیدن سگرت همیشه کمک کننده است. انتی بیوتیکها کمک نخواهند کرد، هرچند به طور گسترده استفاده میشوند. گاهی اوقات از کورتیکوستیروئیدها نیز به روش مضر استفاده میشود.

صفحۀ 51 کتاب کتاب "آنجا که داکتر نیست" و صفحۀ 503 کتاب "آنجا که زنان داکتر ندارند" برای معلومات بیشتر دیده شود.

Wgthas Ch5 Page 95-1.png
معلومات
صحی
پاکسازی ویفرها به یو-می سرطانی را داد که او را کشت

هنگامی که کارگران در اثر قرار گرفتن در معرض مواد کیمیاوی در محل کار بیمار میشوند، اغلب مجبور اند بسیار مبارزه کنند تا بیماری آنها مرتبط با کار شناخته شود.

A person is holding another person from the shoulders.

این اتفاق برای دختر زیبای من افتاد. یو-می فقط 21سال داشت که به سرطان خون یا لوکیمی، مبتلا شد. او در یک فابریکۀ ساخت دستگاههای نیمه هادی سامسونگ در کوریا مشغول پاکسازی ویفرها بود. بزودی پس از تشخیص یو-می، زن دیگری نیز که در همان منطقۀ کاری بود به همین بیماری مبتلا شد. سامسونگ پیشنهاد پرداخت مصارف طبی آنها را داد اما گفت که بیماری آنها ربطی به کار ندارد و گفت این یک مشکل شخصی است. یو-می ماهها با سرطان خون مبارزه کرد اما بیماری خیلی پیشرفت کرده بود. او در سال 2007 وفات یافت.


یو-می از کار در سامسونگ به سرطان خون مبتلا شد. کارخانۀ او از مواد کیمیاویای استفاده میکرد که باعث سرطان خون میشود. خانوادههای دیگر کارگران سامسونگ نیز فرزندان خود را بر اثر سرطان در آنجا از دست دادند. ما تصمیم گرفتیم مبارزه کنیم تا سامسونگ مسئولیت را به عهده گیرد و از مسمومیت کارگران و از بین رفتن خانوادههای آنها جلوگیری کند.


شارپس (SHARPS) یعنی حمایت کنندگان صحت و حقوق افرادی که در صنعت تولید وسایل نیمه هادی کار میکنند، کارگران سامسونگ، کارگران سابقه و خانوادههای آنها، اتحادیهها و گروههای حقوق بشر را گرد هم جمع نمود. ما تجمعات، اعتراضات و کمپاینها را راه انداختیم. با گروههایی از سرتاسر جهان ملاقات نمودیک که با شرکتهای الکترونیک که کارگران مسموم میسازند، در مبارزه هستند. دانشگاهیان و دانشمندان مطالعاتی را آغاز کردند تا دریابند که کدام مواد کیمیاوی کارگران را مریض میسازد. ما بارها به محکمه رفتیم و از حکومت کوریا خواستیم تا واقعات سرطانی کارگران را منحیث امراض مرتبط با کار بشناسد. اما سامسونگ در کوریا بسیار تأثیر گذار است و محاکم یا دادگاهها همچنان معتقدند که سرطان کارگران به کار ارتباط ندارد.


درسال 2011 محکمۀ کوریا به نفع ما رأی داد. از آنجایی که بسیاری از مواد کیمیاوی و محصولات جانبی آنها عامل سرطان شناخته شده بودند، آنها گفتند احتمال دارد یو-می در سامسونگ به سرطان مبتلا شده باشد. سامسونگ بلافاصله یک شرکت مشاوره را به نام انوارون (Environ) استخدام کرد تا ثابت کند کارگران سامسونگ بیش از گروههای دیگر مردم در کوریا مصاب سرطان نشده اند. آنها محکمه را مجبور به تغییر رأی خود کردند. اما ما دوباره اعتراض کردیم. سرانجام در سال ،2014 تصمیم گرفته شد که سرطان خون یو-می ناشی از کار او در سامسونگ قبول شود.


این حکم برای ما یک برد بزرگ بود. این نشان داد که افراد ثابت قدم میتوانند قویترین شرکت وسایل الکترونیکی در جهان را به چالش بکشند. ما برای کارگران سامسونگ و برای یادبود دخترم یو-می به مبارزه ادامه خواهیم داد.This page was updated:۰۶ Jul ۲۰۲۴