Hesperian Health Guides

وسایل و قطعات الکترونیک را ایمنتر بسازید

در این فصل:

از کمپیوترها گرفته تا تیلفونهای همراه، وسایل الکترونیک نقش مرکزی را در زندگی ما بازی میکنند طوری که مشکل است زندگی را بدون این وسایل تصور نماییم. اما برای کارگران و جوامع زندگی در جوار این وسایل اغلب با خطرات بلند صحی همراه است. تعدادی از گروهها در سطح بینالمللی شکل گرفته اند تا روشی را که ما وسایل الکترونیک را میسازیم، استفاده میکنیم و دفع مینماییم، تغییر دهند. آنها میگویند:

a group of people holding protest signs; one of them reads, "Involve workers and communities to create solutions!"

آنها را ایمن سازید

 • طوری طراحی کنید که سمی بودن وسایل الکترونیک کم باشد، جایگزینهای ایمنتری برای مواد کیمیاوی خطرناک پیدا کنید.
 • کارگران و مشتریان را برای آزمایش ایمن یا خطرناک بودن مواد استفاده نکنید.
 • محصولات را طوری طراحی کنید که برق کمتری نیاز داشته باشد و کمترین اثرات ناگوار را بر محیط زیست وارد کند.
 • محصولات را طوری طراحی کنید که دوام زیاد داشته باشد و به آسانی قابل ترمیم و استفادۀ مجدد باشد.
 • محصولاتی را بسازید که به آسانی قابل بازیافت باشند.
 • تاحد امکان از مواد بازیافتی بیشتر استفاده کنید.

واپس بگیرید

 • تولید کنندگان وسایل و قطعات الکترونیک باید برنامههایی را ایجاد کنند که وسایل خود را واپس بگیرند و محصولات خود را به صورت رایگان بازیافت نمایند.
 • تولید کنندگان وسایل و قطعات الکترونیک باید در مورد محصولات خود مسئول باشند. این کار آنها است تا اطمینان حاصل کنند که بازیافت محصولات آنها ایمن میباشد.

مسئولانه بازیافت 2 نمایید

 • قوانین بازیافت باید منظور شوند تا بازیافت را برای مردم و محیط زیست ایمنتر بسازند.
 • در جهت صفر ساختن زباله کار شود، راههایی پیدا شود تا تولید مواد کاهش یافته و قابلیت استفادۀ مجدد را داشته باشند.
 • از تخلیه و انبار زبالههای سمی الکترونیکی در ممالک در حال انکشاف اجتناب به عمل آید.
 • از کار زندانیان برای اجرای بازیافت استفاده نشود، این کار سمی اجباری استThis page was updated:۲۶ Sep ۲۰۲۳