Hesperian Health Guides

ساختن چیپها یا تراشههای جداگانه

در این فصل:

illustration of the below: an integrated circuit.

چیپها یا تراشههای که روی ویفرها ساخته شده اند، بعداً به چیپهای جداگانه بریده میشوند و روی قابهای سرامیکی یا پلاستیکی چسپانده میشوند. اتصالات بسیار کوچک الکتریکی به چیپ لحیم شده یا به هم متصل میشوند و دهها اتصال دهندۀ فلزی روی قاب اساسی لحیم میشوند. سپس چیپ توسط پلاستیک یا ایپوکسی پوشش داده میشود که با حرارت دادن ذوب شده و یک غلاف را تشکیل میدهد. چیپ جاسازی شده روی یک قاب به نام مدار بهم بسته یا آی سی IC) Integrated Circuit) یاد میشود.

مواد کیمیاوی و کارهای تکراری خطرات مهمی اند که کارگران در این ساحه با آن رو به رو هستند. همچنان آی سیها ممکن است گاهی بشکنند و مواد کیمیاوی را در هوا آزاد نمایند.

لحیم کاری و اتصال سیمها کارگران در معرض مواد کیمیاوی موجود در لحیم کاری و جریانها و در معرض مواد چربی زدا و محللهای مورد استفاده برای پاکسازی اتصالات لحیم شده قرار میگیرند .

در محفظه قرار دادن: د کیمیاوی تأخیر دهندۀ اشتعال که پایۀ برومین شده ویا فوسفور شده دارند به پوشش پلاستیکی اضافه میشوند تا در برابر حرارت بیشتر مقاوم شوند. هنگام گرم شدن ایپوکسی، کارگران در معرض مواد کیمیاوی موجود در آن قرار میگیرند.

تراش و شکل دادن: برش، شکل دادن و ابزار ساختن سیم ها به شکل خاصی میتواند باعث حرکات تکراری و آسیبهای کششی ناشی از آن گردد (مراجعه شود به فصل :7 ارگونومی). کارگران همچنان در معرض محللهایی قرار میگیرند که برای پاک کردن ابزار استفاده میشوند.

علامت گذاری، امتحان، بسته بندی و بازرسی: چیپها یا تراشهها با رنگ یا لایزر علامت گذاری شده، امتحان گردیده و بسته بندی میشوند. کارگران ویفرها و آی سیها را با ذره بین، صفحۀ کمپیوتر ویا ماشین اشعۀ اکس بازرسی میکنند. این بازرسی برای بدن و بخصوص چشمها سخت تمام میشود. عضلات چشم خود را با نگاه کردن منظم به اشیای دورتر اتاق، قوی نگه دارید و کشیدگیهای عضلات چشم را برطرف سازید. اگرچه این کار جایگزینی برای استراحتهای منظم نیست، اما راه خوب ُمک ِمل استراحت و محافظت از چشمان شما است

a worker looking down into a magnifier.This page was updated:۰۶ Jul ۲۰۲۴