Hesperian Health Guides

محافظت و احيأ حوزه هاي آبي

در این فصل:

زمين حوزۀ هاي آبي اكثراً در ملكيت افراد مختلف ميباشد. جهت احيا و انكشاف تالاب ها سهيم ساختن هر فرد جهت تشريك مساعي ميتواند كار مشكلي باشد. اما چون در تالاب ها هر فرد سهيم ميباشد، لذا بسيار مهم است كگ تعداد زياد مردم در تلاش براي حفاظت و حمايت تشريك مساعي بخرج دهند.

انكشاف پايا حوزه هاي آبي را محافظت ميكند

بعضي تغييرات بگ حوزه هاي آبي يا watershedها مانند ساختن سرک ها، ساختن بند بگ دريا بخاطر آبياري اراضي و توليد برق يا تخليگ آب تالاب ها جهت كاهش محلات تكثري حشرات، بگ اميد بهبود زندگي مردم ايجاد ميگردد. اما اگر اين تغييرات بدون در نظر داشت نحوۀ جريان طبيعي آب از بين حوزه هاي آبي باشد، ميتواند سبب ضرر بيشتر گردد تا اينكگ مفيد واقع شود

Illustration of the below: A river flows through a landscape with homes, forest, farmland, wetlands, and a factory.
خانه ها و اماکن تجارتي از کنار دریا دورتر ساخته شود.
جنگل ها جریان آب های جاری را آهسته ساخته و آنرا در امتداد دشت های سيلابي پخش ميكند.
انحنای طبيعي دریا، خطر سيل را کاهش ميدهد.
تالاب ها آلودگي را فلتر نموده و آب سيل را جذب مينماید.

زمانيكه جامعه براي محافظت از تالاب ها كار ميكند، آب زيادتري براي هر فرد وجود خواهد داشت. راه هاي زيادي براي بهبود اوضای زندگي وجود دارد كگ بگ حوزه هاي آبي صدمگ وارد نميكند بلكگ براي صحتمند ماندن مردم در حال و آينده نيز كمك ميكند.

مزاياي محافظت از حوزه هاي آبي

محافظت از حوزۀ آبي، اغلباً سبب نزای هاي مردم مسكون روي زمين شده، سرحدات را واضح ساختگ، ايجاد پلان براي جريان آب، عقد توافقنامگ ها بين همسايگ ها در مورد استفاده از آب و خاک و جمع نمودن و بگ اشتراک گذاشتن منابع ضروري براي انجام كار، ميگردد.

در بسياري از جوامع اين پروژه ها آسان نيست. حكومت هاي محلي و منطقوي ميتوانند در حل منازعات- بعضي اوقات در بهبود و بعضي اوقات در خراب ساختن آن دخيل اند. اما اگر مردم باهم يكجا براي محافظت حوزۀ آبي كار كنند، بدان معني خواهد بودكگ آب فراوان تري خواهند داشت.

A farmer in a field of crops shakes hands with a man standing with his cow.
زمانيكه جامعه براي محافظت از تالاب ها كار ميكند، آب زيادتري براي هر فرد وجود خواهد داشت.

در حاليكگ فقدان آب سبب خرابتر شدن بحران ميگردد، داشتن آب فراوان ارتباطات بين افراد را بهبود بخشيده و صحت جامعگ را نيز محافظت ميكند.


بعضي از مزاياي محافظت از حوزه هاي آبي قرار ذيل است:

 • آب بيشتر و شفاف تر در چاه ها و چشمگ ها
 • ثمر بهتر محصولات حتي در زمان خشك سالي
 • مواشي صحتمند تر


با آب بيشتر، محصولات بيشتري بدست مي آيد. اين كار سبب افزايش درآمد مردم گرديده، سببميگردد تا افراد كمتري خانگ هاي شانرا در جستجوي كار ترک نمايند

"تخريب آبگير در وادي درياي اگوان" تستمر القصة هنا.

بهبود صحت در وادي درياي اگوان

تند بادی که هاندوراس را ضربه زد، همه افراد را در حوزۀ آبي دریای آگوان متاثر ساخت، لذا هر فرد علاقمند بود که باهم کار کنند تا آنرا دوباره احياء نمایند. مردم از شهرک ها و قریه ها همه با هم شروع به ملاقات نمودند. لغزش زمين در همه جا رخداده و مردم زیادی بدون خانه بودند. با کمک کليسای کاتوليک مردم شروع به صحبت در مورد نحوۀ حل مشكلات بصورت دایمي نمودند.


همچنانكه آنها جامعه شانرا بازسازی نمودند، آموختند که روش زراعت شان ميتواند زمين شانرا تخریب و یا محافظت کند. دهقانان توانستند زمين را اصلاح نمایند و با غرس درختان بصورت ردیف ها در امتداد دامنه تپه ها بعوض قسمت بالا و پایين تپه، از تخریب آن جلوگيری نمودند. خندق ها، دیوار های سنگي و موانع دیگری را که ساخته بودند توانست که دامنه های تپه ها را محافظت کند. دهقانان خوش بودند که روش های جدیدی را برای محافظت از زمين شان آموخته اند. اما آنها نيز ميدانستند که بيشترین صدمات را رمه داران و صاحبان مزارع وارد ميسازند.


مردم قریه و دهقانان شروع به بازدید از فاميل ها ایكه درختان زیاد کيله داشتند و خانواده های گله دار نمودند. مردم قریه با زمين داران بزرگ در مورد اهميت محافظت آب صحبت نمودند. آنها گفتند که "این تنها افراد فقير نيستند که از تخریب زمين و آلودگي آب متاثر ميشوند بلكه همۀ ما هستيم که از آن متاثر ميشویم".


A woman standing at the doorway of her home speaks with another woman.

با گذشت زمان حتي ثروتمندترین زمين داران قریه شروع به کمک جهت باز سازی نمودند. بعضي موافقت نمودند که جوی ها و چشمه ها را حصار نمایند تا از دسترس رمه دور بماند. بقيه کسانيكه در تپه ها زمين داشتند به مردم قریه که در پایين تر از آنها زمين داشتند، اجازه دادند تا در دامنه تپه شان درخت غرس نمایند. دهقانان دره نزد زمين داران نزدیک ارتفاعات تپه رفته و پيشنهاد فروش بعضي از زمين های شان را برای اجازه جهت حصار و محافظت زمين های بالایي نمودند. برای گله داران بهتر بود که زمين های داخل دره را برای گله های شان داشته باشند و برای جامعه بهتر بود که گله از بلندی تپه ها دور نگهداشته ميشد. بنابر این پلان به همه کمک نمود.


بعد از طوفان، مردم قریه در وادی دریای اگوان که قبلا به ندرت باهم صحبت ميكردند شروع به برقرار نمودن روابط خوبي را با همدیگر نمودند آنها آموختند که با محافظت از حوزۀ آبي شان، آنها و اطفال شان آب پاکتر و خانه های محفوظ تر خواهند داشت. این کار برای هم برای حوزۀ آبي و هم برای جامعه خوب بود

پلان گذاري يك پروژۀ حوزۀ آبي در جامعه

تيم حوزۀ آبي درياي اگوان در مرحلۀ ابتدايي قدمگ هاي ذيل را برداشتند تا منابع آبي را خود محفوظ نگگ دارند

Illustration of the below: A group of villagers talk while gathered on a river bank.
آب پائيني دريا كه از كارخانه مي ذرد گرمتر است. همچنان بر صخره هاي كه شوهر من ماهي.
به نظر شما چرا آب دريا اينقدر آلوده است؟


 1. شناخت وضعيت حوزۀ آبي
  بشكل يك گروپ با رهبران جامعگ، معلمان و ديگر اشخاص، مناطقي را كگ براي صحت حوزۀ آبي مهم اند بازديد نمائيد. نظر بگ وسعت محل حوزۀ آبي، اين كار ممكن يك روز يا چندين هفتگ را در بر گيرد.

  مجاري اصلي آب را بازديد نموده و يادداشت نماييد كگ اين آبرو ها در كجا با يكديگر وصل ميشوند. يادداشت نماييد كگ چگ مردمي در كدام قسمت از حوزۀ آبي سكونت داشتگ وبگ چي شكلي منابع و زمين در ساحات مختلف مورد استفاده قرار ميگيرد. نقاطي را كگ مردم آب را ذخيره نموده، ويا آلوده ميشوند (مثلا نزديك بگ كارخانجات، علف چر ها، ويا جاهاييكگ آشغال ها جمع آوري ميشوند)، وغيره مكان هاي حساس از نزديك مشاهده گردند.

  راجع بگ تغييراتيكگ درطول زمان مردم مشاهده نموده اند با آنها صحبت كنيد. شكارچيان و ماهيگيران معمولا راجع بگ محل بودوباش حيوانات در زمان حال، ويا مكان قبلي آنها درسالهاي گذشتگ بگ شما معلومات لازم را داده ميتوانند. جامعگ شما معمولا پر است از كسانيكگ در مورد چگونگي تقسيم آب تخصص كافي را دارند.


 2. Illustration of the below: Drawing labelled "Our Watershed."

  خانه ها
  آب ير
  تشناب
  حيوانات
  تپه
  كارخانه
  رودخانه
 3. يك نقشه از حوزه هاي آبي تهيه بداريد
  بعد از انجام بازديدها، تلاش نماييد كگ معلومات وآموختگ هاي خود را در مورد آبگيرها با ديگر اعضاي جامعگ بگ اشتراک بگذاريد. با ديگران درمورد اينكگ چگ چيزهائي ميتوانند بگ آبگيرها و زمين ها ضرر بزنند مباحثگ نماييد. بگ اين ترتيب امكان آن ميسر ميشود كگ يك نقشۀ نسبتا دقيق از آبگيرها ساختگ شده و نقاط حساس مشخص گردند. بزرگسالان واعضاي قديمي تر طبعا قادر اند تا شكل قديمي مناطق را شرح داده، واينكگ اين مكانها چگونگ در طول زمان تغيير خورده اند.


 4. يك جلسه را باحضور افراد جامعه داير كنيد
  يك جلسگ را در حضور اشخاص مقيم در اطراف حوزه هاي آبي ترتيب دهيد. بسيار مهم است كگ كارمندان صحي، اشخاص مسؤل آب وحفظ الصحگ محيطي، صاحبان زمين، تاجران و كسبگ كاران، و اشخاصيكگ بگ مير آبي و ذخيرۀ آب اشتغال دارند در اين جلسگ شموليت داشتگ باشند. با استفاده از نقشگ يا رسم خود بگ حاضرين شرح دهيد كگ چگونگ مشكلاتي را دريافت نموده ايد. ديگران رانيز تشويق نماييد تا نگراني هاي خود را درمورد وضعيت صحي ابراز نموده و دلايل محتملگ اين مشكلات را، مانند آلوده گي آب، ازبين رفتن جنگلات، فرسايش زمين هاي زراعتي و ديگر مشكلات حوزه هاي آبي را برجستگ نمايند. هدف عمده اين ملاقات آنست كگ از مرحلگ شناخت مشكلات بگ مرحلگ بعدي كگ عبارت از دريافت راه حل ها است حركت نماييم همينكگ هر موضوعي بحث ميگردد، سوال گردد كگ: آيا چگونگ ميتوان اين مشكل را همين حالا حل نمود؟ آيا بگ كمك تخنيكي، پول ويا منابع ديگري ضرورت احساس ميشود؟ چي كساني بايد در پروسگ شريك ودرگير باشند؟


 5. A group of people at a meeting discuss a map labelled "Our Watershed."


 6. همكاري ومشاركت را ايجاد كنيد
  برگزاري جلسات و راهپيمايي وگردش در مناطق اطراف حوزه هاي آبي ، بگ نحوي راهيست براي ايجاد همكاري بين مردمان ساكن اطراف اين حوزه هاي آبي. يك جلسگ ونشست را بين كسانيكگ در قسمت پاييني جريان آب سكونت دارند (پايين بلوک)، وآنهاييكگ در بالاي جريان آب زندگي ميكنند (بالا بلوک) ترتيب دهيد. بعد ازآن يك حلسگ را مابين نماينده هاي گروه هاي مختلف برگزار نماييد. اهداف ومقاصد عمومي ومشترک پيداشده، وبراي يافتن راهي براي دستيابي بگ آنها تلاش صورت گيرد تا همگ گان از مزاياي آن برخوردار گردند. ايجاد مشاركت وهمكاري گاهي بگ مشكل صورت ميگيرد، خصوصا در حوزه هاي آبي بزرگ و كثير النفوس. هركدام از گروه ها ممكن است دغدغگ ها و تشويش هاي مخصوص بگ خود را داشتگ و امكان دارد بگ نگراني ها وانديشگ هاي ديگران زياد اهميت قايل نشوند (ويا از فهم مشكلات ديگران عاجز باشند.) تفاوت در ميزان قدرت، منابع و نفوذ احتمال برخورد ها ودرگيري ها را زياد ميكند. اما اگر مشاركت و واحتياجات همگ گان بگ شكلي مورد احترام قرار گيرد، و تنها منافع اشخاص بانفوذتر وثروتمند در نظر گرفتگ نشود، در آنصورت امكان مشاركت زياد ترخواهد شد و مردم بيشتر سهم ميگيرند. صداقت وشفافيت در روابط كاري بگ ايجاد اعتماد كمك ميكند. و هم چون از همگ خواستگ ميشود تا حد امكان سهمگيري كنند، بايد منافع ايشان نيز مد نظر گرفتگ شود.

  درباره معاملات وتوافقاتيكگ در وادي درياي اگوان صورت گرفت فكر نماييد. يك گروپ از آنها درخت ها را غرس نمودند وتعدادي ديگر زمين ها را كشت كردند. مزرعگ داران ثروتمند موافقت كردند كگ نهر هاي كوچك و چشمگ ها را ديوار بندي كنند. حتي بعضي از مردم زمين ها را دربين خود تبادلگ نمودند. شناخت، استقامت، و منافعي كگ از طريق آب بيشتر و پاک ميسر ميشد اين مشاركت را اجازۀ رشد داده و موفق ساخت.


 7. يك پلان كاري بسازيد
  اهداف واضحي را تعيين نموده ويك اكشن پلان را بسازيد. يك هدف ممكن است آن باشد كگ درنزديكي تمامي حوزه هاي آبي درختان غرس گردند تا در ظرف پنج سال آينده رشد كنند. ديگر هدف احتمالا آن خواهد بود كگ جوي ها ورود خانگ ها بايد طوري محافظگ شوند كگ براي پنجاه سال آينده براي نوشيدن مصؤن باشند. پلان كاري احتمالا شامل حفاظت از زمين هاي نزديك بگ مسير آب يا بلندي تپگ نيز خواهد بود، كگ ازآنها استفاده زراعتي نشود.

  ساحاتيكگ بگ اين صورت استفاده نمي گردند بايد توسط پوستر هائي مانند: " حوزۀ آبي قرق شده: از آن استفاده نكنيد"، مشخص شوند. اولين كسانيكگ از اين تصاميم واقدامات جديده نفع خواهند برد، باشنده گان پاييني مسير آب (پايين بلوک) خواهند بود، زيرا آب بيشتر و خاک بارورتر نصيب شان خواهد گرديد. يك پلان كاري مناسب را براي مردم بالا آب (بالا بلوک) نيز بسازيد زيرا كگ آنها طبعا بصورت فوري جزو مستفيدين نخواهند بود، وامتيازات ممكن بعدا نصيب آنها گردد. اگر همگ اشخاص ذيدخل در جامعگ در انجام اقدامات فوق اشتراک ورزند، احتمال موفقيت پلان بسيار بيشتر خواهد شد.

پلان كاري حوزه آبي وادي درياي اگوان
A group of people at a meeting discuss lines on a poster.
 1. اشجار وسبزه ها نزديك بگ منابع آبي قطع نشوند.
 2. گ رشد درختان جوان كمك نموده، ودر سرسبز تر شدن مناطقيكگ كم تر درخت دارند، خصوصا در نزديك منابع آبي تلاش بورزيد.
 3. هالخانگ هاي جامعگ و محل را براي تربيگ اشجار احيأ كنندۀ جنگلات بسازيد.
 4. يك گروپ مؤظف گردند تا در موقع ضروري از حريق جنگل جلوگيري نموده واز آن حفاظت نمايند. بگ دهقانان تعليم داده شود كگ بگ اضافگ هاي محصولات آتش نزده، ودر صورت لزوم چطور بصورت مصؤن اينكار را انجام دهند.
 5. مناطق اطراف منابع آب را حصار بندي نموده و بالاي آن پوستر هاي ذيل نصب گردد: "مناطق قرق شده يا منع شده
 6. دهقانان تشويق شوند تا آب را با استفاده از روش هاي از قبيل استعمال كود يا شوره هاي بيخطر، دوباره بگ دوران اندازي محصولات باطلگ و فاضلگ، اعمار سد هاي ذخيره كنندۀ آب، و زری بالاي خطوط كرانگ اي (خطوط برجستۀ زمين) ، هرچگ بيشتر حفظ نمايند
 7. رغيب شوند تا از استفاده از آفت كش هاي صنعتي و كود هاي كيمياوي بپرهيزند
 8. با مقامات محلي و كميتۀ مديريت آب همكاري كنيد تا آنها بتوانند بيت الخلأ ها، سيستم هاي فاضلاب، و محلات شستشوي را هرچگ بيشتر از منابع آبي دور نمايند
 9. يك سيستم متناسبي را براي جمع آوري آشغالها تدارک ديده، ونگذاريد تا آنها توسط جريانات آب ودرياها شستگ شوند.
 10. حيوانات را از منابع آبي دور نموده، و جاهايي كگ حيوانات نمي توانند بگ آب نزديك شوند را نشانگ گذاري نماييد.
 11. مطمْن گرديد كسانيكگ بگ تازه گي در محل وارد شده وكسب وتجارت جديدي براه انداختگ اند با قوانين وضع شده آشنايي داشتگ و در مورد حوزه هاي آبي و اينكگ چگونگ از آن مواظبت نمايند، بياموزند

اين مراحل همگ ميتوانند بعنوان نمونگ براي پروژه هاي همانند براي حفاظت از حوزه هاي آبي و منابع آبي مورد استفاده قرار گيرند. جزْ مهم كار آنست كگ بتوانيم تعداد هرچگ بيشتر افراد را داخل چوكات كاري وموافقت نامگ نماييم تا فوايد آن در دراز مدت نصيب همگ گان گردد.This page was updated:۲۸ Dec ۲۰۲۱