Hesperian Health Guides

بهبود مصوونيت غذايي بسطح محلي

در این فصل:

تمام دول مؤظف اند تا نهايت كوشش خود را بكنند كگ هيچكسي در هيچ مكاني گرسنگ باقي نماند. اين حكومت ها بايد پاليسي هاي را وضع كنند كگ استفاده از زمين ها را بعنوان مزاری فاميلي ترويج داده، از كشت زار ها در مقابل عوامل آلوده كنندۀ حفاظت شده، اعتبارات لازم را براي دهاقين فراهم آمده ، و بگ آنها كمك شود تا مشكلات خود را حل نمايند.

بعضي از دولت ها از سيستم سبسايدي ملي استفاده مي نمايند (پوليكگ براي كمك بگ دهقانان، خريداران مواد غذاي ويا هردو پرداختگ ميشود)، و از اين ميتود براي حمايت از امنيت غذايي استفاده ميكنند. يك نوی سبسايد آنست كگ قيمت ها حمايت شوند، يعني بگ دهقان كمك شود كگ قيمت هاي بالاتري را براي محصولات خود از بازار درخواست كنند. شكل ديگر آنست كگ قيمت ها كنترول شوند، يعني اينكگ قيمت ها بگ شكل متعادل تعيين گردد و خريداران مواد غذايي بتوانند از آنها بصورت كافي استفاده نمايند.

حمايت هاي مالي دولت معمولا مورد سوء استفاده قرار ميگيرد، زيرا بيشترين نفع برندگان آن صنايع بزرگي اند كگ صاحب مزاری بسيار عظيم بوده ودر توضيح وتوليد محصولات غير صحي نقش عمده ايفا ميكنند. هنگاميكگ اين سبسايدي ها با دست بازي و اختلاس در اختيار صنايع پر قدرت قرار ميگيرند، تنها نتيجگ عايد شده عبارت است از فقر و گرسنگي بيشتر.

اما با يا بدون حمايت هاي دولتي نيز راه هاي وجود دارند كگ بتوان مصوونيت غذايي محلي را بيشتر تأمين نمود. از كشت درختان وايجاد يك باغ بسيار خورد گرفتگ، تا بگ تأسيس ماركيت هاي فروش محصولات غذايي همگ و همگ اقداماتي اند كگ ميتوان در جهت ايجاد مصوونيت غذايي بگ آن متوصل شد. اين فعاليت ها تقريبا نتايج سريعي داشتگ و انگيزۀ زيادي براي دست اندركاران چرخۀ توليد ومصرف مواد غذايي ايجاد مينمايد.

People shop for produce at an outdoor market.
غذاي محلي سالمتر، تازه تر بوده فرهنگ و اقتصاد محلي را كمك ميكند.
A woman buys eggs at a farm.
برنامه هاي غذائي محلي باعث كمك به ن هداشتن فرهنگ زراعتي ميشود.

پروژه هاي مردمي توليد غذا

غذايي وقتي در بهترين حالت خود قرار دارد كگ محصولات غذايي بصورت محلي توليد گردند. بر علاوه محصولات محلي تازه تر و مغذي تر نيز هستند. همچنان اقتصاد نيز در همان جا قويتر ميشود چون پول بين زارعين و صاحبان مشاغل گردش مينمايد. مجموعگ امتيازات فوق سبب تقويۀ روابط اجتماعي بين مردم شده و منجر بگ ايجاد جامعگ اي قويتر و سالمتري ميگردد كگ همگ كس قادر بگ زندگي كردن در آن است.

چون مردمان فقير كمتر زمين دارند و بازار هاي اندكي براي فروش محصولات خود مي يابند، لذا بدست آوردن كنترول چرخۀ توليد وتقسيم غذا، براي آنها اهميت .بسيار فوق العاده اي دارد

راه هاي رشد محصولات غذايي بصورت محلي

بيشتر اين نوی پروژه ها با مقدار كمي زمين و پول ميتواند شروی شود، و بگ جامعگ كمك ميكند تا بگ غذاي تازه دسترسي پيدا نمايند.

  • باغچه هاي خان ي مي توانند مقداري سبزيجات وميوه هاي صحي ومقوي را بگ پروگرام غذاي خانواده اضافگ نمايند.
  • مزرعه هاي كوچكي كگ در مكاتب تأسيس ميشوند نگ تنها غذاي تازه توليد ميكنند، بلكگ كمك ميكنند تا اطفال در مكتب باقي بمانند چون بگ غذاي مقوي دست مي يابند. همچنان چانس آن ميسر ميشود تا شاگردان در مورد چگونگي كشت نباتات بياموزند و بدينترتيب زنده ماندن اين دانش مهم يقيني گردد.
  • مزارع و باغچه هاي مردمي بگ همگ اشخاص شامل اجتمای غذا فراهم نموده و سبب ايجاد پيوند بين شان ميگردد، حتي اگر ايشان صاحب زمين هم نباشند. همچنان اين باغ ها بگ مردم روش هاي پرورش وتوليد غذا، انكشاف مهارت ها، و طرز العمل تأسيس مشاغل نو از قبيل رستورانت ها وماركيت هارا ميآموزند. حتي باغچگ هاي بسيار خورد قادرند كگ امنيت غذايي را بطور قابل ملاحظگ اي تقويگ نمايند.
  • زراعت با پشتيباني جامعه طوريست كگ زارعين و توليد كننده گان محصولات خود را بصورت مستقيم بگ مشتريان بفروشند. مردم مقداري پول را براي دهقانان ميپردازند، البتگ قبل از اينكگ محصولات كشت گردند، و بعدا در جريان فصل درو بطور مستمر هر هفتگ ميوه جات، سبزيجات وديگر مواد غذايي تازه را از آنها دريافت ميكنند. با انجام اين شكل سرمايگ گذاري، مردم بگ زارعين كمك ميكنند كگ بگ كار خود بر روي زمين ادامگ دهند و خود در عوض بصورت مستقل محصولات تازه را دريافت كنند.
  • برنامه هاي حفظ تخم بذري كمك ميكنند كگ تهيگ سنتي دانگ هاي نباتي بصورت مستمر دوام نمايد. موجوديت و استفاده از گونگ هاي مختلف تخم هاي بذري نگ تنها بگ زراعت وكشت پايدار كمك ميكند، بلكگ قدميست در راه خود كفائي جامعگ (گ فصل 15 ببينيد).

موجود ساختن غذاي سالم با قيمت هاي مناسب

در حال حاضر جهان ميتواند بيشتر از ضرورت تمام افراد روي زمين غذا توليد نمايد، اما هنوز اشخاصي هستند كگ در حالت گرسنگي بسر ميبرند. دليل عمدۀ اين مشكل آنست كگ محصولات غذايي معمولا بگ قيمت هائي عرضگ ميگردند كگ مردم قادر بگ پرداخت آن نيستند، و غذا هاي صحي اكثرا براي مردم فقير تر غير قابل دسترسي است. حمايت هاي دولتي در بيشتر موارد ضرورت است تا يقيني ساختگ شود كگ قيمت هاي مواد غذائي هم براي توليد كنند گان و هم براي خريداران مناسب است. بعضي راه هائي كگ با ابتكارات محلي مي توان غذا هاي سالم را بگ قيمت قابل پرداخت براي مردم تهيگ نمود عبارتند از:

2 women examine produce on a table as a vendor smiles.
  • بازار هاي زارعين سبب ميشود كگ خرج ترانسپورتيشن قطع شود ونياز بگ وجود دلالها و تاجران در وسط چرخگ از بين برود. لذا مشتريان پول كمتري پرداخت نموده و دهقانان سود زيادتري كسب مينمايند. وجود بازار هاي محلي باعث ميشود كگ توليد كنندگان و مصرف كنندگان باهم تقابل مستقيم داشتگ باشند و بتوانند براي بهبود تبادلات خود ابراز نظر كنند. مثلا مشتريان ميتوانند بگويند چگ محصولاتي را بايد توليد كنند، و زارعين چگ كار هائي ميتوانند براي خدمت بگ خريداران انجام بدهند.
  • كوپراتيف هاي غذايي بازارهايي اند كگ بصورت قسمي يا كلي در ملكيت كارگران مزاری و مردمي كگ غذا را از آنجا خريداري مينمايند قرار دارد. اعضاي كوپراتيف ها قسمتي از قيمت خريداري خود را با كار در كوپراتيف مي پردازند. بيشتر كوپراتيف ها كوشش ميكنند غذاهاي محلي را در معرض خريد وفروش قرار دهند.
  • كوپراتيف هاي دهقاني بگ دهقانان كمك ميكنند كگ قيمت بهتري را براي محصولاتي كگ توليد ميكنند دريافت كنند و درعين حال اين مزيت را نيز دارا ميباشند كگ براي خريداران نرخ هاي ارزانتري را ارايگ نمايند.

ذخيره سازي غذا بصورت محفوظ

ذخيره كردن غذا ها بصورت محفوظ و قابل اطمينان بگ همان اندازه مهم است كگ توانايي پرورش و دسترسي بگ غذا اهميت دارد. خشكسالي، طوفانها، سيلاب ها، آفات نباتي و امراض همگ وهمگ از جملۀ حوادثي اند كگ ممكن است يك فاميل يا تمام جامعگ را با خطر كمبود غذا و گرسنگي مواجگ سازد. روگرام هاي ذخيره سازي وتحفظ غذا، مردم را در مقابل اين نوی سوانح ناگوار محافظت مينمايند.

براي مثال در جزيرۀ تيموتو واقع در بحر الكاهل، طوفانهاي بحري بصورت متناوبي محصولات زراعتي را تخريب ميكنند. براي ايجاد مصوونيت غذايي، آنها معمولا حفره ها و ذخيره گاه هاي بزرگ اشتراكي را بوجود مي آورند كگ در آنها كاساوا ، كيلگ هاي خام وديگر محصولات خود را ذخيره مينمايند. همگ كساني كگ در اين جزيره زندگي ميكنند، در پروسگ ساخت و پر كردن اين ذخاير شركت ميكنند. هنگاميكگ طوفان هاي بحري محصولات شانرا تخريب نموده و ايشان بگ گرسنگي مواجگ ميشوند، از ذخاير قبلا ايجاد شده استفاده بعمل مي آيد.

بانك هاي غذايي مكان هائي اند كگ غذا در آنجا ذخيره شده و بعدا بگ كسانيكگ در بحرانات مختلفگ بگ گرسنگي مواجگ ميشوند داده ميشود. اين كار در موارد حاد ممكن است راه حل خوبي باشد. اما چون امكان دارد كسانيكگ جيره دريافت ميكنند بگ آن عادت كنند، لذا اقدام فوق بهترين كار براي طولاني مدت نمي باشد.

هنگاميكگ يك ساحۀ بزرگ بگ بحران غذايي مواجگ ميشود، ممكن است كمك هاي مؤسسات بين المللي براي ايشان ميسر گردد و قادر گردند تا بحران را پشت سر بگذارند. كمك هاي غذايي براي كوتاه مدت ممكن است مثمر باشند، اما اين كار هرگز يك راه حل طولاني مدت نيست و هيچ كمكي براي ايجاد استقلال غذايي براي مردم يك جامعگ نمي كند.

مزرعۀ آموزشي زارعين تازه كار براي يتيمان مريضي ايدز
Under a tree near a cornfield, children sit and listen to a woman showing them an ear of corn.

در كشور موزامبيك، همانند اكثر نقاط افريقا، تعداد زيادي از اطفال وجود دارند كگ والدين خود را بگ نسبت ابتلأ بگ مرض ايدز از دست داده اند. كودكان يتيم ايكگ در مناطق دهاتي زندگي ميكنند، بصورت خاصي بيشتر در معرض سوء تغذي، امراض مختلف النوی، بد رفتاري و سوء استفاده جنسي قرار دارند. بعد از مرگ والدين، بسياري ازين يتيمان خود تبديل بگ سرپرست خانواده شده ومجبورند تا راهي را براي تأمين مالي فاميل خود پيدا نمايند. كاريكگ خيلي مشكل است چون فرصت هاي شغلي درين مناطق روستايي بسيار محدود است.


گرچگ اكثر اين اطفال از خانواده هاي اند كگ والدين شان دهقان بوده اند، ولي خود قادر بگ كشت نمودن در زمين نيستند چونكگ پدران شان نتوانستگ اند معلومات لازمگ را براي شان منتقل سازند و دليل آن اينست كگ ايشان آنقدر مريض بوده اند كگ مجالي براي اين كار نداشتند. با كمك پروگرام غذايي جهان مربوط بگ دفتر ملل متحد وسازمان غذا و زارعت، برنامگ اي تحت عنوان مزرعۀ آموزشي زارعين تازه كار براي يتيمان مريضي HIV/AIDSشروی بگ كار نمود، كگ وظيفگ عمده اش نگهداري و پرورش اطفالي بود كگ از پدر ومادران مبتلأ بگ ايدز يتيم شده بودند. درين مكاتب نوجوانان بين 12تا 18سال باهم زندگي و كار مينمايند و براي ايشان در مورد طرز كشت، تغذي، خواص طبي گياهان و مهارت هاي زندگي معلومات داده ميشود.


نوجوانان در بارۀ روش هاي سنتي و مدرن كشت وزری معلومات كسب مينمايند كگ شامل بخش هائي ازقبيل آماد ه كردن زمين ها براي زراعت، شيار نمودن و غرس نهال، چيدن علف هاي هرزه، آبياري، كنترول آفات، استفاده و نگهداري از منابع مهم، پروسس نمودن غلگ جات و محصولات غذايي، درو كردن، و نگهداري و فروش مواد در ماركيت است. اجراي برنامگ هاي آواز خواني و رقص بگ آنها كمك ميكند تا اعتماد بگ نفس بدست آورده و مهارت هاي اجتماعي خود را انكشاف دهند.


نمايشات وتياتر و مباحث عمومي براه انداختگ ميشوند تا در مورد موضوعات مهم ديگر زندگي نيز بحث شود، مثلا:


جلوگيري از ابتلأ بگ ايدز، ملاريا، تساوي حقوق زن ومرد، حقوق اطفال وغيره. اكنون در حدود 28 مكتب از نوی مزرعۀ آموزشي فوق در نقاط مختلف مملكت موزامبيك وجود دارد و تعداد ديگري در كشور هاي كينيا، ناميبيا، زامبيا، سوازيلند و تانزانيا موقعيت دارند. هزاران نوجوان بعنوان زاری درين مكاتب تعليمات خود را بگ پايگ اكمال رساندند. بعد از اتمام تحصيلات، اين نوجوانان رهسپار مزاری كوچك خود ميشدند و سرمايگ ابتدايي ايشان از راه فروختن محصولاتي تأمين ميشود كگ خود پرورش داده اند. يكي از شاگردان مكتب ميگفت : " وقتيكگ ما درين مكاتب شروی نموديم، هيچ آينده روشني براي ما متصور نبود. اكثر نوجوانان ميخواستند وقتيكگ كلان شوند بگ دريوري موتر هاي بزرگ باربري بپردازند. چون اين انتخابي بود كگ براي ايشان وجود داشت. اما اكنون ايشان ميخواهند معلم، اگرونوميست، دهقان و انجينير شوند".This page was updated:۲۸ Dec ۲۰۲۱